Besluit Van De Waalse Regering van 14 juni 2018
gepubliceerd op 02 juli 2018

Besluit van de **** Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de invoering van één enkele procedure en ****

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018203295
pub.
02/07/2018
prom.
14/06/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2018-07-02 **** : 2018203295

**** OVERHEIDSDIENST


14 JUNI 2018. - Besluit van de **** **** tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999012496 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de invoering van één enkele procedure en een gecombineerde vergunning


**** **** ****, Gelet op de wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, artikelen 8, § 1 en § 2, artikel 7 en artikel 10, vierde lid;

Gelet op het **** van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het **** Gewest, het **** Gewest, het **** Hoofdstedelijk Gewest en de **** **** over de coördinatie van het beleid voor de toekenning van **** en de toekenning van de verblijfsvergunning, alsook de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse werknemers;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999012496 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers;

Gelet op het advies van de "**** **** et **** de la ****" (Sociaal-economische raad van ****), gegeven op 27 april 2018;

Gelet op het advies van het **** van de ****, gegeven op 8 mei 2018;

Gelet op het rapport van 29 maart 2018, opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in **** heeft plaatsgehad en tot integratie van de **** in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het verzoek om **** binnen een termijn van dertig dagen, gericht aan de Raad van State op 18 mei 2018, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het gebrek aan **** binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Tewerkstelling; **** beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Richtlijn 2011/98/**** van het **** **** en de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven, wordt bij dit besluit gedeeltelijk omgezet. HOOFDSTUK ****. - **** tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999012496 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

Art. 2.**** artikel 1 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999012496 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****) punt 4° wordt vervangen als volgt : "4° de Minister : de Minister van de **** **** bevoegd voor Tewerkstelling;"; ****) in punt 18°, worden de woorden "het **** voorzien bij artikel 1, 3°" vervangen door de woorden "de verblijfsvergunning voorzien in artikel 1, 15°"; ****) het artikel wordt aangevuld met de punten 20°, 21°, 22°, 23° en 24°, **** als volgt : "20° de Administratie : de **** Tewerkstelling en Werkvergunningen van het **** Werk en Beroepsopleiding van het **** Directoraat-generaal ****, Werk, Onderzoek van de **** Overheidsdienst; 21° het **** van 2 februari 2018 : het **** van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het **** ****, het **** Gewest, het **** **** Gewest en de **** **** over de coördinatie van het beleid voor de toekenning van **** en de toekenning van de verblijfsvergunning, alsook de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse werknemers;22° de gecombineerde vergunning : de verblijfsvergunning zoals bepaald in artikel 3, 10°, van het **** van 2 februari 2018;23° de enkele procedure : de procedure zoals bepaald in artikel 3, 6°, van het **** van 2 februari 2018; 24° onderdaan van een derde land : de onderdaan zoals bepaald in artikel 3, 7°, van het **** van 2 februari 2018.".

Art. 3.**** artikel 2, derde en zevende lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 februari 2003, 12 september 2007, 23 april 2008, 28 mei 2009, 13 maart 2011, 17 juli 2012 en 17 juli 2013, wordt het woord "Minister" vervangen door de woorden "gewestelijke Minister".

Art. 4.Artikel 9, vijfde lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 februari 2003, 12 september 2007 en 23 december 2008, wordt opgeheven.

Art. 5.Artikel 14 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een lid **** als volgt : "Voor de toepassing van hoofdstuk **** van het **** van 2 februari 2018, wordt het geneeskundig getuigschrift bedoeld in artikel 61/25-2, § 1, tweede lid, 6°, van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten gelijkgesteld met een bij dit artikel bedoelde geneeskundig getuigschrift.".

Art. 6.In hoofdstuk **** van hetzelfde koninklijk besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 oktober 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015204501 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten, wordt afdeling 3, die de artikelen 17 en 18 omvat, opnieuw opgenomen als volgt : "Afdeling 3. **** tot het verrichten van arbeid die deel uitmaakt van de procedure tot het verkrijgen van een gecombineerde vergunning of een andere verblijfsvergunning om voor een periode van meer dan negentig dagen te werken.

