Besluit Van De Waalse Regering van 13 oktober 2005
gepubliceerd op 28 oktober 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de bevolkingscijfers per provincie en per gemeente op 1 januari 2005

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2005027377
pub.
28/10/2005
prom.
13/10/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


13 OKTOBER 2005. - Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de bevolkingscijfers per provincie en per gemeente op 1 januari 2005


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het decreet van 27 mei 2004 houdende bekrachtiging van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 waarbij de Regering gemachtigd wordt om de wetgeving over de plaatselijke besturen te codificeren;

Gelet op het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, inzonderheid op de artikelen L1121-3, derde lid, en L2212-5, derde lid;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit : Enig artikel. De bevolkingscijfers per provincie en per gemeente vastgelegd op grond van het aantal personen ingeschreven in het Nationaal Register van de natuurlijke personen op 1 januari 2005 liggen vast in de bijlage bij dit besluit.

Namen, 13 oktober 2005.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD

Bijlage BEVOLKINGSCIJFERS PER PROVINCIE EN PER GEMEENTE OP 1 JANUARI 2005 ADMINISTRATIEVE EENHEDEN Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de bevolkingscijfers per provincie en per gemeente op 1 januari 2005.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en van Ambtenarenzaken, Ph. COURARD

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^