Besluit Van De Waalse Regering van 16 mei 2019
gepubliceerd op 18 oktober 2019

Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het algemeen reglement houdende de algemene beginselen tot toekenning van kredieten door de "Société wallonne du crédit social" en de "Guichets du crédit social" (Sociaal kredietloketten)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019204721
pub.
18/10/2019
prom.
16/05/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019204721

WAALSE OVERHEIDSDIENST


16 MEI 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het algemeen reglement houdende de algemene beginselen tot toekenning van kredieten door de "Société wallonne du crédit social" (Waalse maatschappij voor sociaal krediet) en de "Guichets du crédit social" (Sociaal kredietloketten)


De Waalse Regering, Gelet op het Waals Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen, artikel 175.2, § 3, ingevoegd bij het decreet van 15 mai 2003 en gewijzigd bij het decreet van 9 februari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/02/2012 pub. 09/03/2012 numac 2012201381 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode sluiten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2017 pub. 28/06/2017 numac 2017203443 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het algemeen reglement houdende de algemene beginselen tot toekenning van kredieten door de « Société wallonne de crédit social » en de « Guichets du crédit social » (Sociaal kredietloketten). sluiten tot goedkeuring van het algemeen reglement houdende de algemene beginselen tot toekenning van kredieten door de "Société wallonne du crédit social" (Waalse maatschappij voor sociaal krediet) en de "Guichets du crédit social" (Sociaal kredietloketten);

Gelet op het rapport van 19 oktober 2018, opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 oktober 2018;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 8 november 2018;

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van de "Société wallonne du crédit social" van 13 mei 2019;

Gelet op het advies 65.811/1van de Raad van State, gegeven op 25 april 2019, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet het besluit van de Waalse Regering van 4 april 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/04/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019203007 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premieregeling voor de uitvoering van een audit, van de rapporten over de opvolging van de werken ervan en van de investeringen tot bevordering van energiebesparing en van de renovatie van een woning type besluit van de waalse regering prom. 04/04/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019202871 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de audit van een woning sluiten tot invoering van een premieregeling voor de uitvoering van een audit, van de rapporten over de opvolging van de werken ervan en van de investeringen tot bevordering van energiebesparing en van de renovatie van de woningen;

Gelet op het beheerscontract 2013-2018 gesloten op 1 oktober 2013 tussen het Waalse Gewest en de « Société wallonne du crédit social »;

Gelet op het advies van het " Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" (Woningfonds van de Kroostrijke Gezinnen van Wallonië), uitgebracht op 17 december 2018;

Gelet op het advies van de "Société wallonne du crédit social", gegeven op 13 december 2018;

Gelet op het advies van het "Agence wallonne de la santé, du handicap et des familles" (Waals agentschap voor gezondheid, handicap en gezinnen), gegeven op 31 januari 2019;

Gelet op het advies van de Nationale Bank van België, gegeven op 22 januari 2019;

Gelet op het advies van de Autoriteit voor financiële diensten en markten, gegeven op 11 december 2018;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Actie, van de Minister van Energie en van de Minister van Huisvesting;

Na beraadslaging, Besluit:

Artikel 1.Het algemeen reglement houdende de algemene beginselen tot toekenning van kredieten door de « Société wallonne du crédit social » en de « Guichets du crédit social », zoals opgenomen in bijlage, is goedgekeurd.

Art. 2.Het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2017 pub. 28/06/2017 numac 2017203443 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het algemeen reglement houdende de algemene beginselen tot toekenning van kredieten door de « Société wallonne de crédit social » en de « Guichets du crédit social » (Sociaal kredietloketten). sluiten tot goedkeuring van het algemeen reglement houdende de algemene beginselen tot toekenning van kredieten door de "Société wallonne du crédit social" (Waalse maatschappij voor sociaal krediet) en de "Guichets du crédit social" (Sociaal kredietloketten) wordt opgeheven.

Art. 3.De Minister van Sociale Actie, de Minister van Energie en de Minister van Huisvesting zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 16 mei 2019.

Voor de Regering : De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. GREOLI De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, J.-L. CRUCKE De Minister van de Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastructuren, V. DE BUE

BIJLAGE. - Algemeen reglement houdende de algemene beginselen tot toekenning van kredieten door de « Société wallonne du crédit social » en de « Guichets du crédit social » HOOFDSTUK I. - Algemeenheden

Artikel 1.Definities.

