Besluit Van De Waalse Regering van 15 april 2005
gepubliceerd op 20 mei 2005

Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Viesville"

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2005201346
pub.
20/05/2005
prom.
15/04/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

15 APRIL 2005. - Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Viesville"


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, zoals gewijzigd, inzonderheid op de artikelen 6, 10, 11, 18, 19, 37 en 58bis ;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 17 juli 1986 betreffende de erkenning van natuurreservaten en de toekenning van subsidies met het oog op de aankoop van door een publiekrechtelijke rechtspersoon in erkende natuurreservaten op te richten terreinen, zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 11;

Gelet op het advies van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" (Waalse Hoge Raad voor het Natuurbehoud), gegeven op 1 december 2000;

Gelet op het advies van de bestendige deputatie van de provincieraad van Henegouwen, gegeven op 24 april 2003;

Overeenkomstig het dossier en de aanvraag m.b.t. de erkenning, ingediend op 5 april 2000, onder de naam "Viesville", door de gemeente Pont-à-Celles en de gebruiker, de v.z.w. "Réserves naturelles RNOB";

Overwegende de gebruiksovereenkomst ondertekend door de gebruiker met de gemeente Pont-à-Celles d.d. 1 augustus 1988 en verlengd op 1 juni 1995 voor een duur van vijfentwintig jaar, betreffende een oppervlakte van 8,0080 ha;

Overwegende de gebruiksovereenkomst ondertekend op 9 mei 1995 voor een duur van vijfentwintig jaar tussen het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer en de gemeente Pont-à-Celles, betreffende een oppervlakte van 37,8063 ha;

Overwegende de gebruiksovereenkomst ondertekend op 1 juni 1995 voor een onbepaalde duur door de gebruiker met de gemeente Pont-à-Celles en betreffende een aan het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer toebehorende oppervlakte van 37 ha 80 a 63 ca;

Overeenkomstig de door de gebruiker in het erkenningsdossier (blzn. 61 tot 62) voorgestelde beheersmaatregelen en aangevraagde afwijkingen;

Overwegende het advies uitgebracht op 23 juli 2002 door de buitendiensten van de Afdeling Natuur en Bossen en hetgene dat werd uitgebracht door de gebruiker d.d. 10 maart 2003;

Overeenkomstig de buitengrenzen van de omtrek van het reservaat, aangegeven op het bijgaande liggingsplan;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De 40,1338 ha grond, gekadastreerd (of gekadastreerd geacht) als volgt, worden opgericht als erkend natuurreservaat "Viesville" : gemeente Pont-à-Celles : Afdeling 2, Sectie B, nr. 338v6 en toebehorend aan de gemeente Pont-à-Celles wat betreft 8 ha 00 a 80 ca. gemeente Pont-à-Celles : Afdeling 2, Sectie A, nr. 53b, 63e, 129e.

Sectie B, nrs. 26s, 37l, 125r3, 159h. en toebehorend aan het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer wat betreft 32 ha 12 a 58 ca.

Art. 2.De ambtenaar van de Afdeling Natuur en Bossen die belast is met de bewaking van het erkende natuurreservaat "Viesville", is de houtvester van het ambtsgebied van de Afdeling Natuur en Bossen van het betrokken grondgebied.

Art. 3.Overeenkomstig artikel 9, c, 5°, van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 17 juli 1986 en in afwijking van artikel 11 van de wet van 12 juli 1973, hebben de gebruiker en zijn afgevaardigden toestemming om de volgende handelingen te verrichten die absoluut noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het beheersplan : - bomen en struiken wegnemen, kappen, ontwortelen of verminken en het plantendek vernietigen of beschadigen; - didactische borden plaatsen; - de populaties vossen en konijnen reguleren.

Art. 4.In afwijking van artikel 5 van het ministerieel besluit van 23 oktober 1975 houdende reglementering van de bewaking, de politie en het verkeer in de staatsnatuurreservaten buiten de wegen die voor het openbaar verkeer openstaan, hebben de gebruiker en zijn afgevaardigden toestemming om in het kader van het beheersplan : - over kap- of graafwerktuigen te beschikken; - jachtwapens en/of gepaste vangsttoestellen te dragen.

Art. 5.De in de artikelen 3 en 4 van dit besluit bedoelde afwijkingen staan vermeld in een door de gebruiker en zijn afgevaardigden gedateerd en getekend schrijven. Ze zijn persoonlijk en moeten ieder ogenblik aan de bewakingsagenten getoond kunnen worden. Ze mogen niet langer duren dan één jaar.

De gebruiker is gehouden binnen 24 uur een afschrift ervan over te maken aan de in artikel 2 bedoelde ambtenaar en aan de dienst Natuurbehoud.

Art. 6.De erkenning wordt toegekend voor de resterende periode van 25 jaar, die inging op 1 juni 1995, namelijk tot 31 mei 2020.

Art. 7.De Minister bevoegd voor het Natuurbehoud is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 15 april 2005.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN Het plan ligt ter inzage bij de "Division de la Nature et des Forêts", avenue Prince Liège, 15 te 5100 Jambes.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^