Besluit Van De Waalse Regering van 14 juni 2007
gepubliceerd op 13 juli 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2006 waarbij de "Société publique d'aide à la qualité de l'environnement" gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site "Carrières et Four

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007202251
pub.
13/07/2007
prom.
14/06/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


14 JUNI 2007. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2006 waarbij de "Société publique d'aide à la qualité de l'environnement" gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site "Carrières et Fours de Sclaigneaux", te Andenne


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, inzonderheid op artikel 39;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 augustus 2004 tot regeling van de werking van de Regering;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 oktober 2005 tot vastlegging van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 11 maart 1999 waarbij de specifieke opdrachten van de SPAQuE zijn vastgelegd;

Gelet op het dienstencontract gesloten op 29 april 1999 door de Waalse Regering en de SPAQuE;

Gelet op het geactualiseerde toekomstcontract voor Wallonië, aangenomen door het Waalse Parlement op 17 april 2002, inzonderheid op punt nr. 6 daar het de rol van de SPAQuE inzake verontreinigde bodems nader bepaalt;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 22 december 2005 tot goedkeuring van het aanhangsel nr. 1 bij het dienstencontract gesloten op 29 april 1999 door de Waalse Gewest en de SPAQuE;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 27 oktober 2005 tot goedkeuring van de oprichting van de "Société wallone de Financement alternatif" (Waalse Maatschappij voor Alternatieve Financiering), afgekort : "Sowalfinal", met het oog op de sanering van afgedankte bedrijfsruimtes, alsook op de uitrusting van ontsluitingsgebieden voor economische bedrijvigheid en van de havengebieden;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 waarbij een gemachtigde opdracht aan de "SA Sowalfinal" toegewezen wordt voor de tenuitvoerlegging van de alternatieve financiering van het saneringsprogramma van de verontreinigde afgedankte bedrijfsruimtes;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 9 februari 2006 tot goedkeuring van de definitieve lijst (plus de desbetreffende voorbegrotingen) van 15 verontreinigde afgedankte bedrijfsruimtes bedoeld in het plan van de prioritaire acties voor de toekomst van Wallonië (hoofdlijn 2.6) die het voorwerp uitmaken van een alternatieve financiering;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2006 waarbij de "Société publique d'aide à la qualité de l'environnement" gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site "Carrières et Fours de Sclaigneaux", te Andenne.

Gelet op het indelingsonderzoek uitgevoerd door de SPAQuE in 2002-2003 en op de vastgestelde ernstige vervuiling van de site die gevaar inhoudt voor het leefmilieu en/of de gezondheid, waarbij prioritair opgetreden moet worden;

Overwegende dat dit besluit niet vooruitloopt op de beroepen tot terugvordering van de door de SPAQuE gedragen bedragen bij de schuldenaar van de saneringsverplichtingen;

Overwegende dat de perimeter van de sanering van de site "Carrières et Fours de Sclaigneaux", te Andenne uitgebreid moet worden tot de percelen betrokken bij de voormalige activiteit, Besluit : Enig artikel. Artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2006 waarbij de "Société publique d'aide à la qualité de l'environnement" gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site "Carrières et Fours de Sclaigneaux", te Andenne wordt vervangen als volgt : « De Waalse Regering belast de "Société publique d'aide à la qualité de l'environnement (SPAQUE SA)" met het nemen van saneringsmaatregelen op de site "Carrières et Fours de Sclaigneaux", te Andenne, (grondgebied van de gemeente Andenne), met name op de te Andenne gelegen terreinen die kadastraal bekend zijn als volgt : 11e afdeling, sectie A, nrs. 26a5, 26d4, 26r4, 26z4, 26t3, 26e4, 26b5, 26e5, 26f5, 26g5, 26h5, 26h4, 26c5, 26s4, 26l4, 26d5, 43e2, 43/3c, 43/3e, 43/3f, 43/3d, 49m, 33m3, 33a4, 33b4, 33c4, 33d4, 33e4, 33f4, 33g4, 33h4, 33k4, 33r3, 33p3, 33z3, 33w3. » Namen, 14 juni 2007.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^