Besluit Van De Waalse Regering van 15 mei 2014
gepubliceerd op 14 juli 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de **** **** tot wijziging van de bepalingen van het **** **** Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014204434
pub.
14/07/2014
prom.
15/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2014-07-14

**** OVERHEIDSDIENST


15 MEI 2014. - **** van de **** **** tot wijziging van de bepalingen van het **** Reglementair **** van **** **** en **** betreffende de integratie van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst


**** **** ****, **** op het decreet **** van 22 juli 1993 houdende overdracht van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de **** **** aan het **** **** en de **** ****, artikel 3, 7°; **** op het **** **** van **** **** en ****, artikelen 150 tot 165; **** op het **** Reglementair **** van **** **** en ****, artikelen 236 tot 255; **** op het advies van de **** van Financiën, gegeven op 20 november 2013; **** op de instemming van de **** van Begroting, gegeven op 21 november 2013; **** op het advies van de " **** supérieur des ****, communes et **** de la **** **** " (**** raad van de steden, gemeenten en provincies van het **** ****), gegeven op 24 januari 2014; **** op het advies van de **** voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gegeven op 15 januari 2014; **** op het advies van de «*****» (**** commissie integratie vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst), gegeven op 16 december 2013; **** op het advies van de "**** **** et **** de ****" (Sociaal-economische raad van ****), gegeven op 20 januari 2014; **** op het advies ****. 55.885/4 van de **** van State, gegeven op 28 april 2014; **** de voordracht van de **** van **** Actie, **** en Gelijke ****, Besluit :

Artikel 1.**** besluit regelt krachtens artikel 138 van de **** een aangelegenheid bedoeld in artikel 128, § 1, van de ****.

Art. 2.In het tweede deel van het **** reglementair wetboek van sociale actie en gezondheid wordt boek ****, dat de artikelen 236 tot 255 inhoudt, vervangen als volgt: « **** ****. **** van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst **** ****. **** bepalingen

Art. 236.**** de zin van dit besluit wordt verstaan onder : 1° Minister : de **** bevoegd voor het beleid tot integratie van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst;2° administratie : het **** **** **** van het **** Directoraat-generaal **** Besturen, **** **** en Gezondheid;**** : het **** bedoeld in artikel 152 van het Wetboek;**** : het **** bedoeld in artikel 152/9 van het ****. **** ****. **** HOOFDSTUK ****. - Organisatie

Art. 237.**** centra sluiten met elke gemeente van hun territoriaal ambtsgebied een **** betreffende de modaliteiten voor hun samenwerking in het kader van de opvang van nieuwkomers. **** overeenkomst bevat op zijn minst : 1° de verbintenis van de gemeente waarbij ze belooft de nieuwkomer ****.****.****. een **** in te lichten over het bestaan van het **** en hem naar de **** van het bevoegde centrum te richten; 2° de verbintenis van het centrum tot verstrekking aan de gemeente van het **** betreffende het **** dat aan de nieuwkomer afgegeven moet worden, alsook van elk gegeven of nuttig document in het kader van de opvang van nieuwkomers;3° de verbintenis van de gemeente tot overlegging aan het centrum van een wekelijks overzicht van de nieuwkomers die onlangs in de **** werden ingeschreven;4° de verbintenis van het centrum tot naleving van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van ****;5° de verbintenis van het centrum tot kennisgeving aan de nieuwkomer van het gebruik dat het maakt van de gegevens verzameld in het kader van het ****, van de middelen aangewend om de gegevens te verkrijgen en van de mogelijkheid om zijn persoonlijke gegevens in te kijken;6° het overzicht van de menselijke of technische middelen die beschikbaar zijn in het kader van de opvang van de nieuwkomers.

Art. 237/1.De gegevens die ingezameld worden in het kader van de sociale balans worden bewaard gedurende drie jaar. **** centrum is krachtens artikel 1, § 4, van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van de nieuwkomers en is ertoe verplicht alle nodige technische en **** maatregelen te treffen om de veiligheid van de gegevens te garanderen.

Art. 237/2.§ 1. **** centrum richt één of meer **** op, alleen of in **** met een krachtens artikel 154/1 van het **** erkende vereniging zonder winstoogmerk of met een overheid.

Tijdens hun eerste onderhoud met een maatschappelijk werker wordt met de begunstigden een afspraak gemaakt met het oog op hun deelname aan de ****.

