Besluit Van De Waalse Regering van 13 maart 2014
gepubliceerd op 26 maart 2014

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 november 2010 tot invoering van bepaalde afwijkingen voor de toelating van de groentegewassen die traditioneel geteeld worden in specifieke streken of die geen hand

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014201871
pub.
26/03/2014
prom.
13/03/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

13 MAART 2014. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 november 2010 tot invoering van bepaalde afwijkingen voor de toelating van de groentegewassen die traditioneel geteeld worden in specifieke streken of die geen handelswaarde hebben, alsook voor het in de handel brengen van de zaden van die soorten


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 juni 2013 houdende verschillende bepalingen inzake landbouw, tuinbouw en aquacultuur, inzonderheid op artikel 3, eerste lid, 2° en 9°, en artikel 8;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 november 2010 tot invoering van bepaalde afwijkingen voor de toelating van de groentegewassen die traditioneel geteeld worden in specifieke streken of die geen handelswaarde hebben, alsook voor het in de handel brengen van de zaden van die soorten.

Gelet op het overleg tussen de gewestelijke Regeringen en de federale overheid van 19 september 2013, goedgekeurd op 4 oktober 2013;

Gelet op het advies 54.801/4 van de Raad van State, gegeven op 13 januari 2014, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Bij dit besluit wordt de uitvoerings Richtlijn 2013/45/EU van de Commissie van 7 augustus 2013 gedeeltelijk omgezet tot wijziging van de Richtlijnen 2002/55/EG en 2008/72/EG van de Raad alsook de Richtlijn 2009/145/EG van de Commissie betreffende de botanische benaming van de tomaat.

Art. 2.In artikel 3, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 18 november 2010 tot invoering van bepaalde afwijkingen voor de toelating van de groentegewassen die traditioneel geteeld worden in specifieke streken of die geen handelswaarde hebben, alsook voor het in de handel brengen van de zaden van die soorten, wordt het volgend lid ingevoegd, luidend als volgt : "De Minister is gemachtigd om de bijlagen bij dit besluit te wijzigen overeenkomstig de beslissingen van de Europese Unie".

Art. 3.In bijlage I bij hetzelfde besluit worden de woorden "Lycopersicon esculentum Mill." vervangen door de woorden "Solanum lycopersicum L.".

Art. 4.In bijlage II bij hetzelfde besluit worden de woorden "Lycopersicon esculentum Mill." vervangen door de woorden "Solanum lycopersicum L.".

Art. 5.De Minister van Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 13 maart 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^