Besluit Van De Waalse Regering van 17 juli 1997
gepubliceerd op 08 augustus 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Waalse Regering

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1997027405
pub.
08/08/1997
prom.
17/07/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 JULI 1997. Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Waalse Regering


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 68, eerste lid;

Gelet op het decreet I van 7 juli 1993 betreffende de overheveling van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest;

Gelet op het decreet II van 22 juli 1993 betreffende de overheveling van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de procedures inzake overheidsopdrachten aangepast moeten worden vóór 1 mei 1997, datum van inwerkingtreding van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

Overwegende dat het eveneens geboden is een beschikking aan te nemen waarbij de voor het gezondheidsbeleid bevoegde Minister de waarborg van het Gewest kan toekennen voor leningen die door de psychiatrische ziekenhuizen worden aangegaan;

Overwegende dat de werking van de Regering zo doeltreffend mogelijk moet zijn en dat de bepalingen van dit besluit derhalve zo spoedig mogelijk in werking moeten treden;

Op de voordracht van de Minister-President van de Waalse Regering, belast met Economie, Buitenlandse Handel, K.M.O.'s, Toerisme en Patrimonium, Besluit

Art. 29.Onverminderd de delegaties die ze aan haar leden verleent, beraadslaagt de Waalse Regering collegiaal volgens de consensusprocedure en bepaalt zij de politieke koers voor de materies die tot de bevoegdheid van het Gewest behoren.

Art. 30.1. De Waalse Regering beraadslaagt op geldige wijze over de agendapunten indien meer dan de helft van haar leden aanwezig zijn. 2. Behoudens in behoorlijk verantwoorde en door de Waalse Regering toegestane dringende gevallen, wordt geen rekening gehouden met: de punten die niet op de agenda staan; de punten waarvoor het advies van de Inspectie van Financiën niet bijgevoegd is; de punten waarvoor het akkoord van de Minister van Ambtenarenzaken, vereist overeenkomstig artikel 9, 4, van dit besluit, niet bijgevoegd is. 3. Het lid wiens afwezigheid verantwoord is, kan vóór de vergadering de verdaging van een agendapunt vragen.

Art. 31.1. De Waalse Regering beraadslaagt over elk ontwerp van decreet en reglementair besluit, behoudens door haar verleende delegatie. 2. De Waalse Regering beraadslaagt over elk voorstel van decreet en amendement(en) dat bij de Waalse Gewestraad wordt ingediend.3. Een Minister kan alles aanhalen wat tot een gedelegeerde bevoegdheid behoort.

Art. 32.1. Om de drie maanden wordt een volledige begrotingstoestand zowel van de vastleggingen en de ordonnanceringen als van de ontvangsten en uitgaven aan ieder lid van de Waalse Regering overgemaakt binnen een termijn van veertien dagen na afloop van de betrokken periode.

De toestand bevat een bijlage met het investeringsprogramma. 2. Voor de materies die tot zijn bevoegdheden behoren, heeft iedere Minister rechtstreeks toegang tot de boekhouding van de vastleggingen en ordonnanceringen.

Art. 33.De Minister van Begroting is, samen met de functioneel bevoegde Minister, belast met het uitwerken en het indienen van het ontwerp van beraadslaging ingevolge de weigering van visum van het Rekenhof.

Art. 34.De Waalse Regering beraadslaagt over elk ontwerp of voorstel van oprichting, decentralisatie, deconcentratie of herstructurering van de openbare diensten, lichamen en instellingen belast met het voeren van het gewestelijk beleid.

Art. 35.Vooraleer de begrotingsontwerpen worden goedgekeurd, beraadslaagt de Waalse Regering over de zakelijke investeringsprogramma's die over één of meerdere jaren lopen.

De programma's vermelden met name het juiste bedrag van de tegemoetkomingen en subsidies of de raming van de werken, leveringen en diensten, de bestemming ervan en, in voorkomend geval, de rechthebbenden.

Art. 36.Ieder ontwerp van omzendbrief of richtlijn met een algemene draagwijdte wordt door de auteur ervan aan de andere Ministers gezonden.