Art. 17.§ 1. **** bepalingen van hoofdstuk **** van het **** van 2 februari 2018 gelden onverminderd de bepalingen : 1° van de hoofdstukken **** tot ****;2° van het koninklijk besluit van 7 oktober 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 14/10/2009 numac 2009012228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende bijzondere bepalingen met betrekking tot de tewerkstelling van sommige categorieën van buitenlandse werknemers sluiten houdende bijzondere bepalingen met betrekking tot de tewerkstelling van sommige categorieën van buitenlandse werknemers. Wat het eerste lid, 1°, betreft, wordt een uitzondering gemaakt op : 1° artikel 2, eerste lid, 14°;2° afdeling 2 van hoofdstuk ****;3° artikel 31, tweede lid.

Art. 18.Om een onderdaan van een derde land toe te laten om te werken, dient de werkgever een aanvraag tot arbeidsvergunning in bij de Administratie en dit, overeenkomstig de bepalingen van deze afdeling. **** aanvraag wordt ingediend door middel van een formulier ter beschikking gesteld door de Administratie. **** aanvraagformulier wordt door de werkgever en de werknemer onderdaan van een derde land naar behoren ingevuld, gedateerd en ondertekend. **** werkgever treedt op als vertegenwoordiger van de werknemer. De ondertekening van het aanvraagformulier bedoeld in het tweede lid door de werknemer en de werkgever of diens lasthebber, geldt als : 1° aanwijzing, door de werknemer, van de werkgever als vertegenwoordiger;2° aanvaarding, door de werkgever, van het aldus toevertrouwde mandaat.

Art. 18/1.**** aanvraag geformuleerd door de werkgever wordt in elk geval ingediend door een natuurlijke persoon die daarvoor de rechtsbevoegdheid in België heeft **** kan de werkgever zelf zijn, of een natuurlijke persoon die zijn **** in België heeft en die namens en voor rekening van de werkgever handelt. Wanneer de werkgever buiten **** is gevestigd, is alleen deze natuurlijke persoon gemachtigd om te handelen.

Art. 18/2.**** werkgever of, in voorkomend geval, de werknemer, voegt de documenten bedoeld in artikel 61/25-2, § 1, tweede lid, van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten bij het formulier bedoeld in artikel 18.

Art. 18/3.Bij het formulier bedoeld in artikel 18 en de documenten bedoeld in artikel 18/2, voegt de werkgever : 1° het afschrift van zijn identiteitskaart of van zijn lasthebber;2° het afschrift van elke bladzijde van het geldig paspoort van de werknemer en, als de betrokkene in België verblijft, het afschrift van het document dat zijn verblijf dekt;3° als de aanvraag een terbeschikkingstelling betreft : ****) een afschrift van het document afgegeven door de buitenlandse instelling waaruit blijkt dat de wetgeving betreffende de sociale zekerheid van dat land van toepassing blijft tijdens de tewerkstelling op het **** grondgebied wanneer een **** overeenkomst betreffende de sociale zekerheid bestaat; ****) bij gebrek aan een dergelijke **** overeenkomst, een document van de Federale Overheidsdienst **** **** waaruit blijkt dat de werknemer niet onderworpen mag worden aan het **** stelsel van sociale zekerheid.

Voor een aanvraag tot hernieuwing, naast de in het eerste lid bedoelde documenten, worden er ook bijgevoegd : 1° het afschrift van de **** of **** voor de hele periode van de arbeidsvergunning die vervalt of het afschrift van de individuele rekening;2° als de aanvraag een terbeschikkingstelling betreft, het bewijs van de inschrijving in het kadaster ****;3° als de aanvraag een gesubsidieerde onderzoeker betreft bedoeld in artikel 9, eerste lid, 8°, het bewijs van de betaling van de subsidie.

