Besluit Van De Waalse Regering van 14 juni 2018
gepubliceerd op 28 juni 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 juli 2013 betreffende een pesticidengebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling en tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018203265
pub.
28/06/2018
prom.
14/06/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018203265

WAALSE OVERHEIDSDIENST


14 JUNI 2018. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013204850 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende een pesticidengebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling en tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt en het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 5 oktober 1 sluiten betreffende een pesticidengebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling en tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt en het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 5 november 1987 betreffende het opmaken van een verslag over de toestand van het Waalse leefmilieu


De Waalse Regering, Gelet op verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad;

Gelet op de wet van van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, artikel 38;

Gelet op Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, de artikelen D.6-1, ingevoegd bij het decreet van 13 oktober 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/10/2011 pub. 08/11/2011 numac 2011027202 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt sluiten en D.164, ingevoegd bij het decreet van 5 juni 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/06/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008029492 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende oprichting van de Hoge Raad voor Opvoeding tot de Media en tot ontwikkeling van bijzondere initiatieven en middelen terzake in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 05/06/2008 pub. 20/06/2008 numac 2008202169 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de beteugeling van milieuovertredingen en de herstelmaatregelen inzake leefmilieu sluiten en gewijzigd bij de decreten van 15 juli 2008 en 27 oktober 2011;

Gelet op het decreet van 10 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013204849 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vaststelling van een kader ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden en tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek, Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, de wet van 28 december 1967 betreffende de o sluiten tot vaststelling van een kader ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden en tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek, Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw, de artikelen 3, 4 en 6;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 11 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013204850 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende een pesticidengebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling en tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt en het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 5 oktober 1 sluiten betreffende een pesticidengebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling en tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt en het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 5 november 1987 betreffende het opmaken van een verslag over de toestand van het Waalse leefmilieu;

Gelet op het rapport van 18 april 2018 opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het verzoek om adviesverlening binnen een termijn van dertig dagen, gericht aan de Raad van State op 9 mei 2018, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het gebrek aan adviesverlening binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het begeleidingsdocument van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) met als opschrift "Guidance on assessment of exposure of operators, workers, residents and bystanders in risk assessement for plant protection product" en in het bijzonder de aanbevelingen betreffende de berekening van de blootstelling van de "omwonenden" en de "omstanders";

Gelet op de verklaring van 15 juni 2017 van de 6de interministeriële conferentie over het leefmilieu en de gezondheid in Ostrava; dat deze verklaring de verbintenis formaliseert van de lidstaten van de Europese afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie, waaronder België, om portefeuilles bestaande uit acties in te voeren betreffende de milieugezondheidskwesties; dat deze portefeuilles voor het einde van het jaar 2018 opgesteld zullen moeten worden; dat één van de geïdentificeerde actiedomeinen tot doel heeft de schadelijke effecten van chemische stoffen op de gezondheid van de mens en het milieu tot een minimum te beperken;

Overwegende dat de Gewestelijke beleidsverklaring van 25 juli 2017 het volgende bepaalt: "Wallonië zal zich resoluut inzetten voor een krachtig gezondheids- en milieupreventiebeleid teneinde de risico's voor de gezondheid van de mens als gevolg van acties tegen het milieu tot een minimum te beperken.";

Overwegende dat, in zijn arrest van 11 september 2002, Pfizer Animal Health SA tegen de Raad van de Europese Unie (T-13/99, ECLI : EU : T : 2002 : 209) de Rechtbank van de Europese Unie het voorzorgsbeginsel herhaald heeft en de plichten die eruit voortvloeien; dat, aldus, als het "verboden is om een louter hypothetische aanpak van het risico aan te nemen en [de] beslissingen naar een "nulrisico" te oriënteren, de communautaire instellingen evenwel rekening moeten houden met hun verplichting, krachtens artikel l29, paragraaf 1, eerste lid, van het verdrag, om te zorgen voor een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid, dat, om verenigbaar te zijn met deze bepaling, niet noodzakelijk technisch het hoogste haalbare niveau moet zijn. (...) De bepaling van het niveau van het risico dat niet aanvaardbaar wordt geacht, hangt af van de beoordeling dat de bevoegde overheid toont voor de bijzondere omstandigheden van elk voorliggend geval. In dat opzicht kan deze overheid o.a. rekening houden met de ernst van de impact van het plaatshebben van dit risico op de menselijke gezondheid, met inbegrip van de omvang van mogelijke nadelige gevolgen, het voortbestaan, de omkeerbaarheid of de mogelijke late effecten van deze schaden alsook de min of meer concrete waarneming van het risico op basis van de beschikbare stand van de wetenschappelijke kennis";

