Besluit Van De Waalse Regering van 16 december 2020
gepubliceerd op 22 december 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 68 tot invoeging van een artikel 47/17bis in het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot de vaccinatie van volwassenen tegen COVID-19

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020044464
pub.
22/12/2020
prom.
16/12/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020044464

WAALSE OVERHEIDSDIENST


16 DECEMBER 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 68 tot invoeging van een artikel 47/17bis in het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot de vaccinatie van volwassenen tegen COVID-19


Verslag aan de Regering Betreft: COVID-19 Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 68 tot invoeging van een artikel 47/17bis in het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot de vaccinatie van volwassenen tegen COVID-19 COVID-19 blijft circuleren in Europa en België en het totale aantal besmettingen blijft toenemen. Hoewel de gunstige ontwikkelingen het mogelijk hebben gemaakt de algemene beperkingen die aan de bevolking worden opgelegd te beperken, blijven er enkele bestaan en vormt de COVID-19 nog steeds een groot gezondheidsrisico van uitzonderlijke en ongekende aard.

Het is van vitaal belang voor de volksgezondheid en om de heropleving van de pandemie in verband met COVID-19 te voorkomen, dat de nodige vaccinatiemaatregelen kunnen worden genomen; Daartoe heeft de Interministeriële Conferentie voor Volksgezondheid een aantal beslissingen genomen, met name over vaccinatie en meer in het bijzonder over de registratie van vaccinaties tegen COVID-19.

Artikel 47/17 van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid bevat een bepaling over de programma's voor preventieve geneeskunde.

In dit artikel wordt echter alleen ingegaan op de mogelijkheid om via een operationaliseringscentrum voor preventieve geneeskunde een pilootproject voor een programma voor preventieve geneeskunde uit te voeren. Het is echter noodzakelijk dat het vaccinatieprogramma voor volwassenen tegen COVID-19 door een andere, door de regering aangewezen structuur kan worden beheerd en met het oog op de wereldwijde pandemie met spoed wordt afgewezen via een protocol voor de uitvoering van een specifiek vaccinatieprogramma.

Het ontwerpbesluit van bijzondere machten maakt het mogelijk om een artikel 47/17bis toe te voegen aan het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid. Deze bepaling bepaalt dat de regering een protocol aanneemt voor de uitvoering van een regionaal vaccinatieprogramma voor volwassenen tegen COVID-19.

De criteria voor de doelgroepen en de financiële aspecten worden vastgesteld in overleg met de andere deelgebieden en de federale overheid, rekening houdend met het pandemische karakter.

Dit protocol wordt voorgesteld door het AViQ en de COVID-19-cel en vervolgens gevalideerd door de regering. Indien een dergelijk voorstel niet binnen een redelijke termijn wordt ingediend, stelt de Regering op advies van deze twee instanties een dergelijk protocol vast. In het licht van advies nr. 68.435/4 van de Raad van State, uitgebracht op 14 december 2020, is het raadzaam de toepassing van een norm niet afhankelijk te maken van de wil van deze twee instanties, maar wel prioriteit te geven aan de mogelijkheid voor hen om een passend voorstel in te dienen in het licht van de nieuwe context waarin dit vaccinatieprogramma plaatsvindt.

Dit instrument biedt de nodige flexibiliteit in geval van een noodzakelijke aanpassing van het vaccinatieprogramma, met name vanwege de ontwikkeling van de epidemie, de wetenschappelijke kennis van de vaccins tegen COVID-19, hun kenmerken en hun beschikbaarheid. Er wordt ook bepaald dat dit protocol kan worden opgesplitst om elk van de vaccinatiefasen zo snel mogelijk uit te voeren.

Raad van State Afdeling Wetgeving

Advies 68.435/4 van 14 december 2020 in verband met een ontwerp-besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. XXX `tot invoeging van een artikel 47/17bis in het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot de vaccinatie van volwassenen tegen COVID-19' Op 7 december 2020 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice-Minister-President en Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten van het Waalse Gewest verzocht binnen een termijn van vijf werkdagen een advies te verstrekken over een ontwerp-besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. XXX `tot invoeging van een artikel 47/17bis in het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot de vaccinatie van volwassenen tegen COVID-19'.

