Besluit Van De Waalse Regering van 13 maart 2014
gepubliceerd op 27 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het regelgevend deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de diensten voor gezins- en bejaardenhulp

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014201884
pub.
27/03/2014
prom.
13/03/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 MAART 2014. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het regelgevend deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de diensten voor gezins- en bejaardenhulp


De Waalse Regering, Gelet op het decretaal deel van het "Code wallon de l'Action Sociale et de la Santé" (Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid), inzonderheid op de artikelen 228, § 2, 230, § 4, 240, 241, 242, 245, 246, 247 et 255;

Gelet op het Decreetgevend deel van het Waalse wetboek van sociale Actie en gezondheid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 november 2013;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 21 november 2013;

Gelet op het advies nr. 55.070/4 van de Raad van State, gegeven op 12 februari 2014, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt krachtens artikel 138 van de Grondwet een aangelegenheid bedoeld in artikel 128, § 1, ervan.

Art.2 Artikel 327 van het decreetgevend deel van het Waalse Wetboek van sociale Actie en Gezondheid wordt aangevuld met het volgende lid : "Het Comité wordt door een lid van het kabinet van de minister bevoegd voor Sociale actie voorgezeten."

Art. 3.Artikel 330 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt : "

Art. 330.De gezinshelp(st)ers zijn houder van een inschrijvingsnummer toegekend door het Waalse Gewest op basis van een getuigschrift waaruit blijkt dat hij voor een van de volgende opleidingen geslaagd is : 1° secundair onderwijs : familiale en sanitaire help(st)er, kinderverzorgster, aspirant(e) nursing, alsook de volgende voormalige gegroepeerde basisopties : D3TQ assistente geriatrie, D3TQ kinderopvoeding en D3P jeugdwerk(st)er;2° sociale promotie : polyvalente help(st)er voor dienstverlening aan huis en in groep, gezinshelp(st)er en hulpverzorg(st)er;3° afwisselende educatie en opleiding : dezelfde afdeling als de voltijdse opleiding;4° door het Waalse Gewest erkende opleidingscentra : gezinshelp(st)er (bekwaamheidsattest). Met de gezinshelp(st)er wordt gelijkgesteld de bejaardenhelp(st)er in het bezit van een inschrijvingsattest.

De gezinshelp(st)ers die houder zijn van een gelijkaardige titel en van een inschrijvingsnummer in het Vlaamse Gewest, in het Brusselse Gewest of in de Duitstalige Gemeenschap, worden gelijkgesteld mits toekenning van een inschrijvingsnummer door het Waalse Gewest.

De gezinshelp(st)ers die houder zijn van een titel toegekend door een Lidstaat van de Europese unie die door de Franse Gemeenschap als gelijkwaardig wordt erkend, worden gelijkgesteld mits toekenning van een inschrijvingsnummer door het Waalse Gewest.

Art. 4.In artikel 336, § 2, 2°, b), van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "en bij voorrang gepresteerd bij personen van 75 jaar en meer, alsook bij personen die in aanmerking komen voor de verhoogde tussenkomst of voor het OMNIO-statuut bedoeld in artikel 37, § 1, tweede en derde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994" opgeheven.

Art. 5.Artikel 339, § 3, van hetzelfde Wetboek, wordt vervangen door wat volgt : " § 3. De informatie in verband met de organisatie en het programma van de cursussen en de door de studenten presentielijsten worden op de bedrijfszetel bewaard. Elk verzoek om afwijking wordt gericht aan de administratie binnen minstens vijftien dagen vóór het begin van de cursus.".

Art. 6.Hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een artikel 339/1, luidend als volgt : "

Art. 339/1.Om in aanmerking te komen voor de subsidies voor de dienstvergaderingen bedoeld in artikel 246 van het decreetgevend deel, besteden de diensten minstens 1 % en hoogstens 5 % van hun contingent, verhoogd met de activiteit van de gezinshelp(st)ers tewerkgesteld in het kader van elke maatregel inzake tewerkstellingshulp, waarvan maximum 1 % besteed wordt aan de vergaderingen inzake sociaal overleg en het saldo aan de vergaderingen betreffende de organisatie van de dienst, de verplichtingen van de arbeidsgeneeskunde, de toestand van de rechthebbenden, de verbeteringen die aangebracht moeten worden aan de functie en de begeleiding van de onlangs in dienst genomen gezinshelp(st)ers, de begeleiding van de stagiairs.

Zoniet zullen ze een strafmaatregel opgelegd krijgen die overeenstemt met het product van de vermenigvuldiging van het aantal ontbrekende uren met de gemiddelde uurtoelage.

De notulen of andere documenten die de ontmoeting bewijzen, opgesteld in het kader van elke vergadering, worden op de bedrijfszetel bewaard."

