Besluit Van De Waalse Regering van 13 oktober 2005
gepubliceerd op 07 november 2005
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende privé natuurreservaat "Grand Quarti"

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2005203043
pub.
07/11/2005
prom.
13/10/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

13 OKTOBER 2005. - Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende privé natuurreservaat "Grand Quarti"


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud, inzonderheid op de artikelen 6, 10, 11, 18, 19 en 37;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 17 juli 1986 betreffende de erkenning van natuurreservaten en de toekenning van subsidies met het oog op de aankoop van door een publiekrechtelijke rechtspersoon in erkende natuurreservaten op te richten terreinen, zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 11;

Gelet op het advies van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" (Waalse Hoge Raad voor het Natuurbehoud), gegeven op 17 juni 2003;

Gelet op het advies van de bestendige deputatie van de provincieraad van Namen, gegeven op 3 februari 2005;

Overwegende het advies uitgebracht op 3 januari 2005 door de buitendiensten van de Afdeling Natuur en Bossen en hetgene dat werd uitgebracht door de gebruiker d.d. 30 november 2004;

Overeenkomstig de erkenningsaanvraag ingediend op 30 april 2003 onder de naam "Grand Quarti" door de gebruiker, nl. de v.z.w. "Réserves naturelles RNOB";

Overeenkomstig de door de gebruiker in het erkenningsdossier (blzn. 25 tot 28) voorgestelde beheersmaatregelen en aangevraagde afwijkingen;

Overeenkomstig de buitengrenzen van de omtrek van het reservaat, aangegeven op het bijgaande liggingsplan;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De 27,2188 ha grond, gekadastreerd (of gekadastreerd geacht) als volgt, worden opgericht als privé erkend natuurreservaat "Grand Quarti" : - gemeente Houyet (25,6443 ha), afdeling 4, sectie B, nrs. 733a, 731a, 731b en 731c (gedeelte); - gemeente Beauraing (1,5745 ha) (Feschaux) : afdeling 6, sectie B, nrs. 752/2 en 753 en (Baronville) : afdeling 7, sectie B, nrs. 3/02, 4, 4/02, 5, 5/02, 6/02, en toebehorend aan de v.z.w. "Les Réserves naturelles ornithologiques de Belgique".

Art. 2.De ambtenaar van de Afdeling Natuur en Bossen die belast is met de bewaking van het erkende natuurreservaat "Grand Quarti", is de houtvester van het meest vertegenwoordigde ambtsgebied van de Afdeling Natuur en Bossen.

Art. 3.Overeenkomstig artikel 9, c, 5°, van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 17 juli 1986 en in afwijking van artikel 11 van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten, hebben de gebruiker en zijn afgevaardigden toestemming om de volgende handelingen te verrichten die absoluut noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het beheersplan : - bomen en struiken wegnemen, kappen, ontwortelen of verminken en het plantendek vernietigen of beschadigen; - didactische borden plaatsen; - de overtollige populaties wilde zwijnen reguleren; - vuren aansteken.

Art. 4.In afwijking van artikel 5 van het ministerieel besluit van 23 oktober 1975 houdende reglementering van de bewaking, de politie en het verkeer in de staatsnatuurreservaten buiten de wegen die voor het openbaar verkeer openstaan, hebben de gebruiker en zijn afgevaardigden toestemming om in het kader van het beheersplan : - over kap- of graafwerktuigen te beschikken; - jachtwapens te dragen.

Art. 5.De in de artikelen 3 en 4 van dit besluit bedoelde afwijkingen staan vermeld in een door de gebruiker en zijn afgevaardigden gedateerd en getekend schrijven. Ze zijn persoonlijk en moeten ieder ogenblik aan de bewakingsagenten getoond kunnen worden. Ze mogen niet langer duren dan één jaar. De gebruiker is gehouden binnen 24 uur een afschrift ervan over te maken aan de in artikel 2 bedoelde ambtenaar en aan de Directie Natuur.

Art. 6.De erkenning wordt verleend voor een duur van dertig jaar.

Art. 7.De Minister bevoegd voor het Natuurbehoud is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 13 oktober 2005.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN Het plan ligt ter inzage bij de "Division de la Nature et des Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement", avenue Prince Liège 15, te 5100 Jambes.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^