Besluit Van De Waalse Regering van 14 mei 2009
gepubliceerd op 07 juli 2009

Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels voor de betaling van individuele integratiehulp voor gehandicapten

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009202881
pub.
07/07/2009
prom.
14/05/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

14 MEI 2009. - Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels voor de betaling van individuele integratiehulp voor gehandicapten


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen, inzonderheid op de artikelen 2, 6, 14 en 15;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 1996 tot uitvoering van het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 4 februari 2004 tot bepaling van de tegemoetkomingsvoorwaarden en -modaliteiten inzake de materiële bijstand verleend voor de integratie van gehandicapte personen;

Gelet op het advies van het beheerscomité van het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées" (Waals Agentschap voor de Integratie van Gehandicapte Personen), gegeven op 19 februari 2009;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 27 maart 2009;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 3 april 2009;

Gelet op advies 46.395/4 van de Raad van State, gegeven 5 november 2008, overeenkomstig artikel 84, § 1, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies van het "Conseil consultatif wallon des Personnes handicapées" (Waalse Adviesraad voor Gehandicapte Personen), gegeven op 27 januari 2009;

Op de voordracht van de Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet een materie bedoeld in artikel 128, § 1, ervan.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° het decreet : het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen;2° het besluit : het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 1996 tot uitvoering van het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen;3° het Agentschap : het " Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées " (Waals Agentschap voor de Integratie van Gehandicapte Personen);4° gehandicapte persoon : de persoon bedoeld in het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen;5° individuele integratiehulp : de technische hulpmiddelen, de dienstverleningen en de inrichtingen bestemd om de handicap te compenseren of de verergering ervan te voorkomen;6° de Raad : de adviesraad voor de individuele integratiehulp zoals bedoeld bij artikel 36, 1°, van het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen;7° het beheerscomité : het Beheerscomité van het Agentschap zoals bedoeld in het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen.

Art. 3.Binnen de perken van de begrotingskredieten kan er een overname van een deel van, of van alle kosten in verband de individuele integratiehulp toegekend worden ten gunste van gehandicapte personen overeenkomstig de bepalingen van dit besluit en de bijlage erbij.

Art. 4.De overname van de individuele integratiehulp wordt toegekend aan de gehandicapte persoon voor de kosten die wegens zijn handicap noodzakelijk zijn voor zijn activiteiten en/of zijn deelname aan het leven in de maatschappij.

De kosten bedoeld in lid 1 zijn bijkomende kosten bovenop die welke een valide persoon betaalt in identieke omstandigheden.

De functionele beperkingen van de gehandicapte persoon moeten op het ogenblik van de indiening van de aanvraag ofwel defnitief van aard zijn ofwel een vermoedelijke duur van één jaar hebben met een evoluerend karakter.

Het bedrag van de uitgaven in verband met de individuele integratiehulp wordt door het Agentschap vastgesteld op basis van een vergelijkende studie rekening houdend met de kenmerken en de kwaliteiten van de verschillende individuele integratiesteunbedragen.

Wanneer een keuze mogelijk is uit meerdere gelijkwaardige oplossingen in termen van functionaliteit, is het bedrag van de bijdrage van het Agentschap gelijk aan de kostprijs van de minst dure oplossing.

Art. 5.De tegemoetkoming wordt slechts verleend aan een gehandicapte persoon die bij de indiening van de aanvraag de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft, als de kosten rechtstreeks gebonden zijn aan de handicap die het Agentschap vastgesteld heeft vóór de leeftijd van 65 jaar.

Art. 6.De bijlage bij dit besluit bepaald volgens de prestatie van de individuele integratiehulp het belang en de aard van de beperking van de capaciteiten zoals bedoeld in artikel 2 van het decreet.

Daarvoor verwijst het Agentschap naar de begripsomschrijvingen van de internationale classificatie van de functionering, de handicap en de gezondheid vastgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie.

In afwijking van artikel 40 van het besluit kan het Agentschap volgens de prestatie van de individuele integratiehulp om een functionele balans verzoeken en in voorkomend geval het soort vereiste pluridisciplinaire gegevens.

Art. 7.Het Agentschap komt niet tegemoet in de kosten die de gehandicapte persoon voor individuele integratiehulp betaalt : 1° als de gehandicapte persoon in het kader van een wetgeving inzake vergoedingen of burgerlijk recht : a) nalaat in rechte de schadevergoeding op te eisen waarvoor hij een aanvraag bij het Agentschap heeft ingediend;b) van de procedure of van het recht zelf afziet;2° als de gehandicapte persoon op basis van dezelfde handicap en dezelfde behoefte als die bedoeld in dit artikel, voor een sociale prestatie in aanmerking komt krachtens andere wettelijke of reglementaire bepalingen, behalve de uitzonderingen bedoeld in de bijlage bij dit besluit; 3° als de kosten vergoed worden d.m.v. een tegemoetkoming verleend krachtens andere bepalingen van het decreet of de uitvoeringsbesluiten ervan.

Art. 8.De overname heeft geenszins betrekking op volgende prestaties noch in voorkomend geval op hun vergoedingen : 1° apparatuur voor medische of paramedische behandeling, voor de educatie of de reeducatie van de capaciteiten en voor het onderhoud van de fysieke conditie, behalve die bedoeld in de bijlage bij dit besluit;2° diensten die door natuurlijke of rechtspersonen verstrekt worden kunnen evenwel overgenomen worden, behalve die bedoeld in de bijlage bij dit besluit, alsmede de studiekosten, erkenningskosten en architectenhonoraria bedoeld in artikel 9;3° het geleende, gehuurde of geleasde materiaal;4° het tweedehands materiaal behalve de uitzonderingen vermeld in bijlage;5° de bouwwerken en aanpassingen in de schoolgebouwen;6° de bouwwerken van de sociale woningen;7° de motorisering van hoofdtoegangen;8° de rolstoelen, elektronische scooters, stasystemen, orthopedische driewielers, loophulpmiddelen, zitkussens voor het voorkomen van doorligwonden, modulaire aanpasbare systemen voor de ondersteuning van de zithouding, onderstellen voor zitschelpen, met in begrip van hun respectievelijke aanpassingen die niet opgenomen zijn op de terugbetalinglijst van de verplichte gezondheidszorgverzekering;9° de ortheses en de protheses;10° de voedingsmiddelen;11° het onderhoud van de individuele integratiehulp behalve de uitzonderingen vermeld in bijlage.

Art. 9.De gemaakte kosten zijn kosten voor de verstrekking van individuele integratiehulp, de recupel-taks indien nodig, alsmede studiekosten, de kosten in verband met de levering en de erkenningskosten en architectenhonoraria die er eventueel aan gebonden zijn, verhoogd met de BTW.

Art. 10.§ 1. De gemaakte kosten worden slechts aangerekend ten belope van : 1° de kosten bedoeld in artikel 4;2° hoedanook, voor de prestaties van de individuele integratiehulp opgenomen in de bijlage bij dit besluit, het bedrag vastgesteld in deze bijlage. § 2. Het bedrag van de schadevergoeding verkregen krachtens een gerechtelijke beslissing wordt afgetrokken van het bedrag van de kosten bedoeld in § 1. § 3. Onverminderd de bepalingen van § 2, verleent het Agentschap de gehandicapte persoon op diens verzoek en in afwachting van de schadevergoeding bedoeld in artikel 7, 1°, een voorschot waarvan het bedrag wordt vastgelegd overeenkomstig de bepalingen van dit besluit en de bijlagen ervan.

Om dat voorschot te kunnen genieten, doet de gehandicapte persoon het Agentschap bij overeenkomst in zijn rechten en beroepen treden jegens de derde die moet instaan voor de schadevergoeding bedoeld in artikel 7, 1°.

Art. 11.De aanvraag tot tegemoetkoming wordt samen ingediend met de documenten vereist bij artikel 6 van het besluit. Het Agentschap kan, als het dat nodig acht, bestekken of prijsoffertes eisen.

Art. 12.§ 1. De verstrekkingen inzake individuele integratiehulp komen slechts in aanmerking voor een overname als ze plaatsvinden op ten vroegste op de dag van de aanvraag om tegemoetkoming.

De verstrekkingen betreffende het herstel van een individuele integratiehulp kunnen zelfs overgenomen worden als de datum van de factuur voor die verstrekkingen dateert van zes maanden voor de datum van de aanvraag tot hersteltegemoetkoming. § 2. De tegemoetkomingen van het Agentschap worden betaald op grond van de facturen betreffende de verstrekkingen van de individuele integratiehulp, die ingediend moeten worden binnen een termijn van één jaar te rekenen van de kennisgeving van de beslissing tot tegemoetkoming. Die termijn wordt op twee jaar gebracht voor globale huisinrichtingen en -verbouwingen.

Voor de bijstandsproducten ter absorptie van urine en fecaliën worden de verstrekkingen van diensten opgenomen in de bijlage, alsmede de geleidehonden wordt de uitbetaling van de tegemoetkomingen van het Agentschap verbinden aan de voorwaarde van overhandiging van de facturen voor die verstrekkingen binnen een termijn van één jaar te rekenen van de datum van de factuur.

Art. 13.Onverminderd de toepassing van artikel 8 en de uitsluitingen uitdrukkelijk vermeld in de bijlage bij dit besluit geldt dat als het Agentschap vaststelt dat een aanvraag om tegemoetkoming inzake individuele integratiehulp voldoet aan de voorwaarden van dit besluit maar dat hetzij er geen sprake is van die hulp in de bijlage, hetzij dat er wel sprake van is maar dat bepaalde voorwaarden niet vervuld zijn om de tegemoetkoming te verlenen, dan de aanvraag voor advies wordt voorgelegd aan de Raad voor individuele integratiehulp en vervolgens aan het beheerscomité, dat moet beslissen.

Art. 14.De voor het gehandicaptenbeleid bevoegde Minister kan de bijlage bij dit besluit jaarlijks bijwerken op voorstel van het beheerscomité.