Voor de toepassing van dit reglement verstaat men onder : 1° de Maatschappij : de « Société wallonne du crédit social »;2° de lenende Maatschappij : de « Société wallonne du crédit social » of het loket van het sociaal krediet, met erkenning van het Gewest verleend door de Maatschappij, indien het optreedt als kredietgever.3° de aanvrager : de natuurlijke persoon (personen), ingeschreven of op weg om ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister met een verblijfsvergunning van onbeperkte duur, die de toekenning van een krediet aanvraagt (aanvragen) bij de lenende Maatschappij en die hetzij: a) de referentiepersoon van een gezin is met minstens twee kinderen ten laste;b) over een krediet beschikt dat bij de lenende Maatschappij wordt terugbetaald;4° de bejaarde bloedverwante : de bloedverwante van de aanvrager tot in de derde graad of persoon met wie de bloedverwant gehuwd is/is geweest of doorgaans samenleeft (heeft samengeleefd), waarbij één van die personen minstens zestig jaar oud is.De bejaarde bloedverwant is gedomicilieerd of op weg om gedomicilieerd te zijn in de woning die het voorwerp van de kredietaanvraag uitmaakt; 5° de persoon ten laste : hetzij : a) het kind voor wie kinder- of wezenbijslag wordt verleend aan de aanvrager of aan de persoon met wie hij doorgaans samenleeft als hij de hoedanigheid van aanvrager heeft;b. het kind voor wie de aanvrager of de persoon met wie hij doorgaans samenleeft, als hij de hoedanigheid van aanvrager heeft, geen begunstigde van dergelijke bijslag is maar van wie de Maatschappij acht dat het daadwerkelijk te zijner laste is voor zover hij er het bewijs van aandraagt;c) het ongeboren kind, nl.het kind verwekt sinds minstens 90 dagen op de in de specifieke kredietverstrekkingsregeling bepaalde spildatum, waarbij het bewijs aan de hand van een medisch attest wordt geleverd; d) de als gehandicapt erkende aanvrager alsmede zijn echtgenote (echtgenoot) of de persoon met wie hij/zij doorgaans samenleeft als zij de hoedanigheid van aanvrager heeft, en elke door een dergelijke handicap getroffen persoon, voor zover er tussen die persoon en de aanvrager, diens echtgenote (echtgenoot) of de persoon met wie hij (zij) doorgaans samenleeft een verwantschapsband bestaat tot in de derde graad en dat hij (zij) gedomicilieerd of op weg is om gedomicilieerd te zijn in de woning van de aanvrager;e) de bloedverwant van de aanvrager die gedomicilieerd of op weg is om gedomicilieerd te zijn in de woning van de aanvrager, tot in de derde graad en/of de persoon met wie de bloedverwant gehuwd is/is geweest of doorgaans samenleeft (heeft samengeleefd), waarbij één van die personen minstens zestig jaar oud is; Bij de bepaling van het aantal personen ten laste worden als twee kinderen berekend het kind voor wie de aanvrager kinderbijslag voor wezen tegen een verhoogde voet ontvangt, alsook het als gehandicapt erkend kind ten laste; 6° de belastbare inkomens : de globaal belastbare inkomens met betrekking tot het volle voorlaatste jaar, zoals blijkt uit het aanslagbiljet of elk daarmee gelijkgesteld certificaat. Als de belastbare inkomens met betrekking tot het volle voorlaatste jaar niet gekend zijn, bepaalt de Maatschappij welke stukken in aanmerking worden genomen bij de bepaling van de belastbare inkomens.

