Besluit Van De Waalse Regering van 17 maart 2005
gepubliceerd op 20 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot instelling van een areaalsteunregeling voor landbouwers die schaalvruchten produceren

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2005201002
pub.
20/04/2005
prom.
17/03/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 MAART 2005. - Besluit van de Waalse Regering tot instelling van een areaalsteunregeling voor landbouwers die schaalvruchten produceren


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, laatst gewijzigd bij de wet van 13 juli 2001;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, inzonderheid op artikel 3, § 1, 1°, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001;

Gelet op de Verordening (EEG) nr. 3508/92 van de Raad van 27 november 1992 tot instelling van een geïntegreerd beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen, opgeheven en vervangen bij de Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 maar steeds van toepassing op de steunaanvragen in hoofde van de premieperiodes vóór 1 maart 2005;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en houdende wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2019/93, (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001, (EG) nr. 1454/2001, (EG) nr. 1868/94, (EG) nr. 1251/1999, (EG) nr. 1254/1999, (EG) nr. 1673/2000, (EEG) nr. 2358/71 en (EG) nr. 2529/2001, laatst gewijzigd bij de Verordening (EG) nr. 583/2004 van 22 maart 2004, inzonderheid op titels I, II en IV, hoofdstuk 4;

Gelet op de Verordening (EG) nr. 2419/2001 van de Commissie van 11 december 2001 houdende uitvoeringsbepalingen inzake het bij Verordening (EEG) nr. 3508/92 van de Raad ingestelde geïntegreerde beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen, laatst gewijzigd bij de Verordening (EG) nr. 118/2004 van 23 januari 2004 en opgeheven en vervangen bij de Verordening (EG) nr. 796/2004 van 21 april 2004 maar steeds van toepassing op de aanvragen om rechtstreekse betaling voor de premieperiodes vóór 1 januari 2005;

Gelet op de Verordening (EG) nr. 2237/2003 van de Commissie van 23 december 2003 houdende uitvoeringsbepalingen voor bepaalde steunregelingen die zijn ingesteld bij titel IV van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, inzonderheid op de hoofdstukken 1 en 5, opgeheven met uitwerking op 1 januari 2005 maar steeds van toepassing op de steunaanvragen ingediend voor het jaar 2004, en vervangen, wat betreft de steunaanvragen ingediend vanaf het jaar 2005, bij Verordening (EG) nr. 1973/2004 van de Commissie van 29 oktober 2004 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad met betrekking tot de bij de titels IV en IVbis van die verordening ingestelde steunregelingen en het gebruik van braakgelegde grond voor de productie van grondstoffen;

Gelet op Verordening (EG) nr. 796/2004 van de Commissie van 21 april 2004 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, laatst gewijzigd bij de Verordening (EG) nr. 239/2005 van de Commissie van 11 februari 2005 en steeds van toepassing op de steunaanvragen ingediend in hoofde van de premieperiodes die ingaan op 1 januari 2005;

Gelet op het Samenwerkingsakkoord van 18 juni 2003Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van Landbouw en Visserij sluiten tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het vlak van de landbouw en de visserij;

Gelet op het Samenwerkingsakkoord van 30 maart 2004Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap, ministerie van het waalse gewest en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van Landbouw en Visserij sluiten tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het vlak van de landbouw en de visserij;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de federale overheid d.d. 15 maart 2005;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende de verplichting om zich onverwijld te schikken naar de in de aanhef bedoelde verordeningen van de Raad en de Commissie, in het bijzonder wat betreft de areaalsteunregeling voor schaalvruchten;

Overwegende de toekenning aan de Gewesten van de bevoegdheden op landbouwgebied vanaf 1 januari 2002;

Overwegende dat maatregelen getroffen moeten worden om de beslissingen betreffende die bevoegdheidsoverdrachten uit te voeren;

Overwegende dat het noodzakelijk is om de continuïteit van de opdrachten van openbaar nut te waarborgen met inachtneming van de verplichtingen opgelegd bij de Europese regelgeving op landbouwgebied;

Overwegende dat een reglement moet worden ingesteld voor de modaliteiten van die regeling die met terugwerkende kracht van toepassing moet zijn met ingang van 1 januari 2004;

