Besluit Van De Waalse Regering van 15 september 2005
gepubliceerd op 22 september 2005
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 1999 betreffende de opdracht van bevoegdheden eigen aan het Ministerie van het Waalse Gewest

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2005202502
pub.
22/09/2005
prom.
15/09/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

15 SEPTEMBER 2005. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 1999 betreffende de opdracht van bevoegdheden eigen aan het Ministerie van het Waalse Gewest


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 11 juli 2002 betreffende de toekenning van een premie voor de invoering van e-business in de kleine en middelgrote ondernemingen;

Gelet op het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 14 april 2005;

Gelet op het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 14 april 2005;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 april 1999 betreffende de opdracht van bevoegdheden eigen aan het Ministerie van het Waalse Gewest, gewijzigd bij het besluit van 20 december 2001;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 september 2002 betreffende de toekenning van een premie aan de ondernemingen die een website voor e-business openen, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 11 maart 2004;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 14 april 2005;

Gelet op de adviezen van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 september 2005;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 15 september 2005;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken en de Minister van Economie en Tewerkstelling;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 101 van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 1999 betreffende de opdracht van bevoegdheden eigen aan het Ministerie van het Waalse Gewest, gewijzigd bij het besluit van 20 december 2001, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in lid 1 worden de woorden « en van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen » ingevoegd tussen de woorden « economische expansie » en « een delegatie toegekend »;2° lid 3 wordt vervangen door volgend lid : « Bovendien wordt er in het kader van de wet van 17 juli 1959 tot invoering en ordening van maatregelen ter bevordering van de economische expansie en de oprichting van nieuwe industrieën, van de wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie, gewijzigd bij het decreet van 25 juni 1992, en van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen aan de directeur-generaal een onbeperkte delegatie toegekend om tegemoetkomingen uit te betalen voorzover aan de daarvoor bepaalde voorwaarden wordt voldaan.»

Art. 2.In artikel 102, lid 1, van hetzelfde besluit worden de woorden « en van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine of middelgrote ondernemingen » ingevoegd tussen de woorden « tot wijziging van deze wet » en « aan de directeur-generaal ».

Art. 3.In dezelfde wet wordt een artikel 104bis ingevoegd in titel III, hoofdstuk 2, afdeling 2 van hetzelfde besluit, luidend als volgt : «

Art. 104bis.In het kader van het besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een premie aan de ondernemingen die een website voor e-business openen, wordt er een delegatie toegekend aan de inspecteur-generaal van de Afdeling K.M.O.'s om de beslissingen tot toekenning, weigering en uitbetaling van de premie te treffen.

In geval van afwezigheid of verhindering van de inspecteur-generaal wordt de delegatie bedoeld in lid 1 toegekend aan de directeur van de Directie K.M.O.'s of, indien laatstgenoemde afwezig of verhinderd is, aan de eerste attachés of attachés van de Directie K.M.O.'s ».

Art. 4.Er wordt een artikel 104ter ingevoegd in titel III, hoofdstuk 2, afdeling 2 van hetzelfde besluit, luidend als volgt : «

Art. 104ter.In het kader van hoofdstuk II, afdeling 3, van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen wordt er aan directeur-generaal een delegatie toegekend om de beslissingen tot toekenning, weigering en uitbetaling van de kwaliteitspremie te treffen.

In geval van afwezigheid of verhindering van de directeur-generaal wordt de delegatie bedoeld in lid 1 toegekend aan de inspecteur-generaal van de Afdeling K.M.O.'s of, indien laatstgenoemde afwezig of verhinderd is, aan de directeur van de Directie K.M.O.'s.

In geval van afwezigheid of verhindering van de ambtenaren bedoeld in lid 2 wordt de delegatie bedoeld in lid 1 toegekend aan de eerste attachés of attachés van de Directie K.M.O.'s. »

Art. 5.In artikel 105, lid 1,van hetzelfde besluit worden de woorden « en van hoofdstuk II, afdeling 4, van het besluit van 6 mei 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine of middelgrote ondernemingen » ingevoegd tussen de woorden « van 25 juni 1992 » en « wordt er aan de directeur-generaal ».

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag van diens bekendmaking in het Belgisch Staatsblad .

Art. 7.De Minister van Ambtenarenzaken en de Minister van Economie zijn, elk wat hem betreft, bevoegd voor de uitvoering van dit besluit.

Namen, 15 september 2005.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD De Minister van Economie en Tewerkstelling, J.-C. MARCOURT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^