Bij de berekening van de belastbare jaarinkomens worden de gezamenlijke inkomens van het gezin van de aanvrager en van de personen met wie hij doorgaans samenleeft, met uitsluiting van de verwanten in opgaande en dalende lijn, in aanmerking genomen op grond van de samenstelling van het gezin; 7° het Wetboek : het Waalse wetboek van huisvesting en duurzaam wonen;8° premiebesluit: het besluit van de Waalse Regering van 4 april 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/04/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019203007 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premieregeling voor de uitvoering van een audit, van de rapporten over de opvolging van de werken ervan en van de investeringen tot bevordering van energiebesparing en van de renovatie van een woning type besluit van de waalse regering prom. 04/04/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019202871 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de audit van een woning sluiten tot invoering van een premieregeling voor de uitvoering van een audit, van de rapporten over de opvolging van de werken ervan en van de investeringen tot bevordering van energiebesparing en van de renovatie van de woningen;9° de aankoopkosten : de registratierechten, de notariskosten voor de aankoop, de kosten van de hypothecaire inschrijving, de betaling van de commissie van het makelaarskantoor, indien deze ten laste van de koper komt, of, in het geval van de bouw, de BTW.10° het accesspack : de kredieten bedoeld in artikel 3, § 1, 1 tot en met 3;11° de renolening : het nultariefkrediet dat bestemd is voor de financiering van renovatiewerkzaamheden aan woningen, in termen van energiebesparing, gezondheid, veiligheid of aanpassing aan een handicap, waarvoor geen premie wordt gevraagd; 12 ° de renopack : de opbrengst van een nultariefkrediet en een premie, bedoeld in artikel 3, § 1, 4°, die bestemd zijn voor de financiering van renovatiewerkzaamheden, hetzij op het vlak van energiebesparing, hetzij op het vlak van gezondheid of veiligheid, en die recht geven op een premie ter bevordering van de renovatie van de huisvesting overeenkomstig het premiebesluit of de aanpassingswerken van de huisvesting krachtens het reglementair deel van het Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid; 13° de lening jongeren : het nultariefkrediet dat aanvragers die jonger zijn dan 35 jaar in staat stelt om de aankoopkosten van hun eerste woning te financieren;14° de investering: ieder krachtens dit premiebesluit in aanmerking komend werk of prestatie uitgevoerd door een ondernemer;15° de specifieke kredietverstrekkingsregeling : alle voorwaarden voor de toekenning van kredieten die door de Maatschappij zijn vastgesteld en door de Minister zijn goedgekeurd;16° de Minister : de Minister van Huisvesting;17° de Administratie: de Waalse Overheidsdienst Ruimtelijke Ordening, Wonen, Erfgoed en Energie;18° het vastgoeddrukgebied : het geheel van gemeenten waar de gemiddelde prijs van de gewone woningen, op basis van het gemiddelde van de statistieken van het Nationaal Instituut van Statistieken over de 5 laatste beschikbare jaren, meer dan 35 % hoger is dan de gemiddelde prijs van dezelfde woningen berekend op het gewestelijke grondgebied.De lijst van de gemeenten met vastgoeddruk op basis van de statistieken van het Nationaal Instituut van Statistieken van de FOD Economie wordt door de Administratie elk jaar vastgelegd; 19° AVG: de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Art. 2.Begunstigden van de kredieten. § 1. De kredieten van de lenende Maatschappij zijn bestemd voor de aanvrager die minstens 18 jaar oud is of de ontvoogde minderjarige die een accesspack, een renolening, een renopack of een lening jongeren aanvragen. § 2. De Maatschappij kan ook de aanvragen van renopack en renolenig financieren die ingediend zijn door de aanvrager die houder is van een zakelijk recht op de woning: 1° die hij ter beschikking stelt of zich ertoe verbindt ter beschikking te stellen van een sociaal vastgoedagentschap, van een openbare huisvestingsmaatschappij of elke andere instelling, aangewezen door de Minister via een beheersmandaat gedurende minstens negen jaar;2° die hij ter beschikking stelt of zich ertoe verbindt, kosteloos en als hoofdverblijfplaats, de gehele woning ter beschikking te stellen van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad gedurende een minimumtermijn van één jaar;3° die hij ter beschikking stelt of zich ertoe verbindt te verhuren gedurende een minimumtermijn van vijf jaar door middel van een geregistreerde huurovereenkomst, met inachtneming van de indicatieve huurprijzenrooster vastgesteld overeenkomstig artikel 89 van het decreet van 15 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018201408 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de woninghuurovereenkomst sluiten betreffende de woninghuurovereenkomst. § 3. De lenende Maatschappij is bevoegd voor de financiering van de renoleningaanvragen i.v.m. het plaatsen van een pelletkachel die ingediend worden door een aanvrager die de woning op grond van een geregistreerd huurcontract gebruikt. § 4. De Maatschappij verleent bijstand bij de administratieve, technische en financiële uitwerking van de aanvragen voor een renopack of renolening die door verenigingen van mede-eigenaars worden ingediend, zoals bepaald in de artikelen 577-5 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, met het oog op de uitvoering van renovatie- of energiebesparingswerkzaamheden aan een vastgoedcomplex.