Ze worden in kennis gesteld van de modaliteiten aan de hand waarvan ze geïnformeerd zullen worden over de rechten en plichten van elke persoon die in **** verblijft. **** elke begunstigde wordt een vertrouwelijk individueel dossier aangelegd dat informatie kan bevatten over zijn familiale, professionele, sociaal-economische toestand, zijn opleiding, gezondheid, handicap en ****. **** individuele dossier bevat het geheel van de informatie en documenten betreffende het verloop van het **** van de begunstigde. **** als nodig doet het **** een beroep op tolken om de communicatie met de begunstigden mogelijk te maken of te vergemakkelijken. § 2. **** de **** van de centra : 1° wordt voorzien in de **** bedoeld in artikel 152, tweede lid, van het ****;2° wordt alle nuttige informatie aan de nieuwkomers verstrekt, ongeacht het bedoelde ****. § 3. **** **** verstrekt de in artikel 152/1, tweede lid, 1°, van het **** bedoelde informatie over de rechten en plichten op gepersonaliseerde wijze, **** ****.****.****. een audiovisuele of elektronische drager als bijkomend hulpmiddel. **** informatie over de rechten en plichten betreft minstens de volgende **** : de rechten en plichten bekrachtigd bij de ****, de **** conventie van de mensenrechten alsook de rechten en plichten van de begunstigden inzake gezondheidszorg, huisvesting, mobiliteit, werk, vorming en onderwijs. **** **** legt een **** inhoud voor elk van voornoemde **** over. § 4. **** sociale balans bedoeld in artikel 152/1, tweede lid, 2°, wordt door een maatschappelijk werker opgemaakt tijdens een geïndividualiseerd en vertrouwelijk onderhoud.

Ze wordt opgemaakt op grond van de informatie die de begunstigde verstrekt, met name over zijn familiale, professionele, sociaal-economische, relationele toestand, zijn opleiding, gezondheid, handicap en ****. **** de hand van de sociale balans kan de maatschappelijk werker op gepaste wijze inspelen op de moeilijkheden die de begunstigde ondervindt, via een oriëntering naar een geschikt hulp- of ****, via een oriëntering naar het **** van het **** of via een hulpverlening bij het ondernemen van de administratieve stappen.

Art. 237/3.**** evaluatiegesprekken bedoeld in artikel 152/3, § 3, van het **** hebben betrekking op; 1° de toegang van de nieuwkomer tot de opleidingen;2° de opvolging van de opleidingen;3° de rechtvaardiging van eventuele ****;4° de wijziging, in onderlinge overeenstemming, van het overgelegde opleidingsprogramma;5° de noodzaak tot verlenging van de overeenkomst. **** centrum organiseert minstens één evaluatiegesprek per jaar met elke nieuwkomer die een **** ondertekent. **** centrum roept de nieuwkomer voor het evaluatiegesprek op bij aangetekend schrijven of langs de elektronische weg. **** **** van de nieuwkomer verstrekken het centrum de nodige informatie voor het evaluatiegesprek.

Art. 237/4.**** **** bedoeld in artikel 152/3, § 4, van het Wetboek wordt afgegeven aan de nieuwkomer die de opleidingen heeft gevolgd waarin de **** voorziet en die het bewijs levert van een **** van minstens tachtig percent, behoudens behoorlijk gerechtvaardigde afwezigheid. **** **** verstrekken het centrum de nodige gegevens voor het opmaken van het ****. **** attest wordt bewaard gedurende tien jaar.

Art. 237/5.**** **** slaat op de volgende elementen : 1° de verbintenissen van het ****;2° de verbintenissen van de ondertekenaar van de ****;3° de duur van de overeenkomst;4° de opvolging van de overeenkomst;5° de naleving van de overeenkomst. **** model van overeenkomst wordt ter beschikking gesteld door de Minister.

Art. 237/6.Bij hun indienstneming beschikken de in artikel 152/4, § 1, tweede lid, bedoelde opleiders **** taal over : 1° een baccalaureaat of een gelijkwaardig diploma en een specialisatie in het aanleren van het **** of van het **** als vreemde taal;2° hetzij minimum vijf jaar nuttige ervaring als opleider in het **** als vreemde taal of over een bekrachtiging van de vaardigheden afgeleverd door een instelling die door het **** of de **** **** erkend is.

Art. 237/7.Bij hun indienstneming beschikken de opleiders inzake burgerschap bedoeld in artikel 152/5, § 1, tweede lid, van het **** over een bekrachtiging van de vaardigheden afgeleverd door een instelling die door het **** of de **** **** erkend is en over drie jaar nuttige ervaring als opleider inzake burgerschap of over een opleiding bekrachtigd door het ****.

Art. 237/8.**** operatoren die in het kader van de ****-professionele oriëntering werkzaam zijn, werken nauwkeurig samen met bestaande **** of -platforms, zoals het **** ****.

Art. 237/9.**** **** is samengesteld uit : 1° een vertegenwoordiger van de ****;2° een vertegenwoordiger van de **** van Tewerkstelling;3° een vertegenwoordiger van de **** van Vorming;4° een vertegenwoordiger van de centra;5° een vertegenwoordiger van de administratie;6° een vertegenwoordiger van het "****". Het secretariaat van het **** wordt door de administratie waargenomen. **** Comité kan elke persoon uitnodigen die het nuttig acht om aan het onderzoek van een specifiek vraagstuk deel te nemen. HOOFDSTUK ****. - Verplichtingen

