Besluit Van De Waalse Regering van 15 april 2005
gepubliceerd op 20 mei 2005

Besluit van de Waalse Regering houdende uitbreiding van het erkende natuurreservaat "L'EAU BLANCHE" en opneming van het erkende natuurreservaat "LA PREE" in het erkende natuurreservaat "L'EAU BLANCHE"

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2005201342
pub.
20/05/2005
prom.
15/04/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

15 APRIL 2005. - Besluit van de Waalse Regering houdende uitbreiding van het erkende natuurreservaat "L'EAU BLANCHE" en opneming van het erkende natuurreservaat "LA PREE" in het erkende natuurreservaat "L'EAU BLANCHE"


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, zoals gewijzigd, inzonderheid op de artikelen 6, 10, 11, 18, 19, 37 en 58bis ;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 17 juli 1986 betreffende de erkenning van natuurreservaten en de toekenning van subsidies met het oog op de aankoop van door een publiekrechtelijke rechtspersoon in erkende natuurreservaten op te richten terreinen, zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 11;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 houdende oprichting van het natuurreservaat "LA PREE";

Gelet op het advies van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" (Waalse Hoge Raad voor het Natuurbehoud), gegeven op 1 december 2000;

Gelet op het advies van de bestendige deputatie van de provincieraad van Namen, gegeven op 16 december 2003;

Overeenkomstig het dossier en de aanvraag m.b.t. de erkenning, ingediend op 25 september 2000 door de v.z.w. "Réserves naturelles RNOB";

Overwegende de jachtpacht betreffende enkele percelen met een omvang van 9 ha 63 a 15 ca ten bate van de heer Emile Trigaux, die op 15 mei 2005 eindigt.

Overwegende de overeenkomsten voor precair en gratis gebruik ondertekend door de gebruiker en eigenaar met de heren Marco Coene et Yves Bastin respectievelijk op 31 augustus 1998 en 21 april 1999 en betreffende een totale oppervlakte van 15 ha 04 a 25 ca;

Overwegende het advies uitgebracht op 4 april 2003 door de buitendiensten van de Afdeling Natuur en Bossen en de brief van de v.z.w. "Réserves naturelles RNOB" van 10 april 2003;

Overeenkomstig de door de v.z.w. "Réserves naturelles RNOB" in het dossier (blzn. 51 tot 54) voorgestelde beheersmaatregelen;

Overeenkomstig de buitengrenzen van de omtrek van het reservaat, aangegeven op het bijgaande liggingsplan;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De 31 ha 35 a 87 ca terrein, erkend sinds 25 februari 1999 onder de naam "LA PREE", worden opgenomen in het erkende natuurreservaat "EAU BLANCHE".

Art. 2.De 14 ha 49 a 67 ca terrein gekadastreerd (of gekadastreerd geacht) als volgt, worden toegevoegd als erkend natuurreservaat "EAU BLANCHE"; gemeente Couvin - Afdeling : 10 - Sectie : A - nr. 58, 35, 36a, 40, 42h, 57c, 57d, 238a en b, 239, 240a, 241a, 243a, 244a, 245a, 293, 294a, 294b, 295, 300/02, 300, 318a, 322 en 323, en toebehorend aan de v.z.w. "Réserves naturelles RNOB".

Art. 3.De ambtenaar van de Afdeling Natuur en Bossen die belast is met de bewaking van het erkende natuurreservaat "EAU BLANCHE", is de houtvester van het ambtsgebied van de Afdeling Natuur en Bossen van het betrokken grondgebied.

Art. 4.Overeenkomstig artikel 9, c, 5°, van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 17 juli 1986 en in afwijking van artikel 11 van de wet van 12 juli 1973, hebben de gebruiker en zijn afgevaardigden toestemming om de volgende handelingen te verrichten die absoluut noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het beheersplan : - bomen en struiken wegnemen, kappen, ontwortelen of verminken en het plantendek vernietigen of beschadigen; - didactische borden plaatsen; - jagen tot de verlenging van de lopende jachtpacht.

Art. 5.In afwijking van artikel 5 van het ministerieel besluit van 23 oktober 1975 houdende reglementering van de bewaking, de politie en het verkeer in de staatsnatuurreservaten buiten de wegen die voor het openbaar verkeer openstaan, hebben de gebruiker en zijn afgevaardigden toestemming om in het kader van het beheersplan : - over kap- of graafwerktuigen te beschikken; - jachtwapens te dragen tot de verlenging van de lopende jachtpacht.

Art. 6.De in de artikelen 3 en 4 van dit besluit bedoelde afwijkingen staan vermeld in een door de gebruiker en zijn afgevaardigden gedateerd en getekend schrijven. Ze zijn persoonlijk en moeten ieder ogenblik aan de bewakingsagenten getoond kunnen worden. Ze mogen niet langer duren dan één jaar. De gebruiker is gehouden binnen 24 uur een afschrift ervan over te maken aan de in artikel 2 bedoelde ambtenaar en aan de dienst Natuurbehoud.

Art. 7.De erkenning wordt toegekend voor de resterende periode van dertig jaar, die inging op 25 februari 1999, namelijk tot 24 februari 2029.

Art. 8.De Minister bevoegd voor Natuurbehoud is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 15 april 2005.

De Minister-President, J.-C. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN Het plan ligt ter inzage bij de "Division de la Nature et des Forêts", avenue Prince Liège 15, te 5100 Jambes.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^