Art. 3.Voorwerpen van de kredieten § 1. De kredieten worden toegestaan ter financiering van minstens één van de volgende verrichtingen betreffende een in het Waalse Gewest gelegen woning : 1° de aankoop, de bouw, de renovatie, de herstructurering, de aanpassing, de instandhouding, de verbetering of het behoud van de eigendom of van een gelijkgesteld recht op een woning die hoofdzakelijk voor het persoonlijk gebruik van de aanvrager bestemd is; In geval van herstructurering is het gebouw meer dan vijftien jaar oud vanaf de datum van ontvangst van de kredietaanvraag aangevuld met de stukken die nodig zijn voor het onderzoek van de aanvraag na validatie door de Maatschappij, is het gebouw gelegen in het Waalse Gewest en is het bestemd voor huisvesting. 2° de terugbetaling van zware vastgoedschulden aangegaan met het oog op één van de doeleinden bedoeld onder 1°;3° de creatie van een woning bestemd voor de opvang van een bejaarde bloedverwante bedoeld in artikel 1, 4°;4° de opstelling van verslagen en investeringen die in aanmerking komen voor de toekenning van een premie zoals vermeld in de bijlage bij het premiebesluit, alsmede de voltooiing van renovatiewerkzaamheden op het gebied van energiebesparing, gezondheid en veiligheid, waarvoor geen premie wordt gevraagd, of de financiering van de aktekosten;5° de investeringen om de huisvesting aan te passen aan de handicap van de aanvrager of een persoon ten laste. In elk van die gevallen kunnen de eventuele registratierechten, de successierechten, de kosten van notariële akten en de BTW i.v.m. één van deze verrichtingen alsook, onder de door de Maatschappij bepaalde voorwaarden, de eenmalige verzekeringspremies ter dekking van het overlijdensrisico voor de aanvrager in het kader van deze verrichtingen in de financiering opgenomen worden. § 2. Behoudens uitdrukkelijke toestemming van de lenende Maatschappij en onder de door haar gestelde voorwaarden, op basis van een gemotiveerde aanvraag : 1° gebruikt de aanvrager de woning gedurende de hele periode van terugbetaling van het krediet, behalve in het geval van de aanvragen voor een renolening en een renopack ingediend door de aanvrager als bedoeld in artikel 2, § 2;2° mag de woning niet voor beroepsdoeleinden gebruikt worden voor meer dan vijftig procent van haar oppervlakte;3° mag de huisvesting niet geheel of gedeeltelijk worden gehuurd, behalve in het geval van de aanvragen voor een renolening en een renopack ingediend door de aanvrager als bedoeld in artikel 2, § 2;

Art. 4.Verantwoordelijkheid van de kredietgevers en toekenning van de kredieten § 1. Met inachtneming van de bepalingen betreffende de verantwoordelijkheid van de kredietgevers, bedoeld in Boek VII van het Wetboek van economisch recht en de AVG, zorgt de lenende Maatschappij voor de inzameling van alle nodige gegevens en informatie op grond waarvan het financiële vermogen van de aanvrager beoordeeld kan worden alvorens te beslissen hem het krediet toe te staan of te weigeren. § 2. Tenzij dit technisch en organisatorisch onmogelijk is, verzamelt de lenende Maatschappij rechtstreeks de gegevens betreffende de kinderbijslagen bij de Kinderbijslagfondsen, de gegevens betreffende de inkomens bij de FOD Financiën, de gegevens over de samenstelling van het gezin bij de FOD Binnenlandse Zaken en de gegevens betreffende de handicap bij de FOD Sociale Zekerheid. Tenzij dit technisch of organisatorisch onmogelijk is, vraagt de lenende Maatschappij de aanvrager om deze informatie. § 3. De lenende Maatschappij kan de toekenning van het krediet ook afhankelijk maken van de overlegging van elke andere zekerheid die het nuttig zou achten gelet op de financiële toestand, het niveau van de schuldenlast en de solvabiliteitsantecedenten van de aanvrager. § 4. Alle door het krediet veroorzaakte kosten worden door de aanvrager gedragen. Ze worden vastgelegd in het specifieke reglement voor de toekenning van de kredieten. HOOFDSTUK II. - Accesspack

