Besluit Van De Waalse Regering van 15 oktober 2008
gepubliceerd op 24 oktober 2008
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld en van de kostenvergoeding dat aan de regeringscommissarissen bij de "Commission wallonne pour l'Energie" toegekend wordt

bron
waalse overheidsdienst
numac
2008203768
pub.
24/10/2008
prom.
15/10/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

15 OKTOBER 2008. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld en van de kostenvergoeding dat aan de regeringscommissarissen bij de "Commission wallonne pour l'Energie" (Waalse Energiecommissie) toegekend wordt


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, inzonderheid op artikel 47ter, ingevoegd bij het decreet van 17 juli 2008;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 oktober 2008;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 15 oktober 2008;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.§ 1. De regeringscommissarissen bij de "Commission wallonne pour l'Energie", hierna CWaPE genoemd, ontvangen presentiegeld per zitting van het directiecomité van de CWaPE. De aanwezigheid van de regeringscommissarissen wordt tijdens de vergadering van het directiecomité van de CWaPE geregistreerd. § 2. Het bedrag van het presentiegeld wordt vastgelegd op 150 euro per effectief bijgewoonde zitting.

De bedragen van het presentiegeld wordt gekoppeld aan de algemene index van de consumptieprijzen en stemmen overeen met de spilindex 138,01 van januari 1990.

Art. 2.De Regeringscommissarissen bij de CWaPE krijgen hun verplaatsingskosten op basis van een behoorlijk gemotiveerde schuldvorderingsverklaring terugbetaald onder de volgende voorwaarden : 1° degenen die gebruik maken van het openbaar vervoer worden op basis van de officiële tarieven terugbetaald.Indien het openbaar vervoer verschillende klassen telt, krijgen ze de prijs van een biljet 1e klas terugbetaald; 2° degenen die gebruik maken van hun eigen voertuig hebben recht op een kilometervergoeding berekend overeenkomstig het tarief dat vastligt in het reglement van toepassing op de ambtenaren van het Waalse Gewest van rang A4.

Art. 3.Overeenkomstig artikel 47ter, § 1, van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, zijn de in de artikelen 1 en 2 van dit besluit bedoelde bedragen voor rekening van de begroting van het Waalse Gewest.

De bedragen van het presentiegeld bedoeld in artikel 1 en van de kostenvergoeding bedoeld in artikel 2 worden om de drie maanden gestort.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2008.

Art. 5.De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 15 oktober 2008.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^