Besluit Van De Waalse Regering van 13 oktober 2005
gepubliceerd op 27 oktober 2005
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van het model van huishoudelijk reglement van de comités belast met het beheer van de temporaliën van de erkende islamitische gemeenschappen

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2005202963
pub.
27/10/2005
prom.
13/10/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

13 OKTOBER 2005. - Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van het model van huishoudelijk reglement van de comités belast met het beheer van de temporaliën van de erkende islamitische gemeenschappen


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 4 maart 1870 op de temporaliën van de erediensten, inzonderheid op artikel 19bis, ingevoegd bij de wet van 19 juli 1974, en gewijzigd bij de wetten van 17 april 1985, 18 juli 1991 en 10 maart 1999;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 4 juli 2005;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De huishoudelijke reglementen van de comités belast met het beheer van de temporaliën van de erkende islamitische gemeenschappen worden overeenkomstig de bijgevoegde modellen opgesteld.

De comités kunnen bepalingen aan voornoemde modellen toevoegen.

Art. 2.Dit besluit is uitsluitend van toepassing op de islamitische gemeenschappen waarvan het ambtsgebied binnen de grenzen van het Franstalige taalgebied ligt.

Art. 3.De Minister bevoegd voor de inrichtingen die de temporaliën van de erkende erediensten beheren is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 13 oktober 2005.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD

Islamitische eredienst in België Islamitische gemeenschap ( ) van Comité Nr.

Huishoudelijk reglement TITEL I. - Het comité HOOFDSTUK 1. - Instelling, samenstelling en hernieuwing

Artikel 1.Er wordt één enkel comité ingesteld per gemeenschap erkend door de Minister die bevoegd is voor de inrichtingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten. Dit comité is uitsluitend belast met het beheer van de temporaliën van de eredienst.

Art. 2.Het comité bestaat uit : 1° een lid van rechtswege, namelijk de aangewezen imam of zijn gemachtigde;2° vijf verkozen en vijf plaatsvervangende leden volgens de procedure bepaald bij de artikelen 7 en volgende van het besluit van de Waalse Regering van 13 oktober 2005 tot inrichting van de comités belast met het beheer van de temporaliën van de erkende islamitische gemeenschappen.

Art. 3.Indien het comité het wenst, kan het hoogstens twee ereleden aanwijzen die hem op grond van hun wijsheid of administratieve ervaring bijstand kunnen verlenen. Zij beschikken over een adviesbevoegdheid.

Art. 4.Elk kiesgerechtigd lid van de plaatselijke islamitische gemeenschap kan worden verkozen als lid van het comité op voorwaarde dat hij sedert ten minste twee jaar zijn verblijfplaats heeft op het grondgebied van de gemeenschap.

Art. 5.Binnen de maand van de uitslag van de verkiezingen wordt een buitengewone vergadering van het comité bijeengeroepen.

Op de installatievergadering verkiest het comité onder zijn verkozen leden : - een voorzitter; - een secretaris; - een penningmeester.

Zij worden na geheime afzonderlijke stemming bij volstrekte meerderheid van de aanwezige leden gekozen. Indien bij de eerste stembeurt geen volstrekte meerderheid behaald wordt, wordt opnieuw gekozen tussen de twee kandidaten met het hoogste aantal stemmen. Bij herstemming wordt de kandidaat met het hoogste aantal stemmen verkozen. Bij staking van stemmen gaat de voorkeur naar de oudste kandidaat.

Tijdens deze vergadering zal het comité : 1° zijn bureau kiezen;2° zijn huishoudelijk reglement aannemen;3° het document betreffende de samenstelling van het comité aanvullen. Deze documenten worden via het representatief orgaan van de door de federale overheid erkende islamitische eredienst overgemaakt aan de Minister die bevoegd is voor de inrichtingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten.

Een afschrift van de oproeping en van de agenda van deze vergadering wordt vooraf overgemaakt aan het representatief orgaan van de door de federale overheid erkende islamitische eredienst.

Art. 6.Het comité wordt om de twee jaar vernieuwd overeenkomstig de bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 13 oktober 2005 tot inrichting van de comités belast met het beheer van de temporaliën van de erkende islamitische gemeenschappen.

Art. 7.Het comité vervangt door de eerste plaatsvervanger het verkozen lid dat wegens overlijden, ontslag of verlies van de hoedanigheid van kiesgerechtigd lid van de plaatselijke islamitische gemeenschap niet langer deel uitmaakt van het comité.