Art. 5.Voorwaarden waaronder een aanvraag in aanmerking komt. § 1. § 1. De belastbare inkomens van de aanvrager mogen niet hoger zijn dan 53.900 EUR, te verhogen met 5.000 EUR per persoon ten laste, behalve als de aanvrager al een hypothecair krediet terugbetaalt aan de lenende Maatschappij.

De belastbare inkomens van de aanvrager vallen onder één van de volgende categorieën :

Inkomenscategorie

Globaal belastbare inkomens van het gezin

C1

< 23.000,00 EUR

C2

23.000,01

C3

32.700,01

C4

43.200,01


Deze bedragen worden geïndexeerd overeenkomstig artikel 203 van het Wetboek. § 2. Uiterlijk op de datum van de notariële akte van aankoop van het huis dat gefinancierd wordt met het door de lenende Maatschappij toegestane krediet mag de aanvrager, diens echtgenoot (echtgenote) of de persoon met wie hij doorgaans samenleeft geen andere woning in volle eigendom of in vruchtgebruik hebben, onder voorbehoud van de uitzonderingen waarin de artikelen 1, 29°, 30° en 31° van het Wetboek voorzien.

Art. 6.Voorwaarden betreffende de woning. § 1. De woning moet, na tegemoetkoming van het Fonds in het kader van de financiering, voldoen aan de door de Regering bepaalde minimale veiligheids-, waterdichtings- en gezondheidscriteria, alsook aan de stedenbouwkundige voorschriften en aan de vigerende normen inzake de conformiteit van de elektrische, gas- en verwarmingsinstallaties. § 2. De praktische modaliteiten voor het storten van de voor de werken bestemde sommen alsook de termijn voor de uitvoering ervan worden vastgelegd in het specifieke reglement voor de toekenning van de kredieten. § 3. De handelswaarde van de woning mag, na tegemoetkoming van de lenende Maatschappij, niet hoger zijn dan maximum 223.000EUR, met uitsluiting van de grondwaarde en de btw voor de bouwverrichtingen.

Dat maximumbedrag wordt verhoogd met 35 % voor een woning gelegen in een vastgoeddrukgebied.

Het maximumbedrag van de handelswaarde wordt op 1 januari van elk jaar N (en voor de eerste keer vanaf 2017) per schijf van 1.000 EUR door de Maatschappij aangepast op grond van de volgende formule : Maximum bedrag x ABEX-index op 1 januari van het jaar N (index in november van het jaar N-1) / ABEX-index 1 januari 2019 De aanpassing wordt niet toegepast als het aldus berekende nieuwe bedrag minder dan 5 % lager is dan het bedrag van het vorige jaar. § 4. In geval van herstructurering is het gebouw meer dan 15 jaar oud vanaf de spildatum bepaald door de specifieke kredietverstrekkingsregeling, bevindt het zich in het Waalse Gewest en is minstens 50 % bestemd voor huisvesting, indien nodig, nadat de met de lening te financieren werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Art. 7.Vorm.

Afhankelijk van de verschillende elementen van het dossier die door de Maatschappij moeten worden beoordeeld, wordt het accessspack verstrekt in de vorm van een hypothecaire lening bij notariële akte of onderhandse ondertekening.

Art. 8.Bedrag. § 1. Het bedrag van het accesspack wordt beperkt tot 100 % van de handelswaarde van het gebouw na uitvoering van de werken, zoals toegestaan door de lenende Maatschappij, waarbij het bedrag waarin artikel 6, § 3, voorziet niet overschreden mag worden. § 2 De quotiteit van 100 % kan bij wijze van uitzondering door de lenende Maatschappij tot maximum 125 % verhoogd worden als het, op grond van de elementen van het dossier m.b.t. de financiële toestand van de aanvrager, het niveau van zijn schuldenlast en de beoordeling van zijn terugbetalingsvermogen, acht dat de aanvrager zal kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen die uit het kredietcontract voortvloeien.