Art. 238.§ 1. **** de nieuwkomer bij de gemeente ingeschreven wordt, wordt hem kennis gegeven van : 1° de verplichtingen bedoeld in artikel 152/7, § 1, eerste lid, en § 2, tweede lid, van het ****;2° de toepasselijke sancties bij niet-nakoming van de verplichting bedoeld in artikel 152/7, § 2, tweede lid, van het ****;3° het bevoegde centrum;4° de zending van een afschrift van het **** aan de gemeente. § 2. **** de inschrijving van de nieuwkomer geeft het gemeentebestuur hem een **** ****.****.****. het **** af in de taal die hij verstaat en tegen ontvangbewijs. **** ontvangbewijs bedoeld in het eerste lid vermeldt minimum : 1° de naam en de voornaam van de nieuwkomer;2° zijn **** met inachtneming van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een **** van de natuurlijke personen;3° zijn personalia;4° de datum van zijn inschrijving bij de gemeente;5° de bevestiging dat hij kennis genomen heeft van de verplichtingen bedoeld in paragraaf 1, 1°, en van de toepasselijke sancties in geval van niet-nakoming van de verplichting bedoeld in artikel 152/7, § 2, tweede lid, van het ****. Een keer per week maakt het gemeentebestuur de lijst van de onlangs ingeschreven nieuwkomers samen met hun ontvangbewijzen aan het bevoegde centrum over. § 3. In uitvoering van artikel 152/7, § 3, tweede lid, van het **** worden de onderdanen van de derde landen die op bijzondere voorwaarden aanspraak kunnen maken overeenkomstig een ****-clausule vervat in een **** zoals degene die de betrekkingen tussen de **** **** en **** regelt, tussen dat land en **** of de **** ****, vrijgesteld van de verplichtingen bedoeld in artikel 152/7, § § 1 en 2, tweede lid.

Art. 238/1.§ 1. De nieuwkomer meldt zich bij het **** van het bevoegde centrum binnen een termijn van drie maanden, die ingaat op de datum van zijn eerste inschrijving in het **** van een gemeente van het **** taalgebied, om zich in te schrijven voor de **** bedoeld in artikel 152, tweede lid, 1°, van het Wetboek. **** maand voor de vervaldatum van de termijn van drie maanden bedoeld in het eerste lid richt het centrum aan de nieuwkomer een herinnering aan de verplichtingen bedoeld in artikel 152/7, § 1, eerste lid, en § 2, tweede lid, 152, 7, § 1, en aan de toepasselijke sancties in geval van niet-nakoming van de verplichting bedoeld in artikel 152/7, § 2, tweede lid, van het ****. **** bij aangetekend schrijven of elektronisch gestuurde **** bevat een herinnering aan de opgelopen sancties. **** vermeldt de mogelijke **** alsook de bepalingen van artikel 152/8, § 5, van het ****. **** attest bedoeld in artikel 152/7, § 2, eerste lid, van het **** bevestigt dat de nieuwkomer: 1° deelgenomen heeft aan de sociale balans bedoeld in artikel 152/1, tweede lid, 2°, van het ****;2° de informatie over de rechten en plichten bedoeld in artikel 152/1, tweede lid, 1°, van het ****. **** de nieuwkomer niet voldoet aan de verplichtingen bedoeld in het tweede lid, mag het centrum hem niet het in artikel 152/7, § 2, eerste lid, van het **** bedoeld attest afgeven. HOOFDSTUK ****. - Subsidiëring

Art. 239.§ 1. Er wordt een globale jaarlijkse subsidie van 1.415.000 **** verleend, overeenkomstig artikel 152/10 van het ****. **** bedrag wordt onder de centra verdeeld als volgt : - 185.000 **** voor het centrum van **** ****; - 160.000 **** voor het centrum van Bergen; - 200.000 **** voor het centrum van ****; - 170.000 **** voor het centrum van Namen; - 160.000 **** voor het centrum van ****; - 220.000 **** voor het centrum van ****; - 160.000 **** voor het centrum van ****; - 160.000 **** voor het centrum van Marche-en-****. **** bedragen worden jaarlijks herzien naar gelang van het aantal dossiers dat het jaar tevoren behandeld werd door de centra. **** bedrag bedoeld in het eerste lid wordt geïndexeerd overeenkomstig de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, subsidies en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de **** waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen. § 2. **** centra ontvangen in de loop van het eerste kwartaal van het kalenderjaar een jaarlijks voorschot gelijk aan 85 % van het bedrag van de subsidies die het jaar tevoren zijn toegekend.

Het saldo wordt uitbetaald na overlegging van de bewijsstukken betreffende de uitgaven.

Art. 239/1.Een subsidie van 250.000 **** wordt verleend aan het orgaan dat instaat voor tolken in sociaal milieu zoals bedoeld in artikel 155 van het **** en overeenkomstig artikel 152/11 van het Wetboek. **** bedrag bedoeld in het eerste lid wordt geïndexeerd overeenkomstig de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, subsidies en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de **** waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen. **** orgaan dat instaat voor tolken in sociaal milieu zoals bedoeld in artikel 155 van het **** ontvangt in de loop van het eerste kwartaal van het kalenderjaar een jaarlijks voorschot gelijk aan 85 % van het bedrag van de subsidies die het jaar tevoren zijn toegekend.

