Besluit Van De Waalse Regering van 13 juli 2017
gepubliceerd op 19 september 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering betreffende de verkavelingscomités « Aineffe », « Fexhe-le-Haut-Clocher », « Hotton » en « Lincent, de ruilcomités « Chièvres-Ath », « Leuze-en-Hainaut » et « Moustier-Marcq » en het comité voor landinrichti

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017204736
pub.
19/09/2017
prom.
13/07/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017204736

WAALSE OVERHEIDSDIENST


13 JULI 2017. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de verkavelingscomités « Aineffe », « Fexhe-le-Haut-Clocher », « Hotton » en « Lincent, de ruilcomités « Chièvres-Ath », « Leuze-en-Hainaut » et « Moustier-Marcq » en het comité voor landinrichting belast met de uitvoering van de landinrichting « Buissenal » en « Rebaix »


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse Landbouwwetboek, artikelen D.269 en D.424;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014203900 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de landinrichting van de landeigendommen sluiten betreffende de landinrichting van de landeigendommen, artikel 4;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 24 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/07/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014204994 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015201248 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de Verkavelingscomités, Ruilcomités en Provinciale Verkavelingscomités sluiten betreffende de Verkavelingscomités, Ruilcomités en Provinciale Verkavelingscomités, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 21 april 2016, de artikelen 4, 9, 12, 13, 18, 21 en 23;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016200069 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij wordt besloten tot de landinrichtingen "Buissenal" en "Rebaix" over te gaan sluiten waarbij wordt besloten tot de landinrichtingen « Buissenal » en « Rebaix » over te gaan;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 januari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/01/2017 pub. 02/02/2017 numac 2017200655 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten. sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 februari 1984 tot instelling van het Ruilcomité « Moustier-Marcq » overeenkomstig artikel 3 van de wet van 12 juli 1976;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 maart 1993 waarbij een gebruiksruilprocedure op het grondgebied van de gemeenten Chièvres-Aat wordt toegelaten;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 oktober 1995 tot instelling van het verkavelingscomité « Aineffe »;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 oktober 1995 tot instelling van het verkavelingscomité « Fexhe-le_haut-Clocher »;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 februari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/02/1998 pub. 21/03/1998 numac 1998003104 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn inzake tuchtregeling alsmede tot het verlenen van de bevoegdheid aan de colleges van dienstchefs om de definitieve voorstellen betreffende de tuchtstraffen te formuleren type ministerieel besluit prom. 10/02/1998 pub. 12/05/1998 numac 1998014045 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot benoeming van bijzitters technici en niet-technici bij de Hogere Vergoedingscommissie ingesteld bij artikel 31, § 1, van de wet van 14 april 1965, gewijzigd bij de wet van 12 juli 1976, tot regeling van de financiële Staatstusse type ministerieel besluit prom. 10/02/1998 pub. 12/05/1998 numac 1998014046 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot benoeming van bijzitters technici en niet-technici bij de Vergoedingscommissie ingesteld bij artikel 19, § 1, van de wet van 14 april 1965, gewijzigd bij de wet van 12 juli 1976, tot regeling van de financiële Staatstussenkomst type ministerieel besluit prom. 10/02/1998 pub. 18/04/1998 numac 1998014051 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot indeling in bevrachtingsdistricten van het bevoegdheidsgebied van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart type ministerieel besluit prom. 10/02/1998 pub. 12/02/1998 numac 1998016045 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 maart 1997 houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest sluiten tot instelling van het verkavelingscomité « Lincent »;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 april 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/04/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000012181 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair leercomité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton sluiten tot instelling van het verkavelingscomité « Hotton »;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 oktober 2000 waarbij een gebruiksruilprocedure op het grondgebied van de gemeente Leuze-en-Hainaut wordt toegelaten;

Gelet op de voorstellen van 16 februari 2017 en 10 mei 2017 van het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst;

Gelet op het voorstel van 23 maart 2017 van het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst;

Overwegende dat het gewone lid van het verkavelingscomité « Hotton " bevoegd inzake natuurbehoud, vervangen moet worden;

Overwegende dat het plaatsvervangende lid van de verkavelingscomités « Aineffe », « Fexhe-le-Haut-Clocher » en « Lincent » bevoegd inzake natuurbehoud, vervangen moet worden;

Overwegende dat het gewone lid van de Verkavelingscomité « Chièvres-Ath », « Leuze-en-Hainaut » en « Moustier-Marcq » bevoegd inzake natuurbehoud vervangen moet worden;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2 van het ministerieel besluit van 24 februari 1984 tot instelling van het verkavelingscomité « Moustier-Marcq ", overeenkomstig artikel 3 van de wet van 12 juli 1976, vervangen door artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015201248 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de Verkavelingscomités, Ruilcomités en Provinciale Verkavelingscomités sluiten betreffende de verkavelingscomités, ruilcomités en provinciale verkavelingscomités, wordt punt 4° vervangen door wat volgt : « 4° Mevr. Cécile Danis, attachée bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening; ».

