Besluit Van De Waalse Regering van 13 juni 2013
gepubliceerd op 24 juni 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering betreffende de herhuisvesting van de gebruiker die wordt ontzet ten gevolge van een bewoningsverbod opgelegd door de burgemeester overeenkomstig de artikelen 7 en 13 van de Waalse Huisvestingscode en Duurzaam Wonen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013203693
pub.
24/06/2013
prom.
13/06/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 JUNI 2013. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de herhuisvesting van de gebruiker die wordt ontzet ten gevolge van een bewoningsverbod opgelegd door de burgemeester overeenkomstig de artikelen 7 en 13 van de Waalse Huisvestingscode en Duurzaam Wonen


De Waalse Regering, Gelet op de Waalse Huisvestingscode en Duurzaam Wonen, inzonderheid op artikel 7, 14e lid, ingevoegd bij het decreet van 9 februari 2012;

Gelet op het advies van de "Société wallonne du logement" (Waalse Huisvestingsmaatschappij), gegeven op 27 augustus 2012;

Gelet op het advies van de "Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne" (Hoge Raad van Steden, Gemeenten en Provincies van het Waalse Gewest) van 12 oktober 2012;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 juni 2012;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 28 juni 2012;

Gelet op advies nr. 53.111/4 van de Raad van State, gegeven op 24 april 2013, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op het advies van de Hoge Huisvestingsraad, gegeven op 19 september 2012;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° burgemeester : de burgemeester die de gebruiker uit de woning heeft gezet ten gevolge van een bewoningsverbod dat hij, de Gemeenteraad of de Regering heeft opgelegd overeenkomstig de artikelen 7 en 13 van de Waalse Huisvestingscode en Duurzaam Wonen;2° gemeente : de gemeente op het grondgebied waarvan de ontruimde woning zich bevindt;3° begunstigde : het door de burgemeester uitgezette gezin dat na het voorstel tot herhuisvesting van de burgemeester te hebben aanvaard, in een woning of een logiesverstrekkende inrichting op het grondgebied van de gemeente wordt herhuisvest, of op het grondgebied van een andere gemeente in geval van het zoeken naar een woning door de "Société wallonne du logement" (Waalse Huisvestingsmaatschappij). Deze tweede oplossing is enkel mogelijk als de "Société wallonne du logement", na kennis te hebben genomen van de door de burgemeester ondernomen vruchteloze stappen, een woning vindt binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de door de burgemeester ontvangen informatie, en de toestemming krijgt van de eigenaar of van de beheerder van de woning of van de huisvestingsstructuur om de begunstigde in de woning of in de logiesverstrekkende inrichting te herhuisvesten; 4° kind ten laste : persoon voor wie een kinderbijslag of een wezenrente wordt toegekend aan een verzoekend gezinslid, of het kind dat, na overlegging van bewijsstukken, door de administratie geacht wordt ten laste te zijn.Het gehandicapte gezinslid of kind wordt beschouwd als bijkomend kind ten laste; 5° administratie : het Departement Wonen van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Wonen, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst;6° huisvestingsstructuur : de structuur bedoeld in Deel 2, Boek I, Titel II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid;7° logiesverstrekkende inrichting : de instelling erkend krachtens Deel 2, Boek 1, Titel II, Hoofdstuk II, Afdeling II, van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid.

Art. 2.§ 1. Als de begunstigde in een transitwoning of een huisvestingsstructuur wordt gehuisvest, mag hij er verblijven gedurende een periode van hoogstens zes maanden.

Na verstrijken van die periode mag de begunstigde, als hij geen woning heeft gevonden die overeenstemt met de gezondheids- en overbevolkingscriteria bepaald bij het besluit van de Waalse Regering van 30 augustus 2007 tot vaststelling van de minimale gezondheidsnormen, de overbevolkingsnormen en houdende de in artikel 1, 19° tot 22°bis, van de Waalse Huisvestingscode bedoelde begripsomschrijvingen en waarvan de huurprijs 300 euro voor een woning met één slaapkamer niet overschrijdt, verhoogd met 50 euro per bijkomende slaapkamer, er opnieuw verblijven gedurende een periode van zes maanden. § 2. Als de begunstigde in een woning wordt gehuisvest die, overeenkomstig artikel 132 van de Waalse Huisvestingscode en Duurzaam Wonen, aan een OCMW of aan een instelling met sociale doeleinden wordt verhuurd, in een woning die door een sociaal vastgoedagentschap wordt beheerd of in een woning uit de privé-huursector, mag hij er verblijven gedurende een periode van hoogstens zes maanden. § 3. Als de regelgeving met betrekking tot de huisvesting of tot de huisvestingsstructuur het mogelijk maakt, voorziet de huurovereenkomst of de woonovereenkomst gesloten met de begunstigde : 1° de mogelijkheid om deze overeenkomsten voortijdig op te zeggen mits een opzegging betekend één maand tevoren;2° het ontbreken van opzeggingsvergoeding met inachtneming van de voorwaarden bepaald in 1°. Gedurende de duur van de herhuisvesting zoekt de begunstigde naar een andere woning en komt daartoe in aanmerking voor de begeleiding bedoeld in § 4.