Deze laatsten kunnen binnen acht dagen of op de eerste zitting van de Waalse Regering na ontvangst van het ontwerp vragen dat hierover beraadslaagd wordt. Bij gebrek aan een verzoek of evocatie wordt de omzendbrief verspreid of bekendgemaakt.

Art. 37.1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder: dossiers A: de besluiten van organieke of reglementaire aard; dossiers B: 1° het verlenen van delegaties aan ambtenaren;2° de personeelsformaties;3° het vacantverklaren van betrekkingen in niveau 1;4° de toekenning van hogere functies en de bevorderingen in niveau 1; 5° de definitieve beslissingen i.v.m. adviezen gegeven door de commissies en de raden van beroep, alsook door de stagecommissies in niveau 1; 6° de mutaties in het belang van de dienst vanaf de graden van rang A4;7° het uitwerken van de wervingsprogramma's; dossiers C: de andere administratieve beslissingen m.b.t. het personeel, behalve die waarvoor delegaties aan ambtenaren zijn verleend. 2. De secretarissen-generaal en de leidende ambtenaren van de instellingen van openbaar nut zenden elk dossier waarvan sprake in 1 tegelijkertijd aan de Minister van Ambtenarenzaken en aan de functioneel bevoegde Minister(s). De Minister die het dossier in ontvangst neemt, beschikt over een termijn van tien werkdagen om zijn advies mee te delen aan zijn collega('s) die bevoegd is/zijn om het dossier aan de Regering voor te leggen of om te beslissen. Na verloop van die termijn wordt het advies geacht gunstig te zijn.

In geval van verschillende adviezen, wordt binnen tien werkdagen overleg gepleegd bij de Minister van Ambtenarenzaken. 3. De dossiers A worden door de Minister van Ambtenarenzaken aan de Regering voorgelegd. De dossiers B betreffende de ministeries worden door de Minister van Ambtenarenzaken aan de Regering voorgelegd.

De dossiers B betreffende de instellingen van openbaar nut worden door de functioneel bevoegde Minister aan de Regering voorgelegd. 4. Alleen de Regering is bevoegd voor de dossiers A en B. De Minister van Ambtenarenzaken is bevoegd voor de dossiers C betreffende de ministeries. Een afschrift van de beslissing van de Minister van Ambtenarenzaken wordt aan de functioneel bevoegde Minister gezonden.

De functioneel bevoegde Minister is bevoegd voor de dossiers C betreffende elk van de instellingen van openbaar nut. Een afschrift van de beslissing van de functioneel bevoegde Minister wordt aan de Minister van Ambtenarenzaken gezonden. 5. De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van de door de Regering genomen beslissingen i.v.m. alle dossiers A en B betreffende de ministeries.

De functioneel bevoegde Minister is belast met de uitvoering van de door de Regering genomen beslissingen i.v.m. de dossiers B betreffende elk van de instellingen van openbaar nut.

Art. 38.Wanneer het Gewest hetzij betrokken is bij het concipiëren of het uitwerken van een beleid, hetzij vertegenwoordigd is binnen de lichamen of instellingen die ermee belast zijn, bepaalt de Waalse Regering de elementen van het gewestelijk beleid, wijst ze haar vertegenwoordigers binnen deze lichamen of instellingen aan, geeft ze hen alle nuttige richtlijnen en neemt ze hun verslagen in ontvangst.

Art. 39.1. Onverminderd de delegaties die zij aan haar leden verleent, is de Waalse Regering alleen bevoegd om, namens het Gewest, een advies uit te brengen voor de nationale, communautaire, Europese of internationale overheden of instellingen, alsook om hen een verslag of een aanvraag toe te zenden. 2. De Waalse Regering beraadslaagt, op de voordracht van de Minister van Internationale Betrekkingen, over de algemene voorwaarden betreffende ontwerpen van samenwerkingsverdragen en -overeenkomsten met een internationale draagwijdte.3. Vooraleer door de Waalse Regering te worden goedgekeurd, worden de samenwerkingsverdragen en -overeenkomsten gezamenlijk voorbereid door de Minister van Internationale Betrekkingen en de functioneel bevoegde Minister. De Waalse Regering bepaalt de datum waarop die verdragen en overeenkomsten in werking treden.