Er wordt rekening gehouden met het geheel van de geleende bedragen en met de handelswaarde na uitvoering van het geheel van de gefinancierde werken om de geleende quotiteit te schatten. § 3. Alle bovenbedoelde bedragen worden verstaan exclusief levensverzekering en exclusief de solidariteitsbijdrage verschuldigd overeenkomstig artikel 2, 6°, van het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 16/06/2009 numac 2009202581 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waarborg van honorering voor de terugbetaling van leningen bedoeld in artikel 23 van de Waalse Huisvestingscode sluiten waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waarborg van honorering voor de terugbetaling van leningen bedoeld in artikel 23 van de Waalse Huisvestingscode.

Art. 9.Eigen inbreng.

De aanvrager moet zoveel mogelijk financiële inbreng besteden aan de onroerende verrichting waarvoor het krediet wordt toegestaan, waarbij de lenende Maatschappij het bedrag van het krediet vastlegt op grond van de financiële middelen en de financiële en patrimoniale toestand van de aanvrager.

Art. 10.Rentevoet.

De rentevoet van de lening is een vaste voet. Hij is afhankelijk van de belastbare inkomens van de aanvrager op basis van de maximumbedragen van inkomens zoals omschreven in de rooster opgenomen in artikel 5.

Het tarief wordt vastgelegd in het specifieke reglement voor de toekenning van de kredieten.

Art. 11.Terugbetalingstermijn.

De terugbetalingstermijn wordt vastgelegd naar gelang van het financiële vermogen van de aanvrager, de evolutieperspectieven ervan en zijn leeftijd.

Het bedraagt maximaal dertig jaar. In het specidieke reglement voor de toekenning van de kredieten bepaalt de Maatschappij haar beleid inzake de vastlegging van de termijnen voor de terugbetaling van de kredieten alsook de leeftijdsgrens waarop de aanvrager het accesspack volledig terugbetaald moet hebben.

Art. 12.Garanties. § 1. De als garantie van het accesspack genomen hypothecaire inschrijving bekleedt de eerste rang, behalve als het krediet niet hoger is dan 50.000 EUR, want in dit geval kan de hypothecaire inschrijving de tweede rang bekleden. Tot 30.000 EUR kan de lenende Maatschappij een krediet toestaan zonder een hypothecaire inschrijving te nemen, maar met, in voorkomend geval, hypotheekbelofte. § 2. Als het accesspack door een hypothecaire inschrijving gedekt wordt, wordt het gewaarborgd door een levensverzekeringscontract van het type schuldsaldo dat het overlijdensrisico voor de aanvrager dekt, met eenmalige premie en waarvan de opbrengst aan de lenende Maatschappij wordt overgedragen. HOOFDSTUK III. - Renopack, renolening en lening jongeren

Art. 13.Voorwaarden waaronder een aanvraag in aanmerking komt. § 1. Met uitzondering van de aanvragen bedoeld in artikel 2, § 4, mogen de belastbare inkomens van de aanvrager niet hoger zijn dan 97.700 EUR. Dit bedrag worden geïndexeerd overeenkomstig het beginsel omschreven in artikel 203 van het Wetboek. § 2. De aanvrager is houder van een zakelijk recht op de woning die het voorwerp uitmaakt van het krediet.

Het eerste lid is niet van toepassing indien de aanvraag vergezeld gaat van een accesspack, afkomstig is van een vereniging van mede-eigenaren of betrekking heeft op: 1° het plaatsen van een pelletkachel door de huurder;2° een lening jongeren. § 3. Om in aanmerking te worden genomen in het kader van een renopackaanvraag, moeten de investeringen voldoen aan het geheel van de voorwaarden en criteria van technische aard bedoeld in het premiebesluit alsook in het ministerieel besluit tot uitvoering ervan. § 4. De praktische modaliteiten voor het storten van de voor de investeringen bestemde sommen alsook de termijn voor de uitvoering ervan worden vastgelegd in het specifieke reglement voor de toekenning van de kredieten. § 5. De investeringen die gefinancierd worden door middel van een krediet bedoeld in dit hoofdstuk worden uitgevoerd door een ondernemer ingeschreven bij de Kruispuntbank van ondernemingen of, zo niet, op grond van een toestemming van non-identificatie voor de BTW, met overlegging van een punctuele aangifte bij het Centraal bureau voor buitenlandse btw-belastingplichtigen. § 6 Mits aan de in artikel 4 bedoelde voorwaarden wordt voldaan, kan de Maatschappij een lening jongeren toekennen.

