Besluit Van De Waalse Regering van 13 januari 2011
gepubliceerd op 24 januari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering betreffende de toelagen voor de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011200251
pub.
24/01/2011
prom.
13/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 JANUARI 2011. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de toelagen voor de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein, inzonderheid op artikel 116 van het programmadecreet van 22 juli 2010 houdende verschillende maatregelen inzake goed bestuur, bestuurlijke vereenvoudiging, energie, huisvesting, fiscaliteit, werkgelegenheid, luchthavenbeleid, economie, leefmilieu, ruimtelijke ordening, plaatselijke besturen, landbouw en openbare werken, zoals gewijzigd bij artikel 161 van het decreet van 22 december 2010 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011, inzonderheid op de artikelen 9bis en 123;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 september 2010;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 7 oktober 2010;

Gelet op advies 48.826/4 van de Raad van State, gegeven op 10 november 2010, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° Minister : de Minister bevoegd voor de Openbare Werken;2° bestuur : het Operationeel Directoraat-generaal Wegen en Gebouwen van de Waalse Overheidsdienst;3° openbaar domein : het openbaar wegen- en waterwegendomein;4° decreet : het decreet van 19 maart 2009 de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein.

Art. 2.De voorrang voor de jaren 2010 tot 2014 is de verkeersveiligheid, in het bijzonder de opvoeding en de bewustmaking binnen de schoolinrichtingen.

Art. 3.De in aanmerking komende uitgaven zijn de volgende : - de kosten veroorzaakt door de uitvoering van een actie of de deelneming aan een evenement zonder welke de doelstelling van de toelage niet zou kunnen worden bereikt of in geringer mate zou worden bereikt, en in het bijzonder de acties i.v.m. de promotie, de informatie en de uitvoering van pedagogische middelen, de verhuur van materiaal, verplaatsings- of zendingskosten; - de bezoldigingen van het personeel dat rechtstreeks is aangesteld voor de uitvoering van het project, met uitzondering van de bezoldigingen van het personeel belast met de boekhouding, de sociale wetten en het algemeen bestuur, en behalve de erelonen van adviseurs in deze aangelegenheden; - de kosten gebonden aan de bewoning van gebouwen of infrastructuren waarin de opvoedings- of bewustmakingsacties worden uitgedacht of uitgevoerd.

Art. 4.Binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten kan een voorgesteld project in aanmerking komen voor een toelage van maximum 90 %. Dat percentage wordt op 100 % gebracht wanneer het project een jong publiek impliceert.

Art. 5.De in artikel 4 bedoelde toelage wordt toegekend op grond van een procedure voor de oproep tot het indienen van projecten.

In de loop van het eerste halfjaar van het jaar gaat de Minister tot één openbare oproep tot het indienen van projecten per jaar over.

Art. 6.§ 1. Binnen een termijn van drie maanden na de projectenoproep wordt een kandidatuurdossier bij het bestuur ingediend.

Het kandidatuurdossier wordt door elk middel dat vaste datum verleent aan de verzending, aan het bestuur overgemaakt. § 2. Het model van het kandidatuurdossier wordt door de Minister vastgesteld.

Dat dossier bevat minstens : 1° de identificatie van elke projectdrager;2° het precieze voorwerp van het project, namelijk : a) de door de uitvoering van het project nagestreefde doelstellingen;b) het doelpubliek en het aantal betrokken personen;c) het programma en de agenda van de activiteiten die gepland zijn voor het lopende jaar met ingang van de dag van de aanvraag;d) de partners van die activiteiten;3° de globale financiële raming van de verrichting van het project en het rekeningnummer waarop de toelage gestort kan worden. Indien de kandidatuur door een VZW wordt ingediend, bevat het dossier ook : 1° een merk of een nummer waarmee de VZW en, in voorkomend geval, de griffie van de rechtbank van koophandel waar het dossier bijgehouden wordt, geïdentificeerd kunnen worden om te kunnen bevestigen dat het maatschappelijke doel minstens de uitvoering is van activiteiten m.b.t. de opvoeding of de bewustmaking voor één of meer thema's gebonden aan de verkeersveiligheid of activiteiten m.b.t. de jeugdopvoeding; 2° een kort overzicht van de VZW en de bewijsstukken van de activiteiten die sinds twee jaar worden uitgevoerd;3° de rekeningen van de twee jaar vóór het jaar van de aanvraag om toelage en de vooruitlopende begroting voor het lopende jaar.

Art. 7.§ 1. Het bestuur bericht ontvangst van de volledigheid van het kandidatuurdossier aan de promotor binnen tien werkdagen na ontvangst ervan.

Indien het overgemaakte kandidatuurdossier onvolledig is, geeft het bestuur de promotor kennis hiervan binnen de in het vorige lid bepaalde termijn en bepaalt het de termijn waarin de ontbrekende stukken aan laatstgenoemde overgemaakt moeten worden. § 2. Het bestuur onderzoekt de volledige kandidatuurdossiers en maakt een verslag op over de haalbaarheid, de adequatie met de in artikel 2 bepaalde prioriteiten, de levensvatbaarheid van de projecten alsmede de relevantie van het financiële plan.

Het volledige verslag wordt aan de Minister overgemaakt binnen een termijn van één maand na afsluiting van de projectenoproep. Het omvat een analyse van de aanvragen op grond van de in artikel 6 bepaalde criteria. De Minister beslist binnen twee maanden na sluiting van de projectenoproep.

Art. 8.Binnen de perken van de beschikbare begrotingsmiddelen keurt de Minister het project en het bedrag van de toelagen goed.

Art. 9.Het project dat krachtens dit besluit in aanmerking komt voor een toelage, moet uitgevoerd worden binnen een termijn van hoogstens vierentwintig maanden te rekenen van de kennisgeving van het besluit tot toekenning van de toelage.

Zoniet wordt de toelage geacht verloren te zijn.

De Minister kan die termijn met maximum zes maanden verlengen.

Art. 10.§ 1. De betaling van een eerste schijf van maximum 50 % van het bedrag van de jaarlijkse toelage geschiedt bij wijze van voorschot op grond van een aangifte van schuldvordering die door de begunstigde bij het bestuur ingediend wordt met ingang van de beslissing tot toekenning.

De betaling van de andere schijven wordt verricht aan het einde van het afgelopen burgerlijk jaar naar rata van de dienstverleningen verricht op grond van het verslag overgemaakt door de begunstigde; het saldo van 10 % wordt betaald na goedkeuring van de eindverslagen en -afrekening van het geheel van de subsidieerbare uitgaven.

Het verslag heeft met name betrekking op : 1° een kwalitatieve evaluatie van de nagestreefde doelstelling;2° het aantal betrokken personen en gemeenten;3° het aantal bewustmakingsacties die ter plaatse zijn ondernomen.

Art. 11.Artikel 116 van het programmadecreet van 22 juli 2010 houdende verschillende maatregelen inzake goed bestuur, bestuurlijke vereenvoudiging, energie, huisvesting, fiscaliteit, werkgelegenheid, luchthavenbeleid, economie, leefmilieu, ruimtelijke ordening, plaatselijke besturen, landbouw en openbare werken treedt in werking tien dagen na de bekendmaking van dit besluit.

Art. 12.De Minister tot wiens bevoegdheden de Openbare Werken behoren, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 13 januari 2011.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^