Besluit Van De Waalse Regering van 13 oktober 2005
gepubliceerd op 20 oktober 2005
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 oktober 2004 waarbij de intercommunale IDEG als beheerder van gasdistributienetten aangewezen wordt

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2005202906
pub.
20/10/2005
prom.
13/10/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

13 OKTOBER 2005. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 oktober 2004 waarbij de intercommunale IDEG als beheerder van gasdistributienetten aangewezen wordt


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt, zoals gewijzigd bij het decreet van 18 december 2003 houdende verschillende maatregelen inzake gewestelijke fiscaliteit, thesaurie en schuld, organisatie van de energiemarkten, leefmilieu, landbouw, plaatselijke en ondergeschikte besturen, erfgoed, huisvesting en ambtenarenzaken en bij het programmadecreet van 3 februari 2005 betreffende de economische heropleving en de administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 16 oktober 2003 betreffende de gasnetbeheerders;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 14 oktober 2004 waarbij de intercommunale IDEG als beheerder van gasdistributienetten aangewezen wordt;

Overwegende dat de uitoefening van het vetorecht van de minderheidsvennoot aangepast werd naar aanleiding van de statutaire wijzigingen aangenomen tijdens de algemene vergadering van IDEG op 8 juni 2005, overeenkomstig de voorschriften van bovenbedoelde Waalse wetgeving;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 14 oktober 2004 waarbij de intercommunale IDEG als beheerder van gasdistributienetten aangewezen wordt, worden de volgende bewoordingen geschrapt : "onder de opschortende voorwaarde dat haar

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^