Besluit Van De Waalse Regering van 17 december 1998
gepubliceerd op 28 januari 1999
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Waalse Regering tot toepassing van sommige bepalingen van het decreet van 11 oktober 1985 houdende het herstel van de schade veroorzaakt door het winnen en het oppompen van grondwater

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1999027035
pub.
28/01/1999
prom.
17/12/1998
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 DECEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot toepassing van sommige bepalingen van het decreet van 11 oktober 1985 houdende het herstel van de schade veroorzaakt door het winnen en het oppompen van grondwater


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 11 oktober 1985 houdende het herstel van de schade veroorzaakt door het winnen en het oppompen van grondwater, inzonderheid op de artikelen 4, 8, 10, 12 en 13;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 15 oktober 1987 betreffende de opdrachten, de organisatie, de financiering en het beheer van het Waalse Voorschottenfonds voor het herstel van de schade veroorzaakt door het winnen en het oppompen van grondwater, inzonderheid op de artikelen 18 en 20;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 27 juni 1991 tot aanwijzing van de secretaris en van de boekhouder van het Waalse Voorschottenfonds voor het herstel van de schade veroorzaakt door het winnen en het oppompen van grondwater, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat zo spoedig mogelijk een nieuwe secretaris binnen het Waalse Voorschottenfonds moet worden aangewezen ter vervanging van de vorige secretaris die in ruste is gesteld op 1 oktober 1998;

Overwegende dat bevoegde personeelsleden moeten worden aangewezen om de schade vast te stellen die aangericht is door het winnen of het oppompen van grondwater;

Overwegende dat bij wijze van overgangsmaatregel tot 31 december 1999 een deskundige moet worden aangewezen om de schade vast te stellen en om te zorgen voor de technische bijscholing van de door de Regering aangewezen bevoegde personeelsleden;

Overwegende dat het percentage van de bijdrage ter spijzing van het Waalse Voorschottenfonds moet worden vastgelegd voor de jaren 1995 à 1999;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : - decreet van 11 oktober 1985 : het decreet van 11 oktober 1985 houdende het herstel van de schade veroorzaakt door het winnen en het oppompen van grondwater; - besluit van de Waalse Regering van 1991 : het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 27 juni 1991 tot aanwijzing van de secretaris en van de boekhouder van het Waalse Voorschottenfonds voor het herstel van de schade veroorzaakt door het winnen en het oppompen van grondwater; - Waals Voorschottenfonds : het Waalse Voorschottenfonds voor het herstel van de schade veroorzaakt door het winnen en het oppompen van grondwater; - Afdeling Water : de Afdeling Water van het Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van het Ministerie van het Waalse Gewest.

Art. 2.Artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 27 juni 1991 wordt vervangen als volgt : «

Artikel 1.Het secretariaat van het Waalse Voorschottenfonds voor het herstel van de schade veroorzaakt door het winnen en het oppompen van grondwater wordt waargenomen door de heer Janusz Szwarcensztajn, eerste attaché ».

Art. 3.De dossiers betreffende het vaststellen van de schade worden door de secretaris van het Waalse Voorschottenfonds toevertrouwd, hetzij aan de personeelsleden bedoeld in artikel 4, hetzij aan de deskundige bedoeld in artikel 5 van dit besluit, al naar gelang de complexiteit ervan.

De vrederechter, bij wie een oproep tot verzoening aanhangig wordt gemaakt, richt zijn beschikking aan de secretaris van het Fonds, met inachtneming van de voorwaarden bedoeld in artikel 4, § 4, van het decreet van 11 oktober 1985.

Art. 4.De door het winnen of het oppompen van grondwater aangerichte schade mag worden vastgesteld door de volgende personeelsleden van het Ministerie van het Waalse Gewest : - de personeelsleden van niveau 1 aangesteld bij de dienst « grondwater » van de centra Luik, Marche, Bergen en Namen van de Afdeling Water;

- de personeelsleden van niveau 1 aangesteld bij de hoofdzetel van de Afdeling Water, Directie Grondwater, die een technisch ambt

uitoefenen.

Art. 5.§ 1. De heer Cyrille De Pelsmaeker, mijningenieur, woonachtig « Résidence Christina Lodges », 88, te 7030 Saint-Symphorien, wordt vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot 31 december 1999 erkend als deskundige om de schade vast te stellen die aangericht wordt door het winnen of het oppompen van grondwater, en om de bevoegde personeelsleden bij te staan die door de Regering zijn aangewezen om dezelfde opdracht te vervullen. § 2. Gedurende de erkenningsperiode is de bezoldiging van de deskundige gelijk aan een forfaitair bedrag van tweehonderdveertig duizend frank. Dat bedrag wordt gehalveerd als de deskundige tijdens de erkenningsperiode minder dan 5 dossiers toegewezen krijgt.

Als hem gedurende dezelfde periode geen enkel dossier wordt toevertrouwd, wordt geen bezoldiging uitbetaald.

Na verloop van het vierde kwartaal van het jaar 1998 en van elk kwartaal van het jaar 1999 ontvangt de deskundige een vijfde van de maximale bezoldiging van 240 000 BEF. Als de deskundige gedurende de erkenningsperiode minder dan 5 dossiers behandelt, moet hij de ten onrechte toegekende bedragen terugbetalen uiterlijk 31 januari van het jaar 2000. Zo niet wordt hem jaarlijks automatisch een forfaitaire rente van 15 % aangerekend, die aan het verschuldigde bedrag wordt toegevoegd. § 3. Als de aangewezen deskundige oordeelt dat het bedrag van zijn bezoldiging onvoldoende is, gezien het aantal dossiers die hem tijdens de erkenningsperiode zijn toegewezen, het belang ervan en de verstrekte diensten, kan de voor Water bevoegde Minister, op voorstel van de secretaris van het Waalse Voorschottenfonds, hem uitzonderlijkerwijs bijkomende honoraria toekennen, met inachtneming van de beschikbare begrotingskredieten. § 4. De dossierkosten worden afzonderlijk terugbetaald op grond van een uitvoerig driemaandelijks overzicht, dat voor elk dossier door de deskundige wordt opgemaakt. Voor de berekening van deze vergoedingen wordt de deskundige gelijkgesteld met een ambtenaar van rang A4. § 5. De bezoldigings- en dossierkosten worden gedragen door het Waalse Voorschottenfonds.

Art. 6.Het percentage van de bijdrage ter spijzing van het Waalse Voorschottenfonds voor het herstel van de schade aangericht door het winnen en het oppompen van grondwater wordt voor de jaren 1995 à 1999 vastgelegd op 0 frank per m3 water dat het jaar tevoren is gewonnen.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 8.De Minister tot wiens bevoegdheden het Water behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 17 december 1998.

De Minister-President van de Waalse Regering, belast met Economie, Buitenlandse Handel, K.M.O.'s, Toerisme en Patrimonium, R. COLLIGNON De Minister van Leefmilieu, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw, G. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^