Het saldo wordt uitbetaald na overlegging van de bewijsstukken betreffende de uitgaven. HOOFDSTUK ****. - Sancties

Art. 240.**** centra leggen een dossier aan voor elke nieuwkomer die niet voldaan heeft aan de verplichting bedoeld in artikel 152/7, § 2, tweede lid, van het ****. **** dossier bedoeld in het eerste lid bevat minimum : 1° een afschrift van het ontvangbewijs bedoeld in artikel 238, § 2;2° een afschrift van de herinnering gericht aan de nieuwkomer ter uitvoering van artikel 238/1, § 1, tweede lid. **** centra maken het in het tweede lid bedoelde dossier aan de administratie over binnen de maand van de vervaldatum van de termijn bedoeld in artikel 152/7, § 2, tweede lid, van het ****.

In geval van delegatie, overeenkomstig artikel 152/8, § 4, van het ****, maakt de administratie het dossier aan de **** ambtenaar over binnen de maand waarin zij het in ontvangst neemt. **** **** ambtenaar wordt door de **** aangewezen.

Art. 240/1.Er kan een administratieve boete opgelegd worden aan de nieuwkomer die niet voldoet aan : 1° de verplichting bedoeld in artikel 152/7, § 2, tweede lid, van het Wetboek;2° de verplichting bedoeld in artikel 152/8, § 1, derde lid, van het Wetboek. **** **** ambtenaar is bevoegd om overtredingen van de in het eerste lid bedoelde verplichtingen vast te stellen en om een administratieve boete aan de **** nieuwkomer op te leggen. **** de nieuwkomer de in het eerste lid, 1°, bedoelde verplichting overtreedt, past de **** ambtenaar de procedure toe waarin de artikelen 240 tot 240/4 voorzien. **** de nieuwkomer de in het eerste lid, 2°, bedoelde verplichting overtreedt, past de **** ambtenaar de procedure toe waarin de artikelen 240/3 tot 240/4 voorzien. **** **** ambtenaar beslist dat de sanctie onmogelijk is als de voorwaarde bedoeld in artikel 152/8, § 5, van het **** niet vervuld is, met name de organisatie van een **** overeenkomstig artikel 152/1 van het **** of het gebrek aan voorstel van **** zoals bedoeld in artikel 152/3, § 2.

Art. 240/2.**** de **** ambtenaar op basis van het dossier bedoeld in artikel 240, eerste lid, een overtreding van de in artikel 152/7, § 2, tweede lid, van het **** bedoelde verplichting vaststelt, richt hij aan de **** nieuwkomer een ingebrekestelling waarbij hij hem sommeert om de verplichting na te komen binnen zestig dagen, te rekenen vanaf de datum van kennisgeving ervan. **** ingebrekestelling bedoeld in het eerste lid bevat : 1° een herinnering aan de verplichting die niet nagekomen werd door de nieuwkomer;2° een herinnering aan de sancties die toepasselijk zijn in geval van overtreding van de verplichting. **** **** ambtenaar richt de in het eerste lid bedoelde ingebrekestelling aan de nieuwkomer bij aangetekend schrijven of langs de elektronische weg binnen dertig dagen na ontvangst van het dossier bedoeld in artikel 240, eerste lid. **** afschrift van de ingebrekestelling bedoeld in het eerste lid wordt aan het centrum gericht.

Eén keer per week zendt het centrum aan de administratie de lijst van de nieuwkomers die geen gevolg gegeven hebben aan de ingebrekestelling die hen overeenkomstig het eerste lid werd gericht. **** administratie maakt de lijst aan de **** ambtenaar over binnen de maand na ontvangst ervan.