Het ontwerp is door de vierde kamer onderzocht op 14 december 2020. De kamer was samengesteld uit Martine BAGUET, kamervoorzitster, Luc CAMBIER en Bernard BLERO, staatsraden, en Charles-Henri VAN HOVE, toegevoegd griffier.

Het verslag is uitgebracht door Xavier DELGRANGE, eerste auditeur afdelingshoofd.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 14 december 2020.

Volgens artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, moeten in de adviesaanvraag in het bijzonder de redenen worden opgegeven tot staving van het spoedeisende karakter ervan.

De motivering in de brief luidt als volgt: "Gelet op de dringende noodzakelijkheid ingegeven door de context van de gezondheidscrisis en het vitale belang voor de volksgezondheid en om de heropleving van de pandemie in verband met COVID-19 te voorkomen, dat de nodige maatregelen inzake vaccinatie kunnen worden genomen;

Gelet op de overlegvergaderingen tussen de Regeringen van de deelgebieden en de bevoegde federale autoriteiten, in de Nationale Veiligheidsraad die sinds begin maart 2020 bijeenkomt;

Gelet op artikel 191 van het EU-Verdrag waarin het voorzorgsbeginsel vastgeschreven is in het kader van het beheer van een internationale sanitaire crisis en de actieve voorbereiding op het potentieel voorvallen van deze crisissen; dat dit beginsel inhoudt dat, wanneer er een ernstig risico zich naar alle waarschijnlijkheid kan voordoen, de publieke overheden dringende en voorlopige maatregelen dienen te nemen;

Gelet op de verklaring van WHO in verband met de kenmerken van het coronavirus COVID-19, in het bijzonder de sterke besmettelijkheid en het sterfelijkheidsrisico;

Overwegende dat WHO op 11 maart 2020 het coronavirus COVID-19 als een pandemie gelabeld heeft;

Overwegende dat WHO op 16 maart 2020 zijn dreigingsniveau voor het coronavirus COVID-19, die de wereldeconomie destabiliseert en zich snel over de wereld spreidt, naar de hoogste graad heeft opgetrokken;

Gelet op de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op Europees grondgebied en in België;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid en het gezondheidsrisico dat het coronavirus COVID-19 voor de Belgische bevolking inhoudt;

Overwegende dat het, om de verspreiding van het virus te vertragen en te beperken, nodig is onmiddellijk de in overweging genomen maatregelen te bevelen, welke onontbeerlijk blijken op vlak van volksgezondheid;

Overwegende dat het gevaar zich over het grondgebied van het gehele land verspreidt; dat het in het algemeen belang is dat er samenhang gegeven wordt aan de getroffen maatregelen om de openbare orde in stand te houden, zodat de doeltreffendheid ervan hoogst mogelijk is;

Overwegende dat de rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van de crisis een beheer en een snelle respons op gewestelijk niveau vereisen;

Overwegende dat COVID-19 nog steeds circuleert op Europees en Belgisch grondgebied;

Overwegende dat, hoewel de gunstige ontwikkelingen het mogelijk hebben gemaakt de algemene beperkingen die aan de bevolking worden opgelegd te beperken, sommige daarvan nog steeds bestaan en dat COVID-19 nog steeds een groot gezondheidsrisico van uitzonderlijke en ongekende aard vormt;

Overwegende dat het van vitaal belang is voor de volksgezondheid en om de heropleving van de pandemie in verband met COVID-19 te voorkomen, dat de nodige vaccinatiemaatregelen kunnen worden genomen;

Overwegende dat de vaccinatie van de volwassen bevolking tegen COVID-19 gepland is om begin 2021 te beginnen;

Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid verantwoord is".

Aangezien de adviesaanvraag is ingediend op grond van artikel 84, § 1, lid 1, 3°, van de wetten op de `Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling wetgeving haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de akte evenals tot het voltooien van de voorafgaande formaliteiten, overeenkomstig artikel 84, § 3, van voornoemde gecoördineerde wetten.

Op deze drie punten dient het ontwerp van volgende bemerkingen te worden voorzien.

VOORAFGAANDE OPMERKING Voorgesteld wordt, al is dat niet vormelijk vereist in artikel 3bis, § 1, van de gecoördineerde wetten `op de Raad van State', dat een verslag aan de Regering waarin de draagwijdte en de concrete implicaties van het besluit uiteengezet worden, tegelijk daarmee worden bekendgemaakt, samen met huidig advies.

