Besluit Van De Waalse Regering van 17 mei 2018
gepubliceerd op 12 juni 2018

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018202912
pub.
12/06/2018
prom.
17/05/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018202912

WAALSE OVERHEIDSDIENST


17 MEI 2018. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, artikel 1, vervangen bij de wet van 18 juli 1990, en artikel 2, vervangen bij de wet van 18 juli 1990;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen ;

Gelet op het verslag van 26 oktober 2017 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies van de Waalse Adviescommissie "administratie-industrie" gegeven op 29 januari 2018 ;

Gelet op advies 62.398/4 van de Raad van State, gegeven op 27 november 2017, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Openbare Werken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Bij dit besluit worden de volgende Richtlijnen gedeeltelijk omgezet: 1° Richtlijn 2015/719 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 tot wijziging van Richtlijn 96/53/EG van de Raad houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten;2° Richtlijn 2014/45/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 3 april 2014 betreffende de periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn 2009/40/EG.

Art. 2.In artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 25/11/2013 numac 2013014663 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) er worden de punten 4bis, 4ter en 4quater ingevoegd, luidend als volgt: "4bis."Waalse Minister": de Minister bevoegd voor de verkeersveiligheid;"; 4ter. "Waalse bevoegde instantie": de Waalse Minister of diens afgevaardigde;", b) in punt 5., worden de woorden "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid - Dienst Voertuigen, waarvan de kantoren gelegen zijn in City Atrium - Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel," vervangen door de woorden "de Waalse Overheidsdienst - Operationeel Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen"; c) in punt 6., worden de woorden "Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid - Directie Certificering en Inspectie, waarvan de kantoren gelegen zijn in City Atrium - Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel" vervangen door de woorden "Waalse Overheidsdienst - Operationeel Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen"; d) in punt 7., wordt het woord "Waalse" ingevoegd vóór de woorden "bevoegde instantie"; e) hetzelfde artikel wordt aangevuld met de punten 124, 125, 126, 127, 128, 129 en 130 luidend als volgt : "124."alternatieve brandstoffen" : brandstoffen of energiebronnen die, op zijn minst gedeeltelijk, dienen als vervanging van fossiele oliebronnen in de energievoorziening voor vervoer en ertoe kunnen bijdragen dat de energievoorziening koolstofvrij wordt en de milieuprestaties van de wegvervoersector beter worden. Deze omvatten: de elektriciteit verbruikt door alle soorten elektrische voertuigen; b) waterstof;c) aardgas, biomethaan inbegrepen, in gasvorm en in vloeibare vorm;d) vloeibaar petroleumgas;e) mechanische energie voortvloeiend uit een aan boord gebrachte opslag of bron, met inbegrip van de residuele warmte; 125."door alternatieve brandstoffen aangedreven voertuig": een motorvoertuig dat geheel of gedeeltelijk wordt aangedreven op basis van een alternatieve brandstof en dat is goedgekeurd ; 126. "gebreken": technische defecten of andere vormen van niet-naleving die tijdens een technische controle worden vastgesteld;127. "kleine gebreken": gebreken die geen belangrijke gevolgen hebben voor de veiligheid van het voertuig of geen gevolgen voor het milieu, en andere kleine vormen van niet-naleving;128. "grote gebreken": gebreken die de veiligheid van het voertuig in gevaar brengen of gevolgen hebben voor het milieu, of andere weggebruikers in gevaar brengen en andere belangrijke gevallen van niet-naleving; 129. "gevaarlijke gebreken": gebreken die een direct en onmiddellijk gevaar voor de verkeersveiligheid vormen of gevolgen hebben voor het milieu, en die rechtvaardigen dat een Lidstaat of zijn bevoegde instanties het gebruik van het voertuig op de openbare weg kan of kunnen verbieden." 130. "voertuig dat een historisch belang vertoont": elk voertuig data an volgende gezamenlijke voorwaarden voldoet : - minstens dertig jaar geleden voor het eerst gebouw en in het verkeer gesteld zijn ; - het type ervan, zoals omschreven in dit artikel, wordt niet meer geproduceerd, - het wordt op historisch vlak gevrijwaard en in oorspronkelijke toestand behouden, en de technische kenmerken van de hoofdbestanddelen ervan ondergaan geen enkele essentiële omvorming.

