Besluit Van De Waalse Regering van 17 december 2015
gepubliceerd op 19 januari 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de beheers- en werkingsnormen voor de "Guichets du crédit social" overeenkomstig artikel 175.2, § 3, 7°, van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016200120
pub.
19/01/2016
prom.
17/12/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016200120

WAALSE OVERHEIDSDIENST


17 DECEMBER 2015. - Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de beheers- en werkingsnormen voor de "Guichets du crédit social" (Sociale Kredietloketten) overeenkomstig artikel 175.2, § 3, 7°, van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse wetboek van huisvesting en duurzaam wonen, artikel 175.2, § 3, 7°;

Op de voordracht van de "Société wallonne du crédit social" (Waalse maatschappij voor sociaal krediet);

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De Waalse Regering keurt de op de "Guichets du crédit social" toe te passen beheers- en werkingsnormen goed die door de "Société wallonne du Crédit social" worden bepaald en die in bijlage bij dit besluit worden vermeld.

Art. 2.Het besluit van de Waalse Regering van 12 december 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013207322 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de beheers- en werkingsnormen voor de "Guichets du crédit social" overeenkomstig artikel 175.2, § 3, 7°, van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013207321 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende het algemeen reglement betreffende de erkenning van de loketten en tot vastlegging van de procedures inzake sanctie in uitvoering van artikel 178.1 van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen sluiten tot goedkeuring van de beheers- en werkingsnormen voor de "Guichets du crédit social" (Sociale Kredietloketten) overeenkomstig artikel 175.2, § 3, 7°, van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

Namen, 17 december 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie, P. FURLAN

BIJLAGE BEHEERS- EN WERKINGSNORMEN HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling Voor de toepassing van deze normen, wordt verstaan onder : 1° Wetboek : het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen ingevoerd bij het decreet van 29 oktober 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/10/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998027652 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot invoering van de Waalse Huisvestingscode sluiten; 2° Maatschappij : de "Société wallonne de Crédit social", bedoeld in artikel 17 5.1 van het Wetboek; 3° loket : het "guichet du crédit social", bedoeld in artikel 176.1 van het Wetboek; 4° leningen : de hypothecaire leningen en de producten die de leningen toegekend in het kader van het sociaal hypothecair krediet, zoals bedoeld in artikel 1, 36, van het Wetboek, aanvullen of ermee verwant zijn;5° leners : de persoon(onen) die een lening zoals bepaald in 4° aangaat(aangaan);6° Minister : de Minister van Huisvesting;7° sector : de Maatschappij en de erkende loketten;8° Regering : de Waalse Regering. HOOFDSTUK II. - Beheers- en werkingsnormen Afdeling 1. - Inleiding

Om elke actor in staat te stellen de hem bij het Wetboek toevertrouwde rol uit te oefenen, stelt de Maatschappij ter beschikking van de loketten een vademecum met de precieze en gedetailleerde voorschriften betreffende de hoofdzakelijke wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen die terzake van toepassing zijn.

Indien het loket alle toepasselijke normen niet naleeft, kan het gestraft worden overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 12 december 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013207322 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de beheers- en werkingsnormen voor de "Guichets du crédit social" overeenkomstig artikel 175.2, § 3, 7°, van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013207321 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende het algemeen reglement betreffende de erkenning van de loketten en tot vastlegging van de procedures inzake sanctie in uitvoering van artikel 178.1 van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen sluiten houdende het algemeen reglement betreffende de erkenning van de loketten en tot vastlegging van de procedures inzake sanctie in uitvoering van artikel 178.1 van het Wetboek. Afdeling 2. - Bijzondere bepalingen

