Besluit Van De Waalse Regering van 15 april 2005
gepubliceerd op 20 mei 2005

Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Haut des Loges"

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2005201348
pub.
20/05/2005
prom.
15/04/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

15 APRIL 2005. - Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Haut des Loges"


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, inzonderheid op de artikelen 6, 10, 11, 18, 19, 37 en 58bis ;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 17 juli 1986 betreffende de erkenning van natuurreservaten en de toekenning van subsidies met het oog op de aankoop van door een publiekrechtelijke rechtspersoon in erkende natuurreservaten op te richten terreinen, zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 11;

Gelet op het advies van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" (Waalse Hoge Raad voor het Natuurbehoud), gegeven op 2 juni 2003;

Gelet op het advies van de bestendige deputatie van de provincieraad van Luxemburg, gegeven op 19 juni 2003;

Overeenkomstig het dossier en de aanvraag m.b.t. de erkenning, ingediend in oktober 2002 door de v.z.w. "Ardenne et Gaume";

Overwegende het gebrek aan opmerkingen van de buitendiensten van de Afdeling Natuur en Bossen en van de v.z.w. "Ardenne et Gaume";

Overeenkomstig de door de v.z.w. "Ardenne et Gaume" in het dossier (blzn. 26 tot 28) voorgestelde beheersmaatregelen en aangevraagde afwijkingen;

Overeenkomstig de buitengrenzen van de omtrek van het reservaat, aangegeven op het bijgaande liggingsplan;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De 1 ha 81 a 4 ca grond, gekadastreerd (of gekadastreerd geacht) als volgt, worden opgericht als erkend natuurreservaat "Haut des Loges" : Gemeente Etalle, Afdeling 5, Sectie C, nr 1281F en 1281E, toebehorend aan de v.z.w. "Ardenne et Gaume".

Art. 2.De ambtenaar van de Afdeling Natuur en Bossen die belast is met de bewaking van het erkende natuurreservaat "Haut des Loges", is de houtvester van het ambtsgebied van de Afdeling Natuur en Bossen van het betrokken grondgebied.

Art. 3.Overeenkomstig artikel 9, c, 5°, van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 17 juli 1986 en in afwijking van artikel 11 van de wet van 12 juli 1973, hebben de gebruiker en zijn afgevaardigden toestemming om de volgende handelingen te verrichten die absoluut noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het beheersplan : - bomen en struiken wegnemen, kappen, ontwortelen of verminken en het plantendek vernietigen of beschadigen; - didactische borden plaatsen.

Art. 4.In afwijking van artikel 5 van het ministerieel besluit van 23 oktober 1975 houdende reglementering van de bewaking, de politie en het verkeer in de staatsnatuurreservaten buiten de wegen die voor het openbaar verkeer openstaan, hebben de gebruiker en zijn afgevaardigden toestemming om in het kader van het beheersplan over kap- of graafwerktuigen te beschikken.

Art. 5.De in de artikelen 3 en 4 van dit besluit bedoelde afwijkingen staan vermeld in een door de gebruiker en zijn afgevaardigden gedateerd en getekend schrijven. Ze zijn persoonlijk en moeten ieder ogenblik aan de bewakingsagenten getoond kunnen worden. Ze mogen niet langer duren dan één jaar. De gebruiker is gehouden binnen 24 uur een afschrift ervan over te maken aan de in artikel 2 bedoelde ambtenaar en aan de dienst Natuurbehoud.

Art. 6.De erkenning wordt verleend voor een periode van 30 jaar die ingaat op de datum van ondertekening van dit besluit.

Art. 7.De Minister bevoegd voor het Natuurbehoud is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 15 april 2005.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^