Besluit Van De Waalse Regering van 13 juni 2002
gepubliceerd op 06 juli 2002
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Waalse Regering tot aanvulling van het besluit van de Waalse Regering van 12 juli 2001 betreffende de werking van de technische Commissie voor advies over de geluidsisolatiewerken

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2002027601
pub.
06/07/2002
prom.
13/06/2002
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

13 JUNI 2002. - Besluit van de Waalse Regering tot aanvulling van het besluit van de Waalse Regering van 12 juli 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/07/2001 pub. 27/07/2001 numac 2001027419 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het doel, de samenstelling en de werking van de technische Commissie voor advies over de geluidsisolatiewerken bedoeld in artikel 3, § 5, van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001 tot bepal sluiten betreffende de werking van de technische Commissie voor advies over de geluidsisolatiewerken


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder, gewijzigd bij het decreet van 1 april 1999 waarbij een artikel 1bis wordt ingevoegd, dat gewijzigd werd bij de decreten van 8 juni en 25 oktober 2001;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001027356 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens sluiten tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone (zone B) van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 12 juli 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/07/2001 pub. 27/07/2001 numac 2001027419 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het doel, de samenstelling en de werking van de technische Commissie voor advies over de geluidsisolatiewerken bedoeld in artikel 3, § 5, van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001 tot bepal sluiten tot bepaling van het doel, de samenstelling en de werking van de technische Commissie voor advies over de geluidsisolatiewerken bedoeld in artikel 3, § 5, van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001027356 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens sluiten tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone (zone B) van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 juni 2002;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 13 juni 2002;

Op de voordracht van de Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, Besluit :

Artikel 1.Overeenkomstig artikel 5 van het besluit van de Waalse Regering van 12 juli 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/07/2001 pub. 27/07/2001 numac 2001027419 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het doel, de samenstelling en de werking van de technische Commissie voor advies over de geluidsisolatiewerken bedoeld in artikel 3, § 5, van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001 tot bepal sluiten wordt het bedrag van het voor de vergaderingen toegekende presentiegeld vastgesteld op een forfaitair bedrag van euro 200 per halve aanwezigheidsdag.

De reisvergoedingen worden terugbetaald op grond van het voor de staatsambtenaren vigerende tarief tegen euro 0,20 per kilometer.

Art. 2.Het voorzitterschap van de technische Commissie wordt waargenomen door het gewoon lid dat het Directoraat-generaal Technische Diensten van het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer vertegenwoordigt of, in geval van afwezigheid, door zijn plaatsvervanger.

Art. 3.Het secretariaat van de Commissie wordt waargenomen door het Directoraat-generaal Technische Diensten van het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer.

Art. 4.De uitgaven bedoeld in artikel 1 van dit besluit worden ten laste genomen door de « SOWAER » in het kader van haar afgevaardigde opdrachten.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 6.De Minister tot wiens bevoegdheden de Uitrusting en de Exploitatie van Luchthavens behoren, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 13 juni 2002.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^