ALGEMENE BEMERKINGEN 1. Het in ontwerp zijnde besluit van bijzondere machten bepaalt dat het protocol met name omstandig ingaat op de "processen in verband met de gegevensuitwisseling". De vraag of de gegevens waarvan sprake persoonsgegevens zijn die met inachtneming van artikel 22 van de Grondwet bepaald zouden moeten worden door een wetgevende norm, ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, wordt door de afgevaardigde van de Minister als volgt beantwoord: "Hier worden geen persoonsgegevens beoogd. Het betreft bijvoorbeeld informatie in verband met de planificatie inzake vaccinatie".

Dienaangaande is het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit niet vereist. 2. De materie "vaccinatie voor volwassenen" valt onder de bescherming van de gezondheid, bedoeld in artikel 23, lid 3, 2°, van de Grondwet. De afdeling wetgeving heeft reeds gelegenheid gehad daarop te wijzen (1) « [...] Het onderscheid dat de Grondwet maakt tussen de materies die niet aan de wetgever zijn voorbehouden en waarvoor genoemde wetgever beslist of hijzelf de materie regelt dan wel of hij ze toevertrouwt aan de uitvoerende macht overeenkomstig artikel 105 van de Grondwet voor wat betreft de federale overheid en artikel 78 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten voor wat de deelgebieden betreft (2)(3), en de materies die grondwettelijk aan de wetgever zijn voorbehouden, waarvoor de wetgever niet in dezelfde bewoordingen dezelfde keuze toegewezen wordt, mag [...] niet van een nuttig gevolg worden ontdaan. Rekening houdend met de noodzaak om het onderscheid, vastgesteld door de Grondwet, tussen de materies voorbehouden aan de wetgever, en de materies die niet zijn voorbehouden, van een nuttig gevolg te voorzien, acht de afdeling wetgeving dat de verplichting om de inhoud van de maatregelen te bepalen, waar de delegatie betrekking op heeft in een materie, voorbehouden aan de wetgever bij artikel 23 van de Grondwet, impliceert dat laatstgenoemde wetgever de delegaties die hij de uitvoerende macht toewijst van een kader voorziet door volgende gegevens afdoende te regelen: draagwijdte, toekenningsvoorwaarden en persoonlijk toepassingsgebied bedoeld in artikel 23 van de Grondwet".

Het ontwerp-besluit van bijzondere machten zal bijgevolg zodanig worden aangevuld dat minstens dient te worden voorzien in de criteria ter bepaling van de doelgroepen onder de volwassen voor wie het vaccinatieprogramma bestemd is en in de financiële voorwaarden waaronder betrokken volwassenen toegang tot gezegd programma zullen krijgen. 3. De bepaling in ontwerp belast de Regering ermee, een "protocol" aan te nemen.Gevraagd naar de juridische vorm dat dit protocol zal aannemen, verstrekt de afgevaardigde van de Minister nader antwoord: "Overwogen wordt, het aan te nemen op grond van een beslissing van de Waalse Regering".

Daar het de uitvoering van een besluit van bijzondere machten betreft, is de vorm die deze uitvoering krachtens artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten `tot hervorming der instellingen' aan dient te nemen, een besluit van de Waalse Regering.

Overigens dient niet te worden bepaald dat het besluit zal worden genomen "op voorstel" van het Agentschap en de Cel bedoeld in artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/10/2020 pub. 30/10/2020 numac 2020010447 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van een Waalse cel COVID-19 sluiten `houdende oprichting van een Waalse cel COVID-19', daar dit erop neerkomt de uitvoering van een norm af te laten hangen van genoemd agentschap en genoemde cel, wat indruist tegen artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten. Voor zover de stellers van het ontwerp het Agentschap en de Cel bij deze uitvoeringsmacht willen betrekken, moeten ze dit doen door hen een adviesverlenende bevoegdheid toe te wijzen, wat inhoudt dat het voorstelmechanisme, overwogen in de regel dat de Regering het overwogen besluit aanneemt op advies van gezegde organen, dient te worden vervangen (4).