Art. 40.Onverminderd de bepalingen waarvan sprake in de artikelen 7, 13, 14, 15 en 16 zijn alle Ministers, ieder wat zijn bevoegdheden betreft, gemachtigd voor: 1° de beslissingen betreffende een maximumbedrag van twintig miljoen frank als de rechthebbende in de administratieve begroting vermeld staat;in het tegenovergestelde geval wordt dat bedrag tot tien miljoen teruggebracht; 2° zonder beperking van het bedrag, de beslissingen betreffende uitgaven die, met vermelding van de rechthebbende(n), in een binnen de Waalse Regering beraadslaagd programma opgenomen zijn;3° de besluiten tot toekenning van subsidies, ongeacht het bedrag ervan, in uitvoering van de in artikel 7 bedoelde programma's;4° de toekenning van voordelen krachtens de wetgeving en de reglementering op de economische expansie, en de technologische hulpmiddelen voor elk dossier betreffende tegemoetkomingen waarvan het bedrag kleiner is dan honderdvijftig miljoen en waarvoor de Inspectie van Financiën een gunstig advies heeft gegeven.De leden van de Waalse Regering zullen echter een driemaandelijks verslag ontvangen met de lijst van de ondernemingen en het bedrag van de voordelen die zij krachtens voormelde wetgeving genieten; 5° de toekenning van de gewestelijke waarborg krachtens de wetgeving en de reglementering op de economische expansie als het te waarborgen krediet op een maximumbedrag van honderd miljoen slaat, en de technologische hulpmiddelen als zij betrekking hebben op een programma van maximum honderd miljoen;6° de besluiten tot goedkeuring van plannen van aanleg en van reglementen inzake stedebouw uitgaande van de gemeenten;7° de aanvullende reglementeringen van de politie op het wegverkeer;8° de tegemoetkomingen voor relaisgebouwen;9° de erkenning van aannemers;10° de gerechtelijke acties ondernomen, als eiser en als verweerder, in naam van de Waalse Regering, het lot van de aan het Gewest betekende deurwaardersexploten;11° de afgifte van getuigschriften;12° de contracten van minnelijke overdracht, de kwijtingen en andere verrichtingen betreffende de aankoop of de afstand van onroerende goederen; 13° de beslissingen i.v.m. de toekenning van gelijkwaardige driemaandelijkse tranches aan de "Office régional de l'emploi" (Gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling), het Instituut voor permanente vorming van de middenstand en de subregionale comités voor arbeidsbemiddeling en vorming; 14° de benoeming binnen de subregionale comités voor arbeidsbemiddeling en vorming van de leden die de werkgevers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigen;15° de benoeming van de leden van de commissies tewerkstelling-vorming-onderwijs; 16° de besluiten tot goedkeuring van de beheersplannen en de beslissingen houdende goedkeuring van de begeleidingsovereenkomsten en de leningen in uitvoering van de wetgeving en de reglementering betreffende het gebruik van de C.R.A.C.-rekening waarvan sprake in de overeenkomst van 30 juli 1992, zoals gewijzigd, voor zover de financiële tegemoetkoming van het Gewest niet wordt gevraagd. 17° de goedkeuring van de driejarenprogramma's die bedoeld worden in artikel 5 van het decreet van 1 december 1988 betreffende de subsidies toegekend door het Waalse Gewest voor bepaalde investeringen van openbaar nut;18° de toekenning van de gewestelijke waarborg voor leningen die de psychiatrische ziekenhuizen "Le Chêne aux Haies" en "Les Marronniers" met de instemming van de Minister van Begroting binnen de grenzen van hun investeringsbegroting aangaan om hun maatschappelijk doel te verwezenlijken;19° de toekenning van de gewestelijke waarborg voor leningen die de ziekenhuizen en de medisch-sociale inrichtingen met de instemming van de Minister van Begroting aangaan binnen de grenzen van het bedrag waarvan sprake in het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest, overeenkomstig de door de Regering goedgekeurde raamovereenkomst betreffende die waarborg en overeenkomstig de artikelen 50, 1, en 51 van de op 7 augustus 1987 gecoördineerde wet op de ziekenhuizen.

