Besluit Van De Waalse Regering van 13 oktober 2005
gepubliceerd op 27 oktober 2005

Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de modellen van de begrotingen en rekeningen die moeten worden opgemaakt door de comités belast met het beheer van de temporaliën van de erkende islamitische gemeenschappen

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2005202965
pub.
27/10/2005
prom.
13/10/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

13 OKTOBER 2005. - Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de modellen van de begrotingen en rekeningen die moeten worden opgemaakt door de comités belast met het beheer van de temporaliën van de erkende islamitische gemeenschappen


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten, inzonderheid op artikel 19bis, ingevoegd bij de wet van 19 juli 1974 en gewijzigd bij de wetten van 17 april 1985, 18 juli 1991 en 10 maart 1999;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 4 juli 2005;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De begrotingen en rekeningen van de comités belast met het beheer van de temporaliën van de erkende islamitische gemeenschappen worden opgemaakt overeenkomstig de bijgevoegde modellen.

Art. 2.Dit besluit is enkel van toepassing op de islamitische gemeenschappen waarvan het ambtsgebied de grenzen van het Franse taalgebied niet overschrijdt.

Art. 3.De Minister bevoegd voor de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 13 oktober 2005 De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 13 oktober 2005 tot vaststelling van de modellen van de begrotingen en rekeningen die moeten worden opgemaakt door de comités belast met het beheer van de temporaliën van de erkende islamitische gemeenschappen.

Namen, 13 oktober 2005.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^