De Griffier, Charles-Henri Van Hove De Voorzitter, Martine Baguet _______ Nota's (1) Advies nr 63.964/4/VR, uitgebracht op 16 oktober 2018 op het voorontwerp, ordonnantie geworden van 25 april 2019 `betreffende het roerend en immaterieel cultureel erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest', Parl. St., Parl. Bruss. Hoofdst. Gew., 2018 2019, nr. A/813/1, blz. 64 tot 90, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/63964.pdf, algemene bemerking III, met name herinnerd in advies nr. 68.163/4, gegeven op 12 november 2020 op een voorontwerp, ontwerp-decreet geworden van het Waals Gewest, `betreffende de subsidies toegekend aan sommige investeringen inzake sportinfrastructuren en tot opheffing van het decreet van 25 februari 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/02/1999 pub. 18/03/1999 numac 1999027209 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende toekenning van subsidies voor bepaalde investeringen inzake sportinfrastructuur sluiten houdende toekenning van subsidies voor bepaalde investeringen inzake sportinfrastructuur', Parl. St., Waals Parl., 2020 2021, nr. 352/1, blz. 18 tot 23, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/68.163.pdf en in advies nr. 68.229/2, uitgebracht op 5 november 2020 over een voorontwerp, ontwerp-programmadecreet geworden van de Franse Gemeenschap, `houdende verscheidene maatregelen om het hoofd te bieden aan de gevolgen aan de gevolgen van de crisis van het coronavirus, de schoolgebouwen, de begrotingsfondsen, het `fonds écureuil', WBE, Gezondheid, Media, Permanente Vorming, studiebeurzen, Wetenschappelijk Onderzoek en Verplicht Onderwijs, Parl. St., Parl. Fr. Gem., 2020-2021, nr. 147/1, blz. 64 tot 91, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/68.229.pdf./dbx/avis/47155.pdf (2) Voetnoot blz.nr 47 van genoemd advies : Artikel 38 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 `met betrekking tot de Brusselse Instellingen' maakt artikel 78 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten van toepassing op de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (3) Voetnoot nr.48 van bovengenoemd advies : Zoals verscheidene malen aangehaald door het Grondwettelijk Hof, « is het in de materies die de Grondwet niet aan de wet voorbehoudt, in principe, de wetgever die beslist of hijzelf deze materies regelt dan wel of hij in tegendeel de uitvoerene macht de zorg overlaat om een reglementering vast te stellen. In principe behoort het eveneens de wetgever toe om te beslissen of een dergelijke machtiging van de uitvoerende macht in deze materies al dan niet aan beperkingen dient te worden onderworpen » (GwH, 8 maart 2012, nr 36/2012, B.6.1). Zie eveneens, in gelijke zin: GwH, 18 juli 2013, nr 107/2013, B.10.2 ; 11 juni 2015, nr 86/2015, B.8 ; 28 april 2016, nr 56/2016, B.14.4 ; 28 april 2016, nr 57/2016, B.24. (4) Zie in deze zin bijvoorbeeld advies nr.47.155/2 uitgebracht op 16 september 2009 over een voorontwerp wet geworden van 30 maart 2011 `tot wijziging van de wet van 15 april 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuse coördinatie in het Duits. - Erratum sluiten betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen', Parl. St, Kamer, 2009-2010, nr. 2572/1, blz. 23 tot 31, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/47155.pdf.

16 DECEMBER 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 68 tot invoeging van een artikel 47/17bis in het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot de vaccinatie van volwassenen tegen COVID-19 De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 29 oktober 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/10/2020 pub. 03/11/2020 numac 2020043485 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering om te reageren op de tweede golf van de gezondheidscrisis COVID-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering om te reageren op de tweede golf van de gezondheidscrisis COVID-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet, artikel 2, § 1;

Gelet op het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 december 2020;

Gelet op het rapport van 7 december 2020, opgesteld overeenkomstig artikel 4, 2°, van het decreet van 3 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/03/2016 pub. 14/03/2016 numac 2016201315 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen, voor de aangelegenhe sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet;

Gelet op advies 68.435/4 van de Raad van State, uitgebracht op 14 december 2020, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid ingegeven door de context van de gezondheidscrisis en het vitale belang voor de volksgezondheid en om de heropleving van de pandemie in verband met COVID-19 te voorkomen, dat de nodige maatregelen inzake vaccinatie kunnen worden genomen;

Gelet op de overlegvergaderingen tussen de Regeringen van de deelgebieden en de bevoegde federale autoriteiten, in de Nationale Veiligheidsraad die sinds begin maart 2020 bijeenkomt;

