Besluit Van De Waalse Regering van 13 juni 2013
gepubliceerd op 24 juni 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 februari 2009 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013203694
pub.
24/06/2013
prom.
13/06/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 JUNI 2013. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 februari 2009 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois (Waalse Hoge Raad voor het Bos en de Houtverwerkingsnijverheid)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 15 mei 2003 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen Gelet op het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 november 2003 tot uitvoering van het decreet van 15 mei 2003 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 12 december 2008 inzake de inwerkingtreding van artikel 6 van het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek en de werking van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois" (Waalse Hoge Raad voor het Bos en de Houtverwerkingsnijverheid);

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 februari 2009 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois" (Waalse Hoge Raad voor het Bos en de Houtverwerkingsnijverheid);

Overwegende dat de VZW "Union des villes et communes de Wallonie" (Vereniging van de Waalse Steden en Gemeenten) op 22 mei 2013 een schrijven heeft gericht aan de Minister van Bossen om te wijzen op het ontslag van de heer François Ducarme uit zijn mandaat van vertegenwoordiger van de "Union des villes et communes de Wallonie" binnen de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois" (Waalse Hoge Raad voor het Bos en de Houtverwerkingsnijverheid);

Overwegende dat de VZW "Union des villes et communes de Wallonie" (Vereniging van de Waalse Steden en Gemeenten) bij hetzelfde schrijven de vervanging voorstelt van de heer François Ducarme door de heer Arnaud Ransy, milieuadviseur bij de "UVCW";

Gelet op het door die vervanging gewaarborgd behoud van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen, Besluit :

Artikel 1.De heer Arnaud Ransy, milieuadviseur bij de "UVCW", rue de l'Etoile 14, B-5000 Namen, wordt tot plaatsvervangend lid van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois" (Waalse Hoge Raad voor het Bos en de Houtverwerkingsnijverheid) benoemd als vertegenwoordiger van de VZW "Union des villes et communes de Wallonie" (Vereniging van de Waalse Steden en Gemeenten), ter vervanging van de heer François Ducarme, ontslagnemend, wiens mandaat hij zal beëindigen.

Art. 2.Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de betrokkenen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 13 juni 2013.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^