Besluit Van De Waalse Regering van 13 september 2007
gepubliceerd op 02 oktober 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Glaceries Saint-Roch" te Floreffe

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007202903
pub.
02/10/2007
prom.
13/09/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 SEPTEMBER 2007. - Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Glaceries Saint-Roch" te Floreffe


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, inzonderheid op artikel 39;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 augustus tot regeling van de werking van de Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 16 september 2004 en 15 april 2004;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 20 oktober 2007 tot vastlegging van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 11 maart 1999 waarbij de specifieke opdrachten van de SPAQuE zijn vastgelegd;

Gelet op het dienstencontract gesloten op 29 april 1999 door de Waalse Regering en de SPAQuE;

Gelet op het geactualiseerde toekomstcontract voor Wallonië, aangenomen door het Waalse Parlement op 17 april 2002, inzonderheid op punt nr. 6 waarin de rol van de SPAQuE inzake verontreinigde bodems nader bepaald wordt;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 22 december 2005 tot goedkeuring van het aanhangsel nr. 1 bij het dienstencontract gesloten op 29 april 1999 door de Waalse Gewest en de SPAQuE;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 27 oktober 2005 tot goedkeuring van de oprichting van de "Société wallone de Financement alternatif" (Waalse maatschappij voor alternatieve financiering), afgekort SOWAFINAL, met het oog op de sanering van afgedankte bedrijfsruimtes, alsook op de uitrusting van ontsluitingsgebieden voor economische bedrijvigheid en van de havengebieden;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 03/03/2006 numac 2006200729 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verscheidene besluiten van de Waalse Regering geldend inzake investeringssteun type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027045 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van bietenzaad type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027044 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaigranen type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027041 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van zaad van groenvoedergewassen type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027043 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027042 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 03/03/2006 numac 2006200728 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering, ter uitvoering van artikel 1 van het programmadecreet van 3 februari 2005 betreffende de economische heropleving en de administratieve vereenvoudiging, van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de toekenning van een prem sluiten waarbij een gemachtigde opdracht aan de SOWAFINAL toegewezen wordt voor de tenuitvoerlegging van de alternatieve financiering van het saneringsprogramma van de verontreinigde afgedankte bedrijfsruimtes;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 9 februari 2006 tot goedkeuring van de definitieve lijst van 15 verontreinigde afgedankte bedrijfsruimten die prioritair behandeld moeten worden, alsook van de lijst van 12 te onderzoeken locaties;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 9 februari 2007 tot goedkeuring van de definitieve lijst (plus de desbetreffende voorbegrotingen) van 21 verontreinigde afgedankte bedrijfsruimtes bedoeld in het plan van de prioritaire acties voor de toekomst van Wallonië (hoofdlijn 2.6) en tot aanvulling van de definitieve lijst van de verontreinigde bedrijfsruimten die het voorwerp uitmaken van een alternatieve financiering, aangenomen op 9 februari 2006;

Gelet op het oriëntatieonderzoek uitgevoerd door de SPAQuE in 2006;

Overwegende dat dit oriëntatieonderzoek grondverontreinigingen door minerale oliën en PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) aan het licht heeft gebracht, alsook een plaatselijke overschrijding van de interventiewaarde wat benzeen en zink betreft;

Overwegende dat het onderzoek van het grondwater erop gewezen heeft dat het oppervlakkige grondwater in het noordoostelijke gedeelte van de site door arsenicum verontreinigd is boven de saneringsnorm en dat deze overschrijdingen soms belangrijk zijn;

Overwegende voor het overige dat, wat de in de kelders opgenomen vaste afvalstoffen betreft, concentraties PAK zijn vastgesteld die hoger zijn dan de drempels opgelegd bij het besluit van 14 juni 2001 voor afvalvalorisatie; dat anderzijds de vloeistoffen opgenomen in de bezinktanks van kelders hogere concentraties sulfaten, chroom, antimonium, kobalt en minerale oliën vertonen dan de normen;

Overwegende dat de site bijgevolg ernstig verontreinigd is en gevaar inhoudt voor het leefmilieu en de gezondheid van de mens zodat prioritair opgetreden moet worden;

Overwegende dat het algemeen voorzorgsbeginsel aanzet tot een spoedige interventie om te voorkomen dat dergelijke risico's voor het leefmilieu en de gezondheid van de mens aanhouden;

