Besluit Van De Waalse Regering van 14 mei 2009
gepubliceerd op 18 juni 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de locatie "Covadec", in Elouges, te herontwikkelen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009202571
pub.
18/06/2009
prom.
14/05/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 MEI 2009. - Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de locatie "Covadec", in Elouges, te herontwikkelen


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende afvalstoffen, inzonderheid op de artikelen 39 en 43;

Gelet op het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning;

Gelet op Boek I van het Milieuwetboek, inzonderheid op de artikelen D.148 en D.149;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 augustus 2004 houdende regeling van de werking van de Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 16 september 2004 en 15 april 2005;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 januari 2008 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 11 maart 1999 waarin de specifieke opdrachten van de SPAQuE worden bepaald;

Gelet op het beheerscontract gesloten tussen de Waalse Regering en de SPAQuE op 13 juli 2007;

Gelet op het politiebesluit van 14 maart 2008 van de burgemeester van Dour waarbij de de afvalstoffen aanwezig op de locatie Covadec tegen uiterlijk 19 juli 2008 weggehaald moeten worden;

Overwegende dat de firma Covadec op de locatie van de voormalige steenkoolmijnen van Ferrand, gelegen rue d'Audregnies, te Elouges, op het perceel dat kadastraal bekend is of was als vierde afdeling, sectie B, nr. 246s2, sinds 1997 een bedrijf uitbaat van samenbrenging, opslag en sortering van industriële afvalstoffen;

Overwegende dat de firma Covadec dat bedrijf gevestigd heeft zonder vooraf over de vereiste uitbatingsvergunning te beschikken;

Overwegende dat de firma Covadec pas na de bevelen verstrekt door de Afdeling Milieupolitie stappen heeft ondernomen met het oog op een

regularisatie;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/02/2001 pub. 23/02/2001 numac 2001012081 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999 type ministerieel besluit prom. 09/02/2001 pub. 24/02/2001 numac 2001011081 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 1993 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen type ministerieel besluit prom. 09/02/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001009146 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de referendarissen bij het Hof van Cassatie type ministerieel besluit prom. 09/02/2001 pub. 08/03/2001 numac 2001007063 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 houdende toekenning van een duiktoelage aan het militair personeel van de krijgsmacht sluiten waarbij die vergunning verstrekt wordt;

Overwegende dat de firma Covadec verschillende inbreuken heeft gepleegd in het kader van de uitbating van dat bedrijf, vastgesteld door de Afdeling Milieupolitie;

Overwegende dat de Afdeling Milieupolitie in maart en april 2007 meer bepaald het bestaan heeft vastgesteld van twee openingen in de afsluiting waardoor de loactie vrij toegankelijk werd en dat er afvalstoffen opgeslagen werden die niet vergund waren door de uitbatingsvergunning, namelijk afvalstoffen van sloopresten van gebouwen en Overwegende dat de firma Covadec geen gevolg gegeven heeft aan de bevelen van de Afdeling Milieupolitie; dat ze in het bijzonder de openingen in de afsluiting nooit gedicht heeft en de niet-conforme afvalstoffen nooit heeft weggehaald;

Overwegende dat de firma Covadec overigens de toegelaten maximumhoeveelheid afvalstoffen op de locatie, namelijk 400 ton of ongeveer 1 200 m3, ruimschoots overschreden heeft;

Overwegende dat de burgemeester van Dour op grond van die gegevens en overeenkomstig artikel 74 van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning de dato 14 maart 2008 een politiebesluit genomen heeft waarbij de firma Covadec bevolen wordt elke uitbating op de locatie onmiddellijk stop te zetten, en een interventieplan werd ingediend;

Overwegende dat het weghalen van die afvalstoffen krachtens dat besluit tegen uiterlijk 19 juli 2008 verricht had moeten worden;

Overwegende dat de firma Covadec dat politiebesluit niet heeft nageleefd en dat de afvalstoffen er heden nog liggen; dat de locatie immers volgens de ramingen van het ingenieurskantoor Acenis, gemandateerd door de onderzoeksrechter in het kader van de strafprocedure gericht tegen de firma Covadec en zijn bedrijfsleiders wegens inbreuken op de milieuwetgeving, een minimumvolume van 9 655 m3 industriële afvalstoffen zou bevatten, en een minimumvolume van 13 400 m3 afvalstoffen bestaande uit steenslag (bouw/afbraak,...);