De bevoegde Waalse overheidsdienst omschrijft wat zij verstaat onder essentiële omvorming en hoofdbestanddelen. ».

Art. 3.In artikel 2, § 2, 7°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 17 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 26/06/2013 numac 2013014257 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 maart 2014, wordt het eerste lid vervangen als volgt: "De voertuigen die sedert meer dan vijfentwintig jaar in gebruik zijn genomen en die ingeschreven zijn onder een van de kentekenplaten bedoeld in artikel 4, § 2 van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, zijn enkel onderworpen aan de bepalingen van de artikelen 10 § 4, 1, eerste lid, 23 § 1, § 2, A en D, § 3, § 4, § 5, § 6 en § 7, 23bis, § 1, § 2, § 4, § 5, 23ter, 23quater, 23quinquies, 23sexies § 1, 1°, 2°, 4° en 6°, § 2, § 3 en § 4, 1°, 23septies, 23octies, 23novies, § 1 en 3, 23decies, 23undecies, 24, 25, 26, 42, 45, § 1, 1° en 3°, 47, § 1, 1, alinéa 1, 54, § 1, 1° en 3°, 70, § 2 en 80.".

Art. 4.In artikel 3bis, § 10, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 14 april 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009014059 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen sluiten, wordt het woord "Ons" vervangen door de woorden "de Waalse Minister".

Art. 5.In artikel 4bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 14 april 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009014059 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in 1, eerste lid, worden de woorden "de Minister bevoegd voor het wegverkeer" vervangen door de woorden "de Waalse Regering";2° in 2, eerste lid, worden de woorden "de Minister bevoegd voor het wegverkeer" vervangen door de woorden "de Waalse bevoegde instantie";3° in 2, tweede lid, worden de woorden "de Minister bevoegd voor het wegverkeer" vervangen door de woorden "de Waalse Regering".

Art. 6.In artikel 4ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 14 april 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009014059 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen sluiten, worden de woorden "de bevoegde instantie of een door de bevoegde instantie aangeduide technische dienst of elk ander organisme, op de vastgestelde plaatsen, dagen en uren" vervangen door de woorden "de Waalse bevoegde instantie of een technische dienst of elk ander organisme aangeduid door de Waalse bevoegde instantie op de vastgestelde plaatsen, dagen en uren".

Art. 7.In artikel 5 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 14 april 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009014059 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, wordt het woord "Waalse" ingevoegd vóór de woorden "bevoegde instantie";2° in § 3, 3, tweede lid, wordt het woord "Waalse" ingevoegd vóór de woorden "bevoegde instantie";3° in § 3, 4, wordt het woord "Waalse" ingevoegd vóór de woorden "bevoegde instantie";

Art. 8.In artikel 8, § 5, zesde lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 6 april 14, worden de woorden "Minister bevoegd voor het wegverkeer" vervangen door de woorden "Waalse Minister".

Art. 9.In artikel 10 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 14 april 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009014059 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 september 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, derde lid, wordt het woord "Waalse" ingevoegd vóór de woorden "bevoegde instantie";2° in 2, 8, tweede lid, worden de woorden "Minister bevoegd voor het wegverkeer" vervangen door de woorden "Waalse Minister";3° in § 2, 8, derde lid, wordt het woord "Waalse" ingevoegd vóór de woorden "bevoegde instantie";4° in § 2, 10, b), worden de woorden "Minister bevoegd voor het wegverkeer" vervangen door de woorden "Waalse Minister";5° in § 4, 1, zevende lid, wordt het woord "Waalse" ingevoegd vóór de woorden "bevoegde instantie";6° in § 4, 2, worden de woorden "Minister bevoegd voor het wegverkeer" vervangen door de woorden "Waalse Minister";7° in § 4, 3, tweede lid, worden de woorden "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid - Dienst Voertuigen, waarvan de kantoren gelegen zijn in City Atrium - Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel" vervangen door de woorden "de instantie bevoegd voor de goedkeuring".

Art. 10.In artikel 14, § 1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 14 april 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009014059 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 3° in punt 10, wordt het woord "Waalse" ingevoegd vóór de woorden "bevoegde instantie";2° in punt 11 worden de woorden "het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur" vervangen door de woorden "de instantie bevoegd voor goedkeuring".