Overwegende dat de Waalse Regering krachtens artikel 43, § 1, eerste lid, van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen elke nuttige maatregel moet treffen om gevaar te voorkomen of te verhelpen als de aanwezigheid van afval wel eens een ernstige bedreiging voor de mens of het leefmilieu zou kunnen vormen;

Overwegende dat de Waalse Regering in dat perspectief de SPAQuE zal belasten met een spoedige sanering van de bedrijfsruimte;

Overwegende dat dit besluit niet vooruit loopt op de beroepen tot terugvordering van de kosten gemaakt door de SPAQuE bij de verantwoordelijke voor de sanering of de maatregelen genomen om de risico's voor milieu en mens te beperken, Besluit :

Artikel 1.De Waalse Regering belast de SPAQuE ermee saneringsmaateregelen te nemen op de site "Glaceries Saint-Roch" (gemeente Floreffe), met name op de terreinen die kadastraal bekend zijn of waren te Floreffe - Afdeling Frenière - Sectie A, nrs. 237d4, 237g4 en 237l4.

Art. 2.De werken worden uitgevoerd in het kader van de nodige herstelmaatregelen, met inbegrip van de definitieve herinrichting van de bedrijfsruimte. Ze worden uitgevoerd in al dan niet opeenvolgende fases naar gelang van het ecologische herstel van de bedrijfsruimte.

Deze werken omvatten o.a. : 1. de werfinstallatie, waarbij de bestaande omheiningen desnoods verwijderd worden;2. de afbakening van de bedrijfsruimte en van de naburige eigendommen;3. ontbossing;4. het boren van controleputten om de evolutie van het milieueffect van de bedrijfsruimte na de saneringswerken te kunnen nagaan;5. de aanleg van een netwerk voor de opvang van afstromend water, alsmede van elk desbetreffend werk;6. de installatie van een systeem om grondwater op te pompen en in de behandeling ervan in een bestaand of te bouwen zuiveringsstation, hetzij in de bedrijfsruimte, hetzij in een bedrijfsruimte waarvan het herstel bij besluit van de Waalse Regering aan de SPAQuE is toevertrouwd;7. de opvang van de gassen en het beheer ervan via een behandelingseenheid verbranding en/of valorisering;8. de bouw van elke andere installatie die nuttig is voor de sanering van de bedrijfsruimte;9. de herprofilering van de bedrijfsruimte, alsmede in de inrichting ervan, rekening houdende met de gevolgen daarvan voor het landschap en het milieu en met de goede beginselen van inrichting van het grondgebied met het oog op de vlotte integratie ervan in de al dan niet bebouwde omgeving;10. de bouw van gesloten cellen die de afzondering van de stoffen moeten waarborgen; 11. de afbraak van alle al dan niet ingegraven constructies, m.i.v. het beheer van afbraakafval in mobiele sorteer- en puinbreekinstallaties op de site, en in de afvoer van de overige ontmantelingsafval die niet gevaloriseerd kan worden in de bedrijfsruimte; 12. de ontruiming of de afzondering van aanvullingsmaterialen die zich op de site bevinden, alsmede van alle verontreinigde onderliggende gronden;13. de behandeling van de vervuilde grond in de bedrijfsruimte (in site, on site) of de afvoer ervan naar een extern behandelingscentrum, of desgevallend, naar een centrum voor technische ondergraving, of met het oog op een valorisatie;14. het plaatsen van een omheining om de installaties te beschermen;15. het beheer van de installaties gedurende de tijd die nodig is om een einde te maken aan potentiële milieuhinder.

Art. 3.De SPAQuE kan een beroep doen op de federale of lokale politie om de met bovenbedoelde opdrachten belaste derden en hun onderaannemers toegang te verlenen tot de in artikel 1 bedoelde site zolang hij niet volledig gesaneerd is en in zijn al dan niet bebouwde omgeving opnieuw geïntegreerd is.

Art. 4.Dit besluit wordt genomen op grond van artikel 43 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen. Het houdt milieuvergunning in overeenkomstig artikel 1, 1°, van het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning overeenkomstig artikel 84, § 1, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium.

Namen, 13 september 2007.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^