Art. 18/4.Bij het formulier bedoeld in artikel 18 en de documenten bedoeld in de artikelen 18/2 en 18/3, voegt de werkgever, als het **** om de stagiairs bedoeld in artikel 9, eerste lid, 5° : 1° het afschrift van de **** naar behoren ingevuld, bedoeld in artikel 22, 3°, gedateerd en ondertekend door beide partijen;2° als de stage wordt vergoed met een beurs, het bewijs van de toekenning van deze beurs aan de betrokkene;3° het opleidingsprogramma bedoeld in artikel 22, 4°;4° het afschrift van het diploma of getuigschrift dat door de stage wordt aangevuld, waarbij, in voorkomend geval, de versie vertaald door een beëdigd vertaler gevoegd zal worden;5° de verbintenis bedoeld in artikel 21, 2°, ondertekend door de stagiair, om in België geen dienstbetrekking uit te voeren tijdens de geldigheidsduur van de aangevraagde arbeidsvergunning.

Art. 18/5.Bij het formulier bedoeld in artikel 18 en de documenten bedoeld in de artikelen 18/2 en 18/3, voegt de werkgever, als het **** om **** personeel of personen die een leidinggevende functie komen bekleden bedoeld in artikel 9, eerste lid, 6° en 7° : ****) het afschrift van de arbeidsovereenkomst conform de bepalingen van de titels **** en **** van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten, gedateerd en ondertekend door beide partijen; ****) in geval van terbeschikkingstelling, het afschrift van de arbeidsovereenkomst die de werknemer met zijn werkgever gevestigd in het buitenland verbindt, waarbij, in voorkomend geval, de versie vertaald door een beëdigd vertaler gevoegd zal worden; 2° in geval van terbeschikkingstelling, een attest ondertekend door de werkgever met vermelding van de duur van de terbeschikkingstelling alsook de ****- en **** tijdens de terbeschikkingstelling;3° voor het **** personeel, het afschrift van de diploma's van het hoger onderwijs behaald door de betrokkene, waarbij, in voorkomend geval, de versie vertaald door een beëdigd vertaler gevoegd zal worden;4° voor de personen die een leidinggevende functie komen bekleden, het attest "leidinggevend personeel" ter beschikking gesteld door de Administratie naar behoren ingevuld, gedateerd en ondertekend door beide partijen.

Art. 18/6.Bij het formulier bedoeld in artikel 18 en de documenten bedoeld in de artikelen 18/2 en 18/3, voegt de werkgever, als het **** om navorsers en **** bedoeld in artikel 9, eerste lid, 8° : 1° voor de navorsers, het **** onderzoeksprogramma met vermelding van de begin- en einddata en van de bezoldiging of de subsidie die tenminste overeenstemmen met het **** van assistent van de universiteiten, instellingen van hoger onderwijs of erkende wetenschappelijke instellingen;2° als de aanvraag een gesubsidieerde navorser betreft, het bewijs van de toekenning van de subsidie;3° het bewijs van de uitnodiging en, in voorkomend geval, van de selectie, door de universiteit, de instelling van hoger onderwijs of de erkende wetenschappelijke instelling;4° het afschrift van het universitair diploma van de betrokkene, namelijk het bewijs dat hij houder is van een doctoraat op proefschrift of een academische titel die hiermee gelijkgesteld kan worden, waarbij, in voorkomend geval, de versie vertaald door een beëdigd vertaler gevoegd zal worden;5° voor een gasthoogleraar, tenzij er wordt bewezen, gedurende zijn verblijf, dat hij verder bezoldigd wordt door zijn uitzendende instelling, het bewijs dat hij een bezoldiging ontvangt in een **** van het onderwijzend personeel van de universiteit of van de instelling van hoger onderwijs.

