Besluit Van De Waalse Regering van 17 januari 2013
gepubliceerd op 28 januari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 betreffende de investeringen in de landbouwsector, wat drachtige zeugen betreft

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013200419
pub.
28/01/2013
prom.
17/01/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 JANUARI 2013. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2008 pub. 24/02/2009 numac 2009200780 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering voor de investeringen in de landbouwsector sluiten betreffende de investeringen in de landbouwsector, wat drachtige zeugen betreft


De Waalse Regering, Gelet op Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1535/2007 van de Commissie van 20 december 2007 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de minimis-steun in de landbouwsector;

Gelet op Richtlijn nr. 2008/120/EG van de Raad van 18 december 2008 tot vaststelling van minimumnormen ter bescherming van varkens;

Gelet op de wet van 15 februari 1961 houdende oprichting van een Landbouwinvesteringsfonds, gewijzigd bij de wetten van 29 juni 1971, 15 maart 1976, 3 augustus 1981 en 15 februari 1990;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/05/2003 pub. 24/06/2003 numac 2003022651 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bescherming van varkens in varkenshouderijen sluiten betreffende de bescherming van varkens in varkenshouderijen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2008 pub. 24/02/2009 numac 2009200780 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering voor de investeringen in de landbouwsector sluiten betreffende de investeringen in de landbouwsector en de latere wijzigingen ervan;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 januari 2013;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 17 januari 2013;

Gelet op de speciaal gemotiveerde dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid speciaal gemotiveerd is door het feit dat de Europese Commissie eist dat België, meer bepaald het Waalse Gewest, zich uiterlijk 1 januari 2013 voegt naar de bepalingen van Richtlijn 2008/120/EG van de Raad van 18 december 2008 tot vaststelling van minimumnormen ter bescherming van varkens;

Overwegende dat het Waalse Gewest dan ook verplicht is de normen betreffende de fokkerijen van drachtige zeugen voor die vervaldatum aan te passen; dat de aanneming van dit besluit bijzonder dringend is; dat het bijgevolg materieel onmogelijk is om het advies van de Raad van State, Afdeling wetgeving, in te winnen, daar de raadplegingstermijnen, zelfs de kortste, niet zouden toelaten dat dit besluit voor de vervaldatum aangenomen kan worden;

Overwegende dat de voorwaarden van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, dan ook vervuld zijn;

Op de voordracht van de Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, Besluit : Enig artikel. Het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2008 pub. 24/02/2009 numac 2009200780 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering voor de investeringen in de landbouwsector sluiten betreffende de investeringen in de landbouwsector wordt aangevuld met een artikel 85bis, luidend als volgt : «

Art. 85bis.Bij wijze van overgangsmaatregel is artikel 14, § 1, tweede lid, niet van toepassing op elke steunaanvraag die voldoet aan de volgende cumulatieve voorwaarden : - de steunaanvraag werd ingediend voor 30 juni 2013; - de steun betreft enkel investeringen ter aanpassing aan de normen van een bedrijf van drachtige zeugen; - de steun wordt uitsluitend in de vorm van een gewestelijke waarborg verleend; - de aanvrager voldoet aan de voorwaarden gesteld bij Verordening (EG) nr. 1535/2007 van de Commissie van 20 december 2007 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de minimis-steun in de landbouwsector ».

Namen, 17 januari 2013.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^