Art. 15.In artikel 5, 1°, van het besluit wordt littera e) vervangen door hetgeen volgt : "individuele integratiehulp".

Art. 16.Het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2004 tot bepaling van de tegemoetkomingsvoorwaarden en -modaliteiten inzake de materiële bijstand verleend voor de integratie van gehandicapte personen wordt opgeheven.

Art. 17.Dit besluit is van toepassing op de tegemoetkomingsaanvragen ingediend te rekenen van de datum van de inwerkingtreding ervan.

De vorige individuele beslissingen blijven gelden tot aan hun vervaldatum.

Art. 18.Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad .

Art. 19.De Minister van Sociale Actie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 14 mei 2009.

De Minister-President, R. DEMOTTE

BIJLAGE I. Algemene bepalingen. 1.1. Om een vlottere toegang te verlenen tot de informatie over de technische hulpmiddelen voor gehandicapte personen zijn al de in de bijlage opgenomen dienstverstrekkingen ingedeeld op grond van de ISO-classificatie (INTERNATIONAL STANDARD ORGANISATION) van de "Technische hulpmiddelen voor personen met een handicap" EN ISO 9999-2002 F. Die prestaties moeten voldoen aan de voornaamste gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden vastgesteld bij de op hen betrekking hebbende regelgeving.

De verwijzing naar die classificering houdt niet in dat het Agentschap de gezamenlijke hulpmiddelen, opgenomen in deze gehele classificering, overneemt. 1.2. Daarvoor verwijst het Agentschap naar de begripsomschrijvingen van de internationale classificatie van de functionering, de handicap en de gezondheid vastgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie. De kwalificatiecodes bepalen de omvang van de functionele beperkingen om een activiteit uit te voeren en/of aan het leven in de maatschappij deel te nemen.

De in de bijlage gebruikte scores waarmee de voorwaarden worden bepaald voor de tegemoetkoming zijn gebaseerd op volgende kwalificatiecodes : 0 = geen enkele moeilijkheid (kan de activiteit alleen verrichten). 1 = lichte moeilijkheid (kan de activiteit alleen verrichten, maar traag en/of stimulaties en/of toezicht). 2 = gemiddelde moeilijkheid (kan de activiteit alleen verrichten, maar met een ander technisch hulpmiddel dan het gevraagde hulpmiddel). 3 = ernstige moeilijkheid (de activiteit kan niet verricht worden zonder menselijke hulp of zonder het gevraagde hulpmiddel). 4 = absolute moeilijkheid (de activiteit kan niet verricht worden zonder menselijke hulp en zonder het gevraagde hulpmiddel). 1.3. Het Agentschap mag geen hernieuwing van een dienstverstrekking toestaan, noch afwijken van de hernieuwingsvoorwaarden die in deze bijlage vastliggen, behalve als de handicap verergert, als de dienstverstrekking onmogelijk vergoed kan worden, indien de kostprijs van de herstelling niet in verhouding staat tot de kostprijs van een nieuw gelijkaardig materieel of in de gevallen waarin uitdrukkelijk voorzien wordt in deze bijlage.

De datum van de hernieuwing wordt berekend in verhouding tot de datum van de factuur van de voorgaande tegemoetkoming. 1.4. Het Agentschap kan tussenbeide komen in de herstellingen van de hulpmiddelen in volgende gevallen : 1° Wanneer het te herstellen hulpmiddel elektrisch/elektronisch is en er een tegemoetkoming verleend wordt door het Agentschap bij aankoop ervan. In dat geval wordt de tegemoetkoming beperkt tot 40 %, behoudens uitzonderingen bepaald bij deze bijlage, de aankoopprijs van het hulpmiddel beperkt tot het maximumbedrag bepaald in de bijlage. Die tegemoetkoming geldt enkel na verstrijken van de waarborgtermijn. Deze tegemoetkoming kan opgesplitst worden. 2° Wanneer het hulpmiddel een hulpmiddel is bij de mobiliteit waarvoor een tegemoetkoming is verleend door de verplichte gezondheidszorgverzekering. In dat geval staat de tegemoetkoming van het Agentschap voor die herstellingen gelijk met 40 % van de waarde van de hulp bij mobiliteit en aanpassingen ervan zoals ze vastgesteld waren in de verplichte gezondheidszorgverzekering op het tijdstip van de aankoop. Die tegemoetkoming wordt enkel toegepast over de duur van de minimumhernieuwingstermijn vastgelegd door de verplichte gezondheidszorgverzekering en na verstrijken van de waarborgtermijn.

Deze tegemoetkoming kan opgesplitst worden.

II. Soorten tegemoetkomingen. 1. HULPMIDDELEN VOOR LICHAAMSVERZORGING EN BESCHERMING (ISO 09). 1.1. Kamerstoelen (met of zonder wieltjes) (ISO 09.12.03).

Uitsluiting : De hulpmiddelen worden niet toegekend voor een gebruik binnen de door het Agentschap erkende en gesubsidieerde diensten.

Tegemoetkomingsvoorwaarde : De aanvrager vertoont een deficiëntie die zijn verplaatsingen ernstig aantast.

Tegemoetkomingsmodaliteiten : De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten beperkt tot 134,00 euro plus BTW. 1.2. Hulpmiddelen voor de absorptie van urine en fecaliën.

Uitsluiting : Er wordt geen tegemoetkoming verleend voor zalven en poeders.

Tegemoetkomingsvoorwaarden : a) De aanvrager lijdt aan een dag- en/of nachtelijke urine- en/of fecale incontinentie wegens;1° neurologische mergletsels of (aangeboren of opgelopen) letsels aan het onderste urine- en darmstelsel;2° een achterstand van de psychomotorische of geestelijke ontwikkeling;3° of een psychische aandoening.b) Een medisch rapport moet nader aangeven : 1° de graad van incontinentie, hetzij : - urine-incontinentie (mictieoefeningen en gebruik van een blaassonde inbegrepen); - urine en stoelgangincontinentie, behalve accidentele incontinenties. 2° of het om een dag- en/of nachtelijke urine- en/of fecale incontinentie gaat;3° of de persoon sondes gebruikt. Voor een eerste aanvraag dient het medisch rapport aan te geven of de pathologie levenslang duurt dan wel omkeerbaar is. De aanvrager moet, in voorkomend geval, de beslissing van de raadgevend geneesheer van de verplichte gezondheidszorgverzekering meedelen, geldend voor de toekenning van het jaarlijks incontinentieforfait. c) De termijn voor de hernieuwing van de aanvraag wordt door het Agentschap vastgesteld met bepaling van de termijn van geldigheid van de beslissing. Tegemoetkomingsmodaliteiten.

De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt gemoduleerd als volgt :

JAARLIJKS MAXIMUMBEDRAG

VERMINDERD JAARLIJKS MAXIMUMBEDRAG

Kinderen van 3 tot 12 jaar


2.1. : kinderen van 6 tot 12 jaar die enkel 's nachts luiers dragen

102 EUR, plus BTW

25 EUR, plus BTW

2.2. : kinderen van 3 tot 12 jaar die aan urine-incontinentie lijden en sondes gebruiken :


527 EUR, plus BTW

132 EUR, plus BTW

2.3. : incontinente kinderen van 3 tot 12 jaar die geen sonde gebruiken en/of die aan een fecale incontinentie lijden


692 EUR, plus BTW

173 EUR, plus BTW

Volwassenen en kinderen van 12 jaar en meer (of van minder dan 12 jaar die om medische redenen grote maten dienen te gebruiken).


2.4. : enkel 's nachts incontinente personen :

204 EUR, plus BTW

51 EUR, plus BTW

2.5. : personen die aan urine-incontinentie lijden en sondes gebruiken :


856 EUR, plus BTW

214 EUR, plus BTW

2.6. : incontinente personen die geen sonde gebruiken en/of die aan een fecale incontinentie lijden


1.326 EUR, plus BTW

331 EUR, plus BTW


* tegemoetkoming beperkt tot één kwart van het jaarlijks maximumbedrag voor aanvragers die een internaat of een residentiële dienst bezoeken dat gesubsidieerd wordt door een andere overheid dan het Agentschap, en die tijdens de schoolvakantie weer naar huis gaan. 1.3. Hulpmiddelen voor de activiteit "zich wassen" en "naar toilet gaan".

Uitsluiting : De hulpmiddelen worden niet toegekend voor een gebruik binnen de door het Agentschap erkende en gesubsidieerde diensten.

Algemene tegemoetkomingsvoorwaarde : De aanvrager vertoont ernstige moeilijkheden (minstens kwalificatiecode 3) om zich te wassen en/of om naar toilet te gaan zonder de gevraagde hulp. De omgeving van de aanvrager maakt een compensatie van zijn moeilijkheden niet mogelijk.

Specifieke voorwaarde : Voor de stoelen, draagbaren-commodes en personenheftoestellen vertoont de aanvrager ernstige moeilijkheden (minstens kwalificatiecode 3) om het lichaam in positie te houden.

Tegemoetkomingsmodaliteiten.

De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten beperkt tot :

Opschrift van de hulpmiddelen

Maximumbedrag

ISO-code

Kamerstoel voor toilet en douche met speciale zit (toebehoren inbegrepen)

1.662,00 EUR, plus BTW

09.12.03

Muurdouchezetel

371,00 EUR, plus BTW

09.33.03

Douchezetel

493,00 EUR, plus BTW

09.33.03

Douchestoel voorzien van 2 grote wielen, al dan niet met een gat in de zitting

694,00 EUR, plus BTW

09.33.03

Badzetel

121,00 EUR, plus BTW

09.33.03

Badzetel type relax, lift inbegrepen

1.432,00 EUR, plus BTW

09.33.03

Douchedraagbaar, commode die niet elektrisch verstelbaar is, veiligheidsstangen inbegrepen

1.459,00 EUR, plus BTW

09.33.12

Douchedraagbaar, commode die elektrisch verstelbaar is, veiligheidsstangen inbegrepen

2.603,00 EUR, plus BTW

09.33.12

Personenheftoestel voor bad met een draaibaar kader

1.004,00 EUR, plus BTW

12.36.15


2. HULPMIDDELEN VOOR DE PERSOONLIJKE MOBILITEIT (ISO 12). 2.1. Wandelhulpmiddelen gehanteerd door een arm (ISO 12.03).

Tegemoetkomingsvoorwaarde : De aanvrager vertoont ernstige moeilijkheden om te stappen.

