Besluit Van De Waalse Regering van 15 oktober 2008
gepubliceerd op 28 oktober 2008
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Waalse Regering waarbij het operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu voorlopig wordt erkend als « Waals Betaalorgaan » voor de fondsen ELGF en ELFPO

bron
waalse overheidsdienst
numac
2008203794
pub.
28/10/2008
prom.
15/10/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

15 OKTOBER 2008. - Besluit van de Waalse Regering waarbij het operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu voorlopig wordt erkend als « Waals Betaalorgaan » voor de fondsen ELGF en ELFPO


De Waalse Regering, Gelet op Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;

Gelet op Verordening (EG) nr. 885/2006 van de Commissie van 21 juni 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad met betrekking tot de erkenning van de betaalorganen en andere instanties en de goedkeuring van de rekeningen inzake het ELGF en het ELFPO;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988, 5 mei 1993, 16 juli 1993, 13 juli 2001 en 12 augustus 2003;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 januari 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/01/2008 pub. 11/01/2008 numac 2008027008 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Overwegende dat de Waalse Regering de Afdeling Landbouwsteun van het Directoraat-generaal Landbouw van het Ministerie van het Waalse Gewest op 10 oktober 2003 voorlopig en op 3 juni 2004 definitief heeft erkend;

Overwegende dat de Waalse Regering op 11 oktober 2007 overgegaan is tot de herziening van de erkenning van het Waals Betaalorgaan ten gevolge van de inwerkingtreding van de fondsen ELGF en ELFPO;

Overwegende dat de Auditcel van de Inspectie van Financiën voor de Europese Fondsen belast is met de uitvoering van het onderzoek betreffende de erkenning van het betaalorgaan;

Overwegende dat de Auditcel van de Inspectie van Financiën voor de Europese Fondsen op 27 januari 2004 een verslag heeft opgesteld, waarin ze haar overwegingen over de naleving van de erkenningscriteria door het Waalse betaalorgaan vermeldt;

Overwegende dat dat verslag concludeert dat er geen belangrijke belemmering is voor de definitieve erkenning als betaalorgaan;

Overwegende dat de diensten belast met de controle, de opdracht en de uitvoering van de betalingen van de fondsen ELGF en ELFPO van het Waals betaalorgaan, vertegenwoordigd door de Afdeling Landbouwsteun, vermeld staan in het organogram van het operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu;

Overwegende dat in het certificeringsverslag afgegeven door de Auditcel van de Inspectie van Financiën voor de Europese Fondsen ELF en ELFPO betreffende het boekjaar 2007 de voorwaarden voor de erkenning van het Waals betaalorgaan op geen enkele wijze in tijfel werden getrokken;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,vervangen bij de wet van 9 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot hervorming der instellingen sluiten en laatst gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de modernisering van het Bestuur van het Waalse Gewest een reorganisatie van de diensten van het Betaalorgaan vertegenwoordigd door de oude "Afdeling Landbouwsteun" tot gevolg heeft en dat die herstructurering geen schade mag berokkenen aan de voortzetting van de opdrachten van het Betaalorgaan in overeenstemming met de Europese regelgevingen inzake het gemeenschappelijk landbouwbeleid;

Overwegende de betalingen van de steun ingevoerd bij het gemeenschappelijk landbouwbeleid ten opzichte van de aanvragers van steun gewaarborgd moeten worden;

Overwegende dat de structuur van het operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu, op 16 oktober 2008, datum van begin van het boekjaar ELGF/ELFPO 2009, als Waals betaalorgaan voor het Waalse Gewest herkend moet worden;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu wordt voorlopig erkend als « Waals Betaalorgaan » voor de fondsen ELGF en ELFPO opgericht bij Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Art. 2.De leidend ambtenaar van het operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu is verantwoordelijk voor « het Waals Betaalorgaan » en wordt gemachtigd om de vereffening van de uitgaven betreffende de fondsen ELGF en ELFPO goed te keuren; het is ook het geval voor de ambtenaar die hem vervangt in geval van afwezigheid, verhindering of op bevel van de leidend ambtenaar.

Art. 3.Bij dit besluit wordt het besluit van de Waalse Regering van 11 juni 2007 tot wijziging van het besluit van 3 juni 2004 houdende definitieve erkenning van de betalende Waalse instelling voor de door het EOGFL, afdeling Garantie, medegefinancierde uitgaven, opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 15 oktober 2008.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^