Art. 18/7.Bij het formulier bedoeld in artikel 18 en de documenten bedoeld in de artikelen 18/2 en 18/3, voegt de werkgever, als het **** om gespecialiseerde **** bedoeld in artikel 9, eerste lid, 9° : 1° het afschrift van het leveringscontract dat bewijst dat de gespecialiseerde **** naar België komt om over te gaan tot de montage, het op gang brengen of de herstelling van een installatie die door zijn werkgever gevestigd in het buitenland wordt vervaardigd of geleverd.2° een nota met vermelding van de sector en het **** van de werkgever gevestigd in het buitenland die zijn werknemer detacheert;3° het afschrift van de arbeidsovereenkomst die de **** met zijn werkgever gevestigd in het buitenland verbindt, vergezeld van een afschrift van de **** of de ****, ondertekend door de werkgever, waarbij de duur van de terbeschikkingstelling wordt bepaald alsook de ****- en **** voor de duur van de terbeschikkingstelling, waarbij, in voorkomend geval, de versie vertaald door een beëdigd vertaler gevoegd zal worden.

Art. 18/8.Bij het formulier bedoeld in artikel 18 en de documenten bedoeld in de artikelen 18/2 en 18/3, voegt de werkgever, als het **** om werknemers bedoeld in artikel 9, eerste lid, 10°, gedetacheerd voor een opleiding van maximum zes maanden toegevoegd aan een **** gesloten met een **** bedrijf : 1° het afschrift van de arbeidsovereenkomst die de werknemer en de werkgever gevestigd in het buitenland verbindt, waarbij, in voorkomend geval, de versie vertaald door een beëdigd vertaler gevoegd zal worden;2° de opleidingsovereenkomst toegevoegd aan het **** met de vermelding van de opleidingsduur alsook de ****- en **** tijdens de opleiding;3° het afschrift van het **** gesloten tussen het **** bedrijf en de werkgever gevestigd in het buitenland.

Art. 18/9.Bij het formulier bedoeld in artikel 18 en de documenten bedoeld in de artikelen 18/2 en 18/3, voegt de werkgever, als het **** om **** en trainers bedoeld in artikel 9, eerste lid, 11° : 1° het afschrift van de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaar conform de bepalingen van de artikelen 2 tot 9 van de wet van 24 februari 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars sluiten betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars, gedateerd en ondertekend door beide partijen;2° een verklaring op erewoord waarin de werkgever zich ertoe verbindt het bedrag van de bezoldiging bedoeld in artikel 9, eerste lid, 11°, na te leven.

Art. 18/10.Bij het formulier bedoeld in artikel 18 en de documenten bedoeld in de artikelen 18/2 en 18/3, voegt de werkgever, als het **** om werknemers die een **** uitoefenen in een buitenlandse luchtvaartmaatschappij met een **** in België of in een toeristische dienst van hun land bedoeld in artikel 9, eerste lid, 12° en 13° : 1° het afschrift van de arbeidsovereenkomst conform de bepalingen van de titels **** en **** van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten, gedateerd en ondertekend door beide partijen of, in geval van terbeschikkingstelling, een afschrift van de arbeidsovereenkomst die de werknemer met zijn werkgever gevestigd in het buitenland verbindt, waarbij, in voorkomend geval, de versie vertaald door een beëdigd vertaler gevoegd zal worden;2° in geval van terbeschikkingstelling, een attest ondertekend door de werkgever met vermelding van de duur van de terbeschikkingstelling alsook de ****- en **** tijdens de terbeschikkingstelling.

Art. 18/11.Bij het in artikel 18 bedoelde formulier en bij de in de artikelen 18/2 en 18/3 bedoelde documenten voegt de werkgever, indien het **** om **** bedoeld in artikel 9, eerste lid, 15° : 1° het afschrift van de door beide partijen behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende arbeidsovereenkomst voor **** met de vermeldingen en bepalingen bedoeld in bijlage **** die bij dat besluit wordt gevoegd;2° een toelichtende brief van de werkgever over de aard van de artistieke activiteiten in het kader van de arbeidsvergunning. **** administratie kan de in het eerste lid, 1°, bedoelde bijlage **** die bij dat besluit wordt gevoegd wijzigen.

