Besluit Van De Waalse Regering van 14 mei 2009
gepubliceerd op 17 juni 2009
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 december 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009202578
pub.
17/06/2009
prom.
14/05/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

14 MEI 2009. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 december 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen


De Waalse Regering, Gelet op Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening);

Gelet op het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen, inzonderheid op de artikelen 1, 5, derde lid, 7, 8, eerste en vierde lid en 14, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 2 december 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 31 maart 2009;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 2 april 2009;

Gelet op het advies nr. 46.400/2 van de Raad van State, gegeven op 6 mei 2009, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Tewerkstelling, Buitenlandse Handel en Patrimonium;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 2 december 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 3° wordt aangevuld als volgt : "met inbegrip van de landbouwbedrijven"; 2° punt 4° wordt vervangen als volgt : « 4° "de middelgrote onderneming" : de in artikel 1, § 1, van het decreet bedoelde onderneming waarvan het tewerkstellingsbestand en de financiële drempels degene zijn die bedoeld worden in artikel 2.1. van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (hierna "de algemene groepsvrijstellingsverordening" genoemd), met uitsluiting van de kleine onderneming bedoeld in punt 5; »; 3° punt 5° wordt vervangen als volgt : « 5° "de kleine onderneming" : de in artikel 1, § 1, van het decreet bedoelde onderneming waarvan het tewerkstellingsbestand en de financiële drempels degene zijn die bedoeld worden in artikel 2.2. van bijlage I bij de algemene groepsvrijstellingsverordening en waarvan de zeer kleine onderneming deel uitmaakt die nader geïdentificeerd wordt in artikel 2.3 van dezelfde bijlage; »; 4° punt 9° wordt vervangen als volgt : « 9 "het bestuur" : het Operationele Directoraat-generaal Economie, Tewerkstelling en Onderzoek van de Waalse Overheidsdienst;"; 5° punt 13° wordt vervangen als volgt : « 13 "de uit hernieuwbare energiebronnen geproduceerde energie" : de energie bedoeld in artikel 17, 7), van de algemene groepsvrijstellingsverordening;»; 6° punt 14° wordt vervangen als volgt : « 14 "de hernieuwbare energiebronnen" : de energiebronnen bedoeld in artikel 17, 4), van de algemene groepsvrijstellingsverordening;»; 7° punt 15° wordt vervangen als volgt : « 15 "de hoogrenderende warmtekrachtkoppeling" : de warmtekrachtkoppeling bedoeld in artikel 17, 8) en 9), van de algemene groepsvrijstellingsverordening;»; 8° punt 16° wordt vervangen als volgt : « 16 "de gemeenschappelijke normen" : de normen bedoeld in artikel 17, 3), van de algemene groepsvrijstellingsverordening;».

Art. 2.In hoofdstuk I van hetzelfde besluit wordt een artikel 1/1 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 1/1.De krachtens het decreet en dit besluit toegekende incentives verwijzen naar Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening), Publicatieblad van de Europese Unie, L 214/3 van 9 augustus 2008. »

Art. 3.In artikel 4, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "die milieuvriendelijke elektriciteit produceert" vervangen door de woorden "die energie uit hernieuwbare bronnen produceert voor een onderneming of een gemeenschap".

Art. 4.In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 2° wordt aangevuld als volgt : "met uitzondering van de ondernemingen die op forfaitaire basis worden belast"; 2° punt 3° wordt vervangen als volgt : « 3° ze is geen onderneming in mogelijkheden, namelijk : a) voor de kleine onderneming of de middelgrote onderneming, de voorwaarden bedoeld in artikel 1.7. van de algemene groepsvrijstellingsverordening vervullen; b) voor de grote onderneming, het begrip bedoeld in de punten 9 tot 12 van de Mededeling (2004/C 244/02) van de Commissie - Communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden;»; 3° er wordt een punt 4° toegevoegd, luidend als volgt : « 4° ze moet niet het voorwerp uitmaken van een bevel tot recuperatie na een beslissing van de Europese Commissie waarin steun die zij ontvangen heeft met de gemeenschappelijke markt onwettig en onverenigbaar wordt verklaard.»

Art. 5.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden het tweede en het derde lid ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 29 mei 2008 opgeheven.

Art. 6.Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « § 1. Wat milieubescherming betreft, worden de toegelaten investeringen door het bestuur bepaald, overeenkomstig de artikelen 18 tot 20 van de algemene groepsvrijstellingsverordening.

Wat duurzaam energiegebruik betreft, worden de toegelaten investeringen door het bestuur bepaald, overeenkomstig de artikelen 21 tot 23 van de algemene groepsvrijstellingsverordening, na aftrek van de waarde van de groene certificaten waarop de onderneming aanspraak zal kunnen maken gedurende vijf jaar na de investering. § 2. Om de toegelaten investeringen te bepalen, kan het bestuur het advies van deskundigen of laboratoria vragen.

De modaliteiten voor de berekening van de toegelaten investeringen kunnen door de Minister nader bepaald worden na overleg met deskundigen of laboratoria. § 3. De minimale drempel van de in aanmerking komende investeringen zoals bepaald in artikel 6 wordt vastgesteld op 25.000 euro. »

Art. 7.In artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 29 februari 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 wordt punt 4 vervangen als volgt : « 4° 15 % voor de kleine onderneming of 10 % voor de middelgrote onderneming in geval van toegelaten investeringen, waarbij een vervroegde aanpassing aan de toekomstige gemeenschappelijke normen mogelijk wordt gemaakt, op voorwaarde dat de investeringen uitgevoerd of beëindigd worden sinds meer dan drie jaar vóór de datum van inwerkingtreding van de norm;»; 2° er wordt een punt 5 in § 1 toegevoegd, luidend als volgt : « 5° 10 % voor de kleine onderneming in geval van toegelaten investeringen, waarbij een vervroegde aanpassing aan de toekomstige gemeenschappelijke normen mogelijk wordt gemaakt, op voorwaarde dat de investeringen uitgevoerd of beëindigd worden tussen één en drie jaar vóór de datum van inwerkingtreding van de norm;»; 3° § 3 wordt opgeheven.

