Besluit Van De Waalse Regering van 14 mei 2009
gepubliceerd op 08 juni 2009

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009202440
pub.
08/06/2009
prom.
14/05/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

14 MEI 2009. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/10/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004203507 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid sluiten tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid, gewijzigd bij de programmadecreten van 3 februari 2005 en 23 februari 2006, bij het decreet van 20 september 2007, het decreet van 18 december 2008 en het decreet van 29 april 2009, inzonderheid op de artikelen 1, 4°, 16, 17, 18, 21 en 23;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/10/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004203507 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid sluiten tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 31 maars 2009;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 3 april 2009;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 46.422/2, gegeven op 6 mei 2009, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van 21 oktober 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in 6° worden de woorden "of tussen één of meerdere publiekrechtelijke rechtspersonen, dochtermaatschappijen van de maatschappijen bedoeld in artikel 3, § 1, 21° tot 28°, van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder sluiten betreffende het statuut van de overheidsbestuurder en aangewezen door de Regering," ingevoegd tussen de woorden "verschillende intercommunales" en "of tussen de maatschappij";2° in 7° worden de woorden "of tussen één of meerdere publiekrechtelijke rechtspersonen, dochtermaatschappijen van de maatschappijen bedoeld in artikel 3, § 1, 21° tot 28°, van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder sluiten betreffende het statuut van de overheidsbestuurder en aangewezen door de Regering," ingevoegd tussen de woorden "de intercommunale" en "of de vereniging".

Art. 2.De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 14 mei 2009.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^