Besluit Van De Waalse Regering van 13 oktober 2005
gepubliceerd op 07 november 2005
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het geleide domaniale natuurreservaat « Fanges de Paradis », te Aywaille

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2005203035
pub.
07/11/2005
prom.
13/10/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

13 OKTOBER 2005. - Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het geleide domaniale natuurreservaat « Fanges de Paradis », te Aywaille


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het Natuurbehoud, gewijzigd bij de decreten van 11 april 1984, 16 juli 1985, 7 oktober 1985, 7 september 1989, 21 april 1994, 6 april 1995, 22 januari 1998 en 6 december 2001, inzonderheid op artikelen 6, 11, 12, 33 en 51;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 oktober 1975 houdende reglementering van de bewaking, de politie en het verkeer in de staatsnatuurreservaten, buiten de wegen die voor het openbaar verkeer openstaan, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de huurovereenkomst gesloten op1 mei 2004 tussen het Waalse Gewest en de gemeente Aywaille met het oog op de oprichting van het domaniale natuurreservaat « Fanges de Paradis », te Aywaille;

Gelet op het advies van de « Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature » (Waalse Hoge Raad voor het Natuurbehoud), gegeven op 15 maart 2005;

Gelet op het advies van de bestendige deputatie van de provincie Luik, gegeven op 26 mei 2005;

Overwegende dat gepaste instandhoudings- en beheersmaatregelen van de site « Fanges de Paradis » getroffen moeten worden met het oog op de bevordering van de biodiversiteit;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, Besluit :

Artikel 1.De aan de gemeente Aywaille toebehorende 18 ha 23 a 20 ca terrein, in het grijs voorgesteld op de bijgaande kaart en gekadastreerd als volgt, worden opgericht als geleid domaniaal natuureservaat « Fanges de Paradis » : - gemeente Aywaille, afdeling 3 (Harzée), sectie A, veldnaam « Sur les Fanges », perceelgedeelte 1319c, oppervlakte van 16,5435 ha en sectie B, veldnaam « Berleur », perceelgedeelte 1053b, oppervlakte van 1,6885 ha.

Art. 2.De ambtenaar van het Ministerie van het Waalse Gewest die belast is met het beheer van het domaniale natuurreservaat, is de ingenieur-houtvester van de Afdeling Natuur en Bossen van het betrokken ambtsgebied.

Art. 3.In afwijking van artikel 11, tweede lid, van de wet op het Natuurbehoud van 12 juli 1973, worden alle handelingen en werken die de biodiversiteit van de fauna en flora bevorderen, als beheersmaatregel toegestaan.

Art. 4.In afwijking van artikel 11, eerste lid, van de wet op het Natuurbehoud van 12 juli 1973 en overeenkomstig artikel 4 van bovenvermelde overeenkomst, blijft de jachtpacht van toepassing tot het verstrijken daarvan, met name 28 februari 2009. De regels voor de uitoefening van dit jachtrecht moeten vooraf ter advies worden voorgelegd aan de « Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature ».

Art. 5.De terreinen worden ingedeeld in zone B overeenkomstig artikel 2 van het ministerieel besluit van 23 oktober 1975.

Art. 6.De Minister bevoegd voor het Natuurbehoud is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 13 oktober 2005.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN De kaart ligt ter inzage bij de « Division de la Nature et des Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement », avenue Prince Liège 15, te 5100 Jambes.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^