Art. 11.In artikel 16ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 14 april 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009014059 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, 1, worden de woorden "Minister bevoegd voor het wegverkeer" vervangen door de woorden "Waalse Minister";2° in § 1, 5, 5°, worden de woorden "de administratie"vervangen door de woorden "de instantie bevoegd voor de goedkeuring";3° in § 1, 5, 6°, worden de woorden "de ambtenaren van de administratie" vervangen door de woorden "de personeelsleden van de instantie bevoegd voor de goedkeuring";4° in § 3, 4, worden de woorden "Minister bevoegd voor het wegverkeer" vervangen door de woorden "Waalse Minister";5° in § 7, 1, worden de woorden "Minister bevoegd voor het wegverkeer" vervangen door de woorden "Waalse Minister".

Art. 12.In artikel 18, § 3, van hetzelfde besluit worden de woorden "de Minister van Verkeerswezen" vervangen door de woorden door "de Waalse Minister".

Art. 13.In artikel 19, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 januari 1971, 16 september 1991 en 15 december 1998, worden de woorden "de Minister van Verkeerswezen" vervangen door de woorden door "de Waalse Minister".

Art. 14.In artikel 20 van hetzelfde koninklijk besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 december 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, worden de woorden "de Minister van Verkeerswezen" vervangen door de woorden "de Waalse Minister";2° in § 4, worden de woorden "de Minister die de autokeuring onder zijn bevoegdheid heeft of door zijn gemachtigde," vervangen door de woorden "de Waalse bevoegde instantie;

Art. 15.In artikel 21, § 3, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 14 januari 1971 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 september 1985, worden de woorden "de Minister van Verkeerswezen" vervangen door de woorden door "de Waalse Minister".

Art. 16.In artikel 22, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 12 december 1975, worden de woorden "Minister van Verkeerswezen" vervangen door de woorden "Waalse Minister" .

Art. 17.In artikel 23, § 2, D, van hetzelfde besluit, vervangen bij de koninklijke besluiten van 15 december 1998 en 17 maart 2003, worden de woorden "De Minister die de autokeuring onder zijn bevoegdheid heeft, of zijn gemachtigde," vervangen door de woorden "De Waalse bevoegde instantie".

Art. 18.In artikel 23ter, van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 oktober 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° § 1 wordt aangevuld met punten 8° luidend als volgt : " 8° de in artikel 2, § 2, 7°, bedoelde voertuigen die sedert meer dan dertig tot vijftig jaar in gebruik zijn genomen zijn aan de keuring onderworpen vóór de eerste in verkeerstelling in België onder een van de kentekenplaten bedoeld in artikel 4, § 2, van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen en vervolgens om de twee jaar, met uitzondering van de langzame voertuigen;2° in § 3, worden de woorden " § 1, 1° tot 7° " vervangen door de woorden " § 1, 1° tot 8° ";3° in § 4, worden de woorden "de Minister die de autokeuring onder zijn bevoegdheid heeft," vervangen door de woorden "de Waalse Minister".

Art. 19.In artikel 23quinquies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 15 december 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998014335 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/03/2003 pub. 03/04/2003 numac 2003014059 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen sluiten, worden de woorden "artikelen 23ter, § 1, 4° tot 7° " vervangen door de woorden "artikelen 23ter, § 1, 4° tot 8° ".

Art. 20.In artikel 23sexies van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 23/04/2014 numac 2014014234 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 3 worden de woorden "bij de Federaal Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de woorden "bij het Operationeel Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen van de Waalse Overheidsdienst". 2° § 4, 1°, wordt vervangen als volgt: "1° Voor de niet-periodieke keuring vermeld in § 1, 3°, moet het voertuig worden aangeboden met het voor dit voertuig laatst afgeleverd kentekenbewijs en met een kentekenplaat waarvan de minister of diens afgevaardigde de eigenschappen en de desbetreffende dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid bepaalt."; 3° in § 4, 3°, vierde lid, wordt het woord "Belgische" opgeheven.