Art. 18/12.Bij het in artikel 18 bedoelde formulier en bij de in de artikelen 18/2 en 18/3 bedoelde documenten voegt de werkgever, indien het **** om werknemers die voor een opleiding zijn gedetacheerd bij een **** zetel van de multinationale groep waartoe hun onderneming behoort : 1° het afschrift van de arbeidsovereenkomst waarmee de werknemer aan zijn in het buitenland gevestigde werkgever verbonden wordt;2° het bewijs dat de **** zetel waarin de opleiding plaatsvindt, deel uitmaakt van de multinationale groep waartoe de onderneming van de werknemer behoort;3° het afschrift van het **** waarin de duur van de opleiding alsook de arbeidsvoorwaarden en de bezoldiging tijdens zijn opleiding in **** worden vermeld.

Art. 18/13.Bij het in artikel 18 bedoelde formulier en bij de in de artikelen 18/2 en 18/3 bedoelde documenten voegt de werkgever, indien het **** om werknemers bedoeld in artikel 9, eerste lid, 20°, die de **** van langdurig ingezetene in een andere lidstaat van de **** **** genieten en wier de arbeidsvergunning een beroep betreft, waarvoor de bevoegde overheid erkend heeft dat er zich een tekort aan arbeidskrachten voordoet : 1° als het om een eerste aanvraag ****, het afschrift van de **** van langdurig ingezetene, die de betrokkene in een andere lidstaat van de **** **** heeft verkregen en die uitdrukkelijk de gepaste vermelding "****-langdurig ingezetene" vermeldt;2° het afschrift van de door beide partijen gedateerde en ondertekende arbeidsovereenkomst die overeenstemt met de titels **** tot **** van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Art. 18/14.Bij het in artikel 18 bedoelde formulier en bij de in de artikelen 18/2 en 18/3 bedoelde documenten voegt de werkgever, indien het **** om werknemers bedoeld in artikel 2, eerste lid, 6°, het bewijs dat het om een erkende eredienst **** en dat de betrokkene bedienaar van de eredienst is, en dit, aan de hand van een afschrift van de akte tot aanwijzing van de **** **** of van het bewijs van de aanwijzing door de **** verantwoordelijke voor de erkende eredienst. De duur van de opdracht en de bestaansmiddelen worden vermeld.

Art. 18/15.Bij het in artikel 18 bedoelde formulier en bij de in de artikelen 18/2 en 18/3 bedoelde documenten voegt de werkgever de volgende documenten, indien het **** om personeel dat de graven van buitenlandse militairen onderhoudt, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, 7° : 1° elk document dat aantoont dat de werknemer **** is door een officiële instantie belast met het onderhoud van militaire begraafplaatsen om te zorgen voor het onderhoud van graven van buitenlandse militairen;2° het afschrift van de door beide partijen gedateerde en ondertekende arbeidsovereenkomst die overeenstemt met de titels **** tot **** van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Art. 18/16.Bij het in artikel 18 bedoelde formulier en bij de in de artikelen 18/2 en 18/3 bedoelde documenten voegt de werkgever, indien het om zeelieden bedoeld in artikel 2, eerste lid, 8°, **** : 1° het bewijs van de opneming op de lijst van de **** bij de Hulp-en **** voor ****;2° het afschrift van de arbeidsovereenkomst wegens **** aan boord van zeeschepen conform de bepalingen van de artikelen 29 tot 39 van de wet van 3 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007012307 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse arbeidsbepalingen sluiten houdende diverse ****, gedateerd en ondertekend door de zeevarende en de werkgever, de reder of zijn gemachtigde of de kapitein.