Bij herhuisvesting in een woning, met uitzondering van de transitwoning, waarvan de huurprijs 300 euro voor een woning met één slaapkamer niet overschrijdt, verhoogd met 50 euro per bijkomende slaapkamer, is de begunstigde evenwel vrijgesteld van deze verplichting om een naar een andere woning te zoeken, als : 1°) de huurovereenkomst betreffende de in het kader van de herhuisvesting bewoonde woning, is gesloten voor een langere duur dan deze van de herhuisvesting; 2°) de huurovereenkomst betreffende de in het kader van de herhuisvesting bewoonde woning, eerst niet gesloten voor een langere duur dan deze van de herhuisvesting, wordt verlengd boven deze duur; de vrijstelling van de verplichting om naar een andere woning te zoeken geldt dan vanaf de sluiting van de verlenging. § 4. Gedurende de duur van de herhuisvesting, komt de begunstigde, met uitzondering van de begunstigde die vrijgesteld is om naar een andere woning te zoeken overeenkomstig § 3, in aanmerking voor een begeleiding om een woning te vinden die overeenstemt met de gezondheids- en overbevolkingscriteria bepaald bij het besluit van de Waalse Regering van 30 augustus 2007, tot vaststelling van de minimale gezondheidsnormen, de overbevolkingsnormen en houdende de in artikel 1, 19° tot 22°bis, van de Waalse Huisvestingscode bedoelde begripsomschrijvingen en waarvan de huurprijs 300 euro voor een woning met één slaapkamer niet overschrijdt, verhoogd met 50 euro per bijkomende slaapkamer.

De begunstigde wordt begeleid door : 1° de beheerder van de bewoonde woning;2° de logiesverstrekkende inrichting of, 3° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als de begunstigde in een woning uit de privé-huursector wordt gehuisvest. De administratie komt financieel tussenbeide ten belope van 25 euro per maand en per begunstigde als de begeleiding niet door een sociaal vastgoedagentschap, een vereniging ter bevordering van de huisvesting of een logiesverstrekkende inrichting wordt verzekerd.

De beheerder van de bewoonde woning of het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn maakt zijn tegemoetkomingsaanvraag aan de administratie over bij de overname van de begeleiding.

Bij de tegemoetkomingsaanvraag moeten de volgende documenten worden overgelegd : 1° de identificatie van de begunstigde;2° de identificatie van de bewoonde woning en van de ontruimde woning. De administratie betaalt het verschuldigde bedrag voor een begeleidingsperiode van zes maanden.

Na verstrijken van die eerste periode van zes maanden, betaalt de administratie het verschuldigde bedrag voor een tweede begeleidingsperiode van zes maanden als de begeleiding langer duurt. § 5. De bedragen bedoeld in §§ 1, 3 en 4, worden geïndexeerd overeenkomstig de reglementering die van toepassing is op de indexering van de bedragen bedoeld in artikel 1 van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen.

Art. 3.§ 1. Als het verschuldigde bedrag van de bewoningsvergoeding, van de huurprijs of van de financiële bijdrage voor de woning of voor de huisvestingsstructuur waarin de begunstigde wordt gehuisvest hoger is dan het bedrag van de huurprijs van de ontruimde woning of van haar huurwaarde wanneer de begunstigde die woning als eigenaar of kosteloos bewoonde, betaalt dan de administratie, gedurende twaalf maanden, het verschil tussen die twee bedragen, zodat het bedrag betaald door de begunstigde in het kader van zijn herhuisvesting met het bedrag van de huurprijs van de ontruimde woning of van haar huurwaarde overeenstemt.

Het betaalde verschil bedraagt hoogstens 250 euro. Dit bedrag wordt verhoogd met 30 euro per kind ten laste en met 100 euro als de begunstigde in een woning uit de privé-huursector gelegen in een vastgoeddrukgebied zoals bedoeld in artikel 79 van de Waalse Huisvestingscode en Duurzaam Wonen wordt gehuisvest.

Gedurende de duur van de herhuisvesting en de financiële tenlasteneming bedoeld in deze paragraaf, wordt geen huurtoelage gestort aan de begunstigde overeenkomstig het besluit van 21 januari 1999 tot toekenning van verhuis- en huurtoelagen. § 2. Vóór de sluiting van de huurovereenkomst maakt de begunstigde, als hij in een woning uit de privé-huursector wordt gehuisvest, of binnen de maand volgend op de handtekening van de huurovereenkomst of van de woonovereenkomst, voor de andere gevallen, de aanvraag tot tenlasteneming aan de administratie over door middel van het door haar bezorgd formulier.

Om volledig te zijn, bevat de aanvraag tot tenlasteneming : 1° een uittreksel uit het bevolkingsregister met de gezinssamenstelling van de aanvrager, opgemaakt hoogstens één maand vóór de indiening van zijn aanvraag;2° de nauwkeurige identificatie van de woning of van de huisvestingsstructuur die wordt of zal worden bewoond en van de ontruimde woning, met vermelding van het bedrag van de huurprijs, van de financiële bijdrage of van de bewoningsvergoeding voor elk gebouw. Binnen vijftien dagen na de datum van versturen van de volledige aanvraag of, in voorkomend geval, van de laatste document(en) die de aanvraag aanvullen, brengt de administratie de begunstigde en de eigenaar of beheerder van de woning op de hoogte van het bedrag van de tenlasteneming.

Vanaf de ontvangst van het schrijven van de administratie waarbij het bedrag van de tenlasteneming wordt toegekend, kan de huurovereenkomst worden gesloten met de eigenaar van een woning uit de privé-huursector en een huurprijs kan worden vastgesteld waarvan het bedrag van de tenlasteneming wordt ingehouden. § 3. De tenlasteneming wordt voortijdig vereffend voor een periode van zes maanden aan de eigenaar als de begunstigde in een woning uit de privé-huursector wordt gehuisvest.

In de andere gevallen, wordt de tenlasteneming maandelijks vereffend aan het plaatselijke bestuur, aan de instelling met sociale doeleinden of aan de logiesverstrekkende inrichting, eigenaar of beheerder van de woning of van de structuur waar de begunstigde wordt gehuisvest.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2013.

Art. 5.De Minister bevoegd voor Huisvesting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 13 juni 2013.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M NOLLET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^