Art. 21.In artikel 23novies, § 1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 15 december 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998014335 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen sluiten, vervangen bij het koninklijk besluit van 26 april 2006 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/06/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011014105 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen sluiten, worden de woorden "de Minister die de autokeuring onder zijn bevoegdheid heeft of door zijn gemachtigde" vervangen door de woorden "de Waalse bevoegde instantie".

Art. 22.In artikel 23decies van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/06/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011014105 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1, in § 1, 2°, worden de woorden " die als kleine gebreken worden gecategoriseerd" ingevoegd tussen de woorden "technische gebreken" en het woord "vertoont"; 2° in § 1, 3°, worden de woorden "die als kleine gebreken worden gecategoriseerd," ingevoegd tussen de woorden "reglementaire bepalingen" en het woord "vertoont";3° § 2 wordt vervangen als volgt: " § 2.De geldigheidsduur van het keuringsbewijs bedraagt drie maanden indien, ongeacht eventuele tekortkomingen zoals bepaald in § 1, enkel bepaalde administratieve tekortkomingen die als kleine gebreken gecategoriseerd worden en omschreven door de Waalse bevoegde instantie vastgesteld worden." 4° § 3 wordt aangevuld met volgende zin: "Deze gebreken worden als grote gebreken gecategoriseerd"; 5° § 4, eerste lid, wordt aangevuld met volgende zin: "Deze gebreken worden als grote gebreken gecategoriseerd";6° in § 6, eerste lid, worden de woorden "de Minister die de autokeuring onder zijn bevoegdheid heeft of door zijn gemachtigde," vervangen door de woorden "de Waalse bevoegde instantie".

Art. 23.In artikel 23undecies van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 25/11/2013 numac 2013014663 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1 wordt aangevuld met punten 29° en 30° luidend als volgt : "29° terbeschikkingstelling van het personeel voor de uitvoering van controles op een keuringslijn op verplaatsing: heffingen bedoeld in 1° tot 28° voor de daar verrichte prestaties met een minimum van: a) halve dag........................ 700 euro; a) volledige dag................ 1.300 euro. 30° opstellen en uitreiken van een attest ter bevestiging dat het voertuig een historisch belang vertoont als omschreven in artikel 1, § 2 : 25,90 EUR.»"; 2° § 2 wordt vervangen als volgt: " § 2.De in § 1 bedoelde bedragen worden automatisch op 1 januari van elk jaar aangepast naar gelang van de evolutie van de gezondheidsindex van de maand november van het vorige jaar. Bij de indexering wordt het resultaat, in voorkomend geval, afgerond tot de dichtstbijzijnde gehele decimaal.

De aanvangsindex is die van de maand november 2009."; 3° in § 3, eerste lid, worden de woorden "de Minister of zijn gemachtigde" vervangen door de woorden "de Waalse bevoegde instantie";4° in § 3, tweede lid, worden de woorden "de Minister of zijn afgevaardigde" vervangen door de woorden "de Waalse bevoegde instantie";5° in § 3, derde lid, worden de zinnen "Overmacht kan inzonderheid een laattijdige aanbieding voor keuring dekken, wanneer er geen oproeping voor de keuring verstuurd werd.In dit opzicht zal de F.O.D. Mobiliteit en Vervoer bij de keuringsinstelling nagaan of de oproeping al dan niet verstuurd werd." opgeheven.

Art. 24.In artikel 28 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 12 december 1975 en laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 25/11/2013 numac 2013014663 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 4, 2, worden de woorden "(bij de Minister van Verkeerswezen, Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur), (Wegverkeer - Technische Directie), (Wetstraat 155, 1040 Brussel)" vervangen door de woorden "bij de instantie bevoegd voor de goedkeuring";2° in § 4, 4, worden de woorden "de Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde" vervangen door de woorden "de Waalse bevoegde instantie";3° in § 4, 9, eerste lid, worden de woorden "het (Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur)" vervangen door de woorden "het Operationeel Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen van de Waalse Overheidsdienst";4° in § 4, 9, eerste lid, worden de woorden "de Minister van Verkeerswezen of diens afgevaardigde" vervangen door de woorden "de Waalse bevoegde instantie";5° in § 4, 9, derde lid, 3, wordt het woord "België" vervangen door de woorden "het Waalse Gewest";6° in § 4, 10, worden de woorden "de Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde" vervangen door de woorden "de Waalse bevoegde instantie";7° in § 4, 12, worden de woorden "de Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde" vervangen door de woorden "de Waalse bevoegde instantie";8° in § 5, 1°, worden de woorden "De Minister of zijn gemachtigde" vervangen door de woorden "de Waalse bevoegde instantie";9° in § 5, 1°, worden de woorden "De Dienst Voertuigen van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "de instantie bevoegd voor de goedkeuring";10° in § 6, 3, 1°, worden de woorden "de FOD Mobiliteit en Vervoer" telkens vervangen door de woorden "de instantie bevoegd voor de goedkeuring".

