Besluit Van De Waalse Regering van 16 juli 1998
gepubliceerd op 25 juli 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering waarbij het « Agence wallonne à l'Exportation » in aanmerking mag komen voor de pensioenregeling die ingesteld is bij de wet van 28 april 1958

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1998027439
pub.
25/07/1998
prom.
16/07/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 JULI 1998. - Besluit van de Waalse Regering waarbij het « Agence wallonne à l'Exportation » (Waals Exportagentschap) in aanmerking mag komen voor de pensioenregeling die ingesteld is bij de wet van 28 april 1958


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op het decreet van 27 maart 1985 inzake de pensioenregeling toepasselijk op het personeel van de organismen van openbaar nut behorend tot het Waalse Gewest, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het decreet van 2 april 1998 houdende oprichting van het « Agence wallonne à l'Exportation »;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 29 oktober 1992 tot uitvoering van artikel 3 van het decreet van 27 maart 1985 inzake de pensioenregeling toepasselijk op het personeel van de organismen van openbaar nut behorend tot het Waalse Gewest;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting;

Gelet op het akkoord van de Minister van Ambtenarenzaken;

Gelet op het protocol nr. 275 van het Sectorcomité nr. XVI op 6 juli 1998;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989 en 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de personeelsleden van het « Agence wallonne à l'Exportation » sinds de oprichting ervan onder geen enkele pensioenregeling vallen;

Overwegende derhalve dat het « Agence » om duidelijke redenen van rechtszekerheid zo spoedig mogelijk in aanmerking moet kunnen komen voor de pensioenregeling die ingesteld is bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Besluit :

Artikel 1.Het « Agence wallonne à l'Exportation » mag vragen om in aanmerking te komen voor de pensioenregeling die ingesteld is bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 1998.

Art. 3.De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 16 juli 1998.

De Minister-President van de Waalse Regering, belast met Economie, Buitenlandse Handel, KMO's, Toerisme en Patrimonium, R. COLLIGNON De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, B. ANSELME

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^