Besluit Van De Waalse Regering van 14 maart 2019
gepubliceerd op 19 april 2019
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van de door de instrumenterende ambtenaren te verstrekken bijkomende gegevens en van de modaliteiten inzake het agrarisch grondwaarnemingscentrum overeenkomstig de artikelen D.54 en D.357 van het Wa

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019201883
pub.
19/04/2019
prom.
14/03/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019201883

WAALSE OVERHEIDSDIENST


14 MAART 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van de door de instrumenterende ambtenaren te verstrekken bijkomende gegevens en van de modaliteiten inzake het agrarisch grondwaarnemingscentrum overeenkomstig de artikelen D.54 en D.357 van het Waalse Landbouwwetboek


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse Landbouwwetboek, inzonderheid op de artikelen D.54, lid 1, gewijzigd bij het programma decreet van 17 juli 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018070049 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 sluiten, D.56/1, ingevoegd bij het programma- decreet van 17 juli 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018070049 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 sluiten, D.58, D.61, § 2, D.63 en D.357, § § 1 en 3, gewijzigd bij het programma- decreet van 17 juli 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018070049 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 sluiten ;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 7 juli 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 07/07/2016 pub. 19/07/2016 numac 2016203747 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van de door de notarissen te verstrekken bijkomende gegevens en van de modaliteiten inzake elektronische kennisgeving overeenkomstig artikel D.357 van het Waalse landbouwwetboek sluiten tot bepaling van de lijst van de door de notarissen te verstrekken bijkomende gegevens en van de modaliteiten inzake elektronische kennisgeving overeenkomstig artikel D.357 van het Waalse Landbouwwetboek;

Gelet op het rapport van 16 november 2018 opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies van Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 16 januari 2019;

Gelet op het verzoek om adviesverlening binnen een termijn van dertig dagen, gericht aan de Raad van State op 11 februari 2019 overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het gebrek aan adviesverlening binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° landbouwkundig onroerend goed: het al dan niet bebouwd onroerend goed, gelegen in landbouwgebied op het gewestplan, en het al dan niet bebouwd onroerend goed, opgegeven in het geïntegreerd beheers- en controlesysteem;2° het Wetboek : het Waalse Landbouwwetboek;3° de Dienst : de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Departement Ontwikkeling, Landelijke Aangelegenheden, Waterlopen en Dierenwelzijn van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu.

Art. 2.De verrichtingen bedoeld in de artikelen D.54 en D.357 van het Wetboek zijn de verkopen, de verwervingen, de ruilverrichtingen, de schenkingen in volle eigendom en de inbrengen aan een natuurlijke persoon.

Art. 3.De instrumenterende ambtenaren geven binnen de dertig dagen volgend op de authentieke akte kennis van de informatie bedoeld in de artikelen 6 tot 10 en in de artikelen D.54 en D.357 van het Wetboek aan het agrarisch grondwaarnemingscentrum.

Bij een openbare verkoping wordt de termijn bepaald in lid 1 op twee maanden gebracht, volgend op de dag waarop de toewijzing definitief is geworden.

Art. 4.§ 1. Wanneer de instrumenterend ambtenaar een notaris is waarvan de standplaats in België gelegen is, gebeurt de kennisgeving bedoeld in artikel 3 via het e-notariaat webportaal van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

De kennisgeving wordt voor echt verklaard, gedagtekend, getekend en gewaarmerkt via het webportaal e-notariaat van de Koninklijke federatie van het Belgisch Notariaat. § 2. Voor de andere instrumenterende notarissen gebeurt de kennisgeving bedoeld in artikel 3 door verzending van een formulier, vastgesteld door de Minister.

Overeenkomstig artikel D.62 van het Wetboek, wordt de elektronische kennisgeving voor echt verklaard, gedagtekend en getekend door verzending van het formulier door de instrumenterend ambtenaar.

Art. 5.De dienst bevestigt de datum van ontvangst van de kennisgeving door de verzending van een automatisch elektronisch bericht van ontvangst.

Art. 6.De kennisgeving van een verkoop omvat : 1° de identiteit van de instrumenterend ambtenaar;a) benaming of naam en voornaam;b) postadres;c) elektronisch adres;2° datum van de verrichting;3° de globale verkoopprijs;4° de globale oppervlakte;5° identificatie van elk gekadastreerd perceel: a) gemeente, afdeling, sectie, kadastraal nummer, desgevallend geprekadastreerd;b) oppervlakte volgens kadaster;c) aard volgens kadaster;d) huurstaat;e) desgevallend, aard van de huurovereenkomst;f) desgevallend, het identificatienummer van het plan in de databank van de Algemene administratie van de Erfgoeddocumentatie;6° de identiteit van de verkoper : a) natuurlijke persoon : desgevallend, de hoedanigheid van landbouwer in hoofdberoep of bijkomend beroep;b) rechtspersoon : bedrijfsnummer;7° de identiteit van de aankoper;a) natuurlijke persoon : desgevallend, geboortejaar en hoedanigheid van landbouwer in hoofdberoep of bijkomend beroep;b) rechtspersoon : bedrijfsnummer;8° facultatief, het bestaan van een overnemer voor het landbouwbedrijf van de aankoper.