Art. 25.In artikel 31, § 1, 4°, tweede lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 12 december 1975, worden de woorden "De Minister van Verkeerswezen" vervangen door de woorden "De Waalse bevoegde instantie".

Art. 26.In artikel 32bis van hetzelfde koninklijk besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 december 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998014335 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in 1.1.3., worden de woorden "de Minister van Openbare Werken, of zijn afgevaardigde, en die voldoet aan de voorwaarden die hij vaststelt" vervangen door de woorden "de Waalse bevoegde instantie, en die voldoet aan de voorwaarden die zij vaststelt"; 2° in 2.1.2, tweede lid, worden de woorden "de Minister van Verkeerswezen of zijn afgevaardigde" vervangen door de woorden "de Waalse bevoegde instantie"; 3° punt 2.2 wordt vervangen als volgt: "2.2. De maximale toegelaten massa zijn: a) voor enkelvoudige voertuigen met 2 assen : 19 500 kg ;b) voor enkelvoudige voertuigen met 3 assen : 26 000 kg ;c) voor gelede voertuigen met vouwbalg : 28 000 kg. Voor de door alternatieve brandstoffen aangedreven motorvoertuigen, met uitzondering van de enkelvoudige voertuigen met twee assen; het in het eerste lid bedoelde maximaal toegestane gewicht wordt met het voor de alternatieve brandstoftechnologie vereiste extra gewicht verhoogd met ten hoogste 1 000 kg."; 4° punt 3.2.1 wordt aangevuld met volgend lid : "Voor de door alternatieve brandstoffen aangedreven motorvoertuigen met 3 assen: het in het eerste lid bedoelde maximaal toegestane gewicht wordt met het voor de alternatieve brandstoftechnologie vereiste extra gewicht verhoogd met ten hoogste 1 000 kg."; 5° in 3.2.4. wordt "35 000 kg" vervangen door "40 000 kg"; 6° in 8 2, worden de woorden "het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur, Wegverkeer - Technische Directie, Wetstraat 155, 1040 Brussel" vervangen door de woorden "de instantie bevoegd voor de goedkeuring".

Art. 27.In artikel 34, § 1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 17 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/03/2003 pub. 03/04/2003 numac 2003014059 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "De Minister of zijn gemachtigde" worden vervangen door de woorden "De Waalse bevoegde instantie";2° de woorden "De Dienst Voertuigen van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid is belast "worden vervangen door de woorden "De instantie bevoegd voor de goedkeuring is belast".

Art. 28.In artikel 39 van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/03/2003 pub. 03/04/2003 numac 2003014059 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2, 5, worden de woorden "De Minister van Verkeerswezen is belast " vervangen door de woorden "de Waalse bevoegde instantie is bevoegd";2° in § 3, 1, d), worden de woorden "het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur, Dienst Wegverkeer, Technische Directie, Wetstraat 155, te 1040 Brussel" vervangen door de woorden "het Operationeel Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen van de Waalse Overheidsdienst";3° in § 3, 2, d), worden de woorden "het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur, Dienst Wegverkeer, Technische Directie, Wetstraat 155, te 1040 Brussel" vervangen door de woorden "het Operationeel Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen van de Waalse Overheidsdienst";4° in § 3, 5, worden de woorden "De Minister of zijn gemachtigde" vervangen door de woorden "de Waalse bevoegde instantie";5° in § 3, 5, worden de woorden "De Dienst Voertuigen van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeers-veiligheid is belast" vervangen door de woorden "De instantie bevoegd voor de goedkeuring is belast".

