Besluit Van De Waalse Regering van 13 september 2007
gepubliceerd op 02 oktober 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Verreries de Jemappes" te Bergen

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007202910
pub.
02/10/2007
prom.
13/09/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 SEPTEMBER 2007. - Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Verreries de Jemappes" te Bergen


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, inzonderheid op artikel 39;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 augustus tot regeling van de werking van de Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 16 september 2004 en 15 april 2004;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 20 oktober 2007 tot vastlegging van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 11 maart 1999 waarbij de specifieke opdrachten van de SPAQuE zijn vastgelegd;

Gelet op het dienstencontract gesloten op 29 april 1999 door de Waalse Regering en de SPAQuE;

Gelet op het geactualiseerde toekomstcontract voor Wallonië, aangenomen door het Waalse Parlement op 17 april 2002, inzonderheid op punt nr. 6 waarin de rol van de SPAQuE inzake verontreinigde bodems nader bepaald wordt;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 22 december 2005 tot goedkeuring van het aanhangsel nr. 1 bij het dienstencontract gesloten op 29 april 1999 door de Waalse Gewest en de SPAQuE;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 27 oktober 2005 tot goedkeuring van de oprichting van de "Société wallone de Financement alternatif" (Waalse maatschappij voor alternatieve financiering), afgekort SOWAFINAL, met het oog op de sanering van afgedankte bedrijfsruimtes, alsook op de uitrusting van ontsluitingsgebieden voor economische bedrijvigheid en van de havengebieden;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 waarbij een gemachtigde opdracht aan de SOWAFINAL toegewezen wordt voor de tenuitvoerlegging van de alternatieve financiering van het saneringsprogramma van de verontreinigde afgedankte bedrijfsruimtes;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 9 februari 2006 tot goedkeuring van de definitieve lijst van 15 verontreinigde afgedankte bedrijfsruimten die prioritair behandeld moeten worden, alsook van de lijst van 12 te onderzoeken locaties;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 9 februari 2007 tot goedkeuring van de definitieve lijst (plus de desbetreffende voorbegrotingen) van 21 verontreinigde afgedankte bedrijfsruimtes bedoeld in het plan van de prioritaire acties voor de toekomst van Wallonië (hoofdlijn 2.6) en tot aanvulling van de definitieve lijst van de verontreinigde bedrijfsruimten die het voorwerp uitmaken van een alternatieve financiering, aangenomen op 9 februari 2006;

Gelet op het oriëntatieonderzoek uitgevoerd door de SPAQuE op de site "Verreries de Jemappes" in 2006;

Overwegende dat dit oriëntatieonderzoek plaatselijk ernstige verrontreinigingen van de bodem en het grondwater aan het licht heeft gebracht : Overwegende dat de grond doorgaans door polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en zware metalen verontreinigd is, Dat die verontreinigingen zich over de gezamenlijke bedrijfsruimte uitstrekken;

Overwegende dat het onderzoek van het grondwater heeft gewezen op de aanwezigheid van arsenicum en ammoniakstikstof;

Overwegende dat de verontreinigingen van het grondwater zich afwaarts de bedrijfsruimte richting Haine zouden kunnen verplaatsen;

Overwegende dat voornoemde elementen een ernstig gevaar vormen voor het leefmilieu, en zelfs voor de gezondheid van de mens;

Overwegende dat het algemeen voorzorgsbeginsel aanzet tot interventie om te voorkomen dat dergelijk risico aanhoudt;

Overwegende dat de Waalse Regering krachtens artikel 43, § 1, eerste lid, van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen elke nuttige maatregel moet treffen om gevaar te voorkomen of te verhelpen als de aanwezigheid van afval wel eens een ernstige bedreiging voor de mens of het leefmilieu zou kunnen vormen;

Overwegende dat de Waalse Regering in dat perspectief de SPAQuE zal belasten met een spoedige sanering van de bedrijfsruimte;

Overwegende dat dit besluit niet vooruit loopt op de beroepen tot terugvordering van de kosten gemaakt door de SPAQuE bij de verantwoordelijke voor de sanering of de maatregelen genomen om de risico's voor milieu en mens te beperken, Besluit :

Artikel 1.De Waalse Regering belast de SPAQuE ermee saneringsmaateregelen te nemen op de site "Verreries de Jemappes" (gemeente Bergen), met name op de terreinen die kadastraal bekend zijn of waren te Bergen - 22e Afdeling Jemappes, Sectie B, nrs. 1061l4, 1061n4, 1061m4 en 1076d4.

Art. 2.De werken worden uitgevoerd in het kader van de nodige herstelmaatregelen, met inbegrip van de definitieve herinrichting van de bedrijfsruimte. Ze worden uitgevoerd in al dan niet opeenvolgende fases naar gelang van het ecologische herstel van de bedrijfsruimte : Deze werken omvatten o.a. : 1. de werfinstallatie, waarbij de bestaande omheiningen desnoods verwijderd worden;2. de afbakening van de bedrijfsruimte en van de naburige eigendommen;3. ontbossing;4. het boren van controleputten om de evolutie van het milieueffect van de bedrijfsruimte na de saneringswerken te kunnen nagaan;5. de aanleg van een netwerk voor de opvang van afstromend water, alsmede van elk desbetreffend werk;6. de installatie van een systeem om grondwater op te pompen en in de behandeling ervan in een bestaand of te bouwen zuiveringsstation, hetzij in de bedrijfsruimte, hetzij in een bedrijfsruimte waarvan het herstel bij besluit van de Waalse Regering aan de SPAQuE is toevertrouwd;7. de opvang van de gassen en het beheer ervan via een behandelingseenheid verbranding en/of valorisering;8. de bouw van elke andere installatie die nuttig is voor de sanering van de bedrijfsruimte;9. de herprofilering van de bedrijfsruimte, alsmede in de inrichting ervan, rekening houdende met de gevolgen daarvan voor het landschap en het milieu en met de goede beginselen van inrichting van het grondgebied met het oog op de vlotte integratie ervan in de al dan niet bebouwde omgeving;10. de bouw van gesloten cellen die de afzondering van de stoffen moeten waarborgen; 11. de afbraak van alle al dan niet ingegraven constructies, m.i.v. het beheer van afbraakafval in mobiele sorteer- en puinbreekinstallaties op de site, en in de afvoer van de overige ontmantelingsafval die niet gevaloriseerd kan worden in de bedrijfsruimte; 12. de ontruiming of de afzondering van aanvullingsmaterialen die zich op de site bevinden, alsmede van alle verontreinigde onderliggende gronden;13. de behandeling van de vervuilde grond in de bedrijfsruimte (in site, on site) of de afvoer ervan naar een extern behandelingscentrum, of desgevallend, naar een centrum voor technische ondergraving, of met het oog op een valorisatie;14. het plaatsen van een omheining om de installaties te beschermen;15. het beheer van de installaties gedurende de tijd die nodig is om een einde te maken aan potentiële milieuhinder.

Art. 3.De SPAQuE kan een beroep doen op de federale of lokale politie om de met bovenbedoelde opdrachten belaste derden en hun onderaannemers toegang te verlenen tot de in artikel 1 bedoelde site zolang hij niet volledig gesaneerd is en in zijn al dan niet bebouwde omgeving opnieuw geïntegreerd is.

Art. 4.Dit besluit wordt genomen op grond van artikel 43 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen. Het houdt milieuvergunning in overeenkomstig artikel 1, 1°, van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning overeenkomstig artikel 84, § 1, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium.

Namen, 13 september 2007.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^