Wanneer het hoofdkrediet door de Maatschappij wordt toegekend, kan de Maatschappij de lening jongeren toekennen in de vorm van een korting op het hoofdkrediet.

Wanneer het hoofdkrediet bij een derde wordt opgenomen, stelt de Maatschappij deze derde partij daarvan in kennis, zodat het over alle informatie beschikt die nodig is voor een doeltreffende risicoanalyse en opvolging.

De lening jongeren mag niet worden gebruikt als aanvulling op een hypothecair krediet in de vorm van een kredietopening, tenzij het door de Maatschappij wordt verstrekt.

Art. 14.Voorwaarden betreffende het gebouw, de woning en het gebruik ervan. § 1. Met uitzondering van de aanpassingswerken van de woning, is het gebouw meer dan 15 jaar oud vanaf de in de specifieke kredietverstrekkingsregeling vastgestelde spildatum. § 2. De woning moet, na tegemoetkoming van de lenende Maatschappij in het kader van de financiering, voldoen aan de krachtens artikel 6, § 4, van het premiebesluit bepaalde minimale veiligheids-, waterdichtings- en gezondheidscriteria, alsook aan de stedenbouwkundige voorschriften en aan de vigerende normen inzake de conformiteit van de elektrische, gas- en verwarmingsinstallaties.

Art. 15.Vormen van het krediet. § 1. Afhankelijk van de verschillende elementen van het dossier die door de Maatschappij moeten worden beoordeeld, kan het renopack en de renolening worden toegekend in de vorm van een hypothecair krediet of een consumentenkrediet. § 2. De lening jongeren wordt verstrekt in de vorm van een hypothecair krediet bij notariële akte of onderhandse ondertekening.

Art. 16.Bedrag van het krediet. § 1. Het bedrag mag niet hoger zijn dan honderd procent van de kosten van de investeringen, eventueel verhoogd met de kosten van de notariële akte en onvoorziene uitgaven, met een minimum van 1.000 euro en een maximum van 60.000 euro. § 2. De prijs van de in aanmerking te nemen investeringen omvat het geheel van de kosten en prestaties die er betrekking op hebben. Het bedrag van het krediet wordt vastgesteld op basis van het door de lenende Maatschappij aanvaarde investeringsproject. De lenende Maatschappij kan het te financieren bedrag per post vastleggen op een lagere som dan die vermeld in de bestekken, voor zover ze van oordeel is dat de uitgave abnormaal hoog ligt t.o.v. de marktprijzen. § 3. Voor de kredieten toegekend aan de aanvrager bedoeld in artikel 2, § 3, wordt het maximum bepaald per woning in de specifieke kredietverstrekkingsregeling. § 4. Voor de lening jongeren mag het bedrag van het krediet niet hoger zijn dan het bedrag van de aankoopkosten in verband met de vastgoedtransactie waarvoor het krediet wordt verleend. § 5. Alle bovenstaande bedragen zijn exclusief levensverzekeringen.

Art. 17.Rentevoet.

De debetrente op het krediet is vastgesteld op nul procent.

Art. 18.Terugbetalingstermijn.

De terugbetalingstermijn wordt vastgelegd naar gelang van het financiële vermogen van de aanvrager, de evolutieperspectieven ervan en zijn leeftijd.

Het bedraagt maximaal dertig jaar. In het specifieke reglement voor de toekenning van de kredieten bepaalt het Fonds zijn beleid inzake de vastlegging van de termijnen voor de terugbetaling van de kredieten alsook de grensleeftijd waarop de aanvrager het volledig terugbetaald moet hebben.

Art. 19.Garanties.