Tegemoetkomingsmodaliteiten.

De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten beperkt tot :

Opschrift van de hulpmiddelen

Maximumbedrag

ISO-code

Wandelstokken

11,00 EUR, plus BTW

12.03.03

Wandelstokken met een steun voor de bovenarm

19,00 EUR, plus BTW

12.03.06

Krukken met okselsteun

37,00 EUR, plus BTW

12.03.12

Driepotige wandelstokken

36,00 EUR, plus BTW

12.03.16

Vierpotige wandelstokken

52,00 EUR, plus BTW

12.03.16


2.2. Wagenaanpassingen (ISO 12.12).

De aanvragen van de aanpassingen bedoeld in de rubriek 2.2.1 gaan vergezeld van een verslag van het "Centre d'adaptation à la route pour automobilistes handicapés (C.A.R.A.)" (Centrum voor de aanpassing van gehandicapte automobilisten aan de weg).

Uitsluiting : Er wordt geen tegemoetkoming verleend voor standaard afstandsbedieningen, centrale vergrendeling, airconditioning in het voertuig, elektrische ruiten, elektrische achteruitkijkspiegels en stuurbekrachtiging, lederen zetels, verwarmde zetels, athermische ruiten, getinte ruiten, aanpassingen op de voertuigen van de categorie A3.

Algemene tegemoetkomingsvoorwaarden a) De aanpassingen moeten dienstig zijn voor de gehandicapte die de wagen bestuurt.Die persoon moet een afschrift indienen van zijn geldige aangepaste rijbewijs dat conform is de wettelijke bepalingen in verband met het rijbewijs.

Wanneer de gehandicapte door een derde vervoerd moet worden, wordt enkel een tegemoetkoming verleend voor de aanpassingen bedoeld in de rubrieken 2.2.1.13 tot en met 2.2.1.17 en 2.2.2, uitgezonderd de aanpassing bedoeld in rubriek 2.2.2.23. b) De aanpassing wordt uitgevoerd : 1° op een nieuwe wagen;2° op een voertuig dat nieuw of tweedehands gekocht is en dat minder dan vijf jaar is op het ogenblik van de aanvraag om tegemoetkoming.c) In geval van verandering van voertuig vóór afloop van vijf jaar wordt slechts een tegemoetkoming voor een nieuwe aanpassing verleend als de verandering te wijten is aan een intensief gebruik beroepshalve, een wijziging in de beroepstoestand of in de gezinssamenstelling of aan een verergering van de deficiëntie.d) De aanpassing wordt niet hernieuwd binnen vijf jaar als het voertuig hersteld of vervangen moet worden ten gevolge van een ongeval.e) De tegemoetkoming van het Agentschap wordt slechts verleend na overlegging van een afschrift van het erkenningsattest van de aanpassing van het voertuig opgemaakt door het Ministerie van Verkeerswezen en Infrastructuur overeenkomstig de reglementaire richtlijnen terzake. 2.2.1. Aanpassing betreffende het besturen van een voertuig.

Tegemoetkomingsmodaliteiten.

De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten beperkt tot :

Benaming van de aanpassingen

Maximumbedrag

ISO-code

2.2.1.1.

Mechanische gasklep en remsysteem

1.377,00 EUR, plus BTW

12.12.04

2.2.1.2.

Pneumatische gasklep en remsysteem aan het stuur

1.888,00 EUR, plus BTW

12.12.04

2.2.1.3.

Elektronische gasklep en remsysteem aan het stuur

2.376,00 EUR, plus BTW

12.12.04

2.2.1.4.

Versterkte dienstrem met noodsysteem

6.800,00 EUR, plus BTW

12.12.04

2.2.1.5.

Aanpassing van een pedaal (of plaatsing van een afgedekte pedaal)

275,00 EUR, plus BTW

12.12.04

2.2.1.6.

Aanpassingen van de versnellingsbak en van de koppeling

826,00 EUR, plus BTW

12.12.04

2.2.1.7.

Elektrische handrem

1.450,00 EUR, plus BTW

12.12.05

2.2.1.8.

Stuurbol

37,00 EUR, plus BTW

12.12.07

2.2.1.9.

Orthese aan het stuur

150,00 EUR, plus BTW

12.12.07

2.2.1.10.

Aangepast stuur

380,00 EUR, plus BTW

12.12.07

2.2.1.11.

Versterkte stuurbekrachtiging met noodsysteem

5.400,00 EUR, plus BTW

12.12.07

2.2.1.12.

Aangepaste bedieningsapparatuur (lichten, ruitenwissers/ruitensproeiers, claxon, richtingwijzer, mistlampen,...)

1.693,00 EUR, plus BTW

12.12.08

2.2.1.13.

Ergonomische zetel

1.387,00 EUR, plus BTW

12.12.12

2.2.1.14.

Elektrische bijstelling van de bestuurderszetel (vooruit-achteruit-hoog-laag) met grotere deuropening

1.132,00 EUR, plus BTW

12.12.12

2.2.1.15.

Elektrische bijstelling van de bestuurderszetel (vooruit-achteruit-hoog-laag) met grotere deuropening

3.771,00 EUR, plus BTW

12.12.12

2.2.1.16.

Schuiven (plaatsing of verlenging of verplaatsing)

809,00 EUR, plus BTW

12.12.12

2.2.1.17.

Schuiven (plaatsing of verlenging of verplaatsing)

1.619,00 EUR, plus BTW

12.12.12

2.2.1.18.

Verhoging van de vloer

250,00 EUR, plus BTW

12.12.27


2.2.2. Aanpassingen die een toegang tot de wagens mogelijk maken.

Uitsluitingen : Er wordt geen enkele tegemoetkoming van het Agentschap toegekend voor achterbanken, aanvullende of bijkomende banken in de wagen van categorie N (wagen voor goederenvervoer).

Specifieke tegemoetkomingsvoorwaarden : a) Voor de aanvullende of bijkomende achterbanken in een wagen wordt de tegemoetkoming van het agentschap enkel verleend als deze en de wijzigingen nodig voor de installatie ervan verantwoord zijn door het vervoer van de aanvrager, zittend in de rolstoel.b) Voor de speciaal uitgewerkte zetels en kussens in wagens moet de aanvrager ofwel gebruik maken van een wagen waarvoor de verplichte gezondheidszorgverzekering tussenbeide gekomen is, ofwel lijdt aan een ernstige functionele beperking waardoor hij verhinderd wordt te blijven zitten in een gewone wagenzetel of waardoor hij verhinderd wordt recht te staan zonder de gevraagde hulp en/of de hendels van de gewone zetel te bedienen. Daarnaast moet de aanvrager voor de aangepaste kinderzetels die via een as buiten de wagen draaien ouder zijn dan drie jaar op het tijdstip van de tegemoetkomingsaanvraag. c) Voor personenheftoestellen in wagens, personenheftoestellen die een zittend persoon in zijn rolstoel kunnen optillen in een wagen, de hulpmiddelen om rolstoelen in een personenwagen te laden, de voorzieningen om een rolstoel in een personenwagen vast te zetten, de aanpassingen van het koetswerk van de wagen maakt de aanvrager gebruik van een rolstoel waarvoor de verplichte gezondheidszorgverzekering tussenbeide gekomen is.d) Voor de automatisering van de achterklep of de glijdende zijdeur maakt de aanvrager als bestuurder gebruik van een rolstoel waarvoor de verplichte gezondheidszorg tussenbeide is gekomen en komt hij de wagen in via de achterklep of de glijdende zijdeur. Specifieke tegemoetkomingsmodaliteiten : De bijdrage van het Agentschap in de kostprijs van de verschillende ombouwwerken die de toegang tot de wagen mogelijk maken wordt beperkt tot 8.538,00 euro plus BTW. Opschrift van de hulpmiddelen

Maximumbedrag

ISO-code

2.2.2.1.

Ergonomische zetel

1.387,00 EUR, plus BTW

12.12.12

2.2.2.2.

Aangepaste kinderzetels die via een as naar buiten draaien met grotere deuropening.

1.182,00 EUR, plus BTW

12.12.12

2.2.2.3.

Aanvullende of bijkomende achterzetels, evenals de nodige ombouwwerken uitgevoerd in een wagen voor personenvervoer

500,00 EUR, plus BTW

12.12.12

2.2.2.4.

draaionderstellen of uitschuifbare draaionderstellen met grotere deuropening.

2.000,00 EUR, plus BTW

12.12.12

2.2.2.5.

Elektrische bijstelling van de bestuurderszetel (vooruit-achteruit-hoog-laag) met grotere deuropening

1.132,00 EUR, plus BTW

12.12.12

2.2.2.6.

Elektrische bijstelling van de bestuurderszetel (vooruit-achteruit-hoog-laag) met grotere deuropening

3.771,00 EUR, plus BTW

12.12.12

2.2.2.7.

Veiligheidsgordels en harnas

247,00 EUR, plus BTW

12.12.12

2.2.2.8.

Schuiven (plaatsing of verlenging of verplaatsing)

809,00 EUR, plus BTW

12.12.12

2.2.2.9.

Schuiven (plaatsing of verlenging of verplaatsing)

1.619,00 EUR, plus BTW

12.12.12

2.2.2.10.

Personenheftoestellen (rolstoelen uitgesloten)

2.886,00 EUR, plus BTW

12.12.15

2.2.2.11.