Art. 41.1. De instemming van de Waalse Regering wordt vereist voor de keuze van de wijze van gunning, met inbegrip van de aankondiging van opdracht, van de overheidsopdrachten die bedoeld worden in artikel 6, eerste lid, van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten, hierna de wet genoemd, en waarvan het geraamde bedrag hoger is dan de hiernavermelde bedragen: Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2. De instemming van de Waalse Regering wordt ook vereist voor de gunning van een opdracht waarvan het geraamde bedrag lager is dan het overeenstemmend bedrag bedoeld in 1, terwijl het bedrag van de goed te keuren offerte dat bedrag met meer dan vijftien procent overschrijdt.3. De instemming van de Regering wordt vereist voor de gunning van concessies van openbare werken waarvan de excl.BTW geraamde bedragen overeenstemmen met die bedoeld in 1. 4. De instemming van de Waalse Regering wordt vereist voor elk ontwerp van overeenkomst op grond waarvan het Waalse Gewest of een instelling die onder het hiërarchische gezag van een Minister staat, verbintenissen i.v.m. overheidsopdrachten aangaat met inachtneming van de in 1 bedoelde bedragen.

Art. 42.In de gevallen bedoeld in de artikelen 17, 2, 1°, c, en 39, 2, 1°, c, van de wet van 24 december 1994 wordt de instemming van de Waalse Regering vervangen door de instemming van de Minister-Voorzitter, voor zover ze niet verkregen kan worden wegens de dringende noodzakelijkheid.

In dat geval moet de bevoegde Minister de Waalse Regering zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. De ingeroepen dringende noodzakelijkheid moet gerechtvaardigd worden.

Art. 43.In afwijking van artikel 13 wordt de instemming van de Waalse Regering niet vereist: 1° voor de gunning van overheidsopdrachten volgens de beperkte aanbesteding of de beperkte offerteaanvraag, wanneer deze procedure voortvloeit uit een openbare aanbesteding of een algemene offerte-aanvraag waarvoor de Waalse Regering haar instemming heeft gegeven maar waaraan geen gevolg kon worden gegeven wegens een problematische interpretatie hetzij van de bepalingen van het bestek, hetzij van de ingediende offertes. In het bestek mogen slechts de aanpassingen aangebracht worden die te wijten zijn aan voormelde interpretatieproblemen; 2° voor de gunning van overheidsopdrachten volgens de onderhandelingsprocedure in de gevallen bedoeld in de artikelen 17, 2, 1°, d en e, en 4°, en 39, 2, 1°, d en g, 3°, c en d, en 5°, van de wet van 24 december 1993;3° in het kader van de maatregelen van ambtswege, voor overheidsopdrachten die met één of meer derden gesloten moeten worden voor rekening van een in gebreke gebleven aannemer.

Art. 44.De beslissingen betreffende de gunning van de in de artikelen 13 en 15 van dit besluit bedoelde overheidsopdrachten moeten in de loop van de eerste maand na elk kalenderkwartaal, samen met het aanbestedingsrapport, door de bevoegde Minister voor informatie aan de Waalse Regering worden meegedeeld. De in artikel 13, 1, bedoelde bedragen moeten daarbij in acht genomen worden.

Art. 45.De beslissingen betreffende de keuze van de gunningswijze en van de gunning van de in de artikelen 13 en 15 van dit besluit bedoelde overheidsopdrachten moeten in de loop van de eerste maand na elk kalenderkwartaal, samen met het aanbestedingsrapport, door de bevoegde Minister voor informatie aan de Waalse Regering worden meegedeeld. De in artikel 13, 1, bedoelde bedragen moeten daarbij in acht genomen worden.

De aankondiging van opdracht, het rapport van de opdrachtanalyse en de gezamenlijke rapporten van de Regeringscommissarissen moeten eveneens aan de Waalse Regering meegedeeld worden.

Art. 46.Het bedrag van de overheidsopdrachten moet al naar gelang van het geval geraamd worden volgens de regels die bedoeld worden in de artikelen 2, 28 of 54 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, of in de artikelen 2, 21 en 41 van het koninklijk besluit betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en telecommunicatie.