Art. 2.In artikel 3 van het ministerieel besluit van 3 maart 1993 waarbij een gebruiksruilprocedure op het grondgebied van de gemeenten Chièvres-Aat, vervangen door artikel 9 van het besluit van de Waalse Regering van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015201248 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de Verkavelingscomités, Ruilcomités en Provinciale Verkavelingscomités sluiten betreffende de verkavelingscomités, ruilcomités en provinciale verkavelingscomités, worden de punten 4° en 12° vervangen door wat volgt : « 4° Mevr.Cécile Danis, attachée bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening; 12° de heer Pascal Lermusieaux, gegradueerde bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening;».

Art. 3.In artikel 2 van het ministerieel besluit van 2 oktober 1995 tot instelling van het verkavelingscomité « Aineffe », vervangen door artikel 12 van het besluit van de Waalse Regering van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015201248 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de Verkavelingscomités, Ruilcomités en Provinciale Verkavelingscomités sluiten betreffende de verkavelingscomités, ruilcomités en provinciale verkavelingscomités wordt punt 10° vervangen door wat volgt : « 10° de heer Xavier Lehane, assistent bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake natuurbehoud; ».

Art. 4.In artikel 2 van het ministerieel besluit van de Waalse Regering van 2 oktober 1995 tot instelling van het verkavelingscomité « Fexhe-Le-Haut-Clocher », vervangen door artikel 13 van het besluit van de Waalse Regering van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015201248 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de Verkavelingscomités, Ruilcomités en Provinciale Verkavelingscomités sluiten betreffende de Verkavelingscomités, Ruilcomités en Provinciale Verkavelingscomités, wordt punt 10° vervangen door wat volgt : « 10° de heer Xavier Lehane, assistent bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake natuurbehoud; ».

Art. 5.In artikel 2 van het ministerieel besluit van 10 februari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/02/1998 pub. 21/03/1998 numac 1998003104 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn inzake tuchtregeling alsmede tot het verlenen van de bevoegdheid aan de colleges van dienstchefs om de definitieve voorstellen betreffende de tuchtstraffen te formuleren type ministerieel besluit prom. 10/02/1998 pub. 12/05/1998 numac 1998014045 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot benoeming van bijzitters technici en niet-technici bij de Hogere Vergoedingscommissie ingesteld bij artikel 31, § 1, van de wet van 14 april 1965, gewijzigd bij de wet van 12 juli 1976, tot regeling van de financiële Staatstusse type ministerieel besluit prom. 10/02/1998 pub. 12/05/1998 numac 1998014046 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot benoeming van bijzitters technici en niet-technici bij de Vergoedingscommissie ingesteld bij artikel 19, § 1, van de wet van 14 april 1965, gewijzigd bij de wet van 12 juli 1976, tot regeling van de financiële Staatstussenkomst type ministerieel besluit prom. 10/02/1998 pub. 18/04/1998 numac 1998014051 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot indeling in bevrachtingsdistricten van het bevoegdheidsgebied van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart type ministerieel besluit prom. 10/02/1998 pub. 12/02/1998 numac 1998016045 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 maart 1997 houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest sluiten tot instelling van het verkavelingscomité « Lincent ", vervangen door artikel 18 van het besluit van de Waalse Regering van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015201248 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de Verkavelingscomités, Ruilcomités en Provinciale Verkavelingscomités sluiten betreffende de Verkavelingscomités, Ruilcomités en Provinciale Verkavelingscomités, wordt punt 10° vervangen door wat volgt : « 10° de heer Xavier Lehane, assistent bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake natuurbehoud; ».

Art. 6.In artikel 2 van het ministerieel besluit van 4 april 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/04/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000012181 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair leercomité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton sluiten tot instelling van het verkavelingscomité « Hotton », vervangen door artikel 21 van het besluit van de Waalse Regering van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015201248 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de Verkavelingscomités, Ruilcomités en Provinciale Verkavelingscomités sluiten betreffende de Verkavelingscomités, Ruilcomités en Provinciale Verkavelingscomités, wordt punt 3° vervangen door wat volgt : « 3° de heer David Dufour, attaché bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake natuurbehoud; ».

Art. 7.In artikel 3 van het ministerieel besluit van 13 oktober 2000 waarbij een gebruiksruilprocedure op het grondgebied van de gemeente Leuze-en-Hainaut, vervangen bij artikel 23 van het besluit van de Waalse Regering van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015201248 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de Verkavelingscomités, Ruilcomités en Provinciale Verkavelingscomités sluiten betreffende de verkavelingscomités, ruilcomités en provinciale verkavelingscomités, wordt punt 4° vervangen door wat volgt : « 4° Mevr. Cécile Danis, attachée bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening; ».

Art. 8.In artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016200069 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij wordt besloten tot de landinrichtingen "Buissenal" en "Rebaix" over te gaan sluiten waarbij wordt besloten tot de landinrichtingen « Buissenal » en « Rebaix » over te gaan, worden de woorden « voor de uitvoering van deze landinrichting » vervangen door de woorden « voor de uitvoering van deze landinrichtingen ».

Art. 9.In het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016200069 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij wordt besloten tot de landinrichtingen "Buissenal" en "Rebaix" over te gaan sluiten waarbij wordt besloten tot de landinrichtingen « Buissenal » en « Rebaix » over te gaan, wordt een artikel 4/1 ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 4/1.Het Comité voor landinrichting bedoeld in de artikelen 3 en 4 wordt « comité voor landinrichting « Moustier-Marcq » genoemd. ».

Art. 10.De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 13 juli 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN


begin


Publicatie : 2017-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^