Personenheftoestel om de in de rolstoel zittende persoon in het voertuig te heffen.

5.807,00 EUR, plus BTW

12.12.18

2.2.2.12.

Toegangsvloeren

1.500,00 EUR, plus BTW

12.12.18

2.2.2.13.

Personenheftoestel (om de in de rolstoel zittende persoon in het voertuig te heffen).

1.150,00 EUR, plus BTW

12.12.18

2.2.2.14.

Laden in de cabine via een elektrisch manoeuvreerbare arm

2.439,00 EUR, plus BTW

12.12.21

2.2.2.15.

Laden in de cabine via een elektrisch manoeuvreerbare arm met ombouw van de achterdeur

5.488,00 EUR, plus BTW

12.12.21

2.2.2.16.

Laden van de rolstoel op het dak van het voertuig

4.210,00 EUR, plus BTW

12.12.21

2.2.2.17

Laden van de manuele rolstoel in de kofferbak via een manoeuvreerbare arm

1.697,00 EUR, plus BTW

12.12.21

2.2.2.18.

Laden van de elektrische rolstoel in de kofferbak via een manoeuvreerbare arm

2.772,00 EUR, plus BTW

12.12.21

2.2.2.19.

Vastzettingstoestel voor een rolstoel in een wagen

929,00 EUR, plus BTW

12.12.24

2.2.2.20.

Verlaging van de achtervloer

7.840,00 EUR, plus BTW

12.12.27

2.2.2.21.

Verhoging van het dak

7.26,00 EUR, plus BTW

12.12.27

2.2.2.22.

Vlak maken van de vloer

581,00 EUR, plus BTW

12.12.27

2.2.2.23.

Automatisering van de achterklep of de glijdende zijdeur

2.420,00 EUR, plus BTW

12.12.27


2.3. Rolstoelen/invalidenwagens (ISO 12.22 en 12.23).

De aanvragen worden samen ingediend met de beslissing van de raadgevend geneesheer en de aanvraagdocumenten zoals vermeld in de nomenclatuur van de gezondheidsprestaties inzake de verplichte gezondheidszorgverzekering voor de hulpmiddelen bij de mobiliteit, waarbij het Agentschap de toelaatbaarheids- en terugbetalingscriteria van de verplichte gezondheidszorgverzekering overneemt om zijn beslissing te staven.

Uitsluitingen : Het Agentschap levert geen enkele bijdrage in de kostprijs van een andere rolstoel dan een manuele standaardrolstoel.

Algemene tegemoetkomingsvoorwaarden a) Het Agentschap kan tegemoetkomen in de kosten van een bijkomende manuele standaardrolstoel bij de rolstoel toegekend aan de aanvrager door de verplichte gezondheidszorgverzekering op voorwaarde dat de aanvrager er de noodzaak van rechtvaardigt, met name wegens het gebruik thuis van een traplift met zetel of, als de auto niet aangepast is, wegens moeilijkheden i.v.m. het vervoer en/of de hantering van de stoel b) Het Agentschap kan ter aanvulling tussenbeidekomen in de kostprijs van een elektrische rolstoel voor volwassenen of kinderen toegekend door de verplichte gezondheidszorgverzekering.c) Voor de aan de gewone slijtage van de rolstoel gebonden onderhoudskosten kan een tegemoetkoming worden verleend ten belope van een jaarlijks plafond gelijk aan 10 % van de waarde van de stoel en zijn geïnventariseerde toebehoren, zoals vastgesteld door de verplichte ziekteverzekering op het ogenblik van de aankoop.Deze tegemoetkoming kan opgesplitst worden. d) Voor de herstellingskosten voortvloeiend uit schade of een ongeval met de rolstoel toegekend door het Agentschap of de verplichte gezondheidszorgverzekering kan aanleiding geven tot een tegemoetkoming ten belope van een maximumbedrag overeenstemmend met 40 % van de waarde van de geïnventariseerde rolstoel en zijn aanpassingen en zitkussen, zoals vastgesteld door de verplichte gezondheidszorgverzekering op het ogenblik van de aankoop.Dat maximumbedrag wordt toegepast op de duur van de minimumtermijn voor de hernieuwing vastgesteld door de verplichte gezondheidszorgverzekering.

Tegemoetkomingsmodaliteiten. 2.3.1. De bijdrage van het Agentschap in de kostprijs van de bijkomende rolstoel wordt beperkt tot de terugbetalingsbedragen bepaald bij de verplichte gezondheidszorgverzekering, voor een manuele standaardrolstoel met zijn aanpassingen en zitkussen voor de voorkoming van doorligwonden volgens de terugbetalingscriteria van de verplichte gezondheidszorgverzekering voor volwassenen of kinderen. 2.3.2. De aanvullende bijdrage van het Agentschap in de kostprijs van de elektrische rolstoel wordt beperkt tot de helft van de terugbetaalde bedragen van de verplichte gezondheidszorgverzekering voor de elektrische rolstoel met zijn aanpassingen en zitkussen voor de voorkoming van doorligwonden, en dit ten belope van de gemaakte kosten. 2.4. Hefhulpmiddelen (ISO 12.36).

Uitsluiting : De hulpmiddelen worden niet toegekend voor een gebruik binnen de door het Agentschap erkende en gesubsidieerde diensten.

Tegemoetkomingsvoorwaarde : De aanvrager is niet in staat zich alleen te bewegen ten gevolge van ernstige functionele beperkingen.

Tegemoetkomingsmodaliteiten : De tegemoetkoming van het Agentschap voor de riemen wordt beperkt tot 2 riemen per aanvrager (bad, toilet).

Opschrift van de hulpmiddelen

Maximumbedrag

ISO-code

Elektrische mobiel personenheftoestel

1.587,00 EUR, plus BTW

12.36.03 of 12.36.06

Bijkomende kit voor het heftoestel bestemd voor wagens voor huisgebruik

990,00 EUR, plus BTW

12.12.15

Elektrisch personenheftoestel op een spoor beperkt tot één kamer met manueel laterale verplaatsing

3.767,00 EUR, plus BTW

12.36.12

Elektrisch personenheftoestel op een spoor in verschillende kamers met manueel laterale verplaatsing

4.955,00 EUR, plus BTW

12.36.12

Elektrisch personenheftoestel op een spoor beperkt tot één kamer met gemotoriseerde verplaatsing

4.481,00 EUR, plus BTW

12.36.12

Elektrisch personenheftoestel in verschillende kamers met gemotoriseerde verplaatsing

5.383,00 EUR, plus BTW

12.36.12

Riemen

228,00 EUR, plus BTW

12.36.21

Onderstel-handen en steun bovenbenen

840,00 EUR, plus BTW

12.36.21


2.5. Tactiele blindenstokken en blindenstokken (ISO 12.39.03).

Tegemoetkomingsvoorwaarden : a) De aanvrager vertoont ernstige moeilijkheden om te stappen.Zijn moeilijkheden vloeien voort uit zijn visuele functies; b) De aanvrager moet de verplaatsingstechnieken beheersen of volgt lessen in die zin;c) De hernieuwingstermijn wordt vastgesteld op één jaar. Tegemoetkomingsmodaliteiten : De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten beperkt tot 28,00 euro plus BTW voor de blindenstok en 16 euro plus BTW voor een speciale dop. 2.6. Geleidehond.

Uitsluiting : Er wordt geen tegemoetkoming toegestaan voor andere bijstand door dieren dan geleidehonden.

Tegemoetkomingsvoorwaarden : a) De aanvrager vertoont ernstige moeilijkheden om te stappen.Zijn moeilijkheden vloeien voort uit zijn visuele functies; b) De hond wordt bezorgd door bemiddeling van een africhter of een vereniging die door het Agentschap of de Minister worden erkend volgens de criteria omschreven in artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 2 oktober 2008 tot uitvoering van het decreet van 23 november 2006 betreffende de toegankelijkheid van de voor het publiek bestemde inrichtingen en installaties voor gehandicapte personen met een geleidehond. De tegemoetkoming door het Agentschap wordt slechts verleend na overlegging van een positief opvolgingsattest, opgemaakt door de erkende africhter of vereniging, drie maanden na de datum waarop de geleidehond ter beschikking is gesteld van de gehandicapte persoon; c) De tegemoetkoming in de aankoopkosten van een geleidehond kan hernieuwd worden op grond van een attest van een dierenarts die niet afhangt van het dressuurcentrum en de erkende instantie die de vorige hond bezorgd heeft. Tegemoetkomingsmodaliteit : Het Agentschap verleent een forfaitaire tegemoetkoming in de aankoop- en dressuurkosten van de hond, alsook in de kosten voor de opleiding van de aanvrager. Deze tegemoetkoming wordt beperkt tot 4.704,00 EUR, plus BTW. 3. HUISINRICHTINGEN EN -AANPASSINGEN EN ANDERE PLAATSEN (ISO 18). 3.1. Bouw van een aangepaste woning/aanpassing van een bestaande woning.

Uitsluitingen; a) Er wordt geen tegemoetkoming toegestaan voor tweede verblijfplaatsen.b) Bij aanpassing van een woning waarvan de aanvrager huurder is, wordt er geen enkele tegemoetkoming toegestaan, bij verstrijken van de huurovereenkomst, voor het herstel van de woning in zijn oorspronkelijke toestand.c) De hulpmiddelen worden niet toegekend voor een gebruik binnen de diensten erkend en gesubsidieerd of gemachtigd tot de opname van gehandicapten door het Agentschap. Algemene tegemoetkomingsvoorwaarde.

Ofwel, de aanvrager maakt gebruik van een rolstoel of een scooter waarvoor de verplichte gezondheidszorgverzekering bijgedragen heeft, ofwel, de aanvrager heeft ernstige moeilijkheden om zich thuis te verplaatsen.