Art. 18/17.Bij het in artikel 18 bedoelde formulier en bij de in de artikelen 18/2 en 18/3 bedoelde documenten voegt de werkgever de perskaart van de journalist afgegeven door de bevoegde diensten, indien het **** om in België verblijvende journalisten die uitsluitend verbonden zijn aan in het buitenland uitgegeven dagbladen of in het buitenland gevestigde ****, radio- of televisiestations, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, 15° :

Art. 18/18.Bij het in artikel 18 bedoelde formulier en bij de in de artikelen 18/2 en 18/3 bedoelde documenten voegt de werkgever, indien het **** om werknemers bedoeld in artikel 2, eerste lid, 20° : 1° het afschrift van de door beide partijen gedateerde en ondertekende arbeidsovereenkomst die overeenstemming is met de titels **** tot **** van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten;2° het afschrift van de **** overeenkomst in uitvoering waarvan de tewerkstelling geschiedt;3° het bewijs dat de **** overeenkomst in uitvoering waarvan de tewerkstelling geschiedt, door een gewestelijke of gemeenschappelijke overheid in het kader van hun respectievelijke bevoegdheden goedgekeurd is.

Art. 18/19.Bij het in artikel 18 bedoelde formulier en bij de in de artikelen 18/2 en 18/3 bedoelde documenten voegt de werkgever, indien het **** om stagiairs bedoeld in artikel 2, eerste lid, 21° : 1° het afschrift van de door beide partijen gedateerde en ondertekende **** waarin de duur van de stage en het bedrag van de bestaansmiddelen worden vermeld;2° indien het **** om een stagiair **** in het kader van een programma goedgekeurd door een in België gevestigde publiekrechtelijke **** organisatie waarvan het statuut bij een **** verslag geregeld wordt, het bewijs dat dit programma door de **** organisatie is goedgekeurd;3° in geval van uitwisselingsprogramma gebaseerd op wederkerigheid, het bewijs van de wederkerigheid. Art.18/20. Bij het in artikel 18 bedoelde formulier en bij de in de artikelen 18/2 en 18/3 bedoelde documenten voegt de werkgever, indien het **** om de postdoctorale onderdanen uit een derde land zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, 25° : 1° het bewijs dat de postdoctorale werknemer houder is van een titel van doctor en dat hij buitengewone wetenschappelijke verdiensten hebben die blijken uit een attest van de **** universiteit;2° het bewijs dat de postdoctorale werknemer in aanmerking komt voor een tegemoetkoming voor wetenschappelijk onderzoek met vermelding van het bedrag van de tegemoetkoming;3° het bewijst dat de postdoctorale werknemer een fundamenteel wetenschappelijk onderzoek uitvoert in de **** universiteit met vermelding van de duur van het onderzoek.

Art. 18/21.Bij het in artikel 18 bedoelde formulier en bij de in de artikelen 18/2 en 18/3 bedoelde documenten voegt de werkgever, indien het **** om onderzoekers bedoeld in artikel 2, eerste lid, 26°, het afschrift van de **** tussen de onderzoeker en de erkende ****, behoorlijk ingevuld, gedateerd en ondertekend door beide partijen.

Art. 18/22.Bij het in artikel 18 bedoelde formulier en bij de in de artikelen 18/2 en 18/3 bedoelde documenten voegt de werkgever, indien het om **** om kaderleden en leidinggevend personeel bedoeld in artikel 2, eerste lid, 33° : 1° het afschrift van de door beide partijen gedateerde en ondertekende arbeidsovereenkomst die in overeenstemming is met de titels **** tot **** van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten, en die voorziet in een jaarlijkse bezoldiging hoger dan het bedrag vermeld in artikel 69 van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten en berekend en aangepast volgens artikel 131 van dezelfde wet;2° een attest van een **** opgenomen op de lijst van het **** Instituut der **** waaruit blijkt dat de werkgever voldoet aan de wettelijke voorwaarden om als hoofdzetel te worden beschouwd.

