Besluit Van De Waalse Regering van 13 maart 2003
gepubliceerd op 07 april 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering houdende opheffing van het ministerieel besluit van 8 december 2001 tot erkenning van een interprofessioneel organisme belast met het klasseren van geslachte varkens en van geslachte volwassen runderen en tot vaststelling va

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2003027188
pub.
07/04/2003
prom.
13/03/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 MAART 2003. - Besluit van de Waalse Regering houdende opheffing van het ministerieel besluit van 8 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001016397 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot erkenning van een interprofessioneel organisme belast met het klasseren van geslachte varkens en van geslachte volwassen runderen en tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen daarvan sluiten tot erkenning van een interprofessioneel organisme belast met het klasseren van geslachte varkens en van geslachte volwassen runderen en tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen daarvan


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, laatst gewijzigd bij de wet van 5 februari 1999;

Gelet op het decreet van 19 december 2002 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 januari 1992 houdende vaststelling van het indelingsschema van geslachte volwassen runderen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 juni 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende het klasseren van geslachte varkens, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 juni 2001;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2001 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 1991 houdende regeling van de werking van de Regering;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 januari 1992 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten voor de indeling van geslachte volwassen runderen, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 26 september 1997, 22 november 1999 en 29 juni 2001;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 mei 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999016173 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende het klasseren van geslachte varkens sluiten betreffende het klasseren van geslachte varkens, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 juni 2001;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001016397 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot erkenning van een interprofessioneel organisme belast met het klasseren van geslachte varkens en van geslachte volwassen runderen en tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen daarvan sluiten tot erkenning van een interprofessioneel organisme belast met het klasseren van geslachte varkens en van geslachte volwassen runderen en tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen daarvan;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch Vlees v.z.w., afgekort : "I.V.B.", zich klaarblijkelijk in de onmogelijkheid bevindt om de opdracht uit te voeren die haar toevertrouwd is bij ministerieel besluit van 8 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001016397 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot erkenning van een interprofessioneel organisme belast met het klasseren van geslachte varkens en van geslachte volwassen runderen en tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen daarvan sluiten tot erkenning van een interprofessioneel organisme belast met het klasseren van geslachte varkens en van geslachte volwassen runderen en tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen daarvan;

Overwegende dat, in het licht van die vaststelling, de indeling van geslachte varkens en van geslachte volwassen runderen moet worden gereorganiseerd volgens een aantal hoofdlijnen, vastgelegd in gemeenschappelijk overleg door het Ministerie van het Waalse Gewest en de I.V.B.;

Overwegende dat de toepassing van die hoofdlijnen de volledige wijziging vereist van de aan de I.V.B. toevertrouwde opdracht;

Overwegende dat voornoemde opdracht onverwijld moet worden ingetrokken aan de I.V.B. met het oog op een herstructurering van die laatste die haar in staat zou stellen haar nieuwe verplichtingen te vervullen;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het ministerieel besluit van 8 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001016397 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot erkenning van een interprofessioneel organisme belast met het klasseren van geslachte varkens en van geslachte volwassen runderen en tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen daarvan sluiten tot erkenning van een interprofessioneel organisme belast met het klasseren van geslachte varkens en van geslachte volwassen runderen en tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen daarvan, wordt opgeheven.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003.

Namen, 13 maart 2003.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^