Besluit Van De Waalse Regering van 14 mei 1998
gepubliceerd op 10 juni 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 september 1997 tot aanwijzing van de personeelsleden van de Kamer van beroep voor de Regeringsdiensten

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1998027339
pub.
10/06/1998
prom.
14/05/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 MEI 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 september 1997 tot aanwijzing van de personeelsleden van de Kamer van beroep voor de Regeringsdiensten


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 3, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988 en 16 juli 1993;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1994 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen, inzonderheid op artikel 36;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 november 1994 houdende het statuut van de ambtenaren van het Gewest, inzonderheid op artikel 81, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 januari 1997;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 september 1997 tot aanwijzing van de personeelsleden van de Kamer van beroep voor de Regeringsdiensten, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 8 januari 1998;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 18 september 1997 tot aanwijzing van de personeelsleden van de Kamer van beroep voor de Regeringsdiensten, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 8 januari 1998, wordt de volgende wijziging aangebracht : « De heer Jean Gustin, directeur, wordt vervangen door Mevr. Evelyne Baugnies, attaché; ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 14 mei 1998.

De Minister-President van de Waalse Regering, belast met Economie, Buitenlandse Handel, KMO's, Toerisme en Patrimonium, R. COLLIGNON De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, B. ANSELME

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^