Art. 18/23.Bij het in artikel 18 bedoelde formulier en bij de in de artikelen 18/2 en 18/3 bedoelde documenten voegt de werkgever, indien het **** om werknemers die niet bedoeld zijn in de artikelen 18/4 tot en met 18/22, noch in de artikelen 18/24 of 18/25, een afschrift van de door beide partijen behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende arbeidsovereenkomst die de vermeldingen en bepalingen van de bijgevoegde bijlage **** bevat. **** administratie kan de in het eerste lid bedoelde bijlage **** die bij dat besluit wordt gevoegd wijzigen.

Art. 18/24.§ 1. Met het oog op de tewerkstelling bedoeld in artikel 16 dient de werknemer, onderdaan van een derde land, een aanvraag voor een arbeidsvergunning voor een onbepaalde duur, die alle bezoldigde beroepen dekt, overeenkomstig de bepalingen van dit besluit bij de administratie in. **** aanvraag wordt ingediend aan de hand van een door de administratie ter beschikking gesteld formulier. **** werknemer, onderdaan van een derde land, vult het aanvraagformulier behoorlijk in en dateert en ondertekent het. § 2. Bij het in § 1 bedoelde formulier en bij de in de artikelen 18/2 bedoelde documenten voegt de werknemer : 1° het afschrift van de **** **** bedoeld in artikel 3, 2°, die eerder zijn verleend door het **** **** Gewest, het **** **** of de **** ****, of van alle verblijfsvergunningen die voor **** zijn toegekend;2° het afschrift van de **** of **** voor de meest recente volledige periode waarvoor een arbeidsvergunning is toegekend;3° het afschrift van de lopende arbeidsovereenkomst of, bij gebreke daarvan, van elk document waaruit blijkt dat de onderdaan van de derde land overeenkomstig artikel 61/25, § 1, 2°, van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten over voldoende bestaansmiddelen beschikt.

Art. 18/25.§ 1. Met het oog op zijn tewerkstelling bedoeld in artikel 2, eerste lid, 35° dient de buitenlandse onderdaan die de **** van langdurig ingezeten onderdaan in een andere lidstaat van de **** **** heeft verkregen krachtens een wetgeving of regelgeving tot omzetting van de Richtlijn 2003/109/****/109/EG van de Raad van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen, een aanvraag voor een arbeidsvergunning voor onbepaalde duur bij de administratie in overeenkomstig de bepalingen van dit besluit. **** aanvraag wordt ingediend aan de hand van een door de administratie ter beschikking gesteld formulier. **** werknemer, onderdaan van een derde land, vult het aanvraagformulier behoorlijk in en dateert en ondertekent het. § 2. Bij het in § 1 bedoelde formulier en bij de in de artikelen 18/2 bedoelde documenten voegt de werknemer : 1° het afschrift van de **** **** bedoeld in artikel 3, 2°, die eerder zijn verleend door het **** **** Gewest, het **** **** of de **** ****, of van alle verblijfsvergunningen die voor **** zijn toegekend;2° het afschrift van de **** of **** voor de meest recente volledige periode waarvoor een arbeidsvergunning is toegekend;3° het afschrift van de lopende arbeidsovereenkomst of, bij gebreke daarvan, van elk document waaruit blijkt dat de onderdaan van de derde land overeenkomstig artikel 61,25-6, § 1, 2°, van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten over voldoende bestaansmiddelen beschikt.