Gelet op de huidige wetenschappelijke kennis, de beste beschikbare technieken en de goede landbouwpraktijken;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Waalse Regering van 11 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013204850 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende een pesticidengebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling en tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt en het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 5 oktober 1 sluiten betreffende een pesticidengebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling en tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt en het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 5 november 1987 betreffende het opmaken van een verslag over de toestand van het Waalse leefmilieu, hoofdstuk II, wordt het opschrift van afdeling 2 vervangen als volgt : "Toepassing van de pesticiden in en nabij de door het publiek of kwetsbare groepen bezochte ruimten".

Art. 2.In artikel 4, § 1, van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen als volgt : "Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is verboden : 1° op de plaatsen vermeld in deel I van bijlage 2; 2° tijdens de bezoekuren van de plaatsen bedoeld in 1°, op minder dan vijftig meter van de perceelgrens van deze plaatsen.".

Art. 3.In hetzelfde besluit, hoofdstuk II, wordt het opschrift van afdeling 3 vervangen als volgt : "Bufferzones, gebruikmateriaal en voorwaarden".

Art. 4.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 4 wordt vervangen door wat volgt : Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan pas beginnen als de windsnelheid kleiner is dan of gelijk is aan 20 km/u, hetzij 5,56 m/s Tijdens het gebruik, worden de gepaste middelen ingezet om de verspreiding van gewasbeschermingsmiddelen buiten het perceel of het behandelde gebied te voorkomen."; 2° het wordt aangevuld met de paragrafen 5 en 6, luidend als volgt : " § 5.De persoon die gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, hanteert een geschikt materiaal dat verwaaiing met minstens vijftig percent beperkt, dat goed afgesteld is en in goede staat is.

De Minister van Leefmilieu kan de lijst opmaken van het materiaal dat verwaaiing met minstens vijftig percent beperkt. § 6. De maatregelen betreffende het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen vervat in dit besluit kunnen worden aangevuld met andere maatregelen vervat in een "charte régionale de bonnes pratiques d'utilisation de produits phytopharmaceutiques" (gewestelijk handvest van goede praktijken voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), gevalideerd door de Minister van Leefmilieu en waarop elke professionele gebruiker vrij is om op in te tekenen.

Art. 5.In hetzelfde besluit, hoofdstuk II, wordt "Afdeling 3 - Hantering van gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik" vervangen als volgt : "Afdeling 4 - Hantering van gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik".

Art. 6.Artikel 30 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt : "De artikelen 4 en 5 zijn niet van toepassing op de vóór 1 juni 2018 ingezaaide teelt. Ze zijn in dat geval van toepassing op de volgende inzaai.".

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking drie maanden nadat het in het Belgisch Staatsblad wordt bekend gemaakt.

In afwijking van het eerste lid, treedt artikel 4, 2°, betreffende de invoeging van artikel 9, § 5, van het besluit van de Waalse Regering van 11 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013204850 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende een pesticidengebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling en tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt en het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 5 oktober 1 sluiten betreffende een pesticidengebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling en tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt en het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 5 november 1987 betreffende het opmaken van een verslag over de toestand van het Waalse leefmilieu, in werking op 1 januari 2019 behalve voor het professionele gebruik in boomfruitproductie waar de maatregel op 1 januari 2020 in werking treedt.

In afwijking van het eerste lid, heeft artikel 6 uitwerking op 30 mei 2018.

Art. 8.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 14 juni 2018.

Voor de Regering : De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^