Het comité vervangt ook het lid dat drie van zijn zittingen mist om redenen die het onvoldoende acht. Bij dergelijke afwezigheid wordt beschouwd dat het lid vrijwillig afstand doet van zijn functie. Over het vervangingsvoorstel wordt beslist nadat het in gebreke gebleven lid gehoord werd.

Het comité verzoekt de plaatsvervanger de vergaderingen bij te wonen na hem een exemplaar van het huishoudelijk reglement te hebben overgemaakt en de hoedanigheid van comitélid te hebben aangepast.

Hiervan wordt via het representatief orgaan van de door de federale overheid erkende islamitische eredienst een afschrift gericht aan de Minister die bevoegd is voor de inrichtingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten.

Art. 8.Bij alle stemmingen betreffende personen worden uitsluitend officiële stembiljetten gebruikt.

De voorzitter is belast met de stemmentelling.

Bij staking van stemmen wordt een tweede ronde georganiseerd tussen de best geplaatste kandidaten. Bij een nieuwe staking van stemmen wordt de oudste kandidaat titularis van de uit te oefenen functie. HOOFDSTUK 2. - Het bureau

Art. 9.Het bureau bestaat uit de leden die binnen het comité de volgende functies uitoefenen : 1° voorzitter;2° secretaris;3° penningmeester. De aangewezen imam of zijn gemachtigde maakt er deel van uit met stemrecht.

Het bureau vergadert telkens als het nodig is en minstens tien keer per jaar.

Art. 10.Indien nodig kan het representatief orgaan van de door de federale overheid erkende islamitische eredienst een persoon van buiten de plaatselijke islamitische gemeenschap aanwijzen om het comité administratieve en boekhoudkundige bijstand te verlenen.

Art. 11.De oproeping gebeurt via de voorzitter. Het bureau wordt bijeengeroepen op verzoek van de imam of van één van zijn leden.

Het bureau kan pas geldig beraadslagen als minstens drie leden aanwezig zijn.

De besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De besluiten van het comité worden door het bureau voorbereid en uitgevoerd. Het bureau staat ook in voor het dagelijks bestuur.

Het vervult o.a. de volgende taken : - de begroting en de begrotingswijzigingen opstellen; - de rekeningen opmaken en onderzoeken; - het beheer van de penningmeester controleren; - de leiding van de werken voor rekening van het comité waarnemen; - regelmatig en minstens twee keer per jaar de moskee en de andere onroerende goederen van het comité bezoeken en de gewone onderhoudswerken uitvoeren binnen de perken van de daartoe voorziene begrotingskredieten; - de giften, legaten en stichtingen voorlopig aanvaarden; - de aangewezen imam of zijn gemachtigde verschaffen wat nodig is om de eredienst uit te oefenen; - roerende goederen en rechten en gebouwen voor maximum negen jaar huren. HOOFDSTUK 3. - De functies

Art. 12.De voorzitter is bevoegd om : 1° de vergaderingen bijeen te roepen;2° de agenda van de vergaderingen vast te leggen;3° de debatten te leiden;4° de stemmen betreffende personen of uit te oefenen functies te tellen;5° elk officieel stuk te ondertekenen;6° alle briefwisseling in ontvangst te nemen, te openen en te behandelen;7° de dossiers te behandelen;8° de betalingsmandaten af te geven om lasten terug te betalen;9° in rechte op te treden als eiser of verweerder;10° één of meer van zijn taken aan een lid te delegeren voor een periode die de duur van het mandaat van betrokkene niet overschrijdt;11° toe te zien op de vlotte werking van het comité.

Art. 13.De secretaris is bevoegd om : 1° de oproepingen voor de vergaderingen op te stellen en te verzenden;2° de beraadslagingen van elke vergadering op te maken;3° elk officieel en administratief stuk op te stellen en te verzenden, met uitzondering van de boekhoudkundige stukken;4° elk officieel stuk mede te ondertekenen met de voorzitter;5° samen met de penningmeester de jaarlijkse begroting voor te bereiden;6° de archieven te klasseren en te bewaren.

Art. 14.Bij afwezigheid van de secretaris op een vergadering wordt zijn functie door de penningmeester waargenomen. Als deze laatste ook afwezig is, wordt deze taak voor de duur van de vergadering aan een ander lid toevertrouwd.

