Besluit Van De Waalse Regering van 15 november 2012
gepubliceerd op 28 november 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de Waalse Overheidsdiensten om er de modaliteiten voor de controle op de afwezigheden wegens ziekte in te voegen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2012206710
pub.
28/11/2012
prom.
15/11/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

15 NOVEMBER 2012. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de Waalse Overheidsdiensten om er de modaliteiten voor de controle op de afwezigheden wegens ziekte in te voegen


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, artikel 87, § 3, vervangen bij de wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Ambtenarencode;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 betreffende de voorwaarden voor de indienstneming en de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden;

Gelet op de instemming van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 20 maart 2012;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 maart 2012;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 19 april 2012;

Gelet op het onderhandelingsprotocol nr. 574 van Sectorcomité nr. XVI, gesloten op 13 juli 2012;

Gelet op advies nr. 52.044/2 van de Raad van State, gegeven op 8 oktober 2012, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 413 van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode wordt vervangen als volgt : "Afdeling Ibis. - Controle op de afwezigheden wegens ziekte

Art. 413.In de zin van deze afdeling dient te worden verstaan onder : 1° controledienst : de medische controledienst gekozen door de Regering waaraan elke ambtenaar afwezig wegens ziekte wordt onderworpen;2° controlegeneesheer : elke geneesheer die voor rekening van de controledienst handelt;3° afwezigheid : elke afwezigheid wegens ziekte;4° werkdag : elke dag dat de ambtenaar dient te werken;5° behandelende geneesheer : elke al dan niet vertrouwde geneesheer gekozen door de ambtenaar en elke geneesheer aangewezen door de behandelende geneesheer om hem te vervangen;6° verblijfplaats : de gewone of tijdelijke verblijfplaats van de ambtenaar, een verzorgingsinstelling of elke andere plaats waar de ambtenaar tijdens zijn afwezigheid verblijft.

Art. 413bis.De ambtenaar die niet in staat is om te werken, geeft kennis daarvan of laat daarvan kennis geven aan de persoon of de dienst die een hiërarchische meerdere van niveau A hem aangeeft, zo spoedig mogelijk en in elk geval vóór 9 u. 30 indien hij aan een glijdende uurrooster wordt onderworpen of, bij gebrek, vóór het uur waarop hij zijn ambt moet opnemen. Hij vermeldt zijn verblijfplaats of laat ze vermelden. Vanaf de eerste dag van zijn afwezigheid, tenzij hij voorziet dat zijn afwezigheid maar één dag zou duren, laat de ambtenaar zich ook onderzoeken, op eigen kosten, door zijn behandelende geneesheer die onmiddellijk een standaard medisch attest invult.

Het eerste lid en de artikelen 413ter tot 413octies zijn van toepassing op de ambtenaar die zich niet in staat voelt om het werk te hervatten op de datum vastgesteld door de geneesheer, zelfs indien de ambtenaar maar één dag afwezigheid voorziet.

Art. 413ter.De controles worden uitgevoerd op initiatief van de controledienst of op verzoek van de directeur-generaal waaronder de ambtenaar ressorteert of van zijn afgevaardigde.

De controles vinden plaats tussen 8 uur en 20 uur. Een controle die vóór 20 uur begonnen is, kan na 20 uur worden voortgezet. De controlegeneesheer, die zijn bezoek niet moet aankondigen, toont spontaan zijn identiteit en hoedanigheid aan bij de ambtenaar.

De behandelende geneesheer vermeldt op het standaard medisch attest de redenen en de voorziene duur van de afwezigheid, uitgedrukt in kalenderdagen. Hij moet ook vermelden of de ambtenaar het huis mag verlaten of niet.

De ambtenaar geeft kennis van de voorziene duur van zijn afwezigheid of laat daarvan kennis geven aan de dienst of de persoon die hem wordt aangeduid. Hij verstuurt onmiddellijk het standaard medisch attest via de post of via elk ander vergelijkbaar middel aan de controledienst of laat het versturen, nadat hij het attest heeft ingevuld of laten invullen met vermelding van zijn verblijfplaats.

Art. 413quater.Het onderzoek gaat door op de plaats vastgelegd door de controledienst of de controlegeneesheer, behalve in de gevallen bedoeld in het tweede lid. In deze gevallen gebeurt het onderzoek op de verblijfplaats.