In geval van gunning van bijkomende werken, leveringen of diensten volgens de onderhandelingsprocedure onder de voorwaarden bedoeld in de artikelen 17, 2, 2°, a, 3°, b, en 39, 2, 2°, a, 3°, b, 4°, b, en 6°, van de wet van 24 december 1993, wordt het bedrag van de hoofdopdracht eveneens in aanmerking genomen.

Art. 47.Voor de materies die tot hun bevoegdheden behoren, hebben de Ministers machtiging om de wetten, decreten, besluiten, verordeningen en omzendbrieven toe te passen, onverminderd de andere bepalingen van dit besluit.

Voor de materies die tot de bevoegdheden van verschillende Ministers behoren, wordt bij het uitwerken van de voorstellen overleg gepleegd met het oog op hun gezamenlijke bijwerking en medeondertekenen de betrokken Ministers de overeenkomst die er eventueel uit voortvloeit.

Art. 48.Voor de dossiers omtrent de doelstellingen 1, 2 en 5, b van de structurele fondsen, is de Minister-President belast met de interne coördinatie op gewestelijk niveau. De indiening van dezelfde dossiers bij de Waalse Regering behoort tot de gezamenlijke bevoegdheid van de Minister-President en de Minister van Internationale Betrekkingen.

Alleen deze laatste is bevoegd voor hun overbrenging aan de Europese instellingen.

Het voorzitterschap van de verschillende comités wordt bekleed als volgt: 1. Toezichtcomité (CDS): Voorzitter: de Minister van Internationale Betrekkingen 2.Technische en financiële comités (CTF) en technische groepen * CTF - FEDER - Economie en attractiviteiten: Voorzitter: de Minister van Internationale Betrekkingen Ondervoorzitter: de Minister van Economie * CTF - F.S.E. - Menselijke hulpbronnen: Voorzitter: de Minister van Vorming Ondervoorzitter: de Minister van Internationale Betrekkingen * Technische groep Feoga: Voorzitter: Minister van Landbouw Ondervoorzitter: Minister van Internationale Betrekkingen * Technische groep doelstellingen 3 en 4: Voorzitter: Minister van Tewerkstelling Ondervoorzitter: Minister van Internationale Betrekkingen.

Art. 49.Vooraleer een beslissing wordt genomen, plegen de Minister tot wiens bevoegheden de Vestiging behoort, en de Minister van Ruimtelijke Ordening en Uitrusting overleg over de dossiers betreffende de vestiging van de gewestelijke diensten en instellingen.

Art. 50.Vooraleer een beslissing wordt genomen, plegen de Minister van Economie en de Minister van Leefmilieu en Natuurlijke Hulpbronnen overleg over de dossiers betreffende investeringen van meer dan vijftig miljoen in de houtfilière.

Art. 51.Vooraleer een beslissing wordt genomen, vraagt de Minister van Uitrusting het advies van de Minister van Economie over elke aanvraag om erkenning van aannemers.

Art. 52.Elke Minister bepaalt de onteigeningen die nodig zijn voor het uitoefenen van zijn bevoegdheden.

Art. 53.De Waalse Regering accrediteert de inspecteurs van Financiën en stelt hen bij haar leden aan op de voordracht van de Minister van Begroting.

Art. 54.Het besluit van de Waalse Regering van 25 juli 1996 tot regeling van haar werking, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 12 december 1996, wordt opgeheven.

Art. 55.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 56.De Ministers zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 17 juli 1997.

De Minister-President van de Waalse Regering, belast met Economie, Buitenlandse Handel, K.M.O.'s, Toerisme en Patrimonium, R. COLLIGNON De Minister van Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer, M. LEBRUN De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, B. ANSELME De Minister van Begroting en Financiën, Tewerkstelling en Vorming, J.-C. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Leefmilieu, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw, G. LUTGEN De Minister van Sociale Actie, Huisvesting en Gezondheid, W. TAMINIAUX De Minister van Onderzoek, Technologische Ontwikkeling, Sport en Internationale Betrekkingen, W. ANCION

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^