Besluit Van De Waalse Regering van 14 juli 2016
gepubliceerd op 29 juli 2016
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Waalse Regering tot wijzing van het besluit van de Waalse Regering van 16 juli 2015 tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transp

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016203962
pub.
29/07/2016
prom.
14/07/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016203962

WAALSE OVERHEIDSDIENST


14 JULI 2016. - Besluit van de Waalse Regering tot wijzing van het besluit van de Waalse Regering van 16 juli 2015 tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun du Hainaut" (Openbaarvervoermaatschappij Henegouwen)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest, artikelen 36bis en 36ter;

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, artikel 62;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, artikel 3, 12°;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 september 1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer per tram, premetro, metro, autobus en autocar, titel II;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 mei 2008 betreffende de administratieve geldboetes in de openbaarvervoerdiensten in het Waalse Gewest;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 16 juli 2015 tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun du Hainaut";

Overwegende dat de fout in de achternaam van één van de aangewezen personeelsleden rechtgezet moet worden;

Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit en Vervoer;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 16 juli 2015 tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun du Hainaut" worden de woorden « M. M'BAREK Rachid, controleur » vervangen door de woorden « M. NID M'BAREK Rachid, controleur ».

Art. 2.De Minister van Mobiliteit en Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 14 juli 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO


begin


Publicatie : 2016-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^