1° Reglement van de leningen Het loket moet het door de Regering vastgestelde algemeen reglement tot bepaling van de algemene principes voor de toekenning van de leningen alsmede het specifiek reglement bepaald door de Minister op voorstel van de Maatschappij naleven. Elke vraag over de implementatie van het reglement valt onder de bevoegdheid van de Maatschappij. 2° Bepalingen betreffende Boek VII van het Wetboek van economisch recht De Maatschappij en de loketten moeten de bepalingen betreffende Boek VII van het Wetboek van economisch recht en meer algemeen alle wettelijke en reglementaire vigerende bepalingen betreffende hun activiteitsector naleven.3° Omzendbrieven van de maatschappij Het loket is gehouden de door de Maatschappij opgemaakte omzendbrieven na te leven.4° Gebruik van de dragers ad hoc a) Documenten en formulieren Het loket gebruikt de door de Maatschappij bepaalde standaarddocumenten, en met name, de folder, het tarief, de formulieren voor de kredietaanvragen, kredietoffertes en ontwerpen van akten.b) Informatica Het loket beschikt over een computersysteem dat verenigbaar is met het systeem van de Maatschappij. Het loket deelt de door de Maatschappij gevraagde gegevens in de door haar bepaalde vorm bepaald mee. Het loket moet zich aan het informatica-veiligheidsplan vastgesteld door de Maatschappij aanpassen. c) Reclamemiddelen Het loket gebruikt de door de Maatschappij bijgewerkte reclamemiddelen.d) Grafisch handvest Het loket leeft het grafische handvest van de Maatschappijn na.e) Website Het loket integreert het enige portaal van de maatschappij maar kan een eigen website behouden indien die website naar het enige portaal verwijst en bijgewerkt wordt. HOOFDSTUK III. - Doorzichtigheidsregels Afdeling 1. - Controleoverheden

Het loket informeert de Maatschappij over elke contact die het met de bevoegde controleoverheden opneemt en maakt elk verslag m.b.t. het toezicht op die overheden aan de Maatschappij over. Afdeling 2. - Financiële, boekhoud- en organisatorische inlichtingen

Het loket maakt jaarlijks en uiterlijk 15 dagen na het houden van de gewone algemene vergadering de volgende documenten aan de Maatschappij over : 1° een goedgekeurd, gedetailleerd en van commentaar voorzien exemplaar van het jaarlijkse verslag, met inbegrip van de balans, de resultatenrekening en de bijlagen ervan zoals ingediend bij de Nationale Bank van België;2° de sluitingsbalans van de boekhouding 3° het verslag van de commissaris-revisor;4° het beheersverslag;5° de notulen van de algemene vergadering tot goedkeuring van de rekeningen;6° het activiteitverslag. Het loket deelt spontaan en onverwijld elk element dat zijn financiële toestand zou kunnen beïnvloeden, aan de Maatschappij mee. Afdeling 3. - Productie

Het loket stuurt jaarlijks en uiterlijk op 31 januari van elk jaar zijn productiestatistieken (lijst van ondertekende dossiers) volgens een model en in de vorm bepaald door de Maatschappij. Afdeling 4. - Achterstallige bedragen

Het loket bezorgt jaarlijks en uiterlijk op de 22ste dag van het volgende kwartaal een inventaris van de dossiers met minstens drie maanden achterstallige bedragen volgens een model en in de vorm bepaald door de Maatschappij. Afdeling 5. - Toezicht door de Maatschappij

Op gewoon verzoek kan de Maatschappij zich rechtstreeks of door een revisor die ze daartoe machtigt, alle inlichtingen laten overhandigen die ze nuttig acht voor de beoordeling van de economische, financiële, patrimoniale en organisatorische toestand van een loket en controleren of de wettelijke en specifieke bepalingen die van toepassing zijn op de loketten worden nageleefd.

De Maatschappij kan krachtens het Wetboek op elk ogenblik en zonder verplaatsing kennis nemen van elk nuttig stuk met het oog op het toezicht op het loket.

De Maatschappij kan uitleg of inlichtingen verlangen van elke bestuurder of persoon belast met het dagelijkse beheer van een loket en overgaan tot alle verificaties die ze nuttig acht voor de uitvoering van haar toezicht. HOOFDSTUK IV. - Kredietbemiddelaars De tussenkomst van onafhankelijke kredietbemiddelaars wordt enkel voor de leningen van categorie IV voorzien in het algemeen reglement toegelaten onder de volledige verantwoordelijkheid van het loket voor zover de behandeling van de aanvraag door personeelsleden van het loket verricht wordt.

De aanbrengprovisie die door het loket aan de bemiddelaars betaald wordt, mag niet hoger zijn dan 0,60 % van het geleende kapitaal.

Vóór de behandeling van het dossier moeten de kredietbemiddelaars een overeenkomst ondertekenen met het loket volgens de door de Maatschappij bepaalde modaliteiten. Het loket moet een afschrift van die overeenkomst overmaken aan de Maatschappij.

Voor elke lening vermeldt het loket, indien nodig, de identiteit van de kredietbemiddelaar.

