Besluit Van De Waalse Regering van 14 mei 1998
gepubliceerd op 12 juni 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot erkenning van het natuurreservaat « Les Eneilles »

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1998027342
pub.
12/06/1998
prom.
14/05/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 MEI 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot erkenning van het natuurreservaat « Les Eneilles »


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 12 juli 1973 op het Natuurbehoud, gewijzigd bij de decreten van 11 april 1984, 16 juli 1985 en 7 september 1989, inzonderheid op de artikelen 6, 10, 11, 18, 19 en 37;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 17 juli 1986 betreffende de erkenning van natuurreservaten en de toekenning van subsidies met het oog op de aankoop van door privé-verenigingen in erkende natuurreservaten op te richten terreinen, zoals gewijzigd bij het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 18 juli 1991, inzonderheid op artikel 11;

Gelet op de beheersovereenkomst tussen de coöperatieve vennootschap « Terre d'Eneille » en de vereniging « De Belgische Natuur- en Vogelreservaten », ondertekend op 1 augustus 1997;

Gelet op de door de coöperatieve vennootschap « Terre d'Eneille » ingediende erkenningsaanvraag van 11 juni 1996;

Gelet op het advies van de « Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature » (Waalse Hoge Raad voor het Natuurbehoud), gegeven op 9 januari 1997;

Gelet op het advies van de Bestendige deputatie van de Provincieraad van Luxemburg, gegeven op 4 december 1997, Besluit :

Artikel 1.Het erkende Natuurreservaat « Les Eneilles » bestaat uit 3 ha 45 a 20 ca terrein, onlangs gekadastreerd als volgt : - Stad Durbuy, afdeling Grandhan, sectie E, nrs. 506c, d, g, 542e (gedeeltelijk), 533d en toebehorend aan de coöperatieve vennootschap « Terre d'Eneille ».

Art. 2.De ambtenaar van de Afdeling Natuur en Bossen die belast is met de bewaking van het erkende Natuurreservaat « Les Eneilles », is het hoofd van de houtvesterij Marche.

Art. 3.Overeenkomstig artikel 9 (C 5°) van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 17 juli 1986 betreffende de erkenning van natuurreservaten en de toekenning van subsidies met het oog op de aankoop van door privé-verenigingen in erkende natuurreservaten op te richten terreinen en in afwijking van artikel 11 van de wet van 12 juli 1973 op het Natuurbehoud, gewijzigd bij de decreten van 11 april 1984, 16 juli 1985 en 7 september 1989, hebben de gebruiker en zijn afgevaardigden machtiging om de volgende handelingen te verrichten die absoluut noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het beheersplan : - vuren aanleggen.

Art. 4.De in artikel 3 bedoelde machtiging wordt vermeld in een door de gebruiker en zijn afgevaardigden gedateerd en getekend schrijven.

Ze is persoonlijk en moet ieder ogenblik aan de bewakingsagenten getoond worden. Ze mag niet langer lopen dan één jaar. De gebruiker moet binnen 24 uur een afschrift ervan overmaken aan de in artikel 2 bedoelde ambtenaar die met de bewaking belast is, en aan de dienst Natuurbehoud.

Art. 5.De erkenning wordt goedgekeurd voor een termijn van twintig jaar die ingaat op de datum van de ondertekening van dit besluit.

Namen, 14 mei 1998.

De Minister-President van de Waalse Regering, belast met Economie, Buitenlandse Handel, KMO'S, Toerisme en Patrimonium, R. COLLIGNON De Minister van Leefmilieu, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw, G. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^