Specifieke tegemoetkomingsvoorwaarden : a) Voor het keukenmeubilair heeft de aanvrager ernstige moeilijkheden om voorwerpen op te heffen en te dragen en/of voor activiteiten waarvoor een fijne motoriek nodig is en/of om zijn handen en armen te gebruiken.b) Bij een aanvraag voor een bouwwerk bevestigt een attest van de architect dat verplaatsingen in een rolstoel een grotere oppervlakte eisen zodat de woning aangepast moet worden.Bij het attest wordt een afschrift van de plannen gevoegd.

Voor een aanpassingsaanvraag kan het Agentschap naar de plattegrond van de woning vragen, met een overzicht vóór en na de aanpassing. c) De gehandicapte persoon of zijn wettelijke vertegenwoordiger legt over : 1° indien hij eigenaar of mede-eigenaar is, de eigendomsakte van het terrein, de eventuele stedenbouwkundige en esthetische voorschriften en de bouwvergunning of de eigendomsakte van de aan te passen woning;2° indien het voorzien is dat de gehandicapte persoon de te bouwen woning zal huren, een akte waarmee de eigenaar van de woning zich ertoe verbindt de woning aan de gehandicapte persoon te verhuren, door het afsluiten van een geregistreerd huurcontract, voor een periode van één jaar vanaf de kennisgeving van de beslissing van het Agentschap, per tegemoetkomingschijf van 618,00 EUR plus BTW, zonder negen jaar te overschrijden.3° als de gehandicapte persoon huurder is van de bestaande, aan te passen woning, een geregistreerde huurovereenkomst, evenals een schriftelijke verklaring van de eigenaar waarbij deze instemt met de voorziene inrichtingen.Duur van de huur wordt vastgesteld op één jaar te rekenen van de dag van kennisgeving van de beslissing van het Agentschap, per tegemoetkomingsschijf van 618,00 euro plus BTW, zonder dat die duur negen jaar moet overschrijden.

Als het een woning betreft die deel uitmaakt van een openbare huisvestingsmaatschappij, dient de aanvrager aan te tonen dat vooraf overleg is gepleegd met die maatschappij. Dat bewijs van overleg bevat meer bepaald : - een document waarbij aangetoond wordt dat de aanvrager vooraf een kandidatuur heeft ingediend met het oog op het verkrijgen van een aangepaste of aanpasbare sociale woning; - een project voor de uitvoering van aanpassingen in functie van de specifieke noden; - het gemotiveerde antwoord van de zaakvoerder van de openbare huisvestingsmaatschappij; 4° indien voorzien is dat de gehandicapte persoon gehuisvest wordt bij zijn echtgenoot, bij zijn wettelijke samenwoner, bij de persoon waarmee zij een gezin vormt, bij een bloed- of aanverwante in de eerste of de tweede graad, of bij een pleeggezin geselecteerd door een dienst voor gezinsplaatsing erkend door het Agentschap, eigenaar van de te bouwen of aan te passen woning, een akte waarmee de eigenaar van de woning zich ertoe verbindt de woning aan de gehandicapte persoon te verhuren in geval van breuk van het gemeenschappelijk leven, voor een periode van één jaar vanaf de inbezitneming van de woning, per tegemoetkomingschijf van 618,00 EUR, plus BTW, zonder negen jaar te overschrijden.5° indien voorzien is dat de gehandicapte persoon gehuisvest wordt bij zijn echtgenoot, bij zijn wettelijke samenwoner, bij de persoon waarmee zij een gezin vormt, bij een bloed- of aanverwante in de eerste of de tweede graad, of bij een pleeggezin geselecteerd door een dienst voor gezinsplaatsing erkend door het Agentschap, huurder van de aan te passen woning, de stukken vermeld onder 3°.d) Het Agentschap kan een tweede tegemoetkoming verlenen in geval van verhuizing gerechtvaardigd : 1° door de wil om de ouderlijke woning te verlaten en een autonoom leven te gaan leiden;2° om beroepsredenen, wanneer de afstand tussen de nieuwe werkplaats en de vroegere woning tot gevolg heeft dat de betrokken persoon meer dan twaalf uren weg is van zijn woning.e) De tegemoetkoming voor de aanpassing van een bestaande woning mag niet gecumuleerd worden met die voor de bouw van een aangepaste woning, behalve in geval van verhuizing, zoals bedoeld in punt d) hierboven. Tegemoetkomingsmodaliteiten : a) De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten beperkt tot : 3.1.1 Bouw van een aangepaste woning : 8 % van de kostprijs van de te bouwen woning, BTW niet meegerekend, tot een bedrag van 8.791,00 euro plus BTW. 3.1.2 Aanpassing van een bestaande woning : tot 19.381,00 EURO, plus BTW. Dat bedrag mag opgesplitst worden.

In die totale tegemoetkoming worden de sommen begrepen van : 3.1.2.1. 4.333,00 euro, plus BTW, voor de aanpassing van de toegangswegen tot de bestaande woning; 3.1.2.2. 3.000,00 euro, plus BTW, voor het aangepaste meubilair/sanitair. b) De tegemoetkoming van het Agentschap kan gecumuleerd worden met die van andere overheden op voorwaarde dat deze niet het voorkomen of de compensatie van een handicap tot doel hebben. 3.2. Zetels met een mechanisme voor bijstand bij het gaan zitten of rechtstaan.

Uitsluitingen : a) Er wordt geen enkele tegemoetkoming toegekend voor de zetels van het type relax, manueel of elektrisch, die niet over een elektrisch mechanisme beschikken om de aanvrager te helpen te gaan zitten of recht te staan.b) De hulpmiddelen worden niet toegekend voor een gebruik binnen de door het Agentschap erkende en gesubsidieerde diensten. Tegemoetkomingsvoorwaarde : De aanvrager vertoont ernstige moeilijkheden om alleen te gaan zitten in of overeind te komen uit een standaardzetel.

Tegemoetkomingsmodaliteit.

De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten beperkt tot 355,00 euro, plus BTW. 3.3. Liftstoelen.

Uitsluiting : De hulpmiddelen worden niet toegekend voor een gebruik binnen de door het Agentschap erkende en gesubsidieerde diensten.

Tegemoetkomingsvoorwaarden De aanvrager vertoont een functionele beperking die ernstige moeilijkheden inhoudt bij het stappen.

Tegemoetkomingsmodaliteiten.

De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten beperkt tot :

Opschrift van de hulpmiddelen

Maximumbedrag

ISO-code

Werkstoel met vijzel op gas

1.054,00 EUR, plus BTW

18.09.21

Elektrische werkstoel

2.339,00 EUR, plus BTW

18.09.21


3.4. Verwijderbare bedden en bedveringen/matrassteun, elektrisch regelbaar (ISO 18.12.10).

Uitsluitingen : a) De hulpmiddelen worden niet toegekend voor een gebruik binnen de door het Agentschap erkende en gesubsidieerde diensten. b) Er wordt geen enkele tegemoetkoming toegekend voor bedden (ISO 18.12.15) en matrassen en matrashoezen (18.12.18), behoudens uitzonderingen bepaald in punt 3.5.

Tegemoetkomingsvoorwaarde : De aanvrager vertoont ernstige moeilijkheden om zich in bed te leggen.

Tegemoetkomingsmodaliteit.

De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 1.349,00 EUR, plus BTW. (Bedranden en stang inbegrepen). 3.5 Alternating matras (04.33.06).

Uitsluiting : De hulpmiddelen worden niet toegekend voor een gebruik binnen de door het Agentschap erkende en gesubsidieerde diensten.

Tegemoetkomingsvoorwaarden.

De aanvrager : - ofwel vertoont doorligwonden; - ofwel heeft doorligwonden vertoond en is tegelijk : * niet in staat om zich alleen te verplaatsen en zichzelf te bewegen in bed; * is permanent bedlegerig en komt enkel voor een duur van bij benadering één tot maximum twee uur uit bed.

Tegemoetkomingsmodaliteit : De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten beperkt tot 785,00 euro, plus BTW. 3.6. Steunstang en -handvatten (ISO 18.18.06).

Uitsluiting : De hulpmiddelen worden niet toegekend voor een gebruik binnen de diensten erkend en gesubsidieerd of gemachtigd tot de opname van gehandicapten door het Agentschap.

Tegemoetkomingsvoorwaarde De aanvrager vertoont ernstige moeilijkheden om van lichaamshouding te veranderen of dezelfde houding aan te houden of om zich op verschillende plaatsen te verplaatsen.

Tegemoetkomingsmodaliteit.

De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 662,00 EUR, plus BTW voor het geheel van de ISO 18.18. 3.7. Voorzieningen voor de opening en de sluiting van deuren, vensters en gordijnen (ISO 18.21).

Uitsluiting : De hulpmiddelen worden niet toegekend voor een gebruik binnen de diensten erkend en gesubsidieerd of gemachtigd tot de opname van gehandicapten door het Agentschap.

Tegemoetkomingsvoorwaarden.

De aanvrager : 1° maakt gebruik van een rolstoel of een scooter waarvoor de verplichte gezondheidszorgverzekering tussenbeide is gekomen.2° of vertoont ernstige moeilijkheden voor het gebruik van handen en armen.3° voor het bedienen van de opening van de garagedeur moet de aanvrager de bestuurder van het voertuig zijn;als dat niet het geval is, is de garage voor hem de enige mogelijke toegang tot de woning.

Tegemoetkomingsmodaliteiten.

De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten beperkt tot :

Opschrift van de hulpmiddelen

Maximumbedrag

ISO-code

Motorisering kanteldeur garage

752,00 EUR, plus BTW

18.21.03

Motorisering niet-kanteldeur garage

1.126,00 EUR, plus BTW

18.21.03

Motorisering deur

2.059,00 EUR, plus BTW

18.21.03


3.8. Hulpmiddelen voor de verticale beweeglijkheid (ISO 18.30).

De kostprijs van de herinrichtingswerken van de woning veroorzaakt door de installatie van de voorzieningen om zich van de ene verdieping naar de andere te begeven is ondergebracht bij punt 3.1 "Aanpassing van een bestaande woning" binnen de perken van de enveloppe voorzien in punt b) van de tegemoetkomingsmodaliteiten.

