Besluit Van De Waalse Regering van 14 juli 2016
gepubliceerd op 29 juli 2016
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de Société de transport en commun de Liège-Verviers .

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016203881
pub.
29/07/2016
prom.
14/07/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016203881

WAALSE OVERHEIDSDIENST


14 JULI 2016. - Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de Société de transport en commun de Liège-Verviers (Openbaarvervoermaatschappij van Luik-Verviers).

De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest, artikelen 36bis en 36ter;

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, artikel 62;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, artikel 3, 12°;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 september 1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer per tram, premetro, metro, autobus en autocar, titel II;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 mei 2008 betreffende de administratieve geldboetes in de openbaarvervoerdiensten in het Waalse Gewest;

Overwegende dat personeelswijzigingen bij de "Société de Transport en Commun de Liège-Verviers" nieuwe aanwijzingen nodig maken;

Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit en Vervoer;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De hiernavermelde personeelsleden worden belast met het opsporen en het vaststellen van overtredingen van de bepalingen van Titel II van het koninklijk besluit van 15 september 1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer per tram, premetro, metro, autobus en autocar en van artikel 3, 12°, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer : - M. Debry Olivier, controleur; - M. Leiners Jean-Luc, controleur; - M. Sahin Güven, controleur.

De betrokkenen hebben de hoedanigheid van agent van de gerechtelijke politie.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De Minister van Mobiliteit en Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 14 juli 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO


begin


Publicatie : 2016-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^