Art. 240/3.§ 1. **** **** ambtenaar laat de nieuwkomer bij aangetekend schrijven of langs de elektronische weg weten dat hij van plan is hem een administratieve boete op te leggen als hij op basis van het dossier bedoeld in artikel 240, eerste lid, en van de lijst bedoeld in artikel 240/2, vijfde lid, of van het dossier bedoeld in artikel 240/4, eerste lid, een overtreding vaststelt : 1° van de verplichting bedoeld in artikel 152/7, § 2, tweede lid, van het ****;2° van de verplichting bedoeld in artikel 152/8, § 1, derde lid, van het ****. De zending bedoeld in het eerste lid bevat minstens de volgende gegevens : 1° een herinnering aan de overtreden wettelijke verplichting;2° een uiteenzetting van de feiten die een overtreding vormen en waarvoor een administratieve boete wordt opgelegd;3° het bedrag van de overwogen administratieve boete;4° de melding dat de betrokkene zijn verweermiddelen schriftelijk kan overleggen binnen vijftien dagen na ontvangst van de zending bedoeld in het eerste lid en schriftelijk kan vragen om gehoord te worden;5° de melding dat betrokkene zich kan laten bijstaan of vertegenwoordigen door een advocaat of een raadsman van zijn keuze;6° de melding van de mogelijkheid om zich door een tolk te laten bijstaan in verschillende talen, een overzicht van de talen waarin een vertaling mogelijk is en de melding dat betrokkene kan communiceren in de taal waarin hij **** te worden bijgestaan.7° een verzoek tot overlegging van elk element dat in aanmerking genomen moet worden om aan te tonen dat de voorwaarde bedoeld in artikel 152/8, § 7, van het **** niet vervuld is, met name het gebrek aan oproeping of het gebrek aan organisatie van de **** bedoeld in artikel 152/1 van het **** binnen de vereiste termijnen, het gebrek aan organisatie van de **** bedoeld in artikel 152/1 van het **** in het territoriaal ambtsgebied van het regionaal **** waaronder de nieuwkomer ressorteert, het gebrek aan ****. **** geeft de **** ambtenaar de nieuwkomer bij aangetekend schrijven of langs de elektronische weg kennis van de datum van zijn verhoor. **** datum van het verhoor wordt vastgelegd binnen dertig dagen na ontvangst van de schriftelijke aanvraag waarin de nieuwkomer vraagt om gehoord te worden. § 2. **** **** ambtenaar betekent zijn beslissing tot oplegging van een administratieve sanctie aan de nieuwkomer bij aangetekend schrijven of langs de elektronische weg : 1° binnen een termijn van vijftien dagen, die ingaat op de datum van het verhoor bedoeld in paragraaf 1, derde lid, of op de datum van ontvangst van zijn verweermiddelen bedoeld in paragraaf, tweede lid, 3°;2° binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de datum van kennisgeving van het schrijven bedoeld in het eerste lid als de nieuwkomer zijn verweermiddelen niet laat gelden of niet vraagt om gehoord te worden. § 3. **** beslissing tot oplegging van de in het eerste lid bedoelde administratieve boete vermeldt minstens : 1° de wettelijke verplichting die betrokkene verzuimt na te komen;2° de vaststelling van de feiten waarvoor de administratieve boete opgelegd wordt;3° het bedrag van de opgelegde administratieve boete;4° de motivering van de beslissing;5° de termijn waarin de administratieve boete betaald moet worden;6° de in artikel 152/8, § 6, van het **** bedoelde middelen om in beroep te gaan tegen de beslissing;7° de eventuele verwijzing naar het **** of de verweermiddelen van de nieuwkomer;8° de verplichting bedoeld in artikel 152/8, § 1, derde lid, van het Wetboek. § 4. **** afschrift van de beslissing bedoeld in paragraaf 2 wordt aan het centrum gericht.

In geval van delegatie, overeenkomstig artikel 152/8, § 4, van het Wetboek, wordt een afschrift van de in paragraaf 2 bedoelde beslissing aan de administratie gericht.

Art. 240/4.**** centra leggen een dossier aan voor elke nieuwkomer die niet voldaan heeft aan de verplichting bedoeld in artikel 152/7, § 1, eerste lid, van het ****. **** dossier bedoeld in het eerste lid bevat minstens een afschrift van de laatste beslissing bedoeld in artikel 239/1 § 2, eerste lid, die aan de **** nieuwkomer wordt opgelegd. **** centra maken het in het eerste lid bedoelde dossier aan de administratie over binnen een termijn van een maand, die ingaat op de vervaldatum van de termijn van drie maanden bedoeld in artikel 152/7, 1, eerste lid, van het ****.

In geval van delegatie, overeenkomstig artikel 152/8, § 4, van het ****, maakt de administratie het in het eerste lid bedoelde dossier aan de **** ambtenaar over binnen de maand waarin zij het in ontvangst neemt. **** administratieve boetes bedoeld in de paragrafen 1 en 2 worden betaald binnen dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing bedoeld in artikel 240/3, § 2, eerste lid. **** ****. **** centra voor de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst HOOFDSTUK ****. - **** ****

Art. 241.**** **** van de centra bedoeld in artikel 153 van het **** zijn de volgende : 1° centrum van **** **** : de gemeenten ****, ****, 's ****, ****-****-****, ****, ****, ****, **** ****, ****, **** ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****-****-****, ****, ****, ****, ****, ****, ****-****-****, ****-****, ****, ****-de-****, ****;2° centrum van Bergen : de gemeenten ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****-****;3° centrum van **** : de gemeenten van de provincie ****, behalve die bedoeld onder 1° en 2°;4° centrum van Namen : de gemeenten van de provincie ****;5° centrum van **** : de gemeenten ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, Spa, ****, ****, ****, ****-****, ****-****, ****, ****, ****;6° centrum van **** : de gemeente van de provincie ****, behalve de gemeenten van het **** gebied en die bedoeld onder 5°;7° centrum van **** : de gemeenten van de provincie **** ****;8° centrum van Marche-en-**** : de gemeenten van de provincie ****. HOOFDSTUK ****. - Erkenning Afdeling 1. - Voorwaarden

Art. 242.De persoon belast met de directie en het dagelijks beheer, meer bepaald de supervisie van het administratief en financieel beheer, beschikt bij zijn indienstneming minstens over : 1° een master of een gelijkwaardig diploma en minstens drie jaar nuttige ervaring in het administratief en financieel beheer van een **** alsook een nuttige ervaring in de sector van de integratie van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst;2° hetzij een baccalaureaat of een gelijkwaardig diploma en minstens vijf jaar nuttige ervaring in het administratief en financieel beheer van een **** alsook een nuttige ervaring in de sector van de integratie van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst. Bij gebrek aan kandidaten met de nuttige ervaring bedoeld onder 1° en 2°, kan de administratieve autoriteit een persoon aanwijzen die die voorwaarde niet vervult. **** dat geval wordt de beslissing speciaal gemotiveerd door de omstandigheden.

