Besluit Van De Waalse Regering van 13 oktober 2005
gepubliceerd op 28 oktober 2005
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Waalse Regering tot verdeling van de provincieraadsleden over de kiesdistricten

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2005027380
pub.
28/10/2005
prom.
13/10/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

13 OKTOBER 2005. - Besluit van de Waalse Regering tot verdeling van de provincieraadsleden over de kiesdistricten


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het decreet van 27 mei 2004 houdende bekrachtiging van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 waarbij de Regering gemachtigd wordt om de wetgeving over de plaatselijke besturen te codificeren;

Gelet op het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, inzonderheid op artikel L2212-6, tweede lid;

Gelet het besluit van de Waalse Regering van 13 oktober 2005 tot vastlegging van de bevolkingscijfers per provincie en per gemeente op 1 januari 2005;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De verdeling van de provincieraadsleden over de kiesdistricten wordt bepaald overeenkomstig de bijgaande tabellen.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 14 mei 2000 tot verdeling van de provincieraadsleden over de kiesdistricten wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking bij de volgende gehele hernieuwing van de provincieraadsleden.

Art. 4.De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden is belast met uitvoering van dit besluit.

Namen, 13 oktober 2005.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD

Bijlage Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Namen, 13 oktober 2005.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit de Waalse Regering van 13 oktober 2005 tot verdeling van de provincieraadsleden over de kiesdistricten.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^