Art. 7.Artikel 340 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt : "

Art. 340.Om in aanmerking te komen voor de subsidie, mag de in artikel 247 van het decreetgevend deel van het Wetboek bedoelde activiteit niet zes uren per dag en per gezinshelp(st)er overschrijden en wordt ze voor twee prestaties per dag en per gezinshelp(st)er geteld, overeenkomstig artikel 343."

Art. 8.In artikel 341 van hetzelfde Wetboek, worden de woorden " § 1" toegevoegd na de woorden "Art. 341".

Punt "4°" en het tweede, het derde en het vierde lid worden vervangen door wat volgt : " § 2. Voor de diensten die onder de private en de openbare sector ressorteren, bestaat de subsidie bovendien uit een bijkomend forfaitair bedrag van 4,1021 euro per uur gepresteerd tussen 6 uur en 8 uur en tussen 18 uur en 20 uur, een bijkomend forfaitair bedrag van 7,1787 euro per uur gepresteerd tussen 20 uur en 21 u. 30 m., een bijkomend forfaitair bedrag van 11,4859 euro per uur gepresteerd op zon- en feestdagen en een bijkomend forfaitair bedrag van 5,3328 euro per uur gepresteerd op zaterdagen.

De forfaitaire subsidies bedoeld in het eerste lid worden toegekend als de volgende uurtoeslagen door de diensten worden toegepast aan de gezinshelp(st)ers, hetzij als loontoeslagen of als recuperatie : 1° 20 procent voor de uren gepresteerd tussen 6 uur en 8 uur en tussen 16 uur en 20 uur;2° 35 procent voor de uren gepresteerd tussen 20 uur en 21 u.30 m.; 3° 26 procent voor de uren gepresteerd op zaterdagen;4° 56 procent voor de uren gepresteerd op zondagen. Het aantal gesubsidieerde uren mag niet hoger zijn dan 6 % van het contingent van de dienst, verhoogd met de activiteit van de gezinshelp(st)ers tewerkgesteld in het kader van elke maatregel inzake tewerkstellingshulp.

De activiteit van de gezins- en seniorenhelp(st)ers van wie de tewerkstelling gefinancierd wordt in het kader van elke maatregel inzake tewerkstellingshulp wordt in aanmerking genomen voor de toekenning van die subsidie bedoeld in het eerste lid.

De modaliteiten bedoeld in de artikelen 337 en 338 zijn toepasselijk op de uren bedoeld in het derde en in het vierde lid."

Art. 9.In artikel 348 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, worden de cijfers "338, 342 en 343" vervangen door de cijfers "341, 343 en 344";2° in het tweede lid, wordt het cijfer "338" vervangen door het cijfer "341".

Art. 10.In artikel 349, derde lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "overeenkomstig artikel 367 en de artikelen 219 tot en met 260 van het decreetgevend deel van het Wetboek waaraan uitvoering wordt gegeven" vervangen door de woorden "overeenkomstig de artikelen 361 tot en met 363 en artikel 240 van het decreetgevend deel van het Wetboek waaraan uitvoering wordt gegeven".

Het tweede cijfer "367" in hetzelfde lid wordt vervangen door de woorden "356, § 2".

Art. 11.Artikel 353 van hetzelfde Wetboek, wordt vervangen als volgt : "

Art. 353.Elk jaar in januari, en na elke indexering van de lonen van de overheidsdiensten, geeft de administratie de verschillende gesubsidieerde diensten jaarlijks kennis van de bedragen van de forfaitaire toelagen die in de loop van het jaar toegepast worden".

Art. 12.In artikel 356 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het laatste lid van paragraaf 1, worden de woorden "331, § 1" vervangen door de woorden "221 van het decreetgevend deel"; 2° in paragraaf 3, worden de woorden "voor een semester" vervangen door de woorden "per semester voor de afwijkingen in verband met de steunintensiteit, met een minimum van twee kwartalen, en van een uurbijdrage voor de afwijkingen in verband met de toepassing van de loonschaal."; 3° er wordt een paragraaf 4 ingevoegd, luidend als volgt : § 4.Op basis van de bepalingen van artikel 241 van het decreetgevend deel, § 3, laatste lid, worden de perken bepaald in § 1 van het artikel gewijzigd en vastgesteld op 250 uur per kwartaal voor alle prestaties inzake hulpverlening die aan een rechthebbende door eenzelfde dienst of door verschillende diensten worden verleend. De intensiteit wordt beperkt tot 300 uren als verschillende rechthebbenden dezelfde woonplaats betrekken. De intensiteit wordt niet beperkt voor de rechthebbenden die in aanmerking komen voor de persoonlijke bijstandsverlening bedoeld in de artikelen 797 tot 801."

Art. 13.In artikel 358 van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "341, 340, 351, 343 en 344" vervangen door de woorden "340 tot 344, 349 en 351".

Art. 14.Artikel 360 van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

Art. 15.Artikel 12 van dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2014.

Art. 16.De Minister van Sociale Actie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 13 maart 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. E. TILLIEUX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^