De persoon belast met het administratief en financieel beheer beschikt bij zijn indienstneming minstens over : 1° hetzij een baccalaureaat of een gelijkwaardig diploma inzake boekhouding of directiesecretariaat;2° hetzij een getuigschrift van het hoger secundair onderwijs of een gelijkwaardig getuigschrift en drie jaar nuttige beroepservaring. De persoon belast met de coördinatie van de projecten beschikt bij zijn indienstneming minstens over : 1° hetzij een baccalaureaat of een gelijkwaardig diploma;2° hetzij een getuigschrift van het hoger secundair onderwijs of een gelijkwaardig getuigschrift en drie jaar nuttige beroepservaring. **** **** beschikt bij zijn indienstneming minstens over : 1° een baccalaureaat of een gelijkwaardig diploma;2° een getuigschrift van het hoger secundair onderwijs of een gelijkwaardig getuigschrift en drie jaar nuttige beroepservaring;3° een getuigschrift van het lager secundair onderwijs en zes jaar nuttige beroepservaring; Onderafdeling 2. - ****- en ****

Art. 242/1.**** de elementen bedoeld in artikel 153/5 van het **** bevat het **** : 1° het huishoudelijk reglement;2° de begroting, de rekeningen en de balans;3° de beraadslaging van de **** macht waarbij besloten wordt tot de indiening van de ****;4° de afschriften van de diploma's, de kwalificatie en het curriculum vitae van de personeelsleden, alsook de melding van hun statuut;5° een beraadslaging van de raad van bestuur tot vastlegging van de modaliteiten voor de uitvoering van de opdrachten van het centrum;6° een beraadslaging van de raad van bestuur tot vastlegging van de modaliteiten voor de totstandbrenging van de beheers- en bestuursorganen van het centrum. **** **** wordt bij aangetekend schrijven of langs de elektronische weg aan de administratie gericht.

Art. 242/2.De **** beslist over de **** binnen drie maanden na ontvangst van het volledige dossier, zoals bedoeld in artikel 242/1.

Als het dossier niet volledig is, verwittigt de administratie de aanvrager binnen de maand waarin ze het in ontvangen heeft.

De **** geeft de aanvrager kennis van zijn beslissing bij aangetekend schrijven of langs de elektronische weg.

Art. 242/3.**** de eerste **** beschikken de overeenkomstig artikel 153/1 van het **** erkende centra over een termijn van 6 maanden, die ingaat op de datum van kennisgeving van de erkenning, om de in artikel 153/3 van het **** bedoelde **** samen te stellen en om te kunnen beschikken over de lokalen bedoeld in artikel 153/4 van het ****. **** afloop van die termijn wordt de erkenning overeenkomstig artikel 153/6 van het **** ingetrokken.

Art. 243.**** advies van de "**** **** de ****'**** des **** **** **** ****'origine ****" bedoeld in artikel 25 van het **** beslist de **** de erkenning in te trekken als hij vaststelt dat het centrum niet voldoet aan de bepalingen van het **** of aan de krachtens het **** genomen bepalingen indien het centrum de hem toegewezen opdrachten niet voldoende vervult. **** **** wordt voorafgegaan door een waarschuwing die bij aangetekend schrijven of langs de elektronische weg gestuurd wordt door de administratie. De waarschuwing vermeldt de geformuleerde klachten en staat het centrum een termijn van vijftien dagen toe om een **** over te maken. HOOFDSTUK ****. - Subsidiëring

Art. 244.§ 1. **** de berekening van de subsidie betreffende de bezoldiging van het personeel van de **** bedoeld in artikel 153/3 van het **** wordt de geldelijke anciënniteit in aanmerking genomen met inachtneming van de volgende regels : 1° voor de toekenning van de tussentijdse verhogingen wordt rekening gehouden met de effectieve diensten die het personeel gepresteerd heeft bij de openbare diensten of bij diensten erkend of gesubsidieerd door het **** ****, de **** **** of de **** Staat;2° de subsidieerbare diensten die **** dekken worden per jaar opgeteld.**** **** die periodes van dertig dagen totaliseren worden in de geldelijke anciënniteit gevaloriseerd naar rato van een maand per periode van dertig dagen; 3° de anciënniteiten worden in aanmerking genomen op basis van voor echt verklaarde documenten waarin melding wordt gemaakt van ****.****. de naam en de geboortedatum van de werknemer, de naam van de werkgevers, het doel van de dienst en de aard van de betrekking, het statuut, het aantal gepresteerde uren en het ****.

In het eerste lid, 1°, kan de administratie ook rekening houden met de effectieve diensten gepresteerd bij de diensten die door andere overheden erkend of gesubsidieerd worden. **** documenten worden door het centrum overgelegd uiterlijk binnen de maand na de indienstneming van de persoon. **** effectieve diensten bedoeld in het eerste lid, 1°, zijn degene die als dusdanig beschouwd worden voor de personeelsleden van het ****.