HOOFDSTUK V. - Governance Afdeling 1. - Overdrachten van bevoegdheid

De overdrachten van bevoegdheid worden aan de Maatschappij meegedeeld. Afdeling 2. - Intern audit

De loketten zorgen ervoor de bepalingen betreffende het intern audit vermeld in het Wetboek, in het beheerscontract dat de Maatschappij met de Regering verbindt, en in de statuten van de Maatschappij na te leven. HOOFDSTUK VI. - Activiteit Afdeling 1. - Soort activiteit

Voor elke leningscategorie bedoeld in het algemeent reglement vermeldt het loket het soort activiteit die het wenst uit te oefenen, voor de eerste keer bij de inwerkingtreding van deze bepalingen.

Voor elke leningscategorie kan het loket een aanvraag tot wijziging indienen voor het volgende soort activiteit: - van makelaar tot lener: één keer per kalenderjaar; - van lener tot makelaar: op elk ogenblik van het jaar.

De wijziging van het soort activiteit treedt in werking de eerste dag van de maand na de goedkeuring van de aanvraag door de Maatschappij.

Indien het loket voor een bepaalde categorie lener is, blijft hij makelaar voor de leningen die volgen op een door de Maatschappij beheerde lening.

Voor een bijzondere lening kan het loket van activiteit veranderen mits de voorafgaande toestemming van de maatschappij. Afdeling 2. - Territorialiteit

Met uitzondering van de leningen die behoren tot categorie IV, zijn de loketten leners of makelaars van de Maatschappij op het grondgebied van de provincie waarin hun maatschappelijk zetel gelegen is.

Het gebouw dat het voorwerp uitmaakt van de lening vormt het aansluitingscriterium bij een provincie.

In behoorlijk gerechtvaardigde uitzonderlijke gevallen kan de maatschappij afwijken van die bepaling. Afdeling 3. - Verplichtingen die uit de activiteit voortvloeien

1° "Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie" (Huisvestingsfonds voor kroostrijke gezinnen in Wallonië) Het loket zorgt uit zijn midden voor het voorstellen van de producten aangeboden door het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie". Het loket stelt ter beschikking van het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" een plaats voor de reclamemiddelen betreffende de leningen van laatstgenoemde alsmede een bureau voor een dienst waargenomen door het personeel ervan. 2° De dossiers voor de aanvraag van leningen behandelen overeenkomstig de voorschriften a) Behandeling van de oorspronkelijke aanvraag Het loket stelt de kandidaat-lener een product aangepast aan zijn project en aan zijn beroepstoestand voor en verstrekt het hem. De behandeling van de oorspronkelijke aanvraag wordt volgens de door de Maatschappij meegedeelde procedure uitgevoerd.

De toekenning en het beheer van de hypothecaire kredieten na de ondertekening van het contract worden waargenomen door de Maatschappij en door de loketten overeenkomstig de omzendbrieven die ter attentie van de loketten worden meegedeeld. b) Expertises De Maatschappij laat de expertises van de goederen die het voorwerp uitmaken van de aanvraag van een hypothecair krediet, uitvoeren door een erkende deskundige. Wanneer ze aan de aanvrager gefactureerd worden, maken de expertises die door de deskundigen van de Maatschappij worden uitgevoerd, het voorwerp uit van een aangifte van schuldvordering tegenover de loketten. c) Schuldsaldoverzekering Het loket stelt het voorstel van de schuldsaldoverzekering van de Maatschappij aan de kandidaat-leners voor.3° Beslissing en zending van het aanbod De kredietaanvraag wordt ter goedkeuring aan het kredietcomité van de lener voorgelegd. De mededeling van de beslissingen tot toekenning en weigering van krediet wordt verricht door de Maatschappij of door het loket indien het als lener tussenbeide komt. 4° Vertegenwoordiging bij de akte Voor de door de Maatschappij toegekende hypothecaire leningen vertegenwoordigt het loket de Maatschappij bij de ondertekening van de akte.Daartoe machtigt het loket een lid van zijn personeel of één van zijn bestuurders.

Voor de door het loket toegekende hypothecaire kredieten deelt het loket de modaliteiten die het heeft aangenomen om bij de ondertekening van de akte vertegenwoordigd te worden, aan de Maatschappij mee.

