Besluit Van De Waalse Regering van 13 oktober 2005
gepubliceerd op 28 oktober 2005
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het aantal provincieraadsleden die per provincie gekozen moeten worden naargelang van de op 1 januari 2005 vastgelegde bevolkingscijfers

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2005027379
pub.
28/10/2005
prom.
13/10/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

13 OKTOBER 2005. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het aantal provincieraadsleden die per provincie gekozen moeten worden naargelang van de op 1 januari 2005 vastgelegde bevolkingscijfers


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het decreet van 27 mei 2004 houdende bekrachtiging van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 waarbij de Regering gemachtigd wordt om de wetgeving over de plaatselijke besturen te codificeren;

Gelet op het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, inzonderheid op artikel L2212-5;

Gelet het besluit van de Waalse Regering van 13 oktober 2005 tot vastlegging van de bevolkingscijfers per provincie en per gemeente op 1 januari 2005;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het aantal provincieraadsleden die per provincie gekozen moeten worden, wordt bepaald overeenkomstig de bijgaande tabel.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking bij de volgende gehele hernieuwing van de provincieraadsleden.

Art. 3.De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden is belast met uitvoering van dit besluit.

Namen, 13 oktober 2005.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD

Bijlage Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 13 oktober 2005 tot bepaling van het aantal van provincieraadsleden die per provincie gekozen moeten worden naar gelang van de op 1 januari 2005 vastgelegde bevolkingscijfers.

Namen, 13 oktober 2005.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^