Het apparaat mag alleen in een ééngezinshuis geplaatst worden.

Uitsluitingen : a) De hulpmiddelen worden niet toegekend voor een gebruik binnen de diensten erkend en gesubsidieerd of gemachtigd tot de opname van gehandicapten door het Agentschap.b) Er wordt geen tegemoetkoming toegestaan voor tweede verblijfplaatsen. Algemene tegemoetkomingsvoorwaarden.

De gehandicapte persoon of zijn wettelijke vertegenwoordiger legt over : 1° indien hij eigenaar of mede-eigenaar is, de eigendomsakte van de aan te passen woning;2° als de gehandicapte persoon huurder is, een geregistreerde huurovereenkomst, evenals een schriftelijke verklaring van de eigenaar waarbij deze instemt met de voorziene inrichtingen.Duur van de huur wordt vastgesteld op één jaar te rekenen van de dag van kennisgeving van de beslissing van het Agentschap, per tegemoetkomingsschijf van 618,00 euro, plus BTW, zonder dat die duur negen jaar moet overschrijden.

Als de woning een maatschappij voor sociale woningen toebehoort, moet aangetoond worden dat de huurder en de maatschappij van te voren overleg hebben gepleegd en dat ze een aanpassingsproject uitgewerkt hebben op grond van de specifieke behoeften van de huurder; 3° indien voorzien is dat de gehandicapte persoon gehuisvest wordt bij zijn echtgenoot, bij zijn wettelijk samenwoner, bij de persoon waarmee zij een gezin vormt, bij een bloed- of aanverwante in de eerste of de tweede graad, of bij een pleeggezin geselecteerd door een dienst voor gezinsplaatsing erkend door het Agentschap, eigenaar van de te aan te passen woning,, een akte waarmee de eigenaar van de woning zich ertoe verbindt de woning aan de gehandicapte persoon te verhuren in geval van breuk van het gemeenschappelijk leven, voor een periode van één jaar vanaf de inbezitneming van de woning, per tegemoetkomingschijf van 618,00 EUR, exclusief BTW, zonder negen jaar te overschrijden;4° als de gehandicapte persoon gehuisvest wordt bij een persoon bedoeld in 3° die huurder is, de stukken vermeld in 2;5° het plan van de woning vóór en na de aanpassing. 3.8.1. Goederenlift en heftafels.

Specifieke tegemoetkomingsvoorwaarde : a) De aanvrager vertoont ernstige moeilijkheden om te stappen. Daarnaast vertoont hij ontegensprekelijke moeilijkheden of zou hij ontegensprekelijke moeilijkheden kunnen vertonen om zich te verplaatsen op een liftstoel. b) Het apparaat moet voldoen aan de bepalingen van de daarop van toepassing zijnde koninklijke besluiten die al dan niet de Europese richtlijnen omzetten.In dat opzicht dient hij minstens : 1° voorzien zijn van de "EG" labelling;2° voorzien zijn van het door de fabrikant opgemaakte EG-conformiteitsattest.c) Voor elke installatie voert een erkende en geaccrediteerde instelling een risicoanalyse uit om een bestek op te stellen.De instelling bevestigt dat het aanbod conform het bestek is. d) De erkende en geaccrediteerde controle-instelling bevestigt dat de installatie van de heftafel uitgevoerd is overeenkomstig het bestek bedoeld onder c).e) Het Agentschap kan een tweede tegemoetkoming verlenen in geval van verhuizing gerechtvaardigd : 1° door de wil om de ouderlijke woning te verlaten en een autonoom leven te gaan leiden;2° om beroepsredenen, wanneer de afstand tussen de nieuwe werkplaats en de vroegere woning tot gevolg heeft dat de betrokken persoon meer dan twaalf uren weg is van zijn woning. Tegemoetkomingsmodaliteiten.

De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten beperkt tot :

Opschrift van de hulpmiddelen

Maximumbedrag

ISO-code

Heftafels voor opheffingen tot 3 m :

13.687,00 EUR, plus BTW

18.30.06

Heftafels voor opheffingen boven 3 m :

22.536,00 EUR, plus BTW

18.30.06

Bijkomende kosten in rechtstreeks verband met de installatie van een heftafel

1.955,00 EUR, plus BTW

18.30.06

De onderhoudskosten voortvloeiend uit een normale slijtage van het heffingsysteem waarvoor het Agentschap tussenbeide gekomen is

Jaarlijks maximumbedrag overeenstemmend met 3 % van het bedrag van de gemaakte kosten bedoeld in artikel 10, § 1. Deze tegemoetkoming kan opgesplitst worden.

18.30.06

De herstellingskosten die voortvloeien uit schade of een ongeval met een heffingsysteem waarvoor het Agentschap tussenbeide gekomen is

Jaarlijks maximumbedrag overeenstemmend met 30 % van het bedrag van de gemaakte kosten bedoeld in artikel 10, § 1. Deze tegemoetkoming kan opgesplitst worden.

18.30.06


3.8.2. Traplift met zetel (ISO 18.30.10).

Specifieke tegemoetkomingsvoorwaarde. a) De aanvrager : 1° maakt gebruik van een rolstoel of een scooter waarvoor de verplichte gezondheidszorgverzekering tussenbeide is gekomen.2° de aanvrager vertoont ernstige moeilijkheden om te stappen.b) Het apparaat moet voldoen aan de bepalingen van de daarop van toepassing zijnde koninklijke besluiten die al dan niet de Europese richtlijnen omzetten.In dat opzicht dient hij minstens : 1° voorzien te zijn van de "CE" labelling;2° voorzien zijn van het door de fabrikant opgemaakte EG-conformiteitsattest.c) Een erkende en geaccrediteerde controle-instelling bevestigt dat de apparatuur veilig geïnstalleerd is.d) Het Agentschap kan een tweede tegemoetkoming verlenen in geval van verhuizing gerechtvaardigd : 1° door de wil om de ouderlijke woning te verlaten en een autonoom leven te gaan leiden;2° om beroepsredenen, wanneer de afstand tussen de nieuwe werkplaats en de vroegere woning tot gevolg heeft dat de betrokken persoon meer dan twaalf uren weg is van zijn woning. Specifieke tegemoetkomingsmodaliteiten.

De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten beperkt tot :

Opschrift van de hulpmiddelen

Maximumbedrag

ISO-code

Traplift met zetel voor steektrap

4958,00 EUR, plus BTW

18.30.10

Traplift met zetel voor trap met één kromming

7.000,00 EUR, plus BTW

18.30.10

Traplift met zetel voor trap met meerdere krommingen

750,00 EUR plus BTW/ bijkomende kromming die toegevoegd moet worden aan het maximumbedrag voorzien voor de trapliften voor trappen met een kromming

18.30.10

Elektrisch systeem waarvoor de stoel bij het stijgen om zijn as kan draaien

950,00 EUR, plus BTW

18.30.10

Elektrificering van de inklapbare rail

863,00 EUR, plus BTW


De onderhoudskosten voortvloeiend uit een normale slijtage van het heffingsysteem waarvoor het Agentschap tussenbeide gekomen is

Jaarlijks maximumbedrag overeenstemmend met 3 % van het bedrag van de gemaakte kosten bedoeld in artikel 10, § 1. Deze tegemoetkoming kan opgesplitst worden.

18.30.10

De herstellingskosten die voortvloeien uit schade of een ongeval met een heffingsysteem waarvoor het Agentschap tussenbeide gekomen is

Jaarlijks maximumbedrag overeenstemmend met 30 % van het bedrag van de gemaakte kosten bedoeld in artikel 10, § 1. Deze tegemoetkoming kan opgesplitst worden.

18.30.10


3.8.3. Draagbare bruggen (ISO 18.30.15).

Specifieke tegemoetkomingsvoorwaarde : De aanvrager maakt gebruik van een rolstoel of een scooter waarvoor de verplichte gezondheidszorgverzekering tussenbeide is gekomen.

Tegemoetkomingsmodaliteiten.

De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten beperkt tot :

Opschrift van de hulpmiddelen

Maximumbedrag

ISO-code

draagbare bruggen van 2 m, glijdend

601,00 EUR, plus BTW

18.30.15

draagbare bruggen van 3 m, glijdend

902,00 EUR, plus BTW

18.30.15

draagbare vloer van 2 m, glijdend

1.157,00 EUR, plus BTW

18.30.15


4. HULPMIDDELEN BIJ COMMUNICATIE EN INFORMATIE (ISO 22).a) Naast de algemene en/of specifieke tegemoetkomingsvoorwaarden moet de aanvrager aantonen dat het aangevraagde hulpmiddel past in een op de persoon toegespitst project van interventies waarbij aangegeven wordt : 1) dat hij over de voorkennis beschikt voor het gebruik van het hulpmiddel of dat hij in dat opzicht een opleiding volgt;2) dat hij vaak of regelmatig gebruik maakt van het hulpmiddel;3) dat de steun, de relaties en de houdingen van naaste helpers, professioneel of natuurlijk, de taak makkelijker maakt;b) Mocht de combinatie van een gangbaar gebruiksproduct en een specifieke aanpassing, in geval van gelijkwaardige doeltreffendheid, minder duur zijn dan een volledig specifieke regeling met dezelfde dienstverlening, komt het Agentschap tussenbeide voor het geheel van die combinatie, met inbegrip van het gangbare gebruiksproduct. Uitsluitingen : a) Er wordt geen enkele tegemoetkoming toegekend voor de aankoop van een hulpproduct dat enkel gebruik wordt op de plaats waar de persoon school loopt in het bijzonder onderwijs, behalve indien de aanvrager niet het type onderwijs bezoekt dat voor zijn handicap voorzien is.b) De tegemoetkomingen betreffen geenszins de kosten van de netaansluiting en het eventueel toebehoren, noch de kostprijs van de communicaties, noch de randapparatuur voor de opslag van informatie. 4.1. Hulpmiddelen voor de activiteit lezen.