In het geval dat het krediet door een hypothecaire inschrijving gewaarborgd wordt, wordt het gedekt door een levensverzekeringscontract van het type schuldsaldo dat het overlijdensrisico voor de aanvrager dekt, met eenmalige premie en waarvan de opbrengst aan de lenende Maatschappij wordt overgedragen. HOOFDSTUK IV. - Beheer van de premies

Art. 20.Beginselen. § 1. De Maatschappij zorgt voor het beheer van de premies waaruit een renopack bestaat en voert de controles die ermee gepaard gaan. § 2. Het bedrag van de belastbare inkomens van de aanvrager en het aantal personen ten laste waarmee rekening gehouden wordt bij de berekening van het premiebedrag zijn degene die vastliggen op de spildatum bepaald bij het specifieke reglement voor de toekenning van de kredieten.

Art. 21.Bescherming van de gegevens De Maatschappij en de auditeur zijn, elk wat hen betreft, de verantwoordelijken van de verwerking in de zin van de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de toekenning van leningen of premies.

Art. 22.Procedure. § 1. Onverminderd de aanvragen voor een renolening moet de woning waarvoor een lening wordt aangevraagd op grond van artikel 3, § 1, punt 4, vooraf het voorwerp uitmaken van een auditverslag zoals bedoeld in artikel 6, § 1, van het premiebesluit. Het verslag wordt, in dit kader, geschreven door een auditeur van de Maatschappij of door een erkende auditeur. § 2. Na de investeringen van een werkenpakket zoals bepaald in artikel 2, 6°, van het besluit van de Waalse Regering van 4 april 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/04/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019203007 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premieregeling voor de uitvoering van een audit, van de rapporten over de opvolging van de werken ervan en van de investeringen tot bevordering van energiebesparing en van de renovatie van een woning type besluit van de waalse regering prom. 04/04/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019202871 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de audit van een woning sluiten betreffende de audit van een woning te hebben uitgevoerd met inachtneming van de hiërarchie die in het auditrapport is vastgesteld, verzoekt de aanvrager de auditeur om een rapport over de opvolging van de werken op te stellen. § 3. Het definitief bedrag van de premie waarvoor de investeringen in aanmerking komen, wordt geboekt als voortijdige gedeeltelijke terugbetaling van het krediet. § 4. In afwijking van paragraaf 1 en onverminderd artikel 14, § 2, kan de expertise die wordt uitgevoerd in het kader van de toekenning van een renopack die uitsluitend gericht is op investeringen in het dak of de in conformiteit brengen van de elektrische installatie, als audit gelden. In dit geval bepalen de ministers bevoegd voor Huisvesting en Energie de bedragen van de "energiepremies".

Art. 23.Cumulverbod De aanvrager verbindt zich ertoe de in het kader van het premiebesluit toegekende premie niet aan te vragen bij de Administratie voor investeringen die het voorwerp uitmaken van een krediet als bedoeld in hoofdstuk 3. De indiening van een dergelijke aanvraag is een ernstig verzuim dat de onmiddellijke terugbetaling van de verleende tegemoetkomingen tot gevolg heeft. HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 24.Afwijkingen.

In behoorlijk gemotiveerde buitengewone gevallen kan de Raad van bestuur van de Maatschappij afwijken van de bepalingen van de artikelen 1, 3°, 6, §§ 1, en 3, 10, 12, § 2, 14, § 2.

Art. 25.Behandeling van de klachten.

Elke door de aanvrager ingediende klacht wordt door de lenende Maatschappij in aanmerking genomen en met spoed behandeld. HOOFDSTUK VI. - Overgangsbepalingen

Art. 26.Specifieke inwerkingtreding.

Artikel 1, 18° treedt in werking op 1 januari 2020, tot die datum blijft de huidige lijst van de gebieden met een vastgoeddruk van toepassing.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2019 tot goedkeuring van het algemeen reglement houdende de algemene beginselen tot toekenning van kredieten door de "Société wallonne du crédit social" (Waalse maatschappij voor sociaal krediet) en de "Guichets du crédit social" (Sociaal kredietloketten).

Namen, 16 mei 2019.

Voor de Regering : De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. GREOLI De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, J.-L. CRUCKE De Minister van de Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastructuren, V. DE BUE


begin


Publicatie : 2019-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^