Art. 15.De penningmeester is bevoegd om : 1° de ontvangsten te realiseren;2° de uitgaven die door de voorzitter worden toegelaten op basis van regelmatige mandaten te vereffenen;3° de bij wet opgelegde boeken te houden overeenkomstig de modellen vastgelegd bij het besluit van de Waalse Regering van 13 oktober 2005 tot vaststelling van de modellen van huishoudelijk reglement van de comités belast met het beheer van de temporaliën van de erkende islamitische gemeenschappen;4° op elke vergadering van het comité en minstens vier keer per jaar een bijgewerkte toestand van de thesaurie voor te leggen;5° het comité advies te geven op het vlak van het financieel beheer;6° jaarlijks de rekeningen van het comité op te maken en in de maand maart aan het comité voor te leggen;7° samen met de secretaris de begroting van het comité voor het volgende boekjaar voor te bereiden;8° de afwezige of verhinderde secretaris tijdens de vergaderingen te vervangen.

Art. 16.Elke wijziging van de samenstelling van het comité maakt het voorwerp uit van een officiële kennisgeving aan de Minister bevoegd voor de inrichtingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten. Binnen dertig dagen na de vergadering die akte genomen heeft van de wijziging van de samenstelling van het comité wordt de kennisgeving via het representatief orgaan van de door de federale overheid erkende islamitische eredienst overgemaakt. HOOFDSTUK 4. - Vergaderingen en bevoegdheden van het comité

Art. 17.Het comité vergadert op initiatief van de voorzitter op grond van een schriftelijke oproeping die medeondertekend wordt door de secretaris of zijn vervanger.

Art. 18.Jaarlijks worden er wettelijk vier vergaderingen van het comité voorzien. De vergaderingen worden in de loop van de eerste maand van elke kalendertrimester in de moskee gehouden.

In de maand april wordt een vijfde vergadering voorzien voor de goedkeuring van de rekeningen.

Art. 19.Om geldig te zijn bevat de oproeping de volgende gegevens : 1° de datum en het tijdstip van de vergadering;2° de agenda; en wordt ze ten vroegste vijftien dagen en ten laatste acht dagen vóór de vergadering per post verstuurd.

Art. 20.Elk lid van het comité mag vragen om een punt dat hij wenst te bespreken op de agenda te plaatsen van de eerstkomende vergadering van het comité.

Hij verwittigt de voorzitter lang genoeg op voorhand om hem te laten oordelen over de ontvankelijkheid van het verzoek, over de mogelijkheid er tijdens de volgende vergadering op in te gaan en het punt op de agenda te plaatsen.

Art. 21.Op uitdrukkelijk verzoek van twee of meer leden van het comité gericht aan de voorzitter, kan binnen vijftien dagen een buitengewone vergadering van het comité bijeengeroepen worden. De agenda van de buitengewone vergadering vermeldt uitsluitend het punt (de punten) dat (die) het verzoek gemotiveerd heeft (hebben).

De oproeping en de agenda worden aan het representatief orgaan van de door de federale overheid erkende islamitische eredienst meegedeeld.

Art. 22.Elk lid van het comité dat de vergadering niet kan bijwonen wordt ertoe gehouden de voorzitter te verwittigen, behalve overmacht.

Elke afwezigheid wordt in de notulen van de vergadering vermeld.

Art. 23.Indien een lid in overtreding van de bepalingen van artikel 22 wegblijft, laat de voorzitter zijn afwezigheid als niet gerechtvaardigd akteren en artikel 7 toepassen.

Het lid dat zonder rechtvaardiging afwezig is, mag zich in geen geval verzetten tegen de beslissingen genomen tijdens de vergadering waarop hij afwezig was.

Art. 24.Het comité kan pas op geldige wijze beraadslagen wanneer de meerderheid van de gekozen leden aanwezig is.

Als het quorum niet bereikt wordt, maakt de voorzitter onmiddellijk een proces-verbaal van nalatigheid op en roept binnen vijftien dagen een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeen.

Art. 25.Voor zover het punt op de agenda van een vergadering met reglementaire oproeping staat, kan het comité geldig beraadslagen over elk onderwerp waarbij het comité rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken is, met name inzake : 1° de temporaliën van de eredienst;2° het personeel;3° het patrimonium van het comité;4° financiën en fiscaliteit;5° administratie en gerecht.

Art. 26.Er wordt met opgestoken hand bij meerderheid van de comitéleden gestemd. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Er wordt een uitzondering gemaakt op deze regel voor elke stemming betreffende de situatie of de functie van personen. De stemming is dan geheim en gebeurt uitsluitend door middel van officiële stembiljetten.

Art. 27.Na elke gewone vergadering worden de notulen van de beraadslagingen van de vergadering door de secretaris opgemaakt. Ze worden gelezen, uitgelegd en goedgekeurd op de eerstkomende gewone vergadering van het comité.