Algemene tegemoetkomingsvoorwaarde : De aanvrager vertoont ernstige moeilijkheden (minstens kwalificatiecode 3) om te lezen.

De technische producten en systemen voor de communicatie in het bezit van de aanvrager maken de compensatie van de moeilijkheden niet mogelijk.

Specifieke tegemoetkomingsvoorwaarden.

Voor de TV-leesloep met dubbele camerafunctie (ISO 22.03.18).

De aanvraag om tegemoetkoming in de kosten van dit materieel wordt gerechtvaardigd door het gebruik op school : in het lager, secundair of hoger onderwijs, of in het buitengewoon onderwijs dat niet aangepast is aan gehandicapten met gezichtsstoornissen, of op de plaats waar de beroepsactiviteit wordt uitgeoefend wanneer de vergroting van informaties die zich op twee verschillende plaatsen bevinden, noodzakelijk is.

Voor de leesmachine (ISO 22.30.21).

De aanvrager dient aan te tonen dat hij geen beroep doet op het informatica-instrument met scanner en een schermuitleesprogramma.

Voor de leesregels (ISO 22.39.03).

De aanvrager dient te kunnen aantonen dat hij voldoende kennis bezit van het braille lezen of dat hij zich ertoe verbindt in te stappen in een vormingsproces waarbij hij die voorkennis kan opdoen.

Voor het up-to-date maken van vergrotingsprogramma's, vergrotingsprogramma's met een vocale return en schermuitleesprogramma (ISO 22.39.12).

De aanvrager dient er de noodzakelijkheid van aan te tonen door het voorbijgestreefde karakter van de verstrekte bijgewerkte versies met software bij de aankoop.

Tegemoetkomingsmodaliteiten.

De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten beperkt tot :

Opschrift van de hulpmiddelen

Maximumbedrag

ISO-code

TV-leesloep, vast toestel zonder aansluiting op computer

3.676,00 EUR, plus BTW

22.03.18

TV-leesloep, draagbaar zonder aansluiting op computer

907,00 EUR, plus BTW

22.03.18

TV-leesloep met aansluiting op computer

4.717,00 EUR, plus BTW

22.03.18

TV-leesloep met dubbele camerafunctie

6.604,00 EUR, plus BTW

22.03.18

Telefoontoestellen voor mobiele netwerken met schermuitlees- of vergrotingsprogramma

391,00 EUR, plus BTW

22.24.06

Kleurendetectoren

200,00 EUR, plus BTW

22.27.06

Etikettenleessysteem

217,00 EUR, plus BTW

22.27.06

Boekenlezers

279,00 EUR, plus BTW

22.30.03

Leesmachine

2.588,00 EUR, plus BTW

22.30.21

Vaste of draagbare computers

450,00 EUR, plus BTW

22.33.01

Scanners

166,00 EUR, plus BTW

22.36.12

Printers

80,00 EUR, plus BTW

22.39.06

Grote schermen (meer dan 19 inch)

200,00 EUR, plus BTW

22.39.03

Klassieke leesregels (40 lettertekens)

5.849,00 EUR, plus BTW

22.39.03

Grote leesregels (meer dan 40 lettertekens)

10.301,00 EUR, plus BTW

22.39.03

Eentalige spraakweergave

490,00 EUR, plus BTW

22.39.09

Vergrotingssoftware

495,00 EUR, plus BTW

22.39.12

Vergrotingssoftware met gesproken antwoord

665,00 EUR, plus BTW

22.39.12

Bijgewerkte versie van vergrotingssoftware

185,00 EUR, plus BTW

22.39.12

Schermuitleessystemen of tekstverwerkingssoftware

1.415,00 EUR, plus BTW

22.39.12 of 22.12.24

Bijgewerkte versie schermuitleessystemen

840,00 EUR, plus BTW

22.39.12


4.2. hulpmiddelen voor de activiteit lezen.

Tegemoetkomingsvoorwaarde : De aanvrager vertoont ernstige moeilijkheden (minstens kwalificatiecode 3) om te schrijven. De technische producten en systemen voor de communicatie in het bezit van de aanvrager maken de compensatie van de moeilijkheden niet mogelijk.

Tegemoetkomingsmodaliteiten.

De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten beperkt tot :

Opschrift van de hulpmiddelen

Maximumbedrag

ISO-code

Manuele/elektrische/sprekende schrijfmachines voor Brailleschrift

735,00 EUR, plus BTW, koffertje inbegrepen

22.12.15

Draagbare elektronische voorzieningen om nota's te nemen voor de braille gebruikers

8.000,00 EUR, plus BTW

22.12.21

Vaste of draagbare computers

450,00 EUR, plus BTW

22.33.01

Scanners

166,00 EUR, plus BTW

22.36.12

Printers

80,00 EUR, plus BTW

22.39.06

Brailleprinters

4.026,00 EUR, plus BTW

22.39.06


4.3. hulpmiddelen voor de activiteit luisteren.

Tegemoetkomingsvoorwaarde.

De aanvrager vertoont ernstige moeilijkheden (minstens kwalificatiecode 3) om te luisteren.

De technische producten en systemen voor de communicatie in het bezit van de aanvrager maken de compensatie van de moeilijkheden niet mogelijk.

Tegemoetkomingsmodaliteiten.

De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten beperkt tot :

Opschrift van de hulpmiddelen

Maximumbedrag

ISO-code

Systemen voor radiofrequentietransmissie : Draadloze geluidszenders

2.521,00 EUR, plus BTW

22.18.24

Infrarode helm

314,00 EUR, plus BTW

22.18.39

Mobiele telefoontoestellen met ingebouwde fax (GSM waarmee e-mails verzonden en ontvangen kunnen worden)

150,00 EUR, plus BTW

22.24.06

Telefoontoestellen met geluidsversterkers en toebehoren (standaardtoestellen met hogere versterking)

200,00 EUR, plus BTW

22.24.03

Fax

80,00 EUR, plus BTW

22.24.09

Geluidsversterkers voor huistelefoon- en videofoontoestellen

kostprijs van het systeem (plaatsing en eventueel bijkomend toestel inbegrepen) : 747,00 EUR, plus BTW

22.24.30

Alarmtoestellen met visuele signalen

De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 1.333,00 EUR, plus BTW

22.27.03

Alarmtoestellen met mechanische signalen

22.27.09

Trilwekkers en/of lichtgevende wekkers

22.27.12

Omgevingssystemen voor noodalarm

22.27.21

Vaste of draagbare computers

450,00 EUR, plus BTW

22.33.01

Scanners

166,00 EUR, plus BTW

22.36.12

Printers

80,00 EUR, plus BTW

22.39.06


4.4. hulpproducten voor de activiteit praten en communicatietoestellen en -technieken gebruiken.

Algemene tegemoetkomingsvoorwaarde.

De aanvrager vertoont ernstige moeilijkheden (minstens kwalificatiecode 3) om communicatietoestellen en/of -technieken te gebruiken. De technische producten en systemen voor de communicatie in het bezit van de aanvrager maken de compensatie van de moeilijkheden niet mogelijk.

Specifieke tegemoetkomingsvoorwaarde.

Voor de huistelefoon bij de huisdeur : De aanvrager vertoont ernstige moeilijkheden (minstens kwalificatiecode 3) om te stappen.

Tegemoetkomingsmodaliteiten.

De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten beperkt tot :

Opschrift van de hulpmiddelen

Maximumbedrag

ISO-code

Hulpproducten bij de communicatie met rechtstreekse en onrechtstreekse toegang waarbij een beperkt aantal boodschappen aangeboden worden

1.500,00 EUR, plus BTW

22.21.09

Hulpproducten bij de communicatie met rechtstreekse en onrechtstreekse toegang waarbij de alfabetische code gebruikt wordt

4.800,00 EU, plus BTW

22.21.09

Producten voor de bijstand bij de communicatie met een gevoelig scherm dat zonder software werkt

7.400,00 EUR, plus BTW

22.21.09

Producten voor de bijstand bij de communicatie met een gevoelig scherm dat met software werkt

10.000,00 EUR, plus BTW

22.21.09

Communicatiesoftware

1.200,00 EUR, plus BTW

22.21.09

Draadtelefoons en draadloze telefoons GSM met grote toetsen

90,00 EUR, plus BTW

22.24.03 22.24.06

Huistelefoons bij de huisdeur

kostprijs van het systeem (plaatsing en eventueel bijkomend toestel inbegrepen) beperkt tot 747,00 euro, plus BTW

22.24.30

Vaste of draagbare computers

450,00 EUR, plus BTW

22.33.01

Scanners

166,00 EUR, plus BTW

22.36.12

Printers

80,00 EUR, plus BTW

22.39.06

Standaardinputvoorzieningen, toetsenborden en instructiesystemen

250,00 EUR, plus BTW

22.36.03

Aangepaste inputvoorzieningen :

2.500,00 EUR, plus BTW

22.36.06

Bediening met hoofdbewegingen :

3.161,00 EUR, plus BTW

22.36.06


5. SYSTEMEN VOOR DE CONTROLE VAN DE LEEFOMGEVING ZONDER SPRAAKERKENNING (ISO 24.13.03).

Tegemoetkomingsvoorwaarde : De aanvrager vertoont ontegensprekelijke moeilijkheden (minstens kwalificatiecode 4) om de bedieningen van elektrische en elektronische voorzieningen van de woningen te hanteren en vast te grijpen maakt gebruik van een elektrische rolstoel waarvoor de verplichte gezondheidszorgverzekering tussenbeide is gekomen.

Tegemoetkomingsmodaliteit.