Art. 7.De kennisgeving van een verwerving omvat : 1° de identiteit van de instrumenterend ambtenaar;a) benaming of naam en voornaam;b) postadres;c) elektronisch adres;2° datum van de verrichting;3° de globale verkoopprijs;4° de globale oppervlakte;5° identificatie van elk gekadastreerd perceel: a) gemeente, afdeling, sectie, kadastraal nummer, desgevallend geprekadastreerd;b) oppervlakte volgens kadaster;c) aard volgens kadaster;c) huurstaat;e) desgevallend, aard van de huurovereenkomst;f) desgevallend, het identificatienummer van het plan in de databank van de Algemene administratie van de Erfgoeddocumentatie;7° de identiteit van de overnemer: a) natuurlijke persoon : desgevallend, de hoedanigheid van landbouwer in hoofdberoep of bijkomend beroep;b) rechtspersoon : bedrijfsnummer;8° de identiteit van de aankoper;rechtspersoon : bedrijfsnummer.

Art. 8.De kennisgeving van een ruil omvat : 1° de identiteit van de instrumenterend ambtenaar : a) benaming of naam en voornaam;b) postadres;c) elektronisch adres;2° datum van de verrichting;3° de waarde van elke kavel;4° de oppervlakte van elke kavel;5° de identificatie van elk gekadastreerd perceel: a) de identificatie van de kavel;a) gemeente, afdeling, sectie, kadastraal nummer, desgevallend geprekadastreerd;b) oppervlakte volgens kadaster;b) aard volgens kadaster;c) huurstaat;e) desgevallend, aard van de huurovereenkomst;g) desgevallend, het identificatienummer van het plan in de databank van de Algemene administratie van de Erfgoeddocumentatie;6° de identiteit van elke kavel;a) natuurlijke persoon : desgevallend, geboortejaar en hoedanigheid van landbouwer in hoofdberoep of bijkomend beroep;b) rechtspersoon : bedrijfsnummer;7° facultatief, het bestaan van een overnemer voor het landbouwbedrijf van elke kavel.

Art. 9.De kennisgeving van schenking in volle eigendom omvat : 1° de identiteit van de instrumenterend ambtenaar;a) benaming of naam en voornaam;b) postadres;c) elektronisch adres;2° datum van de verrichting;3° de globale waarde;4° de globale oppervlakte;5° de identificatie van elk gekadastreerd perceel: a) gemeente, afdeling, sectie, kadastraal nummer, desgevallend geprekadastreerd;b) oppervlakte volgens kadaster;c) aard volgens kadaster;d) huurstaat;e) desgevallend, aard van de huurovereenkomst;f) desgevallend, het identificatienummer van het plan in de databank van de Algemene administratie van de Erfgoeddocumentatie; 6°) de identiteit van de schenker: a) natuurlijke persoon : desgevallend, de hoedanigheid van landbouwer in hoofdberoep of bijkomend beroep;b) rechtspersoon : bedrijfsnummer; 7°) de identiteit van de begiftigde: a) natuurlijke persoon : desgevallend, geboortejaar en hoedanigheid van landbouwer in hoofdberoep of bijkomend beroep;b) rechtspersoon : bedrijfsnummer;8° facultatief, het bestaan van een overnemer voor het landbouwbedrijf van de begiftigde.

Art. 10.De kennisgeving van een inbreng in een rechtspersoon omvat: 1° de identiteit van de instrumenterend ambtenaar;a) benaming of naam en voornaam;b) postadres;c) elektronisch adres;2° datum van de verrichting;3° de globale waarde;4° de globale oppervlakte;5° de identificatie van elk gekadastreerd perceel: a) gemeente, afdeling, sectie, kadastraal nummer, desgevallend geprekadastreerd;b) oppervlakte volgens kadaster;c) aard volgens kadaster;c) huurstaat;e) desgevallend, aard van de huurovereenkomst;f) desgevallend, het identificatienummer van het plan in de databank van de Algemene administratie van de Erfgoeddocumentatie;6° de identiteit van de inbrenger: a) natuurlijke persoon : desgevallend, de hoedanigheid van landbouwer in hoofdberoep of bijkomend beroep;b) rechtspersoon : bedrijfsnummer;7° de identiteit van de rechtspersoon: bedrijfsnummer.

Art. 11.De door het grondwaarnemingscentrum verwerkte persoonsgegevens worden hoogstens dertig jaar door de Dienst bewaard.

Art. 12.Overeenkomstig artikel D.56/1 van het Wetboek hebben de Aankoopcomités, in het kader van hun opdrachten, bij het agrarisch grondwaarnemingscentrum toegang tot de gezamenlijke gegevens opgelijst in de artikelen 6 tot 10.

Art. 13.Het besluit van de Waalse Regering van 7 juli 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 07/07/2016 pub. 19/07/2016 numac 2016203747 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van de door de notarissen te verstrekken bijkomende gegevens en van de modaliteiten inzake elektronische kennisgeving overeenkomstig artikel D.357 van het Waalse landbouwwetboek sluiten tot bepaling van de lijst van de door de notarissen te verstrekken bijkomende gegevens en van de modaliteiten inzake elektronische kennisgeving overeenkomstig artikel D.357 van het Waalse Landbouwwetboek wordt opgeheven.

Art. 14.Treden in werking op 1 januari 2020 : 1° de artikelen 246 en 247 van het decreet-programma van 17 juli 2018 houdende verschillende maatregelen inzake tewerkstelling, vorming, economie, industrie, onderzoek, innovatie, digitale technologieën, leefmilieu, ecologische overgang, ruimtelijke ordening, openbare werken, mobiliteit en vervoer, energie, klimaat, luchthavenbeleid, toerisme, landbouw, natuur, bossen, plaatselijke besturen en huisvesting;2° dit besluit.

Art. 15.De Minister van Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 14 maart 2019.

Voor de Regering : De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN


begin


Publicatie : 2019-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^