De ambtenaar die van zijn behandelende geneesheer het huis niet mag verlaten, moet tijdens de duur van de afwezigheid op zijn verblijfsplaats aanwezig zijn, behalve in geval van overmacht.

De controlegeneesheer die de ambtenaar op zijn verblijfplaats niet kan vinden of onderzoeken, laat een bericht achter dat de plaats, de dag en het uur vermeldt waarop de ambtenaar zich dient te melden om onderzocht te worden. In dat geval, zijn de verplaatsingskosten van de ambtenaar te zijner laste behalve in geval van overmacht of vanaf de vierde dag van de afwezigheid indien de ambtenaar de toestemming heeft van zijn behandelende geneesheer om het huis te verlaten.

De ambtenaar geeft op voorhand kennis van elke verandering van de verblijfplaats tijdens zijn afwezigheid aan de controledienst. De verplaatsing van de verblijfplaats naar het buitenland tijdens de afwezigheid is onderworpen aan de beslissing van de controledienst, na advies van de behandelende geneesheer.

Art. 413quinquies.Indien de controlegeneesheer vaststelt dat de ambtenaar niet in staat is om te werken, wordt de afwezigheid van de ambtenaar gerechtvaardigd voor de duur vastgelegd door de controlegeneesheer. Indien de controlegeneesheer vaststelt dat de ambtenaar niet (meer) arbeidsongeschikt is, zal de ambtenaar het werk hervatten op de eerste werkdag die volgt op de controle, behalve in geval van betwisting van zijn vaststellingen.

De vaststellingen van de controlegeneesheer worden onmiddellijk en schriftelijk meegedeeld aan de ambtenaar. Hij nodigt hem uit om deze vaststellingen te viseren indien hij de voorziene duur van de afwezigheid vastgelegd door de behandelende geneesheer wijzigt of indien hij vaststelt dat de ambtenaar niet (meer) arbeidsongeschikt is.

Art. 413sexies.De ambtenaar mag het werk vóór de vastgelegde datum niet hervatten zonder een medisch attest dat hem de toelating geeft.

Art. 413septies.In geval van betwisting van de vaststellingen van de controlegeneesheer is de arbitrageprocedure bedoeld in artikel 31, § 5, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten van toepassing.

Art. 413octies.Bij herhaalde afwezigheden kan het plaatsen van een ambtenaar onder systematische controle door een hiërarchische meerdere van minstens rang A4 worden voorgesteld. De beslissingen i.v.m. het plaatsen onder systematische controle zijn van onbepaalde duur, mogen maximum twee jaar duren en worden door de directeur-generaal van het Personeel en de Algemene Zaken genomen na advies van de controledienst; ze worden op dezelfde manier opgeheven en verlengd. Ze worden aan de ambtenaar meegedeeld.

De ambtenaar onder systematische controle die zich niet in staat voelt om te werken of het werk te hervatten op de vastgelegde datum moet zich schikken naar de bepalingen van deze afdeling. Vanaf de eerste dag van zijn afwezigheid en zelfs als hij voorziet dat zijn afwezigheid maar één dag zal duren, laat de ambtenaar zich onderzoeken, op eigen kosten, door zijn behandelende geneesheer en komt hij zich aanbieden bij de controledienst. Indien het voor hem onmogelijk is om zich te verplaatsen, moet hij de controledienst daarvan op de hoogte brengen."

Art. 2.Artikel 428, § 2, van hetzelfde besluit wordt vervangen door volgende bepaling : " § 2. De wegens ziekte in disponibiliteit gestelde ambtenaar wordt aan de medische controle van de dienst bedoeld in artikel 413, 1°, onderworpen."

Art. 3.Een artikel 12quinquies, luidend als volgt, wordt ingevoegd in hoofdstuk VIIbis met als opschrift "Verloven en andere afwezigheden" van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 betreffende de voorwaarden van indienstneming en de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden : "

Art. 12quinquies.De contractuele personeelsleden worden onderworpen aan de modaliteiten voor de controle op de afwezigheden wegens ziekte bedoeld in de artikelen 413 tot 413octies van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode."

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2013.

Art. 5.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 15 november 2012.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^