Art. 8.In artikel 9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 29 februari 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, worden de woorden "op 50 %" vervangen door de woorden "respectievelijk op 40 % en op 30 %";2° in § 2, eerste lid, worden de woorden "en niet hoger zijn dan een anderhalf miljoen euro voor de in artikel 4, tweede lid, bedoelde onderneming over een periode van vier jaar" toegevoegd;3° in § 3, eerste lid, wordt het woord "kwaliteitswarmtekrachtkoppeling" vervangen door de woorden "hoogrenderende warmtekrachtkoppeling";4° in § 3, eerste lid, worden de woorden "en niet hoger zijn dan een anderhalf miljoen euro voor de in artikel 4, tweede lid, bedoelde onderneming over een periode van vier jaar" toegevoegd;5° in § 3, tweede lid, wordt het woord "kwaliteitswarmtekrachtkoppeling" vervangen door de woorden "hoogrenderende warmtekrachtkoppeling";6° in § 4 vervallen de woorden "§ 1, tweede lid".

Art. 9.In artikel 10 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° tussen het eerste en het tweede lid wordt volgend lid ingevoegd : "Wanneer ze haar aanvraag indient, bepaalt de grote onderneming dat de premie een aanzienlijke verhoging van de omvang, de draagwijdte, het bedrag of de snelheid van de voltooiing van het investeringsprogramma als gevolg heeft."; 1° in het derde lid worden de woorden "tweede lid" vervangen door de woorden "derde lid".

Art. 10.In artikel 11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het derde lid wordt vervangen als volgt : « Indien de onderneming niet voldoet aan de voorwaarde bedoeld in artikel 5, 3°, a) of b), volgens het geval, beslist de Minister of de gemachtigd ambtenaar de premieaanvraag op te schorten.De onderneming wordt door het bestuur bij aangetekend schrijven (of op enige andere wijze waarbij een vaststaande datum aan de zending wordt verleend) in kennis gesteld van de beslissing. De beslissing heeft uitwerking vanaf de datum waarop ze naar de onderneming verstuurd wordt en heeft geen gevolg meer vanaf de datum van ontvangst door het bestuur van een nieuwe financiële toestand betreffende één van de twee volgende boekjaren, waaruit blijkt dat de onderneming voldoet aan de bovenvermelde voorwaarde. »; 2° het vierde lid wordt opgeheven;3° in het vijfde lid worden de woorden "na de verzending van de beslissing tot opschorting van de premieaanvraag bedoeld in het derde of het vierde lid geen nieuwe financiële of balanstoestand overlegt" vervangen door de woorden "na de betekening van de beslissing tot opschorting van de premieaanvraag bedoeld in het derde lid, een nieuwe financiële toestand overlegt".

Art. 11.Artikel 12 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 12.In de inleidende zin van artikel 14 van hetzelfde besluit worden de woorden "na ontvangst van het advies bedoeld in artikel 12, tweede lid" vervangen door de woorden "na ontvangst van het dossier bedoeld in artikel 10, derde lid, van de ontbrekende inlichtingen bedoeld in artikel 11, tweede lid, of van de nieuwe financiële toestand bedoeld in artikel 11, derde lid.

Art. 13.In artikel 15 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 7 mei 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, tweede lid, 4°, worden de woorden "door het Operationele Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Patrimonium en Energie van de Waalse Overheidsdienst" of door de "Commission wallonne pour l'Energie" (Waalse Energiecommissie) vervangen door de woorden "door deskundigen of door laboratoria";2° in § 1, tweede lid, 5° worden de woorden "door het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst" vervangen door de woorden "door deskundigen of door laboratoria"; 3° § 1, tweede lid, wordt aangevuld met een punt 6°, luidend als volgt : "6° de voorwaarden bedoeld in artikel 5, 3°, a) of b), volgens het geval en 4° naleven."; 4° in § 2, tweede lid, 4°, worden de woorden "door het Operationele Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Patrimonium en Energie van de Waalse Overheidsdienst of door de "Commission wallonne pour l'Energie" vervangen door de woorden "door deskundigen of door laboratoria";5° in § 1, tweede lid, 5°, worden de woorden "door het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst" vervangen door de woorden "door deskundigen of door laboratoria"; 6° paragraaf 2, tweede lid, wordt aangevuld met een punt 6°, luidend als volgt : "6° de voorwaarden bedoeld in artikel 5, 3°, a) of b), volgens het geval en 4° naleven."; 3° er wordt een nieuwe paragraaf toegevoegd, luidend als volgt : « § 4.De in artikel 4, tweede lid, bedoelde voorwaarden moeten nageleefd worden door de kleine onderneming tot de uitbetaling van de premie. »

Art. 14.In artikel 18 van hetzelfde besluit worden de woorden "of de besturen bedoeld in artikel 12 kunnen controle uitoefenen" vervangen door de woorden "kan controle uitoefenen".

Art. 15.Tot 30 september 2009 is dit besluit niet van toepassing op de volledige dossiers die vóór 1 juni 2009 bij het bestuur zijn ingediend.

Art. 16.De Minister van Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 14 mei 2009.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Economie, Tewerkstelling, Buitenlandse Handel en Patrimonium, J.-C. MARCOURT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^