Art. 29.In artikel 40 van hetzelfde koninklijk besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 december 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998014335 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in 3, 2°, worden de woorden "het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur, Wegverkeer - Technische Directie, Wetstraat 155, 1040 Brussel" vervangen door de woorden "het Operationeel Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen van de Waalse Overheidsdienst";2° in 4, 2°, worden de woorden "het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur, Wegverkeer - Technische Directie, Wetstraat 155, 1040 Brussel" vervangen door de woorden "het Operationeel Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen van de Waalse Overheidsdienst";3° in 5, 2°, worden de woorden "het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur, Wegverkeer - Technische Directie, Wetstraat 155, 1040 Brussel" vervangen door de woorden "het Operationeel Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen van de Waalse Overheidsdienst";

Art. 30.In artikel 43 van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 april 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009014059 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 3, 3°, b), worden de woorden "het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur, Wegverkeer - Technische Directie, Wetstraat 155, 1040 Brussel" vervangen door de woorden "het Operationeel Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen van de Waalse Overheidsdienst";2° in § 4, 1, worden de woorden "de minister bevoegd voor het wegverkeer of zijn afgevaardigde " vervangen door de woorden "de Waalse bevoegde instantie".

Art. 31.In artikel 54 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 12 december 1975 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 december 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998014335 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, 2°, worden de woorden "de Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde" vervangen door de woorden "de Waalse bevoegde instantie";2° in § 5 worden de woorden "de Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde" vervangen door de woorden "de Waalse bevoegde instantie";3° in § 6, 1°, worden de woorden "het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur" vervangen door de woorden "het Operationeel Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen van de Waalse Overheidsdienst";4° in § 6, 2°, worden de woorden "de Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde" vervangen door de woorden "de Waalse bevoegde instantie";5° in § 6, 4°, worden de woorden "de Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde" vervangen door de woorden "de Waalse bevoegde instantie";6° in § 6, 5°, worden de woorden "de Minister van Verkeerswezen" vervangen door de woorden "de Waalse Minister".

Art. 32.In artikel 57, § 10, 2°, van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 december 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998014335 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen sluiten, worden de woorden "het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur, Wegverkeer - Technische Directie, Wetstraat 155, 1040 Brussel" vervangen door de woorden "het Operationeel Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen van de Waalse Overheidsdienst".

Art. 33.In artikel 58 van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 december 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998014335 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in 4.3, worden de woorden "de Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde" vervangen door de woorden "de Waalse bevoegde instantie"; 2° in 5.1, worden de woorden "het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur, Wegverkeer - Technische Directie, Wetstraat 155, 1040 Brussel" vervangen door de woorden "het Operationeel Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen van de Waalse Overheidsdienst"; 3° in 6 worden de woorden "de Minister van Verkeerswezen of zijn gevolmachtigde" vervangen door de woorden "de Waalse bevoegde instantie".

Art. 34.In artikel 59 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 21 mei 1987 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 december 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998014335 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in 1.2.1.2 en 1.2.2.2, worden de woorden "het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur, Wegverkeer - Technische Directie, Wetstraat 155, 1040 Brussel" vervangen door de woorden "het Operationeel Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen van de Waalse Overheidsdienst"; 2° in 2.4.1.5 worden de woorden "de Minister van Verkeerswezen of zijn gevolmachtigde" vervangen door de woorden "de Waalse bevoegde instantie".

Art. 35.In artikel 60 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 21 mei 1987, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in 3.2.3 worden de woorden "de Minister van Verkeerswezen of zijn gevolmachtigde" vervangen door de woorden "de Waalse bevoegde instantie"; 2° in 4.3.1 worden de woorden "de Minister van Verkeerswezen of zijn gevolmachtigde" vervangen door de woorden "de Waalse bevoegde instantie".

Art. 36.In artikel 72, tweede lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "kan worden opgelegd" vervangen door de woorden "door de Waalse Minister kan worden opgelegd ".