Overwegende dat de burgemeester overeenkomstig artikel 149, § 5, van Boek I van het Milieuwetboek bijgevolg om het optreden verzocht heeft van de SPAQuE voor het van ambtswege herstellen van de locatie op kosten van de overtreder;

Overwegende dat de illegaal op de locatie gestorte afvalstoffen nu het perceel dat bij het kadaster bekend is of was te Dour, 4e afdeling Elouges, sectie B, nr. 246k2 aan het innemen zijn;

Overwegende dat om die redenen dat perceel betrokken moet worden bij de rehabilitatieomtrek, Besluit :

Artikel 1.De Waalse Regering belast de SPAQuE ermee herstelmaatregelen door te voeren op de locatie Covadec, te Elouges, namelijk op de percelen bij het kadaster bekend te Dour, 4e afdeling Elouges, sectie B, nrs. 246s2, 246p2 en 246k2.

Art. 2.De werken beogen alle noodzakelijke herstelmaatregelen, met inbegrip van de uiteindelijke heraanleg van de locatie. De werken worden in verschillende opeenvolgende fases uitgevoerd volgens de noodzaak om ze uit te voeren afhankelijk van de verbetering van de loactie op leefmilieuvlak. Die werken kunnen onder meer bevatten : 1. de aanleg van de werf met inbegrip, indien nodig, van het weghalen van de bestaande afsluitingen;2. de afpaling van de locatie met de naburige eigendommen;3. het boren van kijkputten om de evolutie van de leefmilieu-impact van de saneringswerken op de loactie te kennen;4. de aanleg van een netwerk voor de inzameling van het aflopend hemelwater en elk werk dat daarop betrekking heeft;5. de installatie van een systeem voor het wegpompen van grondwater en de behandeling ervan in een aan te leggen of bestaand zuiveringsstation ofwel ter plaatse ofwel op een plaats waarvan het herstel toevertrouwd is aan de SPAQuE bij besluit van de Waalse Regering;6. het boren van bijkomende putten, de aanleg van een ontgassingsnet, de inzameling van de gassen en het beheer ervan via een verwerkingseenheid (verbranding en/of benutting);7. het aanleggen van enige andere installatie nuttig voor de sanering van de locatie;8. de herprofilering van de loactie zodat de inrichting ervan overeenstemt met de landschappelijke impact en met de zorgvuldige inrichtingsbeginselen voor het grondgebied met het oog op de zorgvuldige integratie ervan in de bebouwde en niet-bebouwde omgeving;9. het aanleggen van waterdichte cellen om de stoffen samen te kunnen houden;10. het slopen van alle ingegraven en niet-ingegraven structuren en het beheer van het afbraakgruis in mobiele sorteer- en verbrijzelingsinstallaties ter plaatse.Voor de andere resten van de ontmanteling die niet ter plaatse benut kunnen worden, het weghalen ervan; 11. het weghalen of het in bepaalde grenzen houden van steenslag en afvalstoffen aanwezig op de locatie en alle vervuilde daaronder liggende lagen aarde;12. de behandeling van de vervuilde bodems ter plaatse (in-site, on-site) of het vervoeren ervan naar een extern verwerkingscentrum of in voorkomend geval in een technisch ondergravingscentrum of met het oog op een benutting ervan;13. het opstellen van een afsluiting ter bescherming van de installaties;14. het beheer van de installaties totdat de potentiële milieuhinder beëindigd wordt.

Art. 3.De maatschappij SPAQuE kan een beroep doen op de federale en/of lokale politie om de derden belast met de opdrachten bedoeld in artikel 2 of hun onderaannemers de toegang te verlenen tot de locatie bedoeld in artikel 1 tot en met de volledige heraanleg ervan, met inbegrip van de volledige wederopname ervan in zijn bebouwde en niet-bebouwde omgeving.

Art. 4.Bij toepassing van artikel 43, § 4, van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen geldt dit besluit als milieuvergunning in de zin van artikel 1, 1°, van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en als stedenbouwkundige vergunning in de zin van artikel 84, § 1, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium.

Namen, 14 mei 2009.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^