Besluit Van De Waalse Regering van 13 juni 2002
gepubliceerd op 06 juli 2002
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Technische Commissie voor advies over de geluidsisolatiewerken

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2002027602
pub.
06/07/2002
prom.
13/06/2002
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

13 JUNI 2002. - Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Technische Commissie voor advies over de geluidsisolatiewerken


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder, gewijzigd bij het decreet van 1 april 1999 waarbij een artikel 1bis wordt ingevoegd, dat gewijzigd werd bij de decreten van 8 juni en 25 oktober 2001;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001 tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone (zone B) van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 12 juli 2001 tot bepaling van het doel, de samenstelling en de werking van de technische Commissie voor advies over de geluidsisolatiewerken bedoeld in artikel 3, § 5, van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001 tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone (zone B) van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens;

Op de voordracht van de Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden benoemd tot gewoon lid van de Commissie : - als vertegenwoordiger van de Minister tot wiens bevoegdheden de Uitrusting en de Exploitatie van Luchthavens behoren : Déborah Depauw; - als vertegenwoordiger van de « Société wallonne des Aéroports » (SOWAER - Waalse Maatschappij voor Luchthavens) : Luc Vuylsteke; - als vertegenwoordiger van het Directoraat-generaal Technische Diensten van het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer : Paul-Henri Besem; - als vertegenwoordiger van de « Société des Architectes francophones » : Jean-Marie Fauconnier; - als vertegenwoordiger van de Belgische Akoestische Vereniging : Jean Nemerlin; - als vertegenwoordiger van de « Confédération de la Construction wallonne » : Philippe Gosselin.

Art. 2.De volgende personen worden benoemd tot plaatsvervangend lid van de Commissie : - als vertegenwoordiger van de Minister tot wiens bevoegdheden de Uitrusting en de Exploitatie van Luchthavens behoren : Jean-Luc Bock; - als vertegenwoordiger van de « Société wallonne des Aéroports » : Bruno Delabye; - als vertegenwoordiger van het Directoraat-generaal Technische Diensten van het Waalse Ministerie van Uitrusting en vervoer : Nicole Erpicum; - als vertegenwoordiger van de « Société des Architectes francophones » : Jean Morenville; - als vertegenwoordiger van de Belgische Akoestische Vereniging : Eric Bruyere; - als vertegenwoordiger van de « Confédération de la Construction wallonne » : Michel Wagneur.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De Minister tot wiens bevoegdheden de Uitrusting en de Exploitatie van Luchthavens behoren, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 13 juni 2002.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^