Als het personeelslid van het centrum ter beschikking gesteld wordt door een overheid, worden de subsidies gerechtvaardigd op basis van de **** die van de betrokken overheid uitgaat, een afschrift van de **** van het betrokken personeelslid en een afschrift van de tussen de overheid en het centrum gesloten ****. § 2. **** in aanmerking genomen **** zijn die van de paritaire commissie 329.02. § 3. De subsidie betreffende de **** van de bezoldiging van de **** bedoeld in artikel 153/7, 2°, van het **** is gelijk aan het bedrag dat nodig is om bijkomende middelen te waarborgen voor posten die in aanmerking komen voor minstens zes punten "**** **** la **** de ****". § 4. De subsidie betreffende de bezoldiging van het personeel bedoeld in artikel 153/7 van het **** wordt verhoogd met het nodige bedrag voor de toekenning van de voordelen die in het kader van de non-**** akkoorden verleend worden.

Art. 245.Er wordt een jaarlijkse vaste subsidie van 27.500 **** aan elk centrum toegekend om de ****- en **** te dekken. **** bedrag bedoeld in het eerste lid wordt geïndexeerd overeenkomstig de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, subsidies en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de **** waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen. **** de **** kunnen de **** gevaloriseerd worden die gedragen worden vanaf 1 januari van het gesubsidieerde jaar tot de effectieve betaling van het voorschot bedoeld in artikel 246 en betreffende de **** aangegaan bij andere bankinstellingen voor de **** van de acties ondernomen en gesubsidieerd in afwachting van de toekenning van de subsidies.

Art. 246.§ 1. **** centra ontvangen in de loop van het eerste kwartaal van het kalenderjaar een jaarlijks voorschot gelijk aan 85 % van het bedrag van de subsidies die het jaar tevoren zijn toegekend.

Het saldo wordt uitbetaald na overlegging van de bewijsstukken betreffende de uitgaven. § 2. Tijdens zijn eerste **** wordt een jaarlijks voorschot gelijk aan 85 % van het vaste bedrag van 27 500 **** aan het erkende centrum verleend.

Het saldo wordt uitbetaald na overlegging van de bewijsstukken betreffende de uitgaven.

Art. 247.**** **** bedoeld in artikel 153/9 van het **** is samengesteld uit : 1° een vertegenwoordiger van de ****;2° een vertegenwoordiger van elk centrum;3° een vertegenwoordiger van de administratie. Het secretariaat wordt door de administratie waargenomen. **** ****. **** initiatieven tot integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst HOOFDSTUK ****. - Erkenning Onderafdeling 1. - Voorwaarden

Art. 248.Bij zijn indienstneming beschikt de persoon bedoeld in artikel 154/1, 3°, van het **** minstens over : 1° een baccalaureaat of een gelijkwaardig diploma;2° een getuigschrift van het hoger secundair onderwijs of een gelijkwaardig getuigschrift en drie jaar nuttige beroepservaring;3° een getuigschrift van het lager secundair onderwijs en zes jaar nuttige beroepservaring;

Art. 249.**** de elementen bedoeld in artikel 154/2 van het **** bevat het **** : 1° het huishoudelijk reglement;2° de begroting, de rekeningen en de balans;3° de beraadslaging van de **** macht waarbij besloten wordt tot de indiening van de ****;4° de afschriften van de diploma's, de kwalificatie en het curriculum vitae van de personeelsleden, alsook de melding van hun statuut;5° een beraadslaging van de raad van bestuur tot vastlegging van de modaliteiten voor de uitvoering van de opdrachten van de vereniging;6° een beraadslaging van de raad van bestuur tot vastlegging van de modaliteiten voor de totstandbrenging van de beheers- en bestuursorganen van de vereniging. **** **** wordt bij aangetekend schrijven of langs de elektronische weg aan de administratie gericht. Afdeling 2. - Procedure

Art. 242/2.De **** beslist over de **** binnen drie maanden na ontvangst van het volledige dossier, zoals bedoeld in artikel 249.

Als het dossier niet volledig is, verwittigt de administratie de aanvrager binnen de maand waarin ze het ontvangen heeft.

De **** geeft de aanvrager kennis van zijn beslissing bij aangetekend schrijven of langs de elektronische weg.

Art. 250/1.De **** beslist de erkenning in te trekken als vastgesteld wordt dat de erkende vereniging zonder winstoogmerk niet voldoet aan de bepalingen van het **** wetboek of aan de krachtens het **** genomen bepalingen of als ze de haar toegewezen opdrachten niet voldoende vervult. **** intrekking van de **** wordt voorafgegaan door een waarschuwing die bij aangetekend schrijven of langs de elektronische weg gestuurd wordt door de administratie. De waarschuwing vermeldt de geformuleerde klachten en staat de erkende vereniging zonder winstoogmerk een termijn van vijftien dagen toe om een **** over te maken. HOOFDSTUK ****. - Subsidiëring

Art. 251.§ 1. Een jaarlijkse subsidie kan overeenkomstig artikel 154/4 van het **** toegekend worden als tegemoetkoming in de ****-, beheers- en ****. **** bedrag van de subsidie wordt bepaald naar gelang van het type, het volume, het aantal begunstigden, de evaluatie van de ontwikkelde activiteit en de kwalificatie van het personeel. § 2. **** de verenigingen erkend overeenkomstig de artikelen 154/1 en volgende van het ****, bedraagt de in paragraaf 1 bedoelde subsidie 15.000, 20.000, 25.000 of 30.000 ****, geïndexeerd, naar gelang van de criteria waarin artikel 154/4, derde lid, van het **** voorziet. **** bedrag bedoeld in het eerste lid wordt geïndexeerd overeenkomstig de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, subsidies en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de **** waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen. § 3. De gesubsidieerde verenigingen ontvangen in de loop van het eerste kwartaal van het kalenderjaar een jaarlijks voorschot gelijk aan 85 % van het bedrag van de subsidies die het vorige jaar zijn toegekend.