De secretaris stuurt de oproepingen, de agenda en de notulen van de vergaderingen van het comité tegelijkertijd naar de leden en naar het representatief orgaan van de door de federale overheid erkende islamitische eredienst.

Aangezien de termijn tussen twee vergaderingen van het comité vrij lang kan zijn, wordt een voorlopig afschrift van de notulen binnen tien dagen na de vergadering aan de leden van het bureau overgemaakt om de continuïteit van het dagelijks bestuur te waarborgen.

Art. 28.Na een buitengewone vergadering worden de notulen van de beraadslagingen van de vergadering onmiddellijk door de secretaris opgemaakt.

Na voorlezen en eventuele wijzigingen worden de notulen ondertekend door elk lid dat aanwezig was op die buitengewone vergadering.

Art. 29.Een lid van het comité kan elk ogenblik het register van de beraadslagingen inkijken op gewoon verzoek gericht aan de secretaris.

Indien hij een afschrift van een beraadslaging wenst te verkrijgen, moet hij vooraf schriftelijk een gemotiveerd verzoek bij de voorzitter indienen, aangezien deze laatste met de secretaris een uittreksel van de beraadslagingen van het comité voor eensluitend afschrift moet ondertekenen.

Art. 30.Alle uittreksels van beraadslagingen vereist krachtens wetsbepalingen worden door de secretaris opgemaakt en overgemaakt aan de Minister bevoegd voor de inrichtingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten via het representatief orgaan van de door de federale overheid erkende islamitische eredienst.

TITEL II. - Diverse maatregelen en overgangsmaatregelen HOOFDSTUK 1. - Diverse maatregelen

Art. 31.Dit huishoudelijk reglement werd goedgekeurd tijdens de eerste vergadering tot instelling van het comité op .....

Elk lid betuigt zijn instemming door elke bladzijde te viseren en door onderaan het officieel document waarvan hij een afschrift krijgt zijn handtekening te plaatsen.

Dezelfde procedure is van toepassing op de wijzigingen van bovenbedoeld reglement.

Art. 32.Binnen dertig kalenderdagen na de vergadering wordt het huishoudelijk reglement via het representatief orgaan van de door de federale overheid erkende islamitische eredienst ter goedkeuring overgemaakt aan de Minister bevoegd voor de inrichtingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten van het Waalse Gewest.

Art. 33.Dit reglement kan enkel gewijzigd worden tijdens een statutaire buitengewone vergadering van het comité die door de voorzitter wordt bijeengeroepen en die door minstens vier verkozen leden en de Imam, lid van rechtswege, of zijn gemachtigde bijgewoond moet worden.

Het wijzigingsontwerp gaat bij de oproeping, die minstens vijftien dagen vóór de vergadering wordt verstuurd. Er mag geen enkel ander punt op de agenda staan.

Het ontwerpbesluit wordt goedgekeurd door vier leden van het comité.

Indien het ontwerp goedgekeurd wordt, wordt het binnen dertig dagen door de voorzitter via het representatief orgaan van de door de federale overheid erkende islamitische eredienst ter goedkeuring overgemaakt aan de Minister bevoegd voor de inrichtingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten. HOOFDSTUK 2. - Overgangsmaatregelen

Art. 34.Bij de instelling van het eerste comité ingericht door het representatief orgaan van de door de federale overheid erkende islamitische eredienst spreekt het bestaande comité zich uit over eventuele klachten.

Samengesteld te ....., op .....

Handtekeningen, De voorzitter, De secretaris, De penningmeester, De leden,

Islamitische eredienst in België Comité van de islamitische gemeenschap ( ) van .....

Beraadslaging voor de periodieke verkiezing van de voorzitter, secretaris en penningmeester van het comité Uittreksel uit het beraadslagingsregister van het comité Zitting van ...

Aanwezig : Afwezig en vertegenwoordigd : Het Comité, - gelet op de artikelen van het besluit van de Waalse Regering van 13 oktober 2005; - gelet op de artikelen van het huishoudelijk reglement; - gelet op de uitslag van de stemming, Besluit : De heer Heeft stemmen op geldige stemmen gekregen; de heer Heeft stemmen op geldige stemmen gekregen; de heer Heeft stemmen op geldige stemmen gekregen; en wordt (worden) verkozen tot respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester van het comité voor een termijn gelijk aan de duur van zijn (hun) mandaat Voor eensluidend afschrift afgeleverd te, ........... op .............

De secretaris, De voorzitter, Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 13 oktober 2005 tot vastlegging van het model van huishoudelijk reglement van de comités belast met het beheer van de temporaliën van de erkende islamitische gemeenschappen.

Namen, 13 oktober 2005.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^