Besluit Van De Waalse Regering van 17 november 2011
gepubliceerd op 12 maart 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Strategisch Comité van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2012201398
pub.
12/03/2012
prom.
17/11/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 NOVEMBER 2011. - Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Strategisch Comité van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 6 mei 1999 betreffende de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi", zoals gewijzigd bij artikel 15 van het decreet van 31 maart 2011, inzonderheid op artikel 24, § 2, eerste lid, 2° tot 4°, 2 en 4;

Op de voordracht van de Minister van Tewerkstelling en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden tot lid/plaatsvervangend lid van het Strategisch Comité van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" benoemd ter vertegenwoordiging van de representatieve werkgeversorganisaties : 1. de heer Vincent Reuter (UWE), als gewoon lid, en Mevr.Laura Beltrame (UWE), als plaatsvervangend lid; 2. de heer Charles Istasse (UCM), als gewoon lid, en Mevr.Geneviève Bossu, als plaatsvervangend lid.

Art. 2.De volgende personen worden tot lid/plaatsvervangend lid van het Strategisch Comité van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" benoemd ter vertegenwoordiging van de representatieve werknemersorganisaties : 1. de heer Thierry Bodson (FTGB), als gewoon lid, en Mevr.Anne-Marie Robert (FTGB), als plaatsvervangend lid; 2. de heer Marc Becker (CSC), als gewoon lid, en Mevr.Anh Huynh (CSC), als plaatsvervangend lid.

Art. 3.De volgende personen worden tot lid van het Strategisch Comité van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" benoemd ter vertegenwoordiging van de Waalse Regering : de heren Pierre Annet en Marc Degaute.

Art. 4.Deze benoemingen gaan in op de datum van inwerkingtreding van dit besluit en blijven geldig tot de volgende integrale hernieuwing van het Strategisch Comité, die plaatsvindt voor 31 december van het jaar waarin de volgende Waalse Regering tot stand gebracht wordt.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 6.De Minister van Tewerkstelling en Vorming is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 17 november 2011.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^