Gelet op artikel 191 van het EU-Verdrag waarin het voorzorgsbeginsel vastgeschreven is in het kader van het beheer van een internationale sanitaire crisis en de actieve voorbereiding op het potentieel voorvallen van deze crisissen; dat dit beginsel inhoudt dat, wanneer er een ernstig risico zich naar alle waarschijnlijkheid kan voordoen, de publieke overheden dringende en voorlopige maatregelen dienen te nemen;

Gelet op de verklaring van WHO in verband met de kenmerken van het coronavirus COVID-19, in het bijzonder de sterke besmettelijkheid en het sterfelijkheidsrisico;

Overwegende dat WHO op 11 maart 2020 het coronavirus COVID-19 als een pandemie gelabeld heeft;

Overwegende dat WHO op 16 maart 2020 zijn dreigingsniveau voor het coronavirus COVID-19, die de wereldeconomie destabiliseert en zich snel over de wereld spreidt, naar de hoogste graad heeft opgetrokken;

Gelet op de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op Europees grondgebied en in België;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid en het gezondheidsrisico dat het coronavirus COVID-19 voor de Belgische bevolking inhoudt;

Overwegende dat het, om de verspreiding van het virus te vertragen en te beperken, nodig is onmiddellijk de in overweging genomen maatregelen te bevelen, welke onontbeerlijk blijken op vlak van volksgezondheid;

Overwegende dat het gevaar zich over het grondgebied van het gehele land verspreidt; dat het in het algemeen belang is dat er samenhang gegeven wordt aan de getroffen maatregelen om de openbare orde in stand te houden, zodat de doeltreffendheid ervan hoogst mogelijk is;

Overwegende dat de rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van de crisis een beheer en een snelle respons op gewestelijk niveau vereisen;

Overwegende dat COVID-19 nog steeds circuleert op Europees en Belgisch grondgebied;

Overwegende dat, hoewel de gunstige ontwikkelingen het mogelijk hebben gemaakt de algemene beperkingen die aan de bevolking worden opgelegd te beperken, sommige daarvan nog steeds bestaan en dat COVID-19 nog steeds een groot gezondheidsrisico van uitzonderlijke en ongekende aard vormt;

Overwegende dat het van vitaal belang is voor de volksgezondheid en om de heropleving van de pandemie in verband met COVID-19 te voorkomen, dat de nodige vaccinatiemaatregelen kunnen worden genomen;

Overwegende dat de vaccinatie van de volwassen bevolking tegen COVID-19 gepland is om begin 2021 te beginnen;

Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid verantwoord is;

Op de voordracht van de Minister van Gezondheid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in artikel 128, § 1, ervan.

Art. 2.In het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wordt een artikel 47/17bis ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 47/17bis.De Regering neemt op basis van een overlegd voorstel of, bij gebrek daaraan, op basis van een advies van het Agentschap en de Cel bedoeld in artikel 1 van het Besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/10/2020 pub. 30/10/2020 numac 2020010447 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van een Waalse cel COVID-19 sluiten houdende oprichting van een Waalse cel COVID-19, een protocol aan voor de uitvoering van een vaccinatieprogramma voor volwassenen tegen COVID-19.

Het protocol wordt opgesteld overeenkomstig de beslissingen van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid betreffende de regels voor de vaststelling van de doelgroepen van de volwassen bevolking en, in voorkomend geval, voor de vaststelling van de financiële voorwaarden voor de toegang van de bij dit programma betrokken volwassenen.

In dit protocol worden onder andere de procedures, de doelgroepen, de vaccinatieplaatsen, de logistieke stromen, de gegevensuitwisselingsprocessen, de fasering van de acties, de communicatie en het type evaluatie dat moet worden uitgevoerd voor de uitvoering van het vaccinatieprogramma voor volwassenen tegen COVID-19 gedefinieerd en nader uitgewerkt.

Dit protocol kan worden onderverdeeld in verschillende delen die betrekking hebben op de modaliteiten betreffende een of meer fasen die overeenkomen met de doelgroepen waarop het vaccinatieprogramma zich richt.

Dit protocol wordt zo nodig aangepast volgens de in het eerste lid bedoelde procedure.".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 17 december 2020.

Art. 4.De Minister van Gezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 16 december 2020.

Voor de Waalse Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE


begin


Publicatie : 2020-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^