De totale tegemoetkoming van Agentschap in de kostprijs voor het systeem van de controle van de leefomgeving is beperkt tot 3.800,00 euro, plus BTW. De tegemoetkoming van het Agentschap kan opgesplitst worden. 6. VERSCHEIDENE HULPPRODUCTEN. Tegemoetkomingsvoorwaarde : De aanvrager vertoont ernstige moeilijkheden (minstens kwalificatiecode 3) om voorwerpen te dragen, te verplaatsen en te hanteren of om communicatietoestellen en -technieken te gebruiken of om de lichaamshouding te veranderen of in stand te houden zonder een beroep te doen op de gevraagde hulp.

Tegemoetkomingsmodaliteit.

De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 500,00 EUR, plus BTW, geldig voor alle hulpproducten en voor een duur van vijf jaar. 7. DIENSTVERSTREKKINGEN. 7.1. Aanvullend praktisch leerpakket voor het besturen van een niet-aangepaste/aangepaste wagen voor het verkrijgen van een rijbewijs.

Onder aangepast voertuig wordt verstaan een voertuig waarvan de aanpassingen erkend zijn overeenkomstig de reglementaire beschikkingen terzake.

Tegemoetkomingsvoorwaarde : De aanvrager moet een attest verstrekken opgesteld door C.A.R.A. waarbij aangestipt wordt dat hij bijkomende lesuren rijles moet krijgen.

Het attest moet het aantal uren vaststellen.

Tegemoetkomingsmodaliteiten.

Het bedrag wordt beperkt tot 42,00 EUR per lesuur, plus BTW, per lesuur.

De tegemoetkoming mag niet opgesplitst worden. 7.2. Aanvullende theorie lessen voor het verkrijgen van een rijbewijs.

Tegemoetkomingsvoorwaarde : De aanvrager moet een ernstige aandoening vertonen van de functies horen en evenwichtsorganen waardoor hinder ontstaat voor het aanleren van de theorie voor het verkrijgen van het rijbewijs.

Tegemoetkomingsmodaliteit.

De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 89,00 euro, plus BTW. 7.3. Kosten in verband met de technische controle voor de aangepaste voertuigen.

Tegemoetkominsmodaliteiten : 1° 30,00 EUR, BTW meegerekend, als er geen dieselvervuilingstest is.2° 36,00 EUR, BTW meegerekend, als er een dieselvervuilingstest is. 7.4. Aanleren van oriëntatie en mobiliteitstechnieken.

Tegemoetkomingsvoorwaarden : a) De aanvrager vertoont ernstige moeilijkheden om te stappen.Zijn moeilijkheden vloeien voort uit zijn visuele functies; b) De opleiding moet verstrekt worden door een instantie erkend door het Agentschap voor de oriëntatie- en mobiliteitstechnieken. Het orgaan bedoeld onder b) moet een uitvoerig programma aan het Agentschap overleggen waarin de inhoud en de duur van de opleiding vermeld staan.

Tegemoetkomingsmodaliteiten : a) De tegemoetkoming van het Agentschap wordt beperkt tot 28 EUR per lesuur, reiskosten inbegrepen.b) Het aantal uren voor de opleiding wordt beperkt tot : 1° 100 uren voor volwassenen;2° 200 uren voor minderjarigen. 7.5. Aanvullende opleiding om de technieken betreffende verplaatsingen met een geleidehond aan te leren.

Tegemoetkomingsvoorwaarden : a) Personen die een tegemoetkoming van het Agentschap in de aankoopkosten van een geleidehond genoten hebben, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van een aanvullende opleiding in geval van belangrijke en duurzame verandering van de verplaatsingsgewoonten (minimum zes maanden). b) Die aanvullende opleiding wordt gegeven door één van de in punt 2.6.b. bedoelde organen, die de noodzaak ervan zal rechtvaardigen en na afloop van de opleiding een rapport zal overleggen. c) Deze tegemoetkoming is hernieuwbaar onder dezelfde voorwaarden als nieuwe omstandigheden het eisen. Tegemoetkomingsmodaliteiten.

De tegemoetkoming bij een aanvullende opleiding wordt beperkt tot 28 euro/uur opleiding (reiskosten inbegrepen), ten belope van maximum 20 uur. 7.6. Pedagogische begeleiding.

Tegemoetkomingsvoorwaarden : a) De pedagogische begeleiding is bestemd voor gehandicapte personen die : 1° universitaire studies of niet-universitaire hogere studies volgen die erkend zijn door de Franse Gemeenschap, 2° of een opleiding voor volwassenen die erkend of gesubsidieerd wordt door een openbare overheid en georganiseerd op het grondgebied ofwel van het Waalse Gewest ofwel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.b) De pedagogische begeleiding beoogt de begeleiding van de student in termen van mondelinge uitleg, herhaling van de informatie, pedagogisch toezicht of vertaling in gebarentaal en dit, om de aan de handicap te wijten begripsproblemen te ondervangen;c) De aanvrager dient ernstige moeilijkheden te vertonen om de activiteiten te volgen eigen aan de hogere studies of de beroepsopleiding.De technische producten en systemen voor de communicatie in het bezit van de aanvrager maken de compensatie van de moeilijkheden niet mogelijk. d) Het Agentschap moet over een schoolbezoekattest of opleidingsattest voor volwassenen zoals bedoeld onder punt a) beschikken.e) De begeleiding wordt gegeven binnen één van de door het beheerscomité van het Agentschap erkende structuur of binnen één van de door het College van de Franstalige Gemeenschapscommissie erkende dienst.f) De opleider moet vaardigheden aantonen in de vakken die hij aan de aanvrager moet uitleggen.Anderzijds verklaart hij op erewoord dat hij geen andere vergoeding krijgt tijdens de verstrekte opleidingsuren.

Als de begeleiding een vertaling in gebarentaal betreft, moet de begeleider deze vaardigheid tenminste kunnen bewijzen. g) De erkende structuur dient bij het Agentschap een begeleidingsproject ten gunste van de aanvrager in.h) Aan het einde van elk academisch jaar of van de cyclus voor korte opleidingen wordt door de erkende structuur een evaluatieverslag overgemaakt aan het Agentschap. Tegemoetkomingsmodaliteiten : a) De beslissing van het Agentschap dekt de duur van een studiecyclus of de daadwerkelijke duur van het opleidingsprogramma.Bij heroriëntatie of evolutie van de handicap moet de aanvrager het Agentschap daarover inlichten. b) De tegemoetkoming van het Agentschap wordt beperkt in de kostprijs tot 32,00 euro/uur opleiding tegen een maximum van 450 uur per academisch jaar of per opleidingsjaar. Bij een opleidingsprogramma met een duur van minder dan één jaar wordt dat maximum beperkt tot 15 uur/week zonder evenwek de maxima toegelaten door punt b) te boven te mogen gaan.

De dienstverstrekkingen voor de coördinatie tussen de verschillende interveniënten en de opleiding van de begeleiders van gehandicapte studenten worden ingerekend in het vastgestelde aantal uren. 7.7. Omzetting in brailleschrift en andere aanpassingen van werken in het kader van de schoolopleiding.

Tegemoetkomingsvoorwaarden : a) De aanvrager vertoont ernstige moeilijkheden om te lezen in het kader van de voorschoolse opleiding, de schoolse opleiding en het hoger onderwijs; Zijn moeilijkheden vloeien voort uit zijn visuele functies; b) De aanvrager dient een document te verstrekken waarin het soort voorgestelde aanpassingen of omzettingen in brailleschrift worden aangestipt, opgesteld door een instelling bedoeld onder d) ;c) De aanvrager dient een attest van schoolbezoek voor te leggen voor gewoon onderwijs in de kleuterklas, lager, middelbaar of hoger onderwijs, erkend door de Franse Gemeenschap;d) De omzettingen in brailleschrift en andere aanpassingen van werken dienen uitgevoerd te worden door een organisme erkend door het beheerscomité van het Agentschap of het College van de Franse Gemeenschapscommissie.De erkenning van die instellingen is verbonden aan de voorwaarden van hun jaarlijkse verbintenis om samen te werken in het kader van een overeenkomst voor het delen van gegevens waarvan het Agentschap de inhoud moet nagaan op grond van een jaarlijks onderzoek; e) De betaling van de tegemoetkoming door het Agentschap aan de instelling bedoeld in punt d) wordt ondergeschikt gemaakt aan het mededelen door laatstgenoemde van een individuele overnamefiche waarvan het model door het Agentschap opgesteld wordt, ondertekend door de aanvrager op het einde van elk academisch jaar. Tegemoetkomingsmodaliteiten : a) De beslissing van het Agentschap dekt de duur van de studies, is verbonden aan de voorwaarde van de jaarlijkse overlegging van het bezoekattest bedoeld in punt c) van de tegemoetkomingsvoorwaarden.b) Het Agentschap kent een jaarlijkse forfaitaire tegemoetkoming toe om gedeeltelijk de kosten te dekken in verband met de omzettingen in brailleschrift en andere aanpassingen van werken en de desbetreffende op de persoon toegespitste raadgevingen. c) De forfaitaire tegemoetkoming van het Agentschap in de instelling bedoeld in punt d) van de tegemoetkomingsvoorwaarden is beperkt : in braille, gesproken tekst of informaticaversie :

Voor de eerste vier jaar van het lager onderwijs

1.116,00 EUR

Voor het vijfde en het zesde jaar van het lager onderwijs

1.363,00 EUR

Voor het middelbaar

1.735,00 EUR

Voor het hoger onderwijs

1.983,00 EUR


In de vorm van vergrotingen op papier :

Voor de kleuterklassen en het lager onderwijs

167,00 EUR

Voor het middelbaar

260,00 EUR

Voor het hoger onderwijs

335,00 EUR


Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 14 mei 2009 tot bepaling van de tegemoetkomingsvoorwaarden en -modaliteiten inzake de materiële hulp verleend voor de integratie van gehandicapte personen.

Namen, 14 mei 2009.

De Minister-President, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^