Overwegende dat er in boetes voorzien is in geval van niet-naleving van de termijnen die bij de Europese regelgeving opgelegd zijn om de betrokken steun te storten aan de landbouwers of bij vertraging in de tenuitvoerlegging van de betrokken regelgevingen of bij slechte uitvoering;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit verstaat men onder : 1° "boomgaard" : een homogene, door samenhang gekenmerkte met notenbomen beplante oppervlakte die niet door andere gewassen of beplantingen wordt onderbroken en een geografisch aaneengesloten gebied vormt.Geïsoleerde bomen of één enkele rij notenbomen die langs een weg of een ander gewas is aangeplant, worden of wordt niet als een boomgaard beschouwd. 2° "schaalvruchten" : amandelen, hazelnoten, walnoten, pistaches en Sint-Jansbrood;3° "aanvraag" : de areaalsteunaanvraag van de landbouwer die schaalvruchten produceert;4° "bestuur" : de Afdeling steun aan de landbouw van het Directoraat-generaal Landbouw van het Ministerie van het Waalse Gewest;Dat bestuur beschikt over buitendiensten; 5° "Minister" : de Minister van Landbouw.

Art. 2.Overeenkomstig titel IV, hoofdstuk 4, van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en houdende wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2019/93, (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001, (EG) nr. 1454/2001, (EG) nr. 1868/94, (EG) nr. 1251/1999, (EG) nr. 1254/1999, (EG) nr. 1673/2000, (EEG) nr. 2358/71 en (EG) nr. 2529/2001, wordt op aanvraag een jaarlijkse areaalsteun toegekend door het bestuur aan landbouwers die schaalvruchten produceren.

Art. 3.Het unitaire steunbedrag per hectare boomgaard, onafhankelijk van het type product, wordt vastgesteld : voor de steunperiode 2004, op 120,75 euro per hectare; vanaf de steunperiode die ingaat op 1 januari 2005, op 200 euro per hectare.

De Minister wordt ertoe gemachtigd om dit bedrag te wijzigen na overleg op het vlak van het Interregionaal Ministerieel Overleg (IMO) volgens de procedure voorzien in de artikelen 2 en 3 van het Samenwerkingsakkoord van 30 maart 2004Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap, ministerie van het waalse gewest en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van Landbouw en Visserij sluiten tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het vlak van de landbouw en de visserij.

Het unitaire steunbedrag per hectare boomgaard is onderworpen aan de modulatie bedoeld in artikel 10 van de Verordening (EG) nr. 1782/2003.

Voor de steunberekening wordt de oppervlakte per landbouwer in voorkomend geval verminderd overeenkomstig de artikelen 84 en 85 van de Verordening (EG) nr. 1782/2003.

Art. 4.Om in aanmerking te komen voor de steun, moet de landbouwer een aanvraag indienen bij het bestuur d.m.v. het door laatstgenoemde beschikbaar gestelde formulier. Hij moet er alle vereiste gegevens vermelden alsook alle informatie noodzakelijk om de subsidiabiliteit vast te stellen.

Vanaf de steunperiode die ingaat op 1 januari 2005 moet de landbouwer het aantal notenbomen, per type boom en boomgaard, vermelden in zijn aanvraag. De aanwezigheid van andere bomen als notenbomen moet ook vermeld zijn.

De plaatsbepaling van de boomgaarden moet vastgesteld zijn met vermelding van het of de betrokken percelen : 1. op de oppervlakteaangifte gevoegd bij de areaalsteunaanvraag in hoofde van de steunregelingen bedoeld in artikel 1, § 1, punt a) en b), iii), van de Verordening (EEG) nr.3508/92 van de Raad van 27 november 1992 tot instelling van een geïntegreerd beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen; 2. of vanaf 1 januari 2005 op de oppervlakteaangifte gevoegd bij de steunaanvraag voor rechtstreekse betalingen zoals voorzien in artikel 22 van de Verordening (EG) nr.1782/2003.

Art. 5.De aanvraag moet bij ter post aangetekende brief worden ingediend of eventueel overhandigd tegen aflevering van een ontvangstbewijs bij de bevoegde Directie Buitendiensten uiterlijk op de door het bestuur bepaalde datum. Vanaf de steunperiode die ingaat op 1 januari 2005, moet de aanvraag worden ingediend of overhandigd tegen aflevering van een ontvangstbewijs tevens als de steunaanvraag voor rechtstreekse betalingen.

Overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EG) nr. 2419/2001 van de Commissie van 11 december 2001 houdende uitvoeringsbepalingen inzake het bij Verordening (EEG) nr. 3508/92 van de Raad ingestelde geïntegreerde beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen of vanaf de steunperiode die ingaat op 1 januari 2005, overeenkomstig artikel 21 van Verordening (EG) nr. 796/2004, leidt de indiening van de aanvraag na de uiterste datum tot een vermindering van 1 % per werkdag van het bedrag dat de landbouwer zou hebben ontvangen indien de aanvraag was ingediend binnen de gestelde termijn.

Als de vertraging langer is dan vijfentwintig kalenderdagen, wordt de aanvraag beschouwd als niet-ontvankelijk.

Art. 6.De steun wordt toegekend onder de volgende voorwaarden : 1° de minimale perceelsgrootte van de boomgaarden mag niet kleiner zijn dan 0,10 ha;2° het aantal notenbomen per hectare boomgaard mag niet kleiner zijn dan : - 125 voor hazelnoten; - 50 voor amandelen; - 50 voor walnoten; - 50 voor pistaches; - 30 voor Sint-Jansbrood; 3° de aanwezigheid van andere bomen dan notenbomen wordt toegestaan binnen een grens die overeenkomt met 10 % van het in punt 2° vastgestelde aantal bomen;4° de aanwezigheid van kastanjebomen wordt toegestaan indien de in aanmerking komende notenbomen voldoen aan het in punt 2° bepaalde inzake het aantal bomen.5° de regels betreffende de voorwaardelijkheid moeten worden nageleefd overeenkomstig de artikelen 4 en 5 van Verordening (EG) nr.1782/2003 en het in haar bijlage III vastgestelde kalender.

Art. 7.In geval van niet-conformiteit met de toekenningsvoorwaarden van de betrokken steun of van onregelmatigheid, zijn de verminderingen of uitsluitingen voorzien bij de artikelen 30 tot 47 van de Verordening (EG) nr. 2419/2001 of, vanaf de steunperiodes die ingaan op 1 januari 2005, bij de titels IV en V van Verordening (EG) nr. 796/2004, van toepassing.

Art. 8.Het bestuur is belast met de controles betreffende de aanvragen en met de verificatie van de naleving van de toekenningsvoorwaarden. Het kan sommige van die taken opdragen aan gespecialiseerde instellingen.

Art. 9.§ 1. Het bestuur is belast met de uitbetaling van de bij dit besluit voorziene steun alsook met de terugvordering van ten onrechte gestorte bedragen. In geval van ten onrechte gestort bedrag, ongeacht de door het bestuur beheerde steunregeling, of in geval van heffing in de melksector, kan het bestuur een compensatie uitvoeren met elk steunbedrag bedoeld in dit besluit dat aan de steunaanvragende landbouwer verschuldigd is.

De terugvordering van een ten onrechte gestort bedrag kan worden verricht door aftrek op de betalingen ten bate van de betrokken landbouwer na de beslissing tot terugvordering. § 2. In geval van terugvordering wordt het intrest berekend tegen de wettelijke rentevoet. De bedragen lager of gelijk aan 100 euro, intresten niet inbegrepen, door aanvraag waarop de terugvordering zich beroept, worden niet verplicht teruggevorderd indien de landbouwer niet meer actief is op het ogenblik van de terugvorderingsaanvraag.

Indien de landbouwer wel actief is, worden de bedragen lager of gelijk aan 5 euro, door aanvraag waarop de terugvordering zich beroept, niet verplicht teruggevorderd.

Art. 10.De Inspecteur-generaal van de Afdeling steun aan de landbouw van het Directoraat-generaal Landbouw van het Ministerie van het Waalse Gewest of, bij afwezigheid of verhindering, zijn plaatsvervanger, wordt ertoe gemachtigd om de uitgaven betreffende de in dit besluit bedoelde steun vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren.

Art. 11.De overtredingen van deze regelgeving worden opgespoord, vastgelegd en gestraft overeenkomstig de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten.

De overtredingen van dit besluit kunnen het voorwerp uitmaken van een administratieve boete overeenkomstig artikel 8 van voornoemde wet van 28 maart 1975. De directeur-generaal van het Directoraat-generaal Landbouw van het Ministerie van het Waalse Gewest of, bij afwezigheid of verhindering, zijn plaatsvervanger wordt aangewezen als ambtenaar bevoegd om de akten te vervullen en de beslissingen te nemen betreffende de administratieve boeten.

Art. 12.Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2004.

Art. 13.De Minister van Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 17 maart 2005.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^