Bij gebrek aan een vertegenwoordiging bij de ondertekening verstrekt het loket volledige informatie aan de aanvrager volgens de bij omzendbrief bepaalde modaliteiten. 5° Na de ondertekening van de leningsakte Wanneer het loket lener is, controleert het de verbintenissen die de leners bij de ondertekening van de leningsakte genomen hebben. 6° Beheer van het uitstaand bedrag en de geschillen a) Uitstaand bedrag De Maatschappij en het loket antwoorden elk voor hun schuldenaars op de aanvragen van documenten en inlichtingen (afrekeningen van totale terugbetaling, attest van fiscale immunisatie, attest van regelmatige betaling, enz.).

Elke aanvraag tot wijziging van het lopende contract ten opzichte van de oorspronkelijke leningsakte, wordt onderworpen aan de beslissing van het kredietcomité van de lener.

Behalve behoorlijk met redenen omklede uitzondering mag de aangevraagde wijziging niet leiden tot een vermindering van de garanties die bij de ondertekening van de lening bestaan. b) Geschillen Het loket treft alle maatregelen met het oog op het beperken van het volume van zijn geschillendossiers met inachtneming van de door de Maatschappij opgemaakte omzendbrieven. HOOFDSTUK VII. - Financiële beoordeling van het loket Afdeling 1. - Beoordelingsproces

De beheerscriteria worden op grond van de jaarlijkse afsluitingtoestanden goedgekeurd door de algemene vergadering van het loket bepaald.

Elk criterium maakt het voorwerp van een (positieve, gemiddelde, of negatieve) beoordeling naar gelang van zijn resultaat uit.

Het loket moet jaarlijks een globale beoordeling voorleggen die minstens gemiddeld is, d.w.z. dat geen enkel criterium het voorwerp uitmaakt van een negatieve beoordeling.

Elk criterium maakt bovendien het voorwerp uit van een bijzondere analyse door de Maatschappij en van een regularisatieplan door het loket, indien blijkt dat er een hoog risico bestaat dat de beoordeling in de toekomst negatief wordt.

Indien het loket overgaat één of meerdere negatieve beoordelingen voorlegt, moet bedoeld loket binnen 60 dagen na zijn algemene vergadering aan de Maatschappij bewijzen het op termijn de activiteit tot overeenstemming kan brengen met de financiële normen (via de bevestiging van de aan de Maatschappij overgemaakte financiële elementen, de opmaak van een financieel plan op lange termijn, de opneming in dit plan van alle maatregelen voorgesteld door het loket). Afdeling 2. - Beoordelingscriteria

1° De verschillende beoordelingen De beoordelingen worden op ratio's die voor elk criterium eigen zijn, gegrond.De criteria en ratio's die voor elk van hen eigen zijn, zijn de volgende:

Ratio

Positieve beoordeling

Gemiddelde beoordeling

Negatieve beoordeling

liquiditeit

> 125 %

Tussen 90 % en 125 %

< 90 %

solvabiliteit

> 6 %

Tussen 4 % en 6 %

< 4 %

schuldenlast

< 90 %

Tussen 90 % en 100 %

> 100 %

kwaliteit van de portefeuille van leningen

< 3 %

Tussen 3 % en 6 %

> 6 %


2° Begripsomschrijving en berekening van de criteria a) Liquiditeit i) Begripsomschrijving Het liquiditeitscriterium gaat na of de maatschappij in staat is om te voldoen aan haar verplichtingen op korte termijn met de op korte termijn beschikbare en inzetbare middelen. ii) Berekening Het liquiditeitscriterium wordt berekend op grond van de vorderingen op korte termijn toegevoegd aan het beschikbare, met aftrek van de voorzieningen, de vervroegde terugbetaling gedekt door een Maatschappij financiering en de voorschotten ontvangen zonder compensatie geboekt/schulden op korte termijn, met dien verstande dat de overlopende rekeningen noch voor de activa, noch voor de passiva in aanmerking komen. b) Solvabiliteit i) Begripsomschrijving Het eigen kapitaal bevat: - het kapitaal (rubriek 10 van de balans) - de emissiepremies (rubriek 11 van de balans); - de herwaarderingsmeerwaarden (rubriek 12 van de balans); - de reserves (rubriek 13 van de balans); - het overgedragen resultaat (rubriek 14 van de balans); - en de kapitaalsubsidies (rubriek 15 van de balans).

