Besluit Van De Waalse Regering van 13 oktober 2005
gepubliceerd op 07 november 2005
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Waalse Regering houdende uitbreiding van het erkende natuurreservaat "Molinfaing".

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2005203045
pub.
07/11/2005
prom.
13/10/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

13 OKTOBER 2005. - Besluit van de Waalse Regering houdende uitbreiding (2) van het erkende natuurreservaat "Molinfaing".


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, inzonderheid op de artikelen 6, 10, 11, 18, 19 en 37;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 17 juli 1986 betreffende de erkenning van natuurreservaten en de toekenning van subsidies met het oog op de aankoop van door een publiekrechtelijke rechtspersoon in erkende natuurreservaten op te richten terreinen, zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 11;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 12 december 1991 houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Molinfaing";

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 12 april 2001 houdende uitbreiding van het erkende natuurreservaat "Molinfaing";

Gelet op het advies van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" (Waalse Hoge Raad voor het Natuurbehoud), gegeven op 17 juni 2003;

Gelet op het advies van de bestendige deputatie van de provincieraad van Luxemburg, gegeven op 20 januari 2005;

Overeenkomstig de erkenningsaanvraag ingediend op 30 april 2003 onder de naam "Molinfaing" door de gebruiker, nl. de v.z.w. "Réserves naturelles R.N.O.B.";

Overeenkomstig de buitengrenzen van de omtrek van het reservaat, aangegeven op het bijgaande liggingsplan;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De 1,254 ha grond, gekadastreerd (of gekadastreerd geacht) als volgt, worden toegevoegd aan het erkende natuurreservaat "Molinfaing" : Gemeente Neufchâteau, afdeling 5, sectie A, nr. 366, 370a, 376a, 380a en sectie B, nr. 397a, en toebehorend aan de v.z.w. "R.N.O.B.".

Art. 2.De erkenning wordt toegekend tot 11 december 2021.

Art. 3.De Minister bevoegd voor het Natuurbehoud is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 13 oktober 2005.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN Het plan ligt ter inzage bij de "Division de la Nature et des Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement", avenue Prince Liège 15, te 5100 Jambes.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^