Art. 18/26.§ 1. **** administratie deelt de beslissing tot weigering van de arbeidsvergunning aan de werkgever en aan de werknemer die voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 9 van de wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten mede. **** beslissing vermeldt de mogelijkheid om een beroep in te dienen overeenkomst artikel 9 van de wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten, de bevoegde instanties waarbij dit beroep kan worden ingesteld alsook de eisen van vormen en termijnen. § 2. Zolang het beroep bij de gewestelijke Minister hangende is, wordt elke aanvraag die krachtens de volgende artikelen is ingediend, onontvankelijk verklaard : 1° artikel 18 voor zover het om een betrekking voor dezelfde werknemer **** en voor het beroep dat bij de gewestelijke Minister hangende is, een krachtens artikel 18 ingediende aanvraag betreft;2° artikel 18/24 door dezelfde werknemer voor zover het beroep dat bij de gewestelijke Minister hangende is, een krachtens artikel 18/24 ingediende aanvraag betreft;3° artikel 18/25 door dezelfde werknemer voor zover het beroep dat bij de gewestelijke Minister hangende is, een krachtens artikel 18/25 ingediende aanvraag betreft. § 3. **** administratie deelt de beslissing van de gewestelijke Minister in beroep tot weigering van de arbeidsvergunning aan de verzoeker mede. **** beslissing vermeldt de mogelijkheid om een beroep in te dienen, de bevoegde instanties waarbij dit beroep kan worden ingesteld alsook de eisen van vormen en termijnen.

Art. 18/27.**** aanvraag tot verlenging van de arbeidsvergunning wordt door de werkgever bij de administratie ingediend, overeenkomstig de artikelen 18 tot en met 18/3 en, volgens het geval, de artikelen 18/4 tot en met 18/23. **** afwijking van het eerste lid worden de in de artikelen 18/4 tot 18/23 bedoelde documenten die onveranderd zijn gebleven sinds hun overmaking aan de administratie, met uitzondering van het in artikel 12, eerste lid, bedoelde document, niet gevoegd bij de aanvraag tot verlenging.".

Art. 7.**** artikel 38, § 1, van hetzelfde besluit 38 wordt het woord "Minister" vervangen door de woorden "gewestelijke Minister". HOOFDSTUK ****. - ****- en slotbepalingen

Art. 8.De **** benoemt het gewoon lid en het plaatsvervangend lid van het **** bedoeld in artikel 44 van het **** van 2 februari 2018 voor een verlengbare periode van vier jaar.

Art. 9.**** **** **** die zijn toegekend overeenkomstig de voor de inwerkingtreding van dit besluit vigerende bepalingen, blijven geldig na de inwerkingtreding van dit besluit en blijven onderworpen aan de bepalingen die voor die datum van kracht waren.

Art. 10.**** aanvragen voor de arbeidskaart **** die voor de inwerkingtreding van dit besluit zijn ingediend, blijven geldig.

Art. 11.**** **** en de arbeidskaart **** die zijn toegekend overeenkomstig de voor de inwerkingtreding van dit besluit vigerende bepalingen, blijven geldig tot hun vervaldatum.

Art. 12.**** aanvragen voor het verkrijgen van de arbeidsvergunning en van de arbeidskaart **** die voor de inwerkingtreding van dit besluit zijn ingediend, blijven onderworpen aan de bepalingen die voor die datum van kracht waren.

De op die manier verkregen arbeidsvergunning en de arbeidskaart **** blijven geldig tot hun vervaldatum.

Art. 13.Voor de gevallen bedoeld in de artikelen 11 en 12 kunnen de arbeidsvergunning van de werknemer en de vergunning van de werkgever om de werknemer **** te stellen slechts opnieuw toegekend worden mits de naleving van de procedure ****.****.****. de **** bedoeld in artikel 18/27 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999012496 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

Art. 14.**** besluit heeft uitwerking op de datum van inwerkingtreding van het **** gesloten te **** op 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het **** Gewest, het **** Gewest, het **** **** Gewest en de **** **** over de coördinatie van het beleid voor de toekenning van **** en voor de toekenning van de verblijfsvergunning, alsook de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse werknemers.

Art. 15.**** Minister van **** is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 14 juni 2018.

Voor de Regering : **** Minister-President, ****. **** **** Minister van ****, Industrie, ****, Innovatie, Digitale ****, Tewerkstelling en Vorming. ****.-****. ****


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^