Het solvabiliteitscriterium gaat de verhouding meten tussen het eigen kapitaal en het hypothecair uitstaand bedrag om het risico te dekken van schuldenaars die nog niet als in gebreke blijvende schuldenaars worden aangegeven. ii) Berekening Het solvabiliteitscriterium wordt berekend op basis van de verhouding tussen het eigen kapitaal en het netto uitstaand bedrag op hypothecaire schuldvorderingen verminderd met de voorzieningen voor in gebreke blijvende schuldenaars; c) Schuldenlast: i) Begripsomschrijving Het criterium van de schuldenlast gaat de verhouding meten tussen de leningen aangegaan om de activiteit van de lener te financieren en de vaste middelen in de hypothecaire vorderingen. ii) Berekening Het criterium van de schuldenlast wordt berekend op basis van de verhouding tussen het netto uitstaand bedrag op leningen en voorschotten verminderd met de residuele [1] kasmiddelen en het netto uitstaand bedrag op hypothecaire schuldvorderingen verminderd met de voorzieningen voor in gebreke blijvende schuldenaars. e) Kwaliteit van de portefeuille: i) Begripsomschrijving Het criterium van de kwaliteit van de portefeuille gaat het risico van in gebreke blijven meten in de leningsportefeuille van het Loket.Dit criterium vloeit voort uit de betalingsachterstanden van de schuldenaars en toont met welke voorzichtigheid de leningen worden toegekend alsook de nauwkeurigheid waarmee de dossiers worden opgevolgd. ii) Berekening Het criterium van de kwaliteit van de portefeuille wordt berekend op grond van het aantal leningen die een betalingsachterstand vertonen van meer dan 3 maanden en het totaalaantal leningen in de portefeuille van het loket. HOOFDSTUK VIII. - Financiering Afdeling 1. - Voorwaarden

Vóór elke aanvraag tot financiering moet een loket: - door de Maatschappij erkend worden; - met haar een samenwerkings - en kredietovereenkomst betreffende de financiering door de Maatschappij van de leningen waarmee het instemt, ondertekenen.

De Maatschappij onderzoekt de aanvraag tot financiering van elke lening ten opzichte van de beschikbare begroting. De aanvraag wordt toegekend: 1) indien de reglementering en de financieringsprocedure nageleefd worden;2) indien de begroting beschikbaar is;3) naar gelang van de beoordeling van de boekhoud- en financiële criteria door de Maatschappij. De bepalingen betreffende de financiering en de voorbehouden worden vermeld in de overeenkomst. Afdeling 2. - Modaliteiten

1° Duur De Maatschappij kent voorschotten met een duur die niet hoger is dan die van de latente hypothecaire lening toe aan het loket dat aanvaardt. Elk voorschot is uitsluitend bestemd voor de toekenning van een hypothecair krediet aan particulieren voor de bouw, de aankoop, de renovatie, de herstructurering, de aanpassing of het behoud van een eerste woning die voor persoonlijk gebruik bestemd is, zoals bepaald door het Waalse Gewest. 2° Percentage van het voorschot Het werkelijke percentage van de aan het loket verleende voorschotten wordt bepaald overeenkomstig het reglement van het sociaal hypothecair krediet en is gelijk aan het aan de leners jaarlijkse percentage verminderd met 0,40 % voor zover de wettelijke en reglementaire bepalingen zijn nageleefd. HOOFDSTUK IX. - Bezoldiging De bezoldiging van het loket bestaat uit de volgende elementen: - voor de activiteiten van makelaars in het kader van de hypothecaire leningen: de aanbrengprovisie betaald door de Maatschappij aan haar makelaar die vastgesteld is op 0,80 % van het geleende kapitaal ongeacht de leningscategorie; - voor de activiteiten van makelaars in het kader van de afbatelingsleningen: de provisie zoals bepaald bij een specifieke overeenkomst; - voor de activiteiten van lener in het kader van de hypothecaire leningen: het verschil tussen het op de klant toegepaste percentage en het op door de Maatschappij toegepaste bedrag voor de financiering van het dossier; - de dossierkosten: de dossier- en expertisekosten m.b.t. het gehypothekeerde goed worden door de Maatschappij bepaald en door het loket geïnd; - de door verzekeringsmaatschappij betaalde verzekeringscommissie: het loket int de verzekeringscommissie betreffende de levensverzekering.

HOOFDSTUK X. - Inwerkingtreding Deze bepalingen treden in werking op 1 januari 201 6.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2015 tot goedkeuring van de beheers- en werkingsnormen voor de "Guichets du crédit social" overeenkomstig artikel 175.2, § 3, 7°, van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen.

Namen, 17 december 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie, P. FURLAN _______ Nota [1] Thesaurie + beschikbaar - onderpandsommen.


begin


Publicatie : 2016-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^