Art. 37.In artikel 77 van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 januari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/01/2009 pub. 23/02/2009 numac 2009014025 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in 5.1, § 2, 5.2, 5.4 en 6.4.3, worden de woorden "Minister die het Vervoer onder zijn bevoegdheid heeft of zijn afgevaardigde" telkens vervangen door de woorden "de Waalse bevoegde instantie"; 2° in 5.2, worden de woorden "Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Dienst Voertuigen" vervangen door de woorden "het Operationeel Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen van de Waalse Overheidsdienst"; 3° in 5.2, worden de woorden "het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "het Operationeel Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen van de Waalse Overheidsdienst"; 4° in 5.3.1, eerste lid, worden de woorden "het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "het Operationeel Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen van de Waalse Overheidsdienst"; 5° in 5.3.1, tweede lid, worden de woorden "de ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de woorden "de personeelsleden van het Operationeel Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen van de Waalse Overheidsdienst"; 6° in 5.3.1, tweede lid, worden de woorden "de Minister of zijn afgevaardigde" vervangen door de woorden "de Waalse bevoegde instantie"; 7° in 5.3.2, eerste lid, worden de woorden "ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer " vervangen door de woorden "personeelsleden van het Operationeel Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen van de Waalse Overheidsdienst"; 8° in 5.3.2, tweede lid, wordt het woord "Koning" vervangen door de woorden "Waalse Minister"; 9° in 5.6, worden de woorden "Minister die het Vervoer onder zijn bevoegdheid heeft," telkens vervangen door de woorden "de Waalse Minister"; 10° in 5.8, worden de woorden "gestort op rekening nummer IBAN : BE86 6792 0060 1050 - BIC : PCHQ BE BB van het Directoraat Generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid - Ontvangsten." vervangen door de woorden "betaald op de wijze vermeld in de betalingsaanvraag."; 11° in 8, a), worden de woorden "gemachtigde ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer," vervangen door de woorden "gemachtigd personeelslid van het Operationeel Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen van de Waalse Overheidsdienst".

Art. 38.In artikel 78bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 14 april 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009014059 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen sluiten, worden de woorden "is gemachtigd " vervangen door de woorden "en de Waalse Minister zijn, ieder wat hem betreft, gemachtigd".

Art. 39.In bijlage 1 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 12 december 1975, worden de woorden "het Ministerie van Verkeerswezen" vervangen door de woorden "de instantie bevoegd voor de goedkeuring".

Art. 40.In bijlage 11 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 november 1984, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in aanhangsel I, worden de woorden "de Minister van Verkeerswezen of diens gemachtigde" telkens vervangen door de woorden "de Waalse bevoegde instantie"; 2° in aanhangsel III, 1.1, worden de woorden "de Minister van Verkeerswezen of diens gemachtigde" telkens vervangen door de woorden "de Waalse bevoegde instantie"; 9° in aanhangsel IV, worden de woorden "Namens de Minister: Voor de Directeur-Generaal: De Hoofdingenieur-Directeur," vervangen door de woorden "Namens de Waalse minister of diens afgevaardigde".

Art. 41.In hetzelfde besluit, wordt bijlage 15, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 25/11/2013 numac 2013014663 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen sluiten, vervangen bij bijlage 1 die bij dit besluit gaat.

Art. 42.In bijlage 21 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 15 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/02/2006 pub. 07/03/2006 numac 2006014017 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "van de Minister die het Vervoer onder zijn bevoegdheid heeft, of zijn gemachtigde" worden telkens vervangen door de woorden "van de Waalse bevoegde instantie";3° de woorden "Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" worden telkens vervangen door de woorden "Operationeel Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen van de Waalse Overheidsdienst".

Art. 43.In bijlage 29 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 14 april 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009014059 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen sluiten, worden de woorden "de Dienst Voertuigen" vervangen door de woorden "de instantie bevoegd voor de goedkeuring".

Art. 44.In hetzelfde besluit, wordt bijlage 41, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 25/11/2013 numac 2013014663 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen sluiten, vervangen bij bijlage 2 die bij dit besluit gaat.

Art. 45.Dit besluit treedt in werking op 20 mei 2018.

Art. 46.De voertuigen bedoeld in artikel 3 van dit besluit dienen binnen de 36 maanden volgend op de inwerkingtreding van dit besluit aan de periodieke technische keuring te worden onderworpen.

Art. 47.De Minister van Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 17 mei 2018.

Voor de Regering : De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^