Het saldo wordt uitbetaald na overlegging van de bewijsstukken betreffende de uitgaven. **** ****. **** in sociaal milieu HOOFDSTUK ****. - Erkenning Afdeling 1. - Voorwaarden

Art. 252.Het personeel de instelling inzake tolken in sociaal milieu is samengesteld uit minimum : 1° een persoon die **** instaat voor de directie en het dagelijks beheer, meer bepaald de supervisie van het administratief en financieel beheer, en die bij zijn indienstneming beschikt over minstens : ****) hetzij een master of een gelijkwaardig diploma en minstens drie jaar nuttige beroepservaring in de sector van de integratie van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst; ****) hetzij een baccalaureaat of een gelijkwaardig diploma en minstens vijf jaar nuttige beroepservaring in de sector van de integratie van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst; 2° een **** equivalent belast met het administratief en financieel beheer die bij zijn indienstneming beschikt over minstens : ****) hetzij een baccalaureaat of een gelijkwaardig diploma inzake boekhouding of directiesecretariaat; ****) hetzij een getuigschrift van het hoger secundair onderwijs of een gelijkwaardig getuigschrift en drie jaar nuttige beroepservaring; 3° zestien (**** equivalent) tolken die bij hun indienstneming beschikken over minstens : ****) hetzij een baccalaureaat of een gelijkwaardig diploma; ****) hetzij een getuigschrift van het hoger secundair onderwijs of een gelijkwaardig getuigschrift en drie jaar nuttige beroepservaring; ****) hetzij een getuigschrift van het lager secundair onderwijs en zes jaar nuttige beroepservaring.

Art. 253.**** de elementen bedoeld in artikel 153/5 van het **** bevat het **** : 1° het huishoudelijk reglement;2° de begroting, de rekeningen en de balans;3° de beraadslaging van de **** macht waarbij besloten wordt tot de indiening van de ****;4° de afschriften van de diploma's, de kwalificatie en het curriculum vitae van de personeelsleden, alsook de melding van hun statuut;5° een beraadslaging van de raad van bestuur tot vastlegging van de modaliteiten voor de uitvoering van de opdrachten van de vereniging;6° een beraadslaging van de raad van bestuur tot vastlegging van de modaliteiten voor de totstandbrenging van de beheers- en bestuursorganen van de vereniging. **** **** wordt bij aangetekend schrijven of langs de elektronische weg aan de administratie gericht. Afdeling 2. - Procedure

Art. 254.De **** beslist over de **** binnen drie maanden na ontvangst van het volledige dossier, zoals bedoeld in artikel 253.

Als het dossier niet volledig is, verwittigt de administratie de aanvrager binnen de maand waarin ze het ontvangen heeft.

De **** geeft de aanvrager kennis van zijn beslissing bij aangetekend schrijven of langs de elektronische weg. 254/1. De **** beslist de erkenning in te trekken als vastgesteld wordt dat de instelling inzake tolken in sociaal milieu niet voldoet aan de bepalingen van het **** wetboek of aan de krachtens het **** genomen bepalingen of als ze de haar toegewezen opdrachten niet voldoende vervult. **** intrekking van de **** wordt voorafgegaan door een waarschuwing die bij aangetekend schrijven of langs de elektronische weg gestuurd wordt door de administratie. De waarschuwing vermeldt de geformuleerde klachten en staat de instelling inzake tolken in sociaal milieu een termijn van vijftien dagen toe om een **** over te maken. HOOFDSTUK ****. - Subsidiëring

Art. 255.**** artikel 155/6 van het **** wordt een geïndexeerde jaarlijkse subsidie toegekend als tegemoetkoming in de ****-, beheers- en ****. **** bedrag bedoeld in het eerste lid wordt geïndexeerd overeenkomstig de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, subsidies en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de **** waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen. **** orgaan dat instaat voor tolken in sociaal milieu zoals bedoeld in artikel 155 van het **** ontvangt in de loop van het eerste kwartaal van het kalenderjaar een jaarlijks voorschot gelijk aan 85 % van het bedrag van de subsidies die het jaar tevoren zijn toegekend.

Het saldo wordt uitbetaald na overlegging van de bewijsstukken betreffende de uitgaven. ».

Art. 3.De **** van **** **** is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 15 mei 2014.

De ****-President, ****. **** De **** van